Zpráva

Zápis z 17. zasedání

konaného dne 26. 4. 2007 v zasedací síni Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

(zahájení zasedání v 9:05, ukončení ve 12:25)

Přítomni:

 • 56 členů zastupitelstva kraje
 • ředitelka krajského úřadu
 • 19 vedoucích odborů
 • tisková mluvčí
 • zástupci Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Agentury pro regionální rozvoj Ostrava, a.s., Letiště Ostrava a.s. a Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko
 • 5 hostů

Omluveni:

 • Josef Figura
 • RSDr. Karel Klimša
 • Ing. Jaroslav Krupka
 • Ing. Pavol Kubuš
 • MUDr. Dagmar Molendová
 • Ing. Miroslav Pulchart
 • RNDr. Lukáš Ženatý, Ph.D.

Neomluveni:

 • Marián Kuś
 • Jindřich Šimek

17. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje Ing. Evžen Tošenovský. Přivítal všechny přítomné a uvedl, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 52 členů, takže zasedání je schopno platně jednat a usnášet se. Do zahájení zasedání se omluvilo 6 členů zastupitelstva kraje.

Ing. Tošenovský sdělil, že dne 1. března 2007 obdržel od Ing. Jiřího Carbola písemné sdělení, že podává rezignaci na funkci člena zastupitelstva kraje. Podle ustanovení § 49 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, nastupuje na uprázdněný mandát náhradník z kandidátní listiny téže politické strany podle pořadí určeného počtem hlasů, které obdržel. Novým členem zastupitelstva kraje se dnem 2. března 2007 stal Ing. Rudolf Chamráth, člen volební strany KDU-ČSL. Ing. Chamráth poté složil slib člena zastupitelstva kraje.

Ing. Tošenovský poblahopřál Ing. Chamráthovi a popřál mu hodně úspěchů v práci člena zastupitelstva kraje.

Hejtman kraje dal hlasovat o návrhu usnesení:

"Zastupitelstvo kraje
1) bere na vědomí rezignaci Ing. Jiřího Carbola na funkci člena zastupitelstva ke dni 1. 3. 2007
2) bere na vědomí, že členem zastupitelstva kraje se dnem 2. 3. 2007 stal Ing. Rudolf Chamráth
3) stanoví neuvolněnému členu zastupitelstva kraje Ing. Rudolfu Chamráthovi ode dne 1. 4. 2007 měsíční odměnu za výkon funkce zastupitelstva kraje a člena výboru finančního ve výši stanovené usnesením zastupitelstva kraje č. 16/1403 ze dne 1. 3. 2007"
- schváleno (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1422 (text uveden v příloze č. 2 - "Usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva kraje").

Ing. Tošenovský uvedl, že na základě jednání rady kraje konané dne 25. dubna 2007 obdrželi členové zastupitelstva kraje dnes na stůl materiál č. 63 a dodatek včetně nového návrhu usnesení k materiálu číslo 60, dále nové návrhy usnesení k materiálům č. 16 a 17, novou přílohu č. 1 k materiálu č. 19 a písemné stanovisko finančního výboru k materiálům projednávaným na tomto zasedání.

Dnešnímu zasedání je předkládán "Návrh programu 17. zasedání zastupitelstva kraje", který byl předložen rovněž na stůl.

Hejtman kraje navrhl, aby materiály pod čísly 14, 15, 16, 17, 49, 50, 51 a 58 byly projednány před materiálem číslo 1 vzhledem k tomu, že náměstkyně hejtmana kraje PhDr. Jaroslava Wenigerová bude přítomna na dnešním zasedání pouze v úvodní části. Materiál číslo 62 týkající se volby přísedících krajského soudu doporučil projednat ihned po 1. přestávce, tj. cca v 11:15 hodin. U jeho projednávání bude přítomen místopředseda Krajského soudu v Ostravě JUDr. Vít Veselý.

Připomínky k programu:

JUDr. Babka - požádal náměstka hejtmana kraje Ing. Veverku, aby v "Organizačních záležitostech" podal ústní informaci o realizaci usnesení zastupitelstva kraje ze dne 21. 12. 2006, které se týkalo organizačního uspořádání nemocnic,

Ing. Tošenovský - dal hlasovat:

 • o výše uvedeném návrhu JUDr. Babky - schválen (49 pro, 0 proti, 4 se zdrž.) - pořadové hlasování č. 2,
 • o předloženém návrhu programu 17. zasedání zastupitelstva kraje schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1423 (text uveden v příloze č. 2).

Hejtman kraje Ing. Tošenovský sdělil, že zápis ze 17. zasedání zastupitelstva kraje provede pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu p. Hana Novotná.


Ověření zápisu z 16. zasedání zastupitelstva kraje:

Ověřovateli zápisu z 16. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 1. 3. 2007, byli Ing. Jan KlímaIng. Jiří Šlusař. Oba ověřovatelé uvedli, že zápis přečetli, souhlasí s průběhem zasedání a nemají k němu připomínky.

