Zpráva

Zápis z 1. zasedání

konaného dne 13. 11. 2008 v zasedací síni Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

(zahájení zasedání v 9:10, ukončení ve 13:05)

Přítomni:

 • 64 členů zastupitelstva kraje
 • ředitelka krajského úřadu
 • 16 vedoucích odborů
 • tisková mluvčí
 • zástupci Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Letiště Ostrava, a.s., Agentury pro regionální rozvoj Ostrava, a.s., Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko a Správy silnic Moravskoslezského kraje, p. o.
 • 1 poslanec Parlamentu České republiky
 • 1 senátor Parlamentu České republiky
 • 4 hosté

Omluveni:

 • Ing. Václav Pomikálek

K bodu č. 1
Zahájení, hymna

1. (ustavující) zasedání zastupitelstva kraje zahájila členka zastupitelstva kraje PhDr. Jaroslava Wenigerová. Přivítala všechny přítomné, poté zazněla státní hymna České republiky. PhDr. Wenigerová dále uvedla, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 64 členů, takže zasedání je schopno platně jednat a usnášet se. Do zahájení zasedání se omluvil 1 člen zastupitelstva kraje.


K bodu č. 2
Složení slibu členů zastupitelstva kraje

Podle ustanovení § 33 odst. 2 zákona o krajích skládají členové zastupitelstva kraje na začátku ustavujícího zasedání zastupitelstva slib. Ředitelka krajského úřadu JUDr. Eva Kafková přečetla text slibu, poté jednotliví členové zastupitelstva složili slib a zároveň převzali osvědčení o zvolení členem zastupitelstva kraje.


K bodu č. 3
Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva

PhDr. Wenigerová uvedla, že členové zastupitelstva kraje obdrželi na stůl "Návrh programu ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje", který přečetla s tím, že první dva body již proběhly:

 1. Zahájení, hymna
 2. Složení slibu členů zastupitelstva kraje
 3. Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva
 4. Volba ověřovatelů zápisu
 5. Volba členů návrhové komise
 6. Schválení způsoby volby a volebního řádu pro volbu hejtmana kraje, náměstků hejtmana kraje a dalších členů rady kraje
 7. Volba členů volební komise pro volbu hejtmana kraje, náměstků hejtmana kraje a dalších členů rady kraje
 8. Volba hejtmana kraje
 9. Stanovení počtu uvolněných členů zastupitelstva kraje
 10. Volba náměstků hejtmana kraje a dalších členů rady kraje
 11. Svěření úkolů hejtmanovi kraje a náměstkům hejtmana kraje, určení náměstka hejtmana kraje, který bude zastupovat hejtmana kraje v době jeho nepřítomnosti, a určení pořadí zastupování ostatními náměstky hejtmana kraje
 12. Organizační záležitosti
 13. Různé
 14. Závěr

Připomínky k programu:

p. Novák – předložil návrh na doplnění programu - za bod č. 11 vložit 3 nové body, a to:

 • bod 12 - Návrh na zřízení výboru finančního zastupitelstva kraje a volbu jeho členů
 • bod 13 - Návrh na zřízení výboru kontrolního zastupitelstva kraje a volbu jeho členů
 • bod 14 - Návrh na volbu členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko
 • dosavadní body pod čísly 12, 13 a 14 by byly přečíslovány na body č. 15, 16 a 17,

Ing. Stanjura – doporučil rozdělit bod 10 na dva body – pod bodem č. 10 ponechat volbu náměstků hejtmana kraje a pod bod č. 11 dát volbu členů rady kraje,

PhDr. Wenigerová – zopakovala návrhy Ing. Stanjury a p. Nováka,

 • upozornila členy zastupitelstva kraje, že bude hlasováno pomocí systému hlasovacího a komunikačního zařízení,
 • dala hlasovat:
  • o návrhu Ing. Stanjury na rozdělení bodu č. 10 na dvě části – na volbu náměstků hejtmana a na volbu rady kraje – schváleno (38 pro, 11 proti, 15 se zdrž.) – pořadové hlasování č. 1,
  • o návrzích p. Nováka na doplnění programu:
   • o nový bod č. 13 – "Návrh na zřízení výboru finančního a volbu jeho členů" – schváleno (49 pro, 10 proti, 3 se zdrž.) – pořadové hlasování č. 2,
   • o nový bod č. 14 – "Návrh na zřízení výboru kontrolního a volbu jeho členů" - schváleno (49 pro, 7 proti, 8 se zdrž.) – pořadové hlasování č. 3,
   • o nový bod č. 15 "Návrh na volbu členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko" – schváleno (45 pro, 13 proti, 6 se zdrž.) – pořadové hlasování č. 4,
 • přečetla takto doplněný návrh programu a dala o jeho schválení hlasovat - schváleno (61 pro, 1 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 1/1 (pořadové hlasování č. 5 - text uveden v příloze č. 2 – "Usnesení z 1. (ustavujícího) zasedání zastupitelstva kraje".

PhDr. Wenigerová sdělila, že zápis z 1. (ustavujícího) zasedání zastupitelstva kraje provede pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu p. Hana Novotná.


K bodu č. 4
Volba ověřovatelů zápisu

Za ověřovatele zápisu z 1. (ustavujícího) zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

 • Ing. Andreas Hahn
 • Ing. Jiří Vzientek

Oba navržení ověřovatelé zápisu byli schváleni (63 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 1/2 (pořadové hlasování č. 6 - text uveden v příloze č. 2).


