Zpráva

Studie dopadů investice Hyundai na Moravskoslezský kraj

Výstavba výrobního závodu společnosti Hyundai v Nošovicích je největší průmyslovou investicí v Moravskoslezském kraji od roku 1989, a to jak z hlediska finančního objemu, tak z hlediska počtu nově vytvořených pracovních míst.

Kromě předpokládaného přínosu investice pro ekonomiku kraje lze očekávat celou řadu dopadů, přímých i nepřímých, do všech ekonomických a sociálních systémů a také dopadů na životní prostředí kraje. Účelem této studie je odhalit pokud možno všechny tyto dopady, jasně je pojmenovat a následně komplexně analyzovat. Studie by zároveň měla definovat východiska pro řešení objevených kritických míst společně s návrhy plánu příprav a realizace potřebných změn ve všech takto zjištěných oblastech.

Investice Hyundai a investice subdodavatelských firem vytvoří řadu příležitostí pro rozvoj kraje a prosperity regionálních podnikatelských subjektů. Účelem studie je proto také identifikovat všechny tyto příležitosti a navrhnout kroky vedoucí k jejich maximálnímu zužitkování.

K dosažení tohoto cíle budou v rámci zpracování studie analyzovány všechny dosud zpracované dokumenty a posouzeny všechny dostupné informace jak od společnosti Hyundai a jejích dodavatelů, tak od všech relevantních institucí veřejné správy a dalších subjektů. Budou také vytěženy všechny informační zdroje, které umožní využití zkušeností s realizací srovnatelných investic společností TPCA v Kolíně a KIA v Žilině na Slovensku.

Studie byla zpracovávána v průběhu jara roku 2007, v období zahájení investice Hyundai – během výstavby výrobního závodu a v době zahájení náboru zaměstnanců. V tomto období samozřejmě ještě nebyly k dispozici všechny údaje, které by umožnily ideální způsob identifikace dlouhodobých dopadů, zejména do ekonomiky kraje. Na druhou stranu, očekávané dopady například do dopravní infrastruktury se projeví v horizontu necelých dvou let a není možno realizaci nutných opatření odkládat. Období pro zpracování studie proto bylo kompromisně zvoleno tak, aby bylo možno se v dostatečném časovém předstihu připravit na řešení nejnaléhavějších potřeb vyvolaných realizací investice a zároveň aby mohly být dlouhodobé dopady investice predikovány s takovou přesností, která Moravskoslezskému kraji umožní opírat se o tato zjištění při plánování svého dalšího rozvoje.

frame-scrollup