Zpráva o ověření tohoto zápisu byla pak členy zastupitelstva kraje vzata na vědomí (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1424 (text uveden v příloze č. 2).

Zápis je k nahlédnutí na odboru právním a organizačním krajského úřadu.


Volba ověřovatelů zápisu ze 17. zasedání zastupitelstva kraje:

Za ověřovatele zápisu ze 17. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

 • Mgr. Ivan Vrba
 • Ing. Rafael Kučík

Oba navržení ověřovatelé zápisu byli schváleni (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1425 (text uveden v příloze č. 2).


Hejtman kraje Ing. Tošenovský sdělil, že písemné dotazy, připomínky a podněty budou soustřeďovány u náměstka hejtmana kraje p. Pavla Lukši.


Volba návrhové komise:

Za členy návrhové komise byli navrženi:

 • Mgr. Dagmar Adamová - předsedkyně
 • Ing. Jiří Patík
 • Ing. Pavel Matůšů
 • Jiří Tichánek
 • za zapisovatele komise byl navržen JUDr. Miroslav Býma, Ph.D., vedoucí odboru právního a organizačního krajského úřadu.

Návrhová komise v tomto složení byla schválena (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1426 (text uveden v příloze č. 2).


Zpráva o činnosti rady kraje

Podle zákona o krajích podal hejtman kraje Ing. Tošenovský zprávu o činnosti rady kraje. Od posledního zasedání zastupitelstva kraje dne 1. 3. 2007 se konalo 8 schůzí rady kraje.

Na schůzi dne 7. 3. 2007 rada kraje mj.:

 • nesouhlasila s novým projednáváním návrhu Ptačí oblasti Heřmanský stav - Odra - Poolší v původní, neredukované podobě
 • rozhodla, že nemá záměr nabýt do vlastnictví kraje nemovitost - budovu bez čp/če jiná stavba na pozemku v k. ú. Skrbovice, obec Široká Niva
 • schválila účast Moravskoslezského kraje v projektu "Životní prostředí - priorita v rámci regionálního rozvoje v letech 2007 – 2008"
 • projednala veřejné zakázky v souladu se zákonem o veřejných zakázkách
 • rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na makléřskou pojišťovací společnost Moravskoslezského kraje
 • schválila zařazení města Krnov, města Bohumín a Regionu Poodří do vzdělávacího modulu "Konzultace" v rámci projektu "Partnerstvím k prosperitě"

Na schůzi dne 12. 3. 2007:

 • zrušila zjednodušené podlimitní řízení pod označením "Výměna oken a zateplení fasád, Střední průmyslová škola stavební Havířov"

Na schůzi dne 16. 3. 2007 rada kraje mj.:

 • doporučila Ministerstvu pro místní rozvoj žádost města Bílovec o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť - "regenerace panelového sídliště v Bílovci - I. etapa, 1. část" ke kladnému vyřízení

Na schůzi dne 4. 4. 2007 rada kraje mj.:

 • vzala na vědomí průběžnou zprávu o přípravě projektové dokumentace novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny a o stávajícím způsobu zabezpečení lékařské služby první pomoci v Moravskoslezském kraji
 • vzala na vědomí informaci k průběhu projektu "Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb", v němž je kraj zapojen, a souhlasila s návrhem postupu při tvorbě střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji
 • projednala materiály, které jsou předloženy dnešnímu zasedání zastupitelstva kraje

Na schůzi dne 10. 4. 2007 rada kraje mj.:

 • rozhodla o změně výše poskytnuté neinvestiční dotace pro soukromé školy a školská zařízení pro rok 2007
 • rozhodla o uzavření smlouvy na realizaci projektu "Navštivte Moravskoslezský kraj a jeho centrum" se společností Ogilvy&Mather za cenu nejvýše přípustnou 17 350 tis. Kč

Na schůzi dne 13. 4. 2007 rada kraje mj.:

 • projednala personální záležitost v oblasti školství

Na schůzi dne 19. 4. 2007 rada kraje mj.:

 • rozhodla o zahájení zadávacího řízení uveřejněním oznámení otevřeného řízení na zabezpečení poradenských služeb a zpracování Studie proveditelnosti projektu Veřejná logistická zóna Mošnov dle zadávací dokumentace

Na schůzi dne 25. 4. 2007 rada kraje mj.:

 • projednala materiály, které byly předloženy dnešnímu zasedání pod číslem 63 a jako dodatek k materiálu číslo 60.

Ing. Tošenovský zopakoval, že nejprve dnes budou projednávány materiály, jejichž předkladatelem je náměstkyně hejtmana kraje PhDr. Jaroslava Wenigerová.