K bodu č. 5
Volba členů návrhové komise

PhDr. Wenigerová – jako předsedající vznesla návrh, aby návrhová komise byla čtyřčlenná,

JUDr. Babka – navrhl, aby návrhová komise pracovala v pětičlenném složení,

PhDr. Wenigerová - dala o návrhu JUDr. Babky na pětičlennou návrhovou komisi hlasovat – schváleno (41 pro, 17 proti, 5 se zdrž.) – pořadové hlasování č. 7,

 • požádala předsedy politických klubů o nahlášení návrhů kandidátů na členy návrhové komise,

Ing. Stanjura – za klub ODS navrhl Mgr. Dagmar Adamovou a Ing. Josefa Jalůvku,

p. Novák – za klub ČSSD navrhl p. Dalibora Gříška,

Ing. Adamec - za klub ČSSD navrhl Ing. Víta Slováčka,

JUDr. Babka - za klub KSČM navrhl p. Henryka Małysze a p. Dušana Doležela,

PhDr. Wenigerová – dotázala se všech navržených kandidátů, zda souhlasí se svou kandidaturou na členy návrhové komise, a po jejich souhlasu dala hlasovat o jednotlivých kandidátech v abecedním pořadí:

 • o Mgr. Dagmar Adamové - schválena (62 pro, 1 proti, 1 se zdrž.) – pořadové hlasování č. 8,
 • o p. Dušanu Doleželovi – schválen (42 pro, 13 proti, 9 se zdrž.) - pořadové hlasování č. 9,
 • o p. Daliborovi Gříškovi – schválen (54 pro, 4 proti, 6 se zdrž.) - pořadové hlasování č. 10,
 • o Ing. Josefu Jalůvkovi – neschválen (23 pro, 21 proti, 19 se zdrž.) - pořadové hlasování č. 11,
 • o p. Henryku Małyszovi – schválen (42 pro, 18 proti, 4 se zdrž.) - pořadové hlasování č. 12,
 • o Ing. Vítu Slováčkovi – schválen (62 pro, 1 proti, 1 se zdrž.) - pořadové hlasování č. 13,
 • členy návrhové komise byli tedy zvoleni Mgr. Dagmar Adamová, p. Dušan Doležel, p. Dalibor Gříšek, p. Dalibor MałyszIng. Vít Slováček - přij. usn. č. 1/3 (text uveden v příloze č. 2),
 • za zapisovatele návrhové komise byl navržen JUDr. Miroslav Býma, Ph.D., vedoucí odboru právního a organizačního krajského úřadu,
 • členové návrhové komise byli požádáni, aby si zvolili svého předsedu,
 • předsedou návrhové komise byl zvolen p. Dušan Doležel.

K bodu č. 6
Schválení způsoby volby a volebního řádu pro volbu hejtmana kraje, náměstků hejtmana kraje a dalších členů rady kraje

PhDr. Wenigerová – navrhla, aby volba hejtmana kraje, náměstků hejtmana kraje a dalších členů rady kraje byla veřejná, tzn. že se bude hlasovat prostřednictvím hlasovacího zařízení,

 • dala hlasovat o schválení veřejné volby hejtmana kraje, náměstků hejtmana kraje a dalších členů rady kraje - schváleno (64 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - pořadové hlasování č. 14,
 • dotázala se, zda má někdo dotaz nebo připomínku k předloženému návrhu volebního řádu veřejným hlasováním,

p. Novák – doporučil zvýšit počet členů volební komise na 5,

Ing. Stanjura – doporučil za bod 4 doplnit nový bod č. 5 ve znění: "Navržení kandidáti se představí v abecedním pořadí, po představení každého kandidáta následuje rozprava."; ostatní body by pak byly přečíslovány jako body 6 až 9,

PhDr. Wenigerová – dala hlasovat nejprve o uvedeném návrhu Ing. Stanjury na doplnění volebního řádu o nový bod č. 5 (viz výše) – neschváleno (22 pro, 25 proti, 17 se zdrž.) - pořadové hlasování č. 15,

Mgr. Týle – dotázal se, zda to platí pouze pro dnešek,

Ing. Stanjura – požádal o přestávku pro poradu předsedů politických klubů a poznamenal, že před 4 lety byl takovýto návrh klubu ČSSD všemi podpořen,

PhDr. Wenigerová – vyhlásila přestávku.

(přestávka)

PhDr. Wenigerová – dala hlasovat o návrhu p. Nováka na pětičlennou volební komisi – schváleno (44 pro, 17 proti, 0 se zdrž.) - pořadové hlasování č. 16.


K bodu č. 7
Volba členů volební komise pro volbu hejtmana kraje, náměstků hejtmana kraje a dalších členů rady kraje

PhDr. Wenigerová - požádala předsedy politických klubů o návrhy kandidátů na členy volební komise s tím, že bylo odhlasováno 5 členů této komise,

JUDr. Babka – za klub KSČM navrhl Ing. Ivana Strachoně a Ing. Miroslava Boublíka,

p. Novák – za klub ČSSD navrhl p. Ladislava Velebného, PaedDr. Hanu NováčkovouBc. Karla Sibinského,

PhDr. Wenigerová - dotázala se navržených kandidátů, zda souhlasí se svou kandidaturou, a po jejich souhlasu dala hlasovat o všech výše uvedených 5 navržených členech volební komise najednou – schváleno (42 pro, 19 proti, 1 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/4 (pořadové hlasování č. 17),

 • požádala členy volební komise, aby si zvolili svého předsedu a poté zaujali svá místa za předsednickým stolem.

