Zpráva

Studie lokalit brownfields podpořených Moravskoslezským krajem v letech 2005–2012

Jako každý kraj, má i ten Moravskoslezský své brownfieldy, které jsou historicky spojené zejména se změnou politické a hospodářské situace v České republice za poslední desítky let. Za brownfields lze považovat objekty resp. celá území, která již ztratila svou původní funkci využívání. Tyto areály bývají převážně opuštěné, chátrají a doprovází je také negativní sociální jevy. Občas jsou na některých z nich prováděny alespoň nutné stavební úkony, aby byla zachována jejich statika a nedošlo ke zhroucení a ohrožení zdraví lidí. V některých případech se v areálu brownfieldu objevují kontaminace, které byly způsobeny buď předchozím charakterem areálu, nebo je zapříčila nějaká ekologická havárie.

A jak vlastně brownfieldy vznikají? Velké průmyslové podniky s tradiční výrobou pociťují ztráty, a to zejména z důvodu importu zahraničních firem, a tak následně zanikají. Útlum se projevil i v oblasti důlní těžby a také využívání vojenských areálů. Z toho se dá usoudit, že převážná většina výše popsaných lokalit měla své původní využití v oblasti průmyslu, zemědělství a obrany státu. V areálech tzv. brownfieldů se nachází ale i objekty kulturních památek. Tyto se objevují v oblastech ukončené důlní činnosti anebo přímo jako budovy zámků s parky.

Pro znovuoživení těchto oblastí jsou zapotřebí velké finanční zdroje a tento proces může trvat mnoho let. Fakt, že jednotlivé brownfieldy v Moravskoslezském kraji by byly jeden po druhém revitalizovány, samozřejmě přispívá nejen ke snížení sociálních a environmentálních problémů v dané obci, ve které se brownfield nachází, ale i ke snížení nezaměstnanosti a celkové prosperity regionu. Moravskoslezský kraj se snaží najít vhodnou strategii k tomu, aby tyto lokality mohly být znovu využívány. V rámci toho, může zejména veřejný sektor čerpat finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na regeneraci tzv. brownfieldů, a to v oblasti předprojektové a projektové přípravy.

Cílem této studie je na konkrétních příkladech regenerace brownfieldů podpořených Moravskoslezským krajem v letech 2005 - 2012 zhodnotit jejich současný stav a podrobněji tak rozebrat problematiku dané oblasti. První část studie je zaměřena na statistická data, především na porovnání původního využití lokalit a využití současného či budoucího v rámci projektových studií. Zaměřuje se taktéž na vlastnické poměry v současnosti. Závěrem první části se studie zabývá četností území tzv. brownfields v kraji podle okresů a úspěšností jejich dokončené realizace. Druhá část se věnuje konkrétním podpořeným lokalitám, kde podrobněji popisuje průběh realizace projektů, jejich financování a současný stav.

Možnosti financování projektů na přímou regeneraci brownfields s využitím zdrojů Evropské unie jsou však stále omezenější a výhled na další programové období prozatím také není pro řešení brownfieldů konkrétně znám.

frame-scrollup