K materiálu č. 14
Odvod do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Diskuse:

Ing. Šlusař - v zastoupení nepřítomného předsedy finančního výboru RNDr. Ženatého, Ph.D., sdělil, že na stůl bylo předloženo písemné stanovisko výboru finančního k materiálům projednávaným na dnešním zasedání a že kromě usnesení k materiálu č. 16 v bodech 1 písm. b) a c) byly všechny projednávané materiály doporučeny tímto výborem ke schválení,

Ing. Tošenovský - dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení - schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1427 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 15
Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci "Programu na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro rok 2007" poskytnutých Moravskoslezskému kraji ze státního rozpočtu

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1428 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 16 + nový návrh usnesení
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje a návrh změny účelového určení neinvestiční dotace poskytnuté Sdružení sportovních klubů Vítkovice na investiční dotaci

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1429 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 17 + nový návrh usnesení
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2007 v oblastech sportu, využití volného času dětí a mládeže, prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1430 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 49
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2005/2006

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Diskuse:

PhDr. Wenigerová - podala bližší informace k předloženému materiálu, který je obrazem toho, co se ve školním roce 2005/2006 odehrálo ve vzdělávací soustavě Moravskoslezského kraje,

 • poděkovala zpracovatelům tohoto materiálu, výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost zastupitelstva kraje a za ekonomickou část ředitelům příspěvkových organizací kraje,

Ing. Tošenovský - dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení - schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1431 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 50
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1432 – 17/1438 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 51
Informace o ukončení činnosti a zrušení příspěvkových organizací kraje v roce 2007, o stavu pohledávek a závazků, které přešly na Moravskoslezský kraj, účelové investiční a neinvestiční dotace městům, návrhy na poskytnutí finančních prostředků

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1439 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 58
Strategické materiály Moravskoslezského kraje pro oblast prevence sociálně patologických jevů a protidrogové politiky

Předkladatelé materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Diskuse:

PhDr. Wenigerová - upozornila na jednu významnou záležitost v tomto materiálu, která je i z pohledu jiných krajů výjimečná, a to že podkladové materiály z jednotlivých škol se dále vyhodnocují - proto bylo v našem kraji rozhodnuto o financování psychologů na 54 základních a středních školách,

 • uvedla, že na zhruba 500 dětí pracuje této oblasti 1 psycholog a že je tato skutečnost velmi pozitivně hodnocena ze strany škol,

Ing. Vzientek - sdělil, že jeho dotaz s předloženým materiálem přímo nesouvisí, ale vzhledem k tomu, že PhDr. Wenigerová nebude na zasedání přítomna až do jeho konce, pokládá jej proto již nyní - zajímá ho její názor na problematiku Dětského domova v Čeladné, která byla odvysílána minulý týden v televizi, a uvedl, že dle jeho názoru byl nejvíce potrestán ten, který na problém poukázal,

 • dále se PhDr. Wenigerové dotázal, zda je i nadále přesvědčena, že v problematice Dětského domova v Čeladné postupovala jako zástupce zřizovatele správně a udělala maximum pro děti z tohoto domova,

PhDr. Wenigerová - sdělila, že se na uvedenou televizní reportáž nedívala, a to z důvodu, aby mohla vůbec v této práci pokračovat,

 • uvedla, že Moravskoslezský kraj v této věci udělal všechno, co mohl udělat,
 • poznamenala, že policie tento případ odložila s tím, že bití a týrání dětí v tomto domově nebylo prokázáno,
 • na druhé straně uvedla, že nemůže vyloučit, že k nějakému pohlavku či facce zde došlo, protože u toho nebyla, a že pravdy se v této záležitosti asi nikdy nedopátráme,
 • doplnila, že na místo ředitelky bude vypsáno výběrové řízení, a sdělila, že stěžovatelka byla odsouzena, odvolala se a proběhne další jednání,

Ing. Tošenovský - uvedl, že proběhlo soudní řízení, bude probíhat odvolací řízení a nám nepřísluší jakýmkoliv způsobem vstupovat do činnosti orgánů činných v trestním řízení a ani zpochybňovat rozhodnutí soudu,

 • uvedl, že na funkci ředitele domova bylo vypsáno výběrové řízení, nikdo v něm však neuspěl, a proto bude vypsáno další výběrové řízení,
 • dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení - schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1440 (text uveden v příloze č. 2),

PhDr. Wenigerová - poděkovala za to, že jí bylo umožněno předložit své materiály v úvodu zasedání, a popřála všem úspěšné jednání.