K bodu č. 8
Volba hejtmana kraje

PhDr. Wenigerová – sdělila, že nyní bude postupováno podle schváleného volebního řádu, a požádala zvoleného předsedu volební komise Bc. Karla Sibinského, aby se ujal samotných voleb,

Bc. Sibinský – uvedl, že byl schválen volební řád pro veřejnou volbu, tzn. že bude hlasováno prostřednictvím hlasovacího zařízení,

 • požádal předsedy politických klubů o návrhy kandidátů na funkci hejtmana kraje,

p. Novák – za klub ČSSD navrhl za hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Jaroslava Palase,

Ing. Stanjura – vrátil se do historie naší republiky a vyjádřil svůj nesouhlas se vzneseným návrhem kandidáta na hejtmana kraje,

Bc. Sibinský – upozornil Ing. Stanjuru, že v této chvíli nebyl dán prostor k diskusi ani k ideologickým debatám, ale mají být vzneseny návrhy kandidátů na funkci hejtmana kraje,

Ing. Stanjura – odpověděl, že dle jednacího řádu má každý člen zastupitelstva právo sdělit svůj názor,

 • pokračoval v popisu politických událostí v historii naší republiky a vyzval všechny členy zastupitelstva kraje, aby nevolili ty, kteří chtějí umožnit návrat komunistů do krajské vlády,
 • sdělil, že klub ODS nenavrhuje žádného kandidáta na funkci hejtmana kraje,

Mgr. Drobil – ve svém vystoupení vyjádřil rovněž nesouhlas s návrhem kandidáta na hejtmana kraje a složením nově vznikající rady kraje a uvedl, že dle jeho názoru není zapotřebí zvyšovat počet náměstků hejtmana kraje,

 • doplnil, že za klub ODS také nenavrhuje kandidáta na funkci hejtmana kraje,

Bc. Sibinský – poznamenal, že tento bod se jmenuje "podávání návrhů na kandidáty" a ne "diskuse",

p. Novák – upozornil, že "volební agitka" do tohoto bodu programu nepatří a že ve vystoupení Ing. Stanjury i Mgr. Drobila nezazněl žádný návrh kandidáta na funkci hejtmana kraje,

 • požádal předsedu volební komise, aby je v souladu s volebním řádem znovu vyzval k přednesení návrhu kandidáta,

Bc. Sibinský – jako předseda volební komise sdělil, že by měla nyní pokračovat samotná volba hejtmana kraje, a požádal o racionálnější jednání,

PhDr. Wenigerová – poznamenala, že dle demokratických principů může na ustavujícím zasedání každý člen zastupitelstva kraje vyjádřit svůj vlastní názor, a požádala proto všechny členy zastupitelstva o velkorysost,

Ing. Stanjura – sdělil, že se domnívá, že v tomto bodě postupoval v souladu s jednacím řádem zastupitelstva kraje a že ke každému bodu je možné vést rozpravu,

JUDr. Babka – uvedl, že za klub KSČM na funkci hejtmana kraje podporuje Ing. Palase,

 • poznamenal, že klub KSČM vysílá do rady opravdu 1. ligu kvalifikovaných lidí, kteří chtějí s tímto krajem pohnout dopředu,

Ing. arch. Janáčková – jako senátorka Parlamentu České republiky uvedla, že na zasedání zastupitelstva kraje může dle schváleného jednacího řádu každý člen zastupitelstva sdělit svůj názor a že každý navržený kandidát by měl být představen a podrobit se otázkám členů zastupitelstva,

 • dodala, že kdyby mohla ona navrhovat kandidáta na hejtmana kraje, navrhla by Ing. Tošenovského,

Bc. Sibinský – oznámil, že na funkci hejtmana kraje byl navržen jediný kandidát, a to Ing. Jaroslav Palas,

 • dotázal se Ing. Palase, zda tuto nominaci přijímá,

Ing. Palas – uvedl, že pokládá za správné vyhovět návrhu členů opozice na to, aby se navržení kandidáti představili,

 • sdělil, že převážnou část svého života působil v zemědělství a pracoval na státních statcích v rámci tehdejšího státního podniku Státní statky Bruntál,
 • uvedl, že v r. 1992 byl nominován za Levý blok do tehdejší České národní rady, po jeho rozpadu pomáhal zakládat Levý blok jako samostatný subjekt a následně v r. 1994 byl osloven Milošem Zemanem, aby kandidoval za sociální demokracii za tehdejší Severomoravský kraj,
 • dodal, že v Parlamentu České republiky působil 13 let, vesměs v zemědělském výboru jako jeho místopředseda a později předseda, poté působil na pozici ministra zemědělství,
 • poznamenal, že v 90. letech působil také ve svém bydlišti jako člen zastupitelstva ve Městě Albrechtice, takže má určité zkušenosti i s komunální politikou,
 • slíbil koalici i opozici, že krajské zastupitelstvo bude vedeno a řízeno v souladu s jednacím řádem zastupitelstva a že je vždy připraven naslouchat jak opozici, tak koalici,

Bc. Sibinský – dal hlasovat o zvolení Ing. Palase hejtmanem kraje – schváleno (41 pro, 22 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/5 (pořadové hlasování č. 18 - text uveden v příloze č. 2),

 • konstatoval, že Ing. Jaroslav Palas byl zvolen hejtmanem kraje,
 • poblahopřál Ing. Palasovi k jeho zvolení a předal slovo předsedající PhDr. Wenigerové,

PhDr. Wenigerová – vyzvala nově zvoleného hejtmana kraje Ing. Palase, aby se nyní ujal řízení zasedání.


