Zpráva

Vesnice roku

25. ročník soutěže Vesnice roku 2019

Na Dni malých obcí 19. února 2019 v Praze byl slavnostně vyhlášen 25. ročník soutěže Vesnice roku 2019.
Do 30. dubna 2019 mohou přihlášky do soutěže podávat obce i města, městyse, vesnického charakteru do počtu maximálně 7.500 obyvatel, které mají zpracovaný vlastní strategický dokument rozvoje obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu.
Pro zájemce jsou připraveny čtyři motivační semináře, které se uskuteční:
8. března 2019 – obec Šumvald, okres Olomouc
19. března 2019 – obec Kytlice, okres Děčín
28. března 2019 – obec Stěžery, okres Hradec Králové
29. března 2019 – obec Hrušky, okres Vyškov
Podmínky soutěže a bližší informace k motivačním seminářům jsou k dispozici na webových stránkách soutěže www.vesniceroku.cz .
Ze strany Moravskoslezského kraje je soutěž podporována organizačně i finančně. Obcím na 1. až 3. místě v krajském kole soutěže je rozdělena odměna ve výši 500 tis. Kč a obec oceněná diplomem za moderní knihovnické a informační služby obdrží finanční odměnu ve výši 25 tis. Kč a je vydána propagační publikace.

Do soutěže Vesnice roku 2019 se v Moravskoslezkém kraji přihlásilo pět obcí - Mikolajice, Otice, Sviadnov, Třemešná a Žabeň. Hodnocení obcí krajskou hodnotitelskou komisí proběhlo ve dnech 3. a 4. června 2019. Na základě návštěv jednotlivých obcí, předložených žádostí a prezentací, krajská hodnotitelská komise rozhodla o udělení následujících ocenění:

Zlatá stuha a vítěz krajského kola 2019 s právem užívat titul „Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2019“ - obec Otice, okres Opava

2. místo v krajském kole - obec Žabeň, okres Frýdek-Místek

3. místo v krajském kole - obec Sviadnov, okres Frýdek-Místek

Cena naděje pro živý venkov - obec Třemešná, okres Bruntál

Diplom za moderní knihovnické a informační služby - obec Sviadnov, okres Frýdek-Místek

Diplom za spolupráci obce a jezdeckého klubu v oblasti hipoterapie - obec Sviadnov, okres Frýdek-Místek

Diplom za péči o stavební fond a obraz vesnice - obec Sviadnov, okres Frýdek-Místek

Diplom za inovativní rozvoj energetické soběstačnosti obce – SMART Village – doporučení na udělení ceny „Inovativní obec“ - obec Mikolajice, okres Opava

Diplom za udržování a rozvíjení venkovských tradic – Selská Hubertova jízda - obec Mikolajice, okres Opava

Diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci - obec Žabeň, okres Frýdek-Místek

Diplom za vzorné vedení kroniky - obec Žabeň, okres Frýdek-Místek

Diplom za aktivní přístup k rozvoji obce - obec Třemešná, okres Bruntál

Zlatá cihla

A – obnova či rekonstrukce památkově chráněných objektů - obec Otice, okres Opava (Kaple Nanebevzetí Panny Marie)

B – obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby - obec Žabeň, okres Frýdek-Místek (Kaple sv. Fabiána a sv. Šebestiána)

C – nové venkovské stavby (rozšíření školských zařízení) - obec Sviadnov, okres Frýdek-Místek


24. ročník soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova - krajské kolo soutěže – 2018

Krajského kola soutěže se zúčastnilo 17 obcí - Bolatice, Bystřice, Dívčí Hrad, Heřmanice u Oder, Hodslavice, Holasovice, Hrádek, Melč, Petrovice u Karviné, Ryžoviště, Stonava, Šilheřovice, Štítina, Tichá, Třemešná, Úvalno, Žabeň.

Členové komise udělili při vyhodnocení obcím tato ocenění:

Zlatá stuha a vítěz krajského kola 2018 s právem užívat titul „Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2018“ - obec Úvalno, okres Bruntál
Bílá stuha za činnost mládeže - obec Melč, okres Opava
Modrá stuha za společenský život - obec Hrádek, okres Frýdek-Místek
Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu - obec Holasovice, okres Opava
Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí - obec Hodslavice, okres Nový Jičín

Další ocenění:

2. místo v krajském kole - obec Bolatice, okres Opava
3. místo v krajském kole - obec Stonava, okres Karviná
Cena naděje pro živý venkov - obec Dívčí Hrad, okres Bruntál

Diplom za moderní knihovnické a informační služby - obec Holasovice, okres Opava
Diplom za podporu sportovních a volnočasových aktivit - obec Bystřice, okres Frýdek-Místek
Diplom za rozvíjení lidových tradic venkova - obec Štítina, okres Opava
Diplom za občanskou pospolitost - obec Heřmanice, okres Nový Jičín
Diplom za aktivní přístup mládeže k obci jako místu pro život - obec Bystřice, okres Frýdek-Místek
Diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci - obec Bolatice, okres Opava
Diplom za příkladnou péči o historickou zástavbu - obec Holasovice, okres Opava
Diplom za vzorné vedení kroniky - obec Petrovice u Karviné, okres Karviná
Diplom za vedení dětí ke sportu a fair play hře - obec Tichá, okres Nový Jičín
Diplom za citlivé vnímání historické a genetické paměti krajiny - obec Šilheřovice, okres Opava
Diplom za stálou snahu o rozkvět obce - obec Ryžoviště, okres Bruntál
Diplom za snahu o zklidnění dopravní situace v obci - obec Třemešná, okres Bruntál
Diplom za nejpůsobivější taneční vystoupení žen - obec Žabeň, okres Frýdek-Místek

Zlatá cihla

A – obnova či rekonstrukce památkově chráněných objektů - obec Úvalno, okres Bruntál – za „Rychta“ č.p. 50
B – obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby - obec Melč, okres Opava – za „Hasičská zbrojnice“
C – nové venkovské stavby - obec Hrádek, okres Frýdek-Místek – za „Zvonička“

Místní knihovna Pavla Křížkovského z Holasovic získala celostátní ocenění

V Zrcadlové kapli Klementina v Praze byla 9. 10. 2018 Místní knihovně Pavla Křížkovského z Holasovic udělena cena Ministerstva kultury Knihovna roku 2018 v kategorii základní knihovna.