K materiálu č. 1
Informace o plnění usnesení zastupitelstva kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1441 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2
Předběžná informace o výsledcích hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2006

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1442 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 3
Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2007 a informace o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 3. 2007

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

 • s úvodním slovem

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1443 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4
Bezúročná peněžitá půjčka Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Varenská 51/2723, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1444 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5
Uzavření Smlouvy o převzetí ručitelského závazku k vrácení finančních prostředků určených na financování podílu dotace z fondů Evropské unie Státnímu fondu dopravní infrastruktury

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1445 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6
Návrh rozpočtových opatření v rámci reprodukce majetku kraje v odvětví školství a kultury na rok 2007

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1446 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7
Návrh na změnu účelového určení finančních prostředků určených na reprodukci majetku kraje schválených Základní umělecké škole Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvkové organizaci

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1447 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8
Návrh za změnu podmínky časové použitelnosti příspěvku na provoz organizace Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace, IČ 60337494, účelově určeného na akci "Oprava sociálního zařízení a kanalizace"

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1448 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9
Odvody za porušení rozpočtové kázně, které jsou výsledkem finančních kontrol příjemců veřejné finanční podpory ukončených v období od 23. 1. 2007 do 20. 3. 2007

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1449 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10
Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na provoz stanice na zabezpečování zvláštní ochrany zvláště chráněných druhů živočichů, záchranných programů a komplexní péče o handicapované živočichy - Stanice pro záchranu volně žijících živočichů v Bartošovicích na Moravě

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1450 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11
Žádost příjemce neinvestiční dotace KRYSTAL - sdružení pro podporu prevence a práce s drogově závislými, Šmeralova 3, 794 01 Krnov, IČ 26598086, o povolení úlevy ze stanoveného odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále

Předkladatel materiálu: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1451 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12
Žádost příjemce neinvestiční dotace Městský dům kultury Karviná, Třída Osvobození 1639/43, 735 06 Karviná - Nové Město, IČ 00320463, o povolení úlevy ze stanoveného odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále

Předkladatel materiálu: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1452 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13
Informace o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za měsíc prosinec 2006 a měsíc leden 2007

Předkladatel materiálu: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1453 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálům č. 14 – 17

 • byly již projednány

K materiálu č. 18
Návrh na vyplacení první splátky kompenzačního příspěvku občanům obcí Nošovice a Nižní Lhoty - 2. část

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1454 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 19 - nová příloha č. 1
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2007 v rámci programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2007"

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1455 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 20
Dotační program "Příprava projektové dokumentace pro strukturální fondy Evropské unie a INTERREG IIIA" - návrh na nepovolení úlevy z odvodu za porušení rozpočtové kázně a povolení úlevy z penále

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Diskuse:

Ing. Vzientek - uvedl, že z předloženého materiálu pochopil, že občanské sdružení TRIANON požádalo o dotaci na projekt týkající se vytvoření pracovních míst občanů se zdravotním postižením - projekt přispěl k vytvoření 5 pracovních míst pro tyto občany a splnil tak svůj účel - došlo ale k překročení % povinné spoluúčasti žadatele, a proto by mělo dojít ke vrácení části dotace; nedošlo ke zneužití finančních prostředků a finance byly využity na účel, ke kterému byly určeny,

 • doplnil, že sdružení TRIANON požádalo o úlevu z odvodu a prominutí penále; zastupitelstvo kraje ve většině případů - pokud nedošlo ke zneužití dotace - povoluje maximální možnou 80 % úlevu z odvodu a penále promíjí,
 • jeho dotaz zní, zda s uvedeným občanským sdružením byly problémy s vyúčtováním dotací již v minulosti, nebo je podezření, že pochybení nebylo náhodné, ale záměrné,

Mgr. Drobil - sdělil, že se neinformoval, zda v minulosti došlo k nějakým pochybením, a je nyní na zastupitelstvu, aby rozhodlo,

Ing. Vzientek - podal tedy protinávrh - doporučil, aby v bodě 2) předloženého návrhu usnesení bylo místo "nepovolit" uvedeno "povolit",

Mgr. Drobil - doporučil schválit původní návrh rady kraje,

Ing. Tošenovský - dal hlasovat o výše uvedeném protinávrhu Ing. Vzientka - neschválen (19 pro, 21 proti, 12 se zdrž.) - usnesení nepřijato - pořadové hlasování č. 30,

 • dal hlasovat o původním návrhu na usnesení - schválen (35 pro, 5 proti, 14 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1456 (text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 21
Návrh na poskytnutí dotace Moravskoslezskému strojírenskému klastru, o.s., a Klastru HYDROGEN-CZ, o.s.

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Diskuse:

Ing. Vzientek - dotázal se, zda kraj poskytuje dotace všem klastrům, které o ni požádají, a v případě, že ne, o které klastry se jedná a jaká jsou kritéria pro poskytnutí dotací,

Ing. Stanjura - odpověděl, že poskytování dotací ve výši nad 200 tis. Kč je zákonem vyhrazeno tomuto zastupitelstvu,

Mgr. Drobil - sdělil, že jeden z klastrů, který podporu nedostal, byl klastr, který nazval "panelákový",

Ing. Tošenovský - doplnil, že zde byl i návrh na vznik klastru "vědomostního,

Ing. Vzientek - dotázal se, zda jsou zastupitelstvu předloženy všechny žádosti klastrů, které byly na úřad podány,

Mgr. Drobil - uvedl, že zastupitelstvu jsou samozřejmě předkládány ty návrhy, které projdou radou,

Ing. Tošenovský - sdělil, že byly i klastry, které byly radou doporučeny a nebyly přijaty,

Mgr. Drobil - poznamenal, že v prvním okamžiku zastupitelstvo kraje nerozhoduje o penězích, ale první rozhodování je o tom, zda má vůbec smysl, abychom tu určitou klastrovou iniciativu vůbec podporovali,

PaedDr. Nováčková - doplnila, že Ing. Vzientka by zajímal seznam klastrů, které podaly žádost a nebylo jim vyhověno,

Ing. Vzientek - souhlasil s tím,

Ing. Tošenovský - odpověděl, že na dotaz Ing. Vzientka odpoví Mgr. Drobil písemně,

 • dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení - schválen (54 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1457 (text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 22
Návrh na poskytnutí investiční dotace z rozpočtu kraje pro obec Dolní Životice a obec Těškovice na vybudování venkovských podnikatelských zón

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Diskuse:

Ing. Vzientek - požádal o písemnou odpověď na stejný dotaz jako u předcházejícího bodu,

Ing. Tošenovský - požádal Ing. Vzientka o přesnou formulaci jeho dotazu,

Ing. Vzientek - dotázal se, zda byly na krajský úřad doručeny žádosti na poskytnutí investičních dotací na vybudování venkovských podnikatelských zón i z jiných obcí,

Mgr. Drobil - sdělil, že v minulém volebním období byla doporučena žádost obce Třanovice; jinak samozřejmě odpoví písemně,

Ing. Stanjura - připomenul, že dle zákona o krajích rada kraje nemůže rozhodovat o dotacích městům či obcím - to je vyhrazena pravomoc zastupitelstva kraje,

Ing. Tošenovský - dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení - schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1458 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 23
Návrh na odstoupení Moravskoslezského kraje od Smluv o financování grantových projektů s evidenčními čísly 00638/2006/RER a 00699/2006/RER v rámci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání realizovaného v rámci opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1459 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 24
Informace o pozastavení vydávání Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů na financování projektů/grantových schémat v rámci Společného regionálního operačního programu

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Diskuse:

Mgr. Drobil - podal bližší informaci k předloženém materiálu a odůvodnil tak komplikovaný návrh usnesení,

Ing. Tošenovský - dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení - schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1460 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 25
Návrh investiční dotace obcím na přípravu projektů regenerace brownfields v Moravskoslezském kraji pro rok 2007

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Diskuse:

Ing. Vzientek - dotázal se, proč nebyl radou kraje podpořen projekt města Frýdek-Místek, a navrhl v bodě 1) předloženého návrhu usnesení doplnit za slova "dle přílohy č. 1 tohoto usnesení" text "...a statutárnímu městu Frýdek-Místek dle přílohy č. 1 materiálu č. 92, předloženého na jednání rady kraje dne 4. 4. 2007",

Mgr. Drobil - uvedl, že v tomto případě nebyly vyřešeny vlastnické vztahy a že touto formou jsou podporovány jen projekty samospráv a ne projekty patřící soukromým subjektům,

 • v případě Frýdku-Místku není vlastnictví uvedeného areálu ve 100 % vlastnictví města, ale jedná se o kombinované vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek a Vojenských lesů a statků České republiky,

PaedDr. Nováčková - vznesla dotaz na Mgr. Drobila, které další projekty byly zamítnuty,

Mgr. Drobil - odpověděl, že jeden se týká města Bruntál a na druhý si momentálně nemůže vzpomenout,

Mgr. Týle - upozornil na skutečnost, že v následujícím materiálu se objevuje město Frýdek-Místek v souvislosti s dotací na dopravní ostrůvek ve výši 670 tis. Kč,

Ing. Tošenovský - předal slovo občanu kraje p. Michalu Pobuckému, který se přihlásil do diskuse,

p. Michal Pobucký - sdělil, že je náměstkem primátora statutárního města Frýdku-Místku a že by byl rád, kdyby se věci uvedly na pravou míru,

 • poznamenal, že je faktem, že město Frýdek-Místek není 100 % vlastníkem dané lokality - Kasáren Palkovická; která jsou státní, a že asi 50 % z tohoto majetku patří městu,
 • uvedl, že v nejbližší době bude veškerý majetek převeden pod statutární město Frýdek-Místek,
 • sdělil, že Agentura pro regionální rozvoj tyto informace měla a doporučila radě uvedenou dotaci schválit,

Ing. Tošenovský - pro vysvětlení uvedl, že kraj neřídí Agentura pro regionální rozvoj a že dle jeho názoru kraj postupoval velmi korektně,

Ing. Stanjura - poznamenal, že rada kraje návrh usnesení pouze doporučila zastupitelstvu, a to rozhoduje o přijetí usnesení,

 • doplnil, že v okamžiku, až celá kasárna budou převedena na město, je možné znovu jednat o přidělení dotace,

Mgr. Drobil - sdělil, že Agentura pro regionální rozvoj svůj návrh radě pouze předložila; konečné rozhodnutí je v pravomoci zastupitelstva kraje,

Mgr. Vrba - dotázal se, zda by nešlo za celý kraj zkusit zaintervenovat, aby v těchto případech mohlo dojít ke komplexnímu převedení státního majetku - nebude to dle jeho názoru jen problém Frýdku-Místku,

Ing. Tošenovský - poznamenal, že my musíme dodržovat velmi striktní přístup zejména u nemovitostí, u kterých není úplně jasné, že se je podaří převést do majetku měst či obcí,

JUDr. Babka - sdělil, že dle jeho názoru měly být v předloženém materiálu uvedeny jak projekty, které rada doporučuje schválit, tak ty, které nedoporučuje,

Ing. Tošenovský - uvedl, že pro příští jednání zastupitelstva kraje to tak bude připravováno,

Doc. PhDr. Staněk, CSc. - sdělil, že ho zajímá, zda jednání vedená městem Frýdek-Místek s Vojenskými lesy a statky již dospěla k nějakému závěru,

Ing. Tošenovský - dal hlasovat o pozměňujícím návrhu Ing. Vzientka na doplnění návrhu usnesení v bodě 1) - viz výše - neschválen (21 pro, 26 proti, 5 se zdrž.) - usnesení nepřijato - pořadové hlasování č. 36,

 • dal hlasovat o původním návrhu usnesení - schválen (44 pro, 0 proti, 9 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1461 (text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 26
Návrh na poskytnutí dotací z dotačního programu podpory investičních aktivit obcí v oblasti dopravy: "Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích (DSH_6)

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1462 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 27
Návrh na poskytnutí účelových investičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce ŽPZ/02/2007

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1463 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 28
Návrh na poskytnutí účelových investičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství ŽPZ/03/2007

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Diskuse:

Ing. Stanjura - upozornil na přílohu č. 1 k předloženému materiálu, a to na projekt č. 5 - město Frýdek-Místek - 2 mil. Kč,

Ing. Vzientek - poznamenal, že se nyní jedná o standardní dotační program, který prochází komisí a který rada většinou akceptuje - je tu určitý rozdíl oproti materiálu č. 25,

Ing. Tošenovský - zopakoval, že rada kraje nemůže rozhodnout, komu peníze dá a komu nedá - o tom rozhoduje pouze zastupitelstvo kraje,

Mgr. Drobil - pozastavil se nad pojmem "standardní" a "nestandardní",

Ing. Tošenovský - dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení - schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1464 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 29
Poskytnutí neinvestičních dotací na hospodaření v lesích podle "Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2007 z rozpočtu Moravskoslezského kraje a způsobu kontroly jejich využití"

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Diskuse:

Ing. Kučík - sdělil, že materiál byl projednán ve výboru pro životní prostředí s doporučujícím stanoviskem,

Ing. Tošenovský - dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení - schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1465 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 30
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2007 v rámci dotačního programu na podporu aktivit v oblasti životního prostředí ŽPZ/01/2007

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1466 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 31
Žádosti Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, o poskytnutí neinvestičního příspěvku

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Diskuse:

p. Novák - přimlouval se za to, aby v příštích letech při stanovování rozpočtu kraje byla navýšena dotace pro protialkoholní záchytnou stanici ve statutárním městě Ostravě,

Ing. Veverka - sdělil, že kraj každoročně dává dotaci Městské nemocnici v Ostravě ve výši 4,6 mil. Kč právě na provoz této záchytné stanice; pokud to nedostačuje, bude zapotřebí hledat přístup i ve vlastní organizaci,

Ing. Tošenovský - domnívá se, že tato diskuse je ještě ve větší míře před námi,

 • dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení - schválen (49 pro, 0 proti, 3 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1467 (text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 32
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2007 v odvětví zdravotnictví

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1468 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 33
Návrh na změnu účelového určení finančních prostředků na reprodukci majetku kraje v odvětví zdravotnictví pro rok 2007

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Diskuse:

Ing. Vzientek - uvedl, že při schvalování rozpočtu kraje na rok 2007 byla zastupitelstvem kraje schválena i investiční akce s názvem "Nové VZT jednotky SVJ, oddělení ARO, HDS včetně vzduchovodů" v nemocnici Nový Jičín,

 • poznamenal, že v materiálu předloženém dnešnímu zasedání se o vzduchovodech a o jejich potřebnosti nic nedozvíme, ale dočteme se, že nemocnice potřebuje informační systém, počítače, software …,
 • dotázal se, zda už není zapotřebí investovat do vzduchotechniky a zda to nemůže způsobit v konečném důsledku ohrožení zdraví pacientů,

Ing. Veverka - odpověděl, že prioritní v této nemocnici je nyní obnovení informačního systému a že na druhé místo v důležitosti se dostala právě uvedená vzduchotechnika,

Ing. Tošenovský - dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení - schválen (48 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1469 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 34
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí Moravskoslezského kraje na rok 2007

Předkladatel materiálu: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (44 pro, 0 proti, 4 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1470 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 35
Podpora přípravy průmyslových zón - návrh na poskytnutí dotace městu Příbor

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1471 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 62
Návrh na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě a předložení sdělení předsedy Krajského soudu v Ostravě k volbě přísedících pro rok 2007

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1472 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 36
Majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1473 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 37
Návrh na vyslovení souhlasu vlastníka nemovitostí se stavbami:
a) "Silnice I/67 Karviná - obchvat"
b) "Silnice R 56 Frýdek-Místek, připojení na R 48"

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1474 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 38
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1475 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 39
Návrh společnosti ARCIMPEX s.r.o. na přesunutí provozu areálu skládky posypového materiálu Sviadnov, ve vlastnictví Moravskoslezského kraje svěřené do správy Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1476 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 40
Návrh na vyslovení souhlasu vlastníka nemovitostí se změnami v silniční síti po dobudování stavby "Dálnice D47 Lipník nad Bečvou - Ostrava - Bohumín - státní hranice ČR/PR"

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 5 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1477 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 41
Návrh přímého prodeje pozemku v k. ú. Slezská Ostrava

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1478 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 42
Nakládání s movitým majetkem kraje v souvislosti s převodem činností středisek volného času ve Frýdku-Místku

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1479 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 43
Nakládání s nemovitým majetkem kraje - návrhy na přijetí darů

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1480 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 44
Návrh darovat železniční vlečku v k. ú. Mošnov statutárnímu městu Ostrava a návrh daru pozemku v k. ú. Střítež obci Střítež

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1481 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 45
Návrh prodeje zdravotních středisek v Havířově

Předkladatel materiálu Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Diskuse:

Ing. Heczko - požádal o prodloužení termínu z "15. 6. 2007" na "30. 6. 2007" v bodě 3) návrhu usnesení, kde se hovoří, že kupní smlouva by měla být uzavřena do 15. 6. 2007,

 • sdělil, že Zastupitelstvo města Havířova musí projednat návrh smlouvy včetně stanovených podmínek a že zasedání tohoto zastupitelstva se bude konat 18. 6. 2007,

Ing. Tošenovský - upozornil na rozdíl ve financích ve prospěch statutárního města Havířov,

p. Lukša - poznamenal, že zasedání krajského zastupitelstva se koná dne 28. 6. 2007,

Ing. Heczko - uvedl, že se nedomnívá, že uvedená záležitost podléhá ještě i zasedání zastupitelstva kraje,

Ing. Tošenovský - sdělil, že může vždy ještě dojít ke změně podmínek, a proto se domnívá, že by bylo lepší projednat záležitost do termínu konání zasedání krajského zastupitelstva,

Ing. Heczko - uvedl, že nebude problém navrhovaný termín změnit na "25. 6. 2007",

Ing. Veverka - souhlasil s tímto termínem,

Ing. Tošenovský - upozornil, že pokud nebude akceptován předložený návrh Zastupitelstvem města Havířova, automaticky nastupuje další zájemce dle výběrového řízení,

Ing. Stanjura - sdělil, že do navrženého termínu zbývá ještě cca 50 dnů, což není tak málo,

Ing. Heczko - poznamenal, že jediný důvod pro jeho návrh je, že smlouvu musí akceptovat zastupitelstvo města, které se schází dne 18. 6. 2007,

JUDr. Babka - uvedl, že dle jeho názoru nemá termín konání zastupitelstva kraje již žádný vliv na tento materiál,

p. Lukša - sdělil, že dnes nemůžeme skutečně předjímat, jak dopadne jednání zastupitelstva v Havířově,

Ing. Tošenovský - zopakoval, že pokud zastupitelstvo v Havířově nebude akceptovat pravidla, která jsou zde stanovena, nastupuje druhý v pořadí, tzn. podle výběrového řízení,

 • dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení - schválen (43 pro, 0 proti, 8 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1482 (text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 46
Darování přebytečného movitého majetku kraje pořízeného v rámci technické pomoci SROP Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1483 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 47
Odstoupení z funkce členky výboru sociálního

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Diskuse:

Ing. Stanjura - podal návrh na doplnění návrhu usnesení, a to o volbu nové členky výboru - p. Evy Pastuškové z Frýdku-Místku,

Ing. Tošenovský - dal hlasovat předloženém návrhu usnesení doplněném o bod 2) - volba nové členky výboru dle návrhu Ing. Stanjury - schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1484 (text uveden v příloze č. 2).


znovu K materiálu č. 45

Ing. Tošenovský - sdělil, že u materiálu č. 45 zapomněl dát hlasovat o předloženém návrhu Ing. Heczka na změnu termínu v bodě 3) navrhovaného usnesení na "25. 6. 2007", a dal o tomto doplňujícím návrhu hlasovat - schválen (41 pro, 1 proti, 10 se zdrž.) - pořadové hlasování č. 61.


K materiálu č. 48
Návrh na stanovení dne, od kterého bude poskytována měsíční odměna neuvolněnému členu zastupitelstva kraje Jiřímu Tichánkovi za výkon funkce člena komise pro kulturu a památky

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1485 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálům č. 49 – 51

 • byly již projednány

K materiálu č. 52
Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1486 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 53
Informace o přípravě Veřejné logistické zóny Mošnov

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1487 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 54
Návrh aktualizace přílohy č. 1 zřizovací listiny ev. č. ZL/300/2001 ze dne 20. 12. 2001 organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1488 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 55
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociálních služeb

Předkladatel materiálu: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Diskuse:

Ing. Tošenovský - poznamenal, že bude hlasováno o všech dodatcích ke zřizovacím listinám najednou s tím, že každá zřizovací listina bude mít své číslo usnesení z důvodu zápisu do Obchodního rejstříku,

 • dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení - schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1489 – 17/1492 (text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 56
Návrh dodatku č. 5 ke zřizovací listině Muzea v Bruntále, příspěvkové organizace

Předkladatel materiálu: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1493 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 57
Hodnotící zpráva ke 4. kolu výzvy pro předkládání akcí do grantového schématu Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji 2006 v rámci opatření 1.1 Společného regionálního operačního programu (část 2. - drobné podniky)

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1494 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 58

 • byl již projednán

K materiálu č. 59
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje v oblasti zdravotnictví

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Diskuse:

Ing. Tošenovský - poznamenal, že bude hlasováno o všech dodatcích ke zřizovacím listinám najednou s tím, že každá zřizovací listina bude mít své číslo usnesení z důvodu zápisu do Obchodního rejstříku,

 • dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení - schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1495 – 17/1496 (text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 60
Přenesení činností a míst provozování lékařské služby první pomoci ze stanovišť provozovaných Územním střediskem záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace do nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1497 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 61
Personální změna v představenstvu obchodní společnosti Krnovská nemocnice, a.s.

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1498 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 62

 • byl již projednán

K materiálu č. 63
Průmyslová zóna Nošovice - návrh na nabytí nemovitostí v k. ú. Nošovice a Nižní Lhoty

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 17/1499 (text uveden v příloze č. 2).


Organizační záležitosti:

Ing. Veverka - podal ústní informaci o průběhu převodu nemocnic od r. 2005 s tím, že podrobnější informace bude předložena zasedání zastupitelstva kraje v červnu,

 • omluvil se, že nepodal zastupitelstvu kraje dnes písemnou informaci, jak bylo stanoveno ve schváleném harmonogramu,

JUDr. Babka - požádal Ing. Veverku o sdělení, zda dojde k odklonu od původního záměru na zřízení jedné příspěvkové organizace,

Ing. Veverka - uvedl, že pracovní skupina, následně zdravotní výbor, rada a zastupitelstvo se podívají znovu ve světle nových skutečností na celou záležitost organizace zdravotnictví a že není vyloučen jiný postup, stejně tak není vyloučen stávající postup,

Ing. Tošenovský - sdělil, že každopádně tento materiál bude předložen zastupitelstvu kraje v červnu po projednání v radě kraje,

JUDr. Babka - upozornil, že situace v jednotlivých akciových společnostech není dobrá, a požádal, aby členové dozorčích rad byli pravidelně přizýváni k projednávání důležitých záležitostí, jako je projednání závěrečných účtů apod.,

Ing. Veverka - uvedl, že si je vědom této situace a že do rady kraje dne 2. 5. 2007 bude předložen materiál, který se touto problematikou bude zabývat.


Dotazy, připomínky a podněty:

Náměstek hejtmana kraje p. Lukša sdělil, že na tomto zasedání obdržel 7 písemných dotazů a připomínek od členů zastupitelstva kraje, na které bude odpovězeno písemně v zákonné lhůtě. Uvedl, že 2 dotazy se týkají dopravy, 2 zdravotnictví, 1 kultury a 1 regionálního rozvoje a JUDr. Babka vznesl dotaz k činnosti Asociace krajů České republiky,

Ing. Tošenovský - k tomuto dotazu sdělil, že tato informace bude předložena zastupitelstvu kraje na některém z jeho příštích zasedání,

Ing. Vzientek - přečetl článek zveřejněný v tisku k činnosti havířovské nemocnice a dotázal se, jaké budou ze strany zřizovatele provedeny kroky k tomu, aby k podobným událostem jako v tomto článku již nedocházelo,

Ing. Veverka - sdělil, že tato záležitost bude ředitelem nemocnice prošetřena, a v případě, že to bude pravda, bