Zpráva

Statut Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA

Článek 1

Základní ustanovení

1.1 Moravskoslezský kraj (dále též jen „kraj“) zřizuje účelově určený peněžní fond s názvem „Fond návratných finančních zdrojů JESSICA“ (dále jen „fond“) v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o krajích“), a ustanovením § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2

Účel fondu

2.1 Účelem fondu je vytvořit účelové zdroje pro financování projektů rozvoje obcí a měst v Moravskoslezském kraji.

Článek 3

Tvorba fondu

3.1 Fond se tvoří neomezeně bez specifikace konkrétní cílové částky.

3.2 Zdroje fondu jsou:

3.2.1 Prostředky převedené na základě převodu finančního nástroje JESSICA z Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko na Moravskoslezský kraj,

3.2.2 Prostředky vrácené na základě operačních smluv s Fondy rozvoje měst (splátky jistin a úroků z poskytnutých úvěrů z finančního nástroje JESSICA v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko ponížené o manažerské a jiné poplatky),

3.2.3 Vrácené prostředky fondu nečerpané na stanovený účel,

3.2.4 Úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu a úroky z produktu finančního trhu, kterým dochází ke zhodnocení prostředků fondu,

3.2.5 Mimořádné příděly stanovené na základě výsledku hospodaření kraje za předcházející období nebo příděly z rozpočtu kraje daného roku,

3.2.6 Dotace ze státního rozpočtu,

3.2.7 Přijaté jistiny a úroky z poskytnutých návratných finančních zdrojů v rámci podpory rozvoje obcí a měst v Moravskoslezském kraji,

3.2.8 Sankce za nesplacení pohledávek a nedodržení smluvních podmínek v rámci poskytnutých úvěrů.

3.2.9 Zpět odprodané produkty finančního trhu využité pro zhodnocení prostředků fondu dle čl. 4.1.2

3.3 O příjmech dle bodu 3.2.5 rozhoduje zastupitelstvo kraje, o příjmech dle bodu 3.2.6 rada kraje.

Článek 4

Použití fondu

Prostředky fondu je možné použít:

4.1.1 na zajištění podpory projektů rozvoje obcí a měst v Moravskoslezském kraji realizovaného prostřednictvím poskytování návratných finančních zdrojů JESSICA.

4.1.2 na nákup produktu finančního trhu, kterým dojde ke zhodnocení finančních prostředků fondu.

4.2 O poskytnutí prostředků fondu konečným příjemcům rozhoduje zastupitelstvo kraje.

Článek 5

Hospodaření s fondem

5.1 Pro fond se zřizuje zvláštní bankovní účet. Po dobu nevyužití prostředků pro účely fondu dle čl. 4.1.1 mohou být tyto prostředky zhodnocovány i prostřednictvím dlouhodobých zhodnocovacích produktů finančního trhu. Vždy však musí být zabezpečena adekvátní likvidita těchto finančních prostředků pro případné využití dle čl. 4.1.1.

5.2 Prostředky fondu je možné čerpat v souladu s článkem 4 tohoto statutu.

5.3 Nečerpané prostředky fondu přecházejí do dalších let.

5.4 Peněžní operace fondu jsou součástí účetnictví kraje a budou sledovány na analytickém účtu fondu.

5.5 Správcem fondu je odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, který předkládá zastupitelstvu kraje ke schválení návrh rozpočtu fondu na příslušný rok. Přehled o tvorbě a použití fondu je součástí závěrečného účtu kraje za uplynulý kalendářní rok.

Článek 6

Monitorování fondu

6.1 Pracovní skupině JESSICA se předkládá k projednání rozpočet fondu a zpráva o čerpání fondu.

Článek 7

Zrušení fondu

7.1 Fond lze zrušit pouze rozhodnutím zastupitelstva kraje a zůstatek fondu se převádí do rozpočtu kraje. Pokud zůstatek fondu tvoří i účelové prostředky poskytnuté jinými subjekty, bude tato část zůstatku fondu vypořádána v souladu s podmínkami stanovenými poskytovatelem.

Článek 8

Přechodná ustanovení

8.1 Změny článku 3.2.2. a 3.2.4 se uplatní i na plnění uskutečněná v měsících listopad, prosinec 2017.

Článek 9

Závěrečná ustanovení

9.1 Tento statut schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 20/781/1 ze dne 18. 12. 2003 s účinností ode dne schválení.

9.2 První změnu statutu schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 5/293/1 ze dne 23. 6. 2005 s účinností ode dne schválení.

9.3 Druhou změnu statutu schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 4/253 ze dne 22. 4. 2009 s účinností ode dne schválení.

9.4 Třetí změnu statutu schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 2/66 ze dne 20. 12. 2012 s účinností ode dne schválení.

9.5 Čtvrtou změnu statutu schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 11/971 ze dne 11. 9. 2014 s účinností ode dne schválení.

9.6 Pátou změnu statutu schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 4/286 ze dne 15. 6. 2017 s účinností ode dne 1. 7. 2017.

9.7 Šestou změnu statutu schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 6/597 ze dne 14. 12. 2017 s účinností ode dne schválení.

Zpracoval: odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Úplné znění vyhotovil: odbor právní a organizační

frame-scrollup