Místní knihovna Pavla Křížkovského z Holasovic byla oceněna diplomem v krajském kole soutěže Vesnice roku 2018 v Programu obnovy venkova v Moravskoslezském kraji. Knihovny oceněné v krajských kolech jsou Svazem knihovníků a informačních pracovníků zpravidla nominovány na cenu Knihovna roku, která je udělována jako státní ocenění v oblasti kultury.


Vyhlašovateli soutěže jsou Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo zemědělství ČR, spoluvyhlašovateli soutěže pak Kancelář prezidenta ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo kultury ČR, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Folklorní sdružení ČR, Sdružení místních samospráv ČR a příslušné kraje.

Soutěž byla poprvé vyhlášena v roce 1995 a získala si u obcí vesnického charakteru v celé České republice velikou oblibu a prestiž.

Přihlášené obce jsou hodnoceny nejprve v krajském kole a do celostátního kola pak postupuje za každý kraj jedna. V rámci celostátního kola jsou vyhodnocena první tři místa. Vítěz celostátního kola zároveň postupuje do soutěže "Evropská cena obnovy vesnice".

Přihlášené obce jsou hodnoceny v oblasti koncepčních dokumentů, společenského života, aktivit občanů, podnikání, péči o stavební fond a obraz vesnice, občanské vybavenosti, inženýrských sítí a úspor energií, péči o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péči o krajinu, připravovaných záměrů a využití informačních technologií v obci.

Ocenění v soutěži:

Zlatá stuha za vítězství v krajském kole

Nejvyšší ocenění, které získá obec, která se nejlépe a vyváženě prezentuje ve všech posuzovaných oblastech.

Modrá stuha za společenský život

Ocenění zpravidla obec získává jako celé společenství, znakem společenského života vesnice je mj. to, že jej vytvářejí lidé nejen pro ostatní, ale i pro sebe. V oceněné obci bývá řada spolků tradičních i novodobých, udržují se a obnovují tradice a obyčeje. Důležitá je i péče o duchovní hodnoty obce a návaznost na tradice. Významným subjektem je škola, která bývá kritickým místem života obce.

Bílá stuha za činnost mládeže

Oceněná obec prokazuje zapojení dětí a mládeže do života obce a koncepční podporu jejího zájmu o venkovskou pospolitost. Oceňovány jsou aktivity výchovy mladé generace místními spolky, práce s dětmi v knihovně, vytváření podmínek pro trávení volného času. Významným přínosem jsou úspěchy mladých lidí a jejich trvalý zájem o život a rozvoj obce, mezigenerační setkání, mimoškolní činnost dětí a dobré příklady trvalé práce s dětmi a mládeží v místě.

Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí

Oceněná obec má koncepčně rozvíjet zeleň v obci, pečovat o dřeviny a prostranství se zajištěním odbornosti a prokazovat cit pro místní venkovský charakter sídla. Druhou stránkou je výchova veřejnosti ke vztahu k životnímu prostředí obce a jejího zapojování do jeho tvorby. Důležité je pojetí veřejných zelených ploch a zapojení dalších prvků pro plnění funkcí odpočinku a setkávání veřejnosti, místně odpovídající skladba zeleně, venkovský ráz.

Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu

Oceňovány jsou pozitivní stránky spolupráce zemědělských subjektů hospodařících v krajině se samosprávami. Toto ocenění je zaměřeno také na hledání nových forem spolupráce při správě venkovského prostoru.

Cena naděje pro živý venkov za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích

Symbolem této ceny je duha, která symbolizuje občanskou společnost. Záštitu nad touto cenou převzalo Sdružení místních samospráv ČR, které je přesvědčeno, že pro každou obec je klíčová aktivita místních spolků a zájmových sdružení. Ty představují místní život v obci, jsou nespornými nositeli místní kultury, společenského života a občanské společnosti. Jejich podpora je nejen věcí obce, ale i orgánů veřejné moci.

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova

Ocenění příkladných staveb realizovaných v duchu Programu obnovy venkova, cílem udílení tohoto ocenění je získat evidenci a přehled o těchto stavbách a také tyto stavby zveřejnit v každoročně vydávané propagační publikaci "STAVBY VENKOVA".

Stavby jsou hodnoceny v kategorii:

A - obnova, či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu,
B - obnova, či rekonstrukce staveb venkovské zástavby,
C - nové venkovské stavby

V rámci krajských kol soutěže může krajská hodnotitelská komise dále udělit diplomy za:

  • moderní knihovnické a informační služby,
  • vzorné vedení kroniky,
  • rozvíjení lidových tradic,
  • kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena),
  • příkladnou péči o historickou zástavbu obce.

www.vesniceroku.cz


telefon: 595 622 327
e-mail: jana.bartoskova@msk.cz
web: http://www.vesniceroku.cz/
frame-scrollup