K bodu č. 9
Stanovení počtu uvolněných členů zastupitelstva kraje

Zvolený hejtman kraje Ing. Jaroslav Palas poděkoval všem členům zastupitelstva kraje, kteří mu odevzdali svůj hlas, a znovu ujistil jak opozici, tak koalici, že jednání zastupitelstva se bude vždy řídit zákonem o krajích a platným jednacím řádem,

 • navrhl, aby v jedenáctičlenné radě kraje bylo stanoveno 7 uvolněných členů zastupitelstva kraje, a to hejtman kraje a 6 náměstků hejtmana kraje, a aby všichni byli uvolněni pro výkon funkcí od 14. 11. 2008,
 • vzhledem k tomu, že k tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky, dal hlasovat o stanovení 7 uvolněných členů zastupitelstva kraje a o jejich uvolnění pro výkon funkce od 14. 11. 2008 - schváleno (41 pro, 19 proti, 1 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/6 (pořadové hlasování č. 19 - text uveden v příloze č. 2),
 • požádal předsedu volební komise Bc. Sibinského, aby se opět ujal slova.

K bodu č. 10
Volba náměstků hejtmana kraje

Bc. Sibinský – jako předseda volební komise požádal o návrhy kandidátů na funkci náměstků hejtmana kraje, a to nejprve na funkci 1. náměstka hejtmana kraje,

Ing. Palas – navrhl na tuto funkci p. Miroslava Nováka,

Bc. Sibinský – dotázal se p. Nováka, zda svoji nominaci přijímá,

p. Novák – sdělil, že přijímá, a požádal o prostor pro své představení,

 • uvedl, že je občanem města Ostravy a že politicky aktivní je od listopadu 1989, kdy ve svých necelých 18 letech spoluzakládal sociální demokracii v Ostravě,
 • pracoval jako manažer vzdělávacích kurzů v a. s. Stavoprojekt a následně jako správce daně na Finančním úřadu v Ostravě,
 • profesionálním politikem se stal v r. 1998, kdy byl zvolen místostarostou pro oblast dopravy a financí, a od r. 2002 je starostou městského obvodu Poruba,

Ing. Jalůvka – dotázal se p. Nováka, zda mu nevadí jít do koalice s komunistickou stranou,

Bc. Sibinský – upozornil, že teď neprobíhá rozprava,

p. Novák – uvedl, že jako skutečný demokrat ctí vládu většiny a že spolu se svými 30 kolegy v klubu ČSSD podepsali dohodu o koaliční spolupráci bez výhrad,

Mgr. Drobil – dotázal se p. Nováka, zda mu nevadí to, že bude v radě kraje sedět se dvěma bývalými vysoce aktivními funkcionáři KSČ - nikoli se členy KSČM,

p. Novák – odpověděl, že se nestydí sedět v radě kraje vedle těchto pánů, stejně tak jako se kolegové z ODS zřejmě nestydí za to, že oni byli počátkem 90. let tou stranou, která mohla komunistickou stranu zakázat,

 • dále uvedl, že zná mnoho členů ODS, kteří byli v minulosti aktivními funkcionáři KSČ či SSM,
 • dodal, že KSČM je stranou, která je součástí českého politického spektra a nikdo v této zemi nerozhodl o tom, že by nebyla demokratickou stranou; z toho důvodu tedy nemá důvod se stydět,

Bc. Sibinský – dal hlasovat o p. Miroslavu Novákovi jako jediném návrhu kandidáta na funkci 1. náměstka hejtmana kraje – schváleno (41 pro, 20 proti, 1 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/7 (pořadové hlasování č. 20 - text uveden v příloze č. 2),

 • konstatoval, že p. Miroslav Novák byl zvolen 1. náměstkem hejtmana kraje,
 • požádal o návrhy kandidátů na 2. náměstka hejtmana kraje,

p. Novák – sdělil, že na tuto funkci navrhuje Mgr. Věru Palkovou,

Ing. Stanjura – upozornil, že byl schválen volební řád, ve kterém se nehovoří o 1., 2. či dalším náměstkovi hejtmana kraje, ale je zde uvedeno, že se navrhují všichni náměstci hejtmana kraje, o kterých se pak hlasuje v abecedním pořadí – teprve později se schvaluje pořadí těchto náměstků,

 • dále požádal předsedu volební komise, aby již nedával slovo navrženým kandidátům, když toto nebylo ve volebním řádu schváleno,

Bc. Sibinský – požádal tedy o další návrhy kandidátů na funkci náměstků hejtmana kraje,

p. Novák – za klub ČSSD navrhl ještě doc. Ing. Mariana Lebiedzika, Ph.D.,Ing. Jiřího Vzientka s tím, že dohromady tedy podal 3 návrhy,

JUDr. Babka – za klub KSČM navrhl Ing. RSDr. Karla KonečnéhoIng. RSDr. Svatomíra Recmana,

Ing. Jalůvka – poznamenal, že nebylo dosud zdůvodněno, proč se musí zvyšovat počet náměstků na 6,

Bc. Sibinský – sdělil, že nyní se bude hlasovat abecedně o vznesených návrzích kandidátů na funkce náměstků hejtmana kraje, a dotázal se těchto kandidátů, zda přijímají svou nominaci – všichni navržení kandidáti se svou nominací souhlasili,

Ing. arch. Janáčková – jako senátorka Parlamentu České republiky se dotázala hejtmana kraje Ing. Palase, co ho vedlo k tomu, aby navrhl 6 náměstků hejtmana kraje vzhledem k rozpočtu kraje, který není dle jejího názoru takový, aby mohl zahrnovat ještě jedno uvolněné místo,

Ing. Palas – sdělil, že toto vysvětlí až v rozpravě, protože teď probíhá procedura hlasování,

PhDr. Wenigerová – upozornila na to, že dle zákona o krajích musí být na zasedání zastupitelstva kraje vždy uděleno slovo členovi vlády, poslanci či senátorovi, který o toto slovo požádal,

Bc. Sibinský - dal hlasovat dle abecedního pořadí o těchto navržených kandidátech na funkci náměstků hejtmana kraje:

 • o Ing. RSDr. Karlu Konečném - schválen (41 pro, 21 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/8 (pořadové hlasování č. 21 - text uveden v příloze č. 2),
 • o doc. Ing. Marianu Lebiedzikovi, Ph.D. – schválen (41 pro, 21 proti, 1 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/9 (pořadové hlasování č. 22 - text uveden v příloze č. 2),
 • o Mgr. Věře Palkové – schválena (42 pro, 18 proti, 3 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/10 (pořadové hlasování č. 23 - text uveden v příloze č. 2),
 • o Ing. RSDr. Svatomíru Recmanovi - schválen (42 pro, 22 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/11 (pořadové hlasování č. 24 - text uveden v příloze č. 2),
 • o Ing. Jiřím Vzientkovi – schválen (41 pro, 22 proti, 0 proti) - přij. usn. č. 1/12 (pořadové hlasování č. 25 - text uveden v příloze č. 2),

Bc. Sibinský - konstatoval, že do funkce dalších náměstků hejtmana kraje byli zvoleni Ing. RSDr. Karel Konečný, doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., Mgr. Věra Palková, Ing. RSDr. Svatomír Recman a Ing. Jiří Vzientek,

 • všem náměstkům hejtmana kraje k jejich zvolení poblahopřál.

K bodu č. 11
Volba dalších členů rady kraje

Bc. Sibinský – požádal o návrhy kandidátů na další členy rady kraje,

p. Novák – navrhl za klub ČSSD p. Tomáš Hanzela, prof. PhDr. Zdeňka Jiráska, CSc., a Ing. Jana Stoklasu,

RSDr. Kuboš – za klub KSČM navrhl JUDr. Josefa Babku,

Bc. Sibinský – dotázal se navržených kandidátů, zda přijímají svou nominaci, a po jejich souhlasu dal hlasovat v abecedním pořadí:

 • JUDr. Josefu Babkovi – schválen (40 pro, 18 proti, 2 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/13 (pořadové hlasování č. 26 - text uveden v příloze č. 2),
 • o p. Tomášovi Hanzelovi – schválen (40 pro, 13 proti, 7 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/14 (pořadové hlasování č. 27 - text uveden v příloze č. 2),
 • prof. PhDr. Zdeňku Jiráskovi, CSc. – schválen (41 pro, 12 proti, 6 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/15 – (pořadové hlasování č. 28 - text uveden v příloze č. 2),
 • Ing. Janu Stoklasovi – schválen (42 pro, 17 proti, 2 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/16 (pořadové hlasování č. 29 - text uveden v příloze č. 2),
 • všem dalším zvoleným členům rady kraje poblahopřál,

Ing. Jalůvka – požádal, zda by se nyní mohli zvolení členové rady kraje představit, protože kromě JUDr. Babky nikoho z nich nezná,

Bc. Sibinský - sdělil, že rada kraje byla zvolena, a předal proto slovo hejtmanovi kraje Ing. Palasovi,

Ing. Palas – poblahopřál všem náměstkům hejtmana kraje a dalším členům rady kraje k jejich zvolení,

 • poděkoval předsedovi volební komise a celé volební komisi za jejich práci,
 • požádal zvolené členy rady kraje, aby zaujali místa za předsednickým stolem, a členy volební komise, aby zaujali svá místa v sále,
 • poté vyhlásil desetiminutovou přestávku.

K bodu č. 12
Svěření úkolů hejtmanovi kraje a náměstkům hejtmana kraje, určení náměstka hejtmana kraje, který bude zastupovat hejtmana kraje v době jeho nepřítomnosti, a určení pořadí zastupování ostatními náměstky hejtmana kraje

Ing. Palas – sdělil, že zákon o krajích stanoví v § 64, že zastupitelstvo může svěřit náměstkům hejtmana kraje některé úkoly a dále určit náměstka hejtmana kraje, který bude zastupovat hejtmana kraje v době jeho nepřítomnosti,

 • doporučil, aby zastupitelstvo svěřilo konkrétní úkoly i hejtmanovi a zároveň stanovilo i pořadí zastupování ostatními náměstky,
 • z tohoto důvodu předložil ke schválení 2 návrhy usnesení,
 • nejprve přečetl usnesení týkající se svěření úkolů:

  "Zastupitelstvo kraje svěřuje

  1. hejtmanovi kraje Ing. Jaroslavu Palasovi úkoly na úsecích:
   bezpečnosti a krizového řízení
   integrovaného záchranného systému
   legislativy
   zahraničních vztahů
   financí a majetku

  2. 1. náměstkovi hejtmana kraje p. Miroslavu Novákovi úkoly na úsecích:
   dopravy
   silničního hospodářství
   životního prostředí

  3. náměstkyni hejtmana kraje Mgr. Věře Palkové úkoly na úsecích:
   školství
   sportu a tělovýchovy

  4. náměstkovi hejtmana kraje doc. Ing. Marianu Lebiedzikovi, Ph.D., úkoly na úsecích:
   regionálního rozvoje
   evropských fondů a operačních programů

  5. náměstkovi hejtmana kraje Ing. RSDr. Karlu Konečnému úkoly na úseku:
   zdravotnictví

  6. náměstkovi hejtmana kraje Ing. RSDr. Svatomíru Recmanovi úkoly na úsecích:
   sociálních věcí
   kultury

  7. náměstkovi hejtmana kraje Ing. Jiřímu Vzientkovi úkoly na úsecích:
   územního plánování
   cestovního ruchu"

 • dal o tomto návrhu usnesení hlasovat – schváleno (42, pro, 11 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 1/17 (pořadové hlasování č. 30 - text uveden v příloze č. 2),
 • dále přečetl návrh usnesení týkající se určení náměstka hejtmana kraje, který bude zastupovat hejtmana kraje v době jeho nepřítomnosti, a stanovení pořadí zastupování ostatními náměstky:

