Zpráva

Zveme Vás na online/prezenční seminář pro příjemce programu INTERREG V-A SK-CZ

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR jako řídící orgán ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako národním orgánem pro program spolupráce 

Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika ve spolupráci 

s Moravskoslezským krajem a s Žilinským samosprávnym krajom si Vás dovolují pozvat na

S E M I N Á Ř    P R O    P Ř Í J E M C E 

projektů, schválených v rámci programu 

INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika

V návaznosti na COVID-19 a různá opatření k jeho zamezení mohou zájemci ze slovenské strany seminář sledovat online z jejich zařízení. České zájemce prosíme, aby nás informovali, jestli přijdou osobně do místnosti F502 nebo budou sledovat seminář online z jejich zařízení. V případě účasti v místnosti F502 prosíme o dodržení zásad daných aktuálním vládním usnesením.

Datum konání

Místo konání

Zaměření semináře podle výzvy

25. 08. 2020  9:30 hod. 

Ostrava

Moravskoslezský kraj
28. října 117
Budova F
Místnost F502, 5. patro 

INTERREG V-A SK-CZ/2018/09

Specifický cíl: 1.1. Zvýšení relevantnosti obsahu vzdělávání pro potřeby trhu práce s cílem zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce

PROGRAM SEMINÁŘE

9:15 – 9:30   

Registrace účastníků semináře

9:30 – 12:00   

Implementace projektu

                         

Finanční řízení a platby

                        

Dokladování a předkládání výdajů v rámci jednotlivých kapitol

                          

Změny v projektu

                          

Publicita a informovanost

12:00 – 12:30 

Občerstvení

12:30 -  14:00   

Veřejné zakázky

14:00 – 15:00   

Diskuze 

Semináře pro příjemce jsou zaměřeny na příjemce, kteří předložili žádosti o NFP v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/09, avšak vítaní jsou všichni, kteří se budou chtít zúčastnit.

Uvítáme Vaše podněty, které byste chtěli prodiskutovat. Tyto podněty prosím zašlete na kontaktní e-mail níže.

Doporučujeme, aby byla na seminářích pro příjemce zabezpečena ze strany příjemců i účast zaměstnance, odpovědného za veřejné zakázky. 

Účast na semináři je bezplatná. Těšíme se na Vaši účast.  

Kontaktní osoba: Bc. Petr Zajac, tel.+420 595 622 725, e-mail petr.zajac@msk.cz

Odkaz na online přenos semináře bude zveřejněn v den konání v této zprávě.

 

frame-scrollup