Zpráva

Vesnice roku

23. ročník soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova pro rok 2017

Ve 23. ročníku v krajském kole soutěžilo 8 obcí - Horní Bludovice, Neplachovice, Hukvaldy, Staré Hamry, Větřkovice, Třemešná, Zátor a Žabeň.
Krajská hodnotitelská komise, složená ze zástupců vyhlašovatelů a spoluvyhlašovatelů soutěže, navštívila přihlášené obce ve dnech 23. a 26. května 2017.
Obce prezentovaly své rozvojové dokumenty, investiční záměry, úspěšně realizované projekty, spolkovou a společenskou činnost, péči o zeleň v obci a krajinu, přístup k informačním technologiím, spolupráci obce se zemědělskými a podnikatelskými subjekty.

Na závěrečném jednání hodnotitelské komise se členové rozhodli udělit jednotlivá ocenění takto:

1. místo v krajském kole, Zlatá stuha za vítězství v krajském kole a právo užívat titul „Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2017“ - Obec Větřkovice, okres Opava
2. místo v krajském kole - Obec Žabeň, okres Frýdek-Místek
3. místo v krajském kole - Obec Zátor, okres Bruntál

Bílá stuha – za činnost mládeže - Obec Neplachovice, okres Opava

Diplom za moderní knihovnické a informační služby - Obec Horní Bludovice, okres Karviná
Diplom za vzorné vedení obecní kroniky - Obec Hukvaldy, okres Frýdek-Místek
Mimořádné ocenění za kreativní přístup ke vzdělávání a výchově mladé generace - Obec Staré Hamry, okres Frýdek-Místek

Zlatá cihla (kategorie A - obnova, či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu ) - Obec Třemešná za „Kaplička v Rudíkovech“
Zlatá cihla (kategorie C - nové venkovské stavby) - Obec Žabeň za „Zázemí hasičské zbrojnice“

Slavnostní vyhlášení krajského kola soutěže proběhne 23.7.2017 od 15:00 hodin ve Větřkovicích.
Větřkovice postupují do kola celostátního, které proběhne v týdnu od 3. - 9.9. 2017. Výsledky celostátního kola budou ministryní pro místní rozvoj vyhlášeny 16.9.2017 v Luhačovicích.

 


Vyhlašovateli soutěže jsou Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo zemědělství ČR, spoluvyhlašovateli soutěže pak Kancelář prezidenta ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo kultury ČR, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Folklorní sdružení ČR, Sdružení místních samospráv ČR a příslušné kraje.

Soutěž byla poprvé vyhlášena v roce 1995 a získala si u obcí vesnického charakteru v celé České republice velikou oblibu a prestiž.

Přihlášené obce jsou hodnoceny nejprve v krajském kole a do celostátního kola pak postupuje za každý kraj jedna. V rámci celostátního kola jsou vyhodnocena první tři místa. Vítěz celostátního kola zároveň postupuje do soutěže "Evropská cena obnovy vesnice".

Přihlášené obce jsou hodnoceny v oblasti koncepčních dokumentů, společenského života, aktivit občanů, podnikání, péči o stavební fond a obraz vesnice, občanské vybavenosti, inženýrských sítí a úspor energií, péči o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péči o krajinu, připravovaných záměrů a využití informačních technologií v obci.

Ocenění v soutěži:

Zlatá stuha za vítězství v krajském kole

Nejvyšší ocenění, které získá obec, která se nejlépe a vyváženě prezentuje ve všech posuzovaných oblastech.

 

Modrá stuha za společenský život

Ocenění zpravidla obec získává jako celé společenství, znakem společenského života vesnice je mj. to, že jej vytvářejí lidé nejen pro ostatní, ale i pro sebe. V oceněné obci bývá řada spolků tradičních i novodobých, udržují se a obnovují tradice a obyčeje. Důležitá je i péče o duchovní hodnoty obce a návaznost na tradice. Významným subjektem je škola, která bývá kritickým místem života obce.

 

Bílá stuha za činnost mládeže

Oceněná obec prokazuje zapojení dětí a mládeže do života obce a koncepční podporu jejího zájmu o venkovskou pospolitost. Oceňovány jsou aktivity výchovy mladé generace místními spolky, práce s dětmi v knihovně, vytváření podmínek pro trávení volného času. Významným přínosem jsou úspěchy mladých lidí a jejich trvalý zájem o život a rozvoj obce, mezigenerační setkání, mimoškolní činnost dětí a dobré příklady trvalé práce s dětmi a mládeží v místě.

 

Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí

Oceněná obec má koncepčně rozvíjet zeleň v obci, pečovat o dřeviny a prostranství se zajištěním odbornosti a prokazovat cit pro místní venkovský charakter sídla. Druhou stránkou je výchova veřejnosti ke vztahu k životnímu prostředí obce a jejího zapojování do jeho tvorby. Důležité je pojetí veřejných zelených ploch a zapojení dalších prvků pro plnění funkcí odpočinku a setkávání veřejnosti, místně odpovídající skladba zeleně, venkovský ráz.

 

Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu

Oceňovány jsou pozitivní stránky spolupráce zemědělských subjektů hospodařících v krajině se samosprávami. Toto ocenění je zaměřeno také na hledání nových forem spolupráce při správě venkovského prostoru.

 

Cena naděje pro živý venkov za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích

Symbolem této ceny je duha, která symbolizuje občanskou společnost. Záštitu nad touto cenou převzalo Sdružení místních samospráv ČR, které je přesvědčeno, že pro každou obec je klíčová aktivita místních spolků a zájmových sdružení. Ty představují místní život v obci, jsou nespornými nositeli místní kultury, společenského života a občanské společnosti. Jejich podpora je nejen věcí obce, ale i orgánů veřejné moci.

 

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova

Ocenění příkladných staveb realizovaných v duchu Programu obnovy venkova, cílem udílení tohoto ocenění je získat evidenci a přehled o těchto stavbách a také tyto stavby zveřejnit v každoročně vydávané propagační publikaci "STAVBY VENKOVA".

Stavby jsou hodnoceny v kategorii:

A - obnova, či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu,

B - obnova, či rekonstrukce staveb venkovské zástavby,

C - nové venkovské stavby

 

V rámci krajských kol soutěže může krajská hodnotitelská komise dále udělit diplomy za:

  • moderní knihovnické a informační služby,
  • vzorné vedení kroniky,
  • rozvíjení lidových tradic,
  • kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena),
  • příkladnou péči o historickou zástavbu obce.

www.vesniceroku.cz


telefon: 595 622 327
e-mail: jana.bartoskova@msk.cz
web: http://www.vesniceroku.cz/
frame-scrollup