  "Zastupitelstvo kraje

  1. určuje, že hejtmana kraje v době jeho nepřítomnosti zastupuje 1. náměstek hejtmana kraje p. Miroslav Novák

  2. stanoví, že v době nepřítomnosti hejtmana kraje a 1. náměstka hejtmana kraje, zastupujícího hejtmana kraje v době jeho nepřítomnosti dle bodu 1) tohoto usnesení, zastupují hejtmana kraje náměstci hejtmana kraje v tomto pořadí:
   Mgr. Věra Palková
   doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.
   Ing. RSDr. Karel Konečný
   Ing. RSDr. Svatomír Recman
   Ing. Jiří Vzientek"

 • dal o tomto návrhu usnesení hlasovat – schváleno (42 pro, 3 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 1/18 (pořadové hlasování č. 31 - text uveden v příloze č. 2).


K bodu č. 13
Návrh na zřízení výboru finančního zastupitelstva kraje a volbu jeho členů

Ing. Palas – sdělil, že návrh programu dnešního zasedání byl doplněn o 3 nové body,

 • uvedl, že podle jednacího řádu stanoví zastupitelstvo počet členů výborů podle potřeby příslušného odvětví, maximálně však 15 členů, a podle § 77 zákona o krajích je počet členů výboru vždy lichý,
 • doporučil, aby počet členů výboru finančního byl 11,
 • dal hlasovat o zřízení výboru finančního a o stanovení počtu jeho členů na 11 – schváleno (48 pro, 0 proti, 4 se zdrž.) – přij. usn. č. 1/19 (pořadové hlasování č. 32 - text uveden v příloze č. 2),

p. Novák – doporučil samostatně hlasovat o předsedovi výboru finančního a samostatně o dalších členech výboru, a to en bloc,

Ing. Palas – požádal o návrhy kandidátů na předsedu výboru finančního,

JUDr. Babka – navrhl na funkci předsedy výboru finančního RSDr. Karla Kuboše,

Ing. Palas – dotázal se RSDr. Karla Kuboše, zda souhlasí se svou kandidaturou,

 • po sdělení jeho souhlasu dal o kandidátu na funkci předsedy výboru finančního RSDr. Karlu Kubošovi hlasovat – schváleno (41 pro, 13 proti, 4 se zdrž.) – přij. usn. č. 1/19 (pořadové hlasování č. 33 - text uveden v příloze č. 2),
 • uvedl, že obdržel seznam navržených kandidátů na další členy výboru finančního – jedná se o p. Zdeňku Jordánovou, p. Zdeňka Bestu, p. Jiřího Absolona, Ing. Ivana Strachoně, Ing. Karla Vymětala, RSDr. Jiřího Boháče, Ing. Zbyňka Stanjuru, Mgr. Petra Jurase, Ing. Václava Pomikálka a Ing. Víta Slováčka,
 • dotázal se navržených kandidátů, zda souhlasí se svou kandidaturou - všichni navržení členové zastupitelstva kraje se svou kandidaturou souhlasili,

JUDr. Babka – uvedl, že Ing. Karel Vymětal a RSDr. Jiří Boháč nejsou členy zastupitelstva kraje, ale že se svou kandidaturou souhlasí,

p. Lukša – sdělil, že Ing. Václav Pomikálek se z dnešního zasedání omluvil a že se svou kandidaturou rovněž souhlasí,

Ing. Palas – dal hlasovat o všech dalších navržených kandidátech na členy výboru finančního najednou – schváleno (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 1/19 (pořadové hlasování č. 34 - text uveden v příloze č. 2).


K bodu č. 14
Návrh na zřízení výboru kontrolního zastupitelstva kraje a volbu jeho členů

Ing. Palas - doporučil, aby počet členů výboru kontrolního byl 11,

 • dal hlasovat o zřízení výboru finančního a o stanovení počtu jeho členů na 11 - schváleno (53 pro, 1 proti, 3 se zdrž.) – přij. usn. č. 1/20 (pořadové hlasování č. 35 - text uveden v příloze č. 2),
 • uvedl, že nejprve bude přistoupeno k volbě předsedy výboru kontrolního, a sdělil, že obdržel návrh, aby se předsedou tohoto výboru stal Ing. Zbyněk Stanjura,
 • dotázal se Ing. Stanjury, zda souhlasí se svou kandidaturou, a po jeho souhlasu dal hlasovat o návrhu, aby Ing. Zbyněk Stanjura vykonával funkci předsedy výboru kontrolního – schváleno (59 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 1/20 (pořadové hlasování č. 36 - text uveden v příloze č. 2),
 • uvedl, že obdržel seznam kandidátů na další členy výboru kontrolního – jedná se o Ing. Andrease Hahna, p. Miladu Otáhalovou, p. Dušana Doležela, Ing. Jiřího Patíka, Mgr. Pavla Kawuloka, Mgr. Jindřicha Berku, p. Jitku Měchovou, p. Ladislava Velebného, Ing. Bohumila DolanskéhoIng. Petra Adamce,
 • dal o těchto návrzích hlasovat en bloc – schváleno (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 1/20 (pořadové hlasování č. 37 - text uveden v příloze č. 2).

K bodu č. 15
Návrh na volbu členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Ing. Palas - sdělil, že podle zákona o podpoře regionálního rozvoje volí zastupitelstvo kraje členy Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko z řad svých členů,

 • doplnil, že zákon stanoví, že výbor má 15 členů a že předsedu i místopředsedu si výbor volí sám,
 • uvedl, že obdržel tyto návrhy kandidátů na členy Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko: Ing. Jaroslav Palas, p. Miroslav Novák, Mgr. Věra Palková, doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., Ing. RSDr. Karel Konečný, Ing. RSDr. Svatomír Recman, Ing. Jiří Vzientek, p. Tomáš Hanzel, prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., Ing. Jan Stoklasa, JUDr. Josef Babka, RSDr. Karel Kuboš, p. Pavol Lukša, Mgr. Pavel Drobil a Mgr. Ivan Týle,
 • dotázal se navržených kandidátů, zda souhlasí se svou kandidaturou,
 • po jejich souhlasu dal o zvolení všech kandidátů hlasovat najednou – schváleno (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/21 (pořadové hlasování č. 38 - text uveden v příloze č. 2),
 • konstatoval, že okamžikem zvolení nových členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko přestává v souladu s ustanovením § 16d odst. 2 zákona o podpoře regionálního rozvoje vykonávat své pravomoci dosavadní výbor zvolený usnesením zastupitelstva kraje č. 12/1058/1 ze dne 10. 7. 2006.

K bodu č. 16
Organizační záležitosti

 1. Hejtman kraje Ing. Palas sdělil, že podá radě kraje návrh, aby příští zasedání zastupitelstva kraje bylo svoláno na čtvrtek dne 18. prosince 2008 v 9:00 hodin.
 2. Dále podal členům zastupitelstva kraje informaci o způsobu pořízení jejich fotografií na průkaz člena zastupitelstva kraje.
 3. Požádal členy zastupitelstva, aby si po ukončení zasedání převzali notebooky, které jim budou zapůjčeny po dobu výkonu funkce člena zastupitelstva kraje.

K bodu č. 17
Různé

Ing. Palas – poděkoval za odvedenou práci bývalé radě kraje a hejtmanovi kraje Ing. Tošenovskému za to, že 8 let vedl tento kraj, a ujistil všechny, že nová rada kraje naváže na jejich práci a že bude vykonávat vše v zájmu občanů Moravskoslezského kraje,

Mgr. Týle – uvedl, že to, co se stalo dnes, bylo poměrně bezprecedentní a i poměrně svévolné – za uplynulých 8 let se totiž nikdy nestalo, aby nebyl dán prostor k rozpravě,

 • obrátil se k mladším členům sociální demokracie, aby si vzali příklad z historie a vzpomněli si na únor 1948 a zejména na jméno "Laušman",
 • uvedl, že dle jeho názoru je politicky nová koalice sice možná, ale způsob a zejména čas, tzn. v předvečer výročí listopadu 1989 - to považuje za nemravné,

Ing. Kala – požádal, aby na příštím zasedání byly předloženy termíny konání zasedání zastupitelstva kraje na celý příští rok,

p. Novák – reagoval na vystoupení Mgr. Týle a poznamenal, že když sociální demokracie v minulosti dvakrát prohrála volby, tuto prohru dle jeho názoru unesla daleko lépe, než dnes Občanská demokratická strana,

 • uvedl, že na ustavujícím zasedání před 4 lety tehdejší zastupitel a dnešní senátor Ing. Petr Vícha požádal, aby se všichni kandidáti na post náměstků a hejtmana představili a sdělili, zda jejich výkon uvolněné funkce v rámci Moravskoslezského kraje bude jedinou pracovní činností,
 • sdělil, že tomu se sociální demokracie dnes nebránila, když hlasovala proti návrhu usnesení ODS, které chtělo z dnešního jednání učinit "kabaret",
 • uvedl, že ho mrzí, že ve vystoupení některých kolegů zaznívaly osobní útoky na jeho kolegy, konkrétně na hejtmana kraje, za to, co nebylo nikdy prokázáno,
 • zopakoval, že mu spojení sociální demokracie s komunisty nevadí zejména z důvodu, že ví, co od nich může čekat; není si však jistý tím, co může čekat od dalších stran, které v jiných krajích České republiky jsou ochotny přistoupit na programová prohlášení sociálně demokratických hejtmanů, která jsou v přímém v rozporu s jejich volebními programy,

Mgr. Palková – poděkovala Bc. Sibinskému za to, že se své role předsedy volební komise zhostil velmi dobře a že celou situaci ustál,

 • poděkovala také PhDr. Wenigerové za profesionální vedení rezortu školství a vysoké osobní nasazení za uplynulých 8 let a slíbila, že v tom bude pokračovat ve prospěch našeho kraje,

Mgr. Drobil – reagoval na slova p. Nováka a poznamenal, že jsou hodnoty jako svoboda, důstojnost či lidský život, které nejdou podkročit,

 • dodal, že i hodně sociálních demokratů zemřelo k v koncentrácích nejen nacismu, ale i komunismu,

Ing. Stanjura – ohradil se proti sdělení p. Nováka, že nazval dnešní zasedání "kabaretem",

 • sdělil, že nechce obhajovat politiky z jiných krajů, ale že v našem kraji ODS žádné posty nechtěla,
 • dle jeho názoru však mohla ČSSD klidně vytvořit fungující koalici s KDU-ČSL – z tohoto důvodu dnes členové ODS kritizují spojení ČSSD s KSČM,

Ing. Palas – vrátil se ke koaličním jednáním, která vedli sociální demokraté se členy ODS, a uvedl, že pro něho bylo dojemné, jak byli tito připraveni zrušit poplatky ve zdravotnictví a jít do koalice s ČSSD,

Ing. Stanjura – ohradil se, že to je lež,

Ing. Palas – sdělil, že to lež není, a dodal, že ČSSD vycházela při vytváření koalice z vůle voličů - bylo evidentní a zjevné, že voliči nechtěli, aby ČSSD uzavřela koaliční smlouvu s ODS,

 • vyzval proto členy ODS, aby jejich kritika byla věcná a ne osobní, protože se to nehodí ke kultuře krajských zastupitelů,

p. Podstavka – uvedl, že dle jeho názoru nebylo dobrým řešením, že se kandidáti na funkce členů rady kraje nepředstavili a že nebylo možné se jich ani zeptat, jak si svou roli v novém krajském zastupitelstvu vůbec představují,

PaedDr. Nováčková – připomenula, že v minulosti nebyla jako představitelka ČSSD nikdy přizvána k povolebním jednáním s ODS,

 • dodala, že úředníci tohoto kraje se k ní jako představitelce opozice ale chovali vždy velice vstřícně a že toto očekávala nyní i od všech členů ODS,

Ing. Jalůvka – zopakoval svůj dotaz, proč bylo zřízeno místo nového náměstka, když to stojí několik miliónů korun, a co vlastně tento náměstek bude dělat,

Ing. Palas – odpověděl, že prioritou této koalice je to, aby se čerpaly fondy Evropské unie a nikoli pouze fondy, které se čerpají prostřednictvím kraje, ale také finanční prostředky, které se čerpají prostřednictvím centrálních ministerstev – tzn., že tento náměstek bude mít pouze tuto agendu s tím, aby se jí mohl plně věnovat,

p. Novák – vrátil se k volebnímu řádu, který byl dnes předložen, a uvedl, že se jedná o stejný volební řád, který byl předložen před 4 lety – tehdy sociální demokracie navrhovala, aby se navrhovaní kandidáti představili, ale bez diskuse,

 • omluvil se za to, že schválený volební řád nakonec porušovali i členové ČSSD,

Ing. Stanjura – ke sdělení PaedDr. Nováčkové uvedl, že po volbách v roce 2004 nebylo jednáno s ČSSD, protože ODS upřednostňovala koalici s KDU-ČSL,

 • dotázal se Ing. Palase, kdo ze členů ODS dle jeho sdělení souhlasil se zrušením poplatků ve zdravotnictví,

Ing. Palas – uvedl, že všem potencionálním koaličním partnerům sdělili svou programovou prioritu, tj. zrušení poplatků v krajských nemocnicích a zastavení privatizace krajských nemocnic,

Mgr. Drobil – sdělil, že nikdo z ODS nesouhlasil se zrušením poplatků, ale že ČSSD přislíbila, že předloží konkrétní návrhy,

doc. Ing. Lebiedzik, Ph.D. – jako nově zvolený náměstek hejtmana kraje se krátce představil – uvedl, že působí na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné ve funkci proděkana a že na tuto funkci bude vzhledem ke svému dnešnímu zvolení náměstkem hejtmana rezignovat,

 • dále sdělil, že je absolventem ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - obor národohospodářský, dlouhodobě se zajímá o problematiku evropské integrace, strukturálních fondů, regionální politiky a dalších záležitostí, které s tím souvisejí,
 • poděkoval svému předchůdci Mgr. Drobilovi za odvedenou práci v tomto rezortu v uplynulém volebním období a uvedl, že se bude snažit navázat na vykonanou práci ve prospěch našeho kraje,

p. Lukša – vrátil se do roku 2004 a poznamenal, že v den voleb byla také přizvána KDU-ČSL ke koaličním jednáním, avšak bez vítěze voleb,

 • poznamenal, že KDU-ČSL se možná krokem v roce 2004 a krokem v roce 2008 vymkla tomu, že si pokřivila páteř v r. 2002 ve městě Ostravě,

p. Podstavka – poděkoval doc. Ing. Lebiedzikovi, Ph.D., za to, že se představil, a dotázal se ho, zda mu nevadí koalice s KSČM,

PhDr. Wenigerová – reagovala na slova své následnice Mgr. Palkové a uvedla, že ze své funkce odchází s pocitem hrdosti za vykonanou práci a že pro ni je prioritní, aby školství fungovalo a v centru pozornosti bylo vždy to dítě,

 • dodala, že bez spolupráce s vynikajícím odborem školství, mládeže a sportu to nejde,
 • sdělila, že věří, že i přes dnešní výměnu názorů si budou členové zastupitelstva kraje slušně říkat své názory a případně si i podají ruce,

doc. Ing. Lebiedzik, Ph.D. – k dotazu p. Podstavky se odvolal na odpověď, kterou tady už podal p. Novák,

p. Novák – poděkoval PhDr. Wenigerové za její slova.


Přehled přijatých usnesení:

Předseda návrhové komise p. Doležel uvedl, že návrhová komise posoudila průběh dnešního jednání s tím, že v průběhu zasedání zastupitelstva nebyly návrhové komisi doručeny žádné návrhy na změnu nebo úpravy přijatých usnesení, ani nové návrhy usnesení, o kterých by mělo zastupitelstvo jednat a hlasovat.

Návrhová komise konstatovala, že usnesení ke všem bodům programu projednaným na dnešním zasedání zastupitelstva kraje byla platně přijata.


K bodu č. 18
Závěr

Hejtman kraje Ing. Palas poděkoval všem členům zastupitelstva kraje za aktivní účast v jednání a uvedl, že je přesvědčen, že další jednání budou spíše pracovní než emotivní a že jak opozice, tak koalice přiloží stejným dílem ruku k dílu.


Přílohy:

 1. Schválený program 1. (ustavujícího) zasedání zastupitelstva kraje
 2. Usnesení č. 1/1 - 1/21
 3. Přehled hlasování
 4. Prezenční listiny

Zapsala:
Hana Novotná
odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 21. 11. 2008

Zápis včetně příloh ověřili:
Ing. Andreas Hahn
Ing. Jiří Vzientek

Ing. Jaroslav Palas
hejtman kraje

frame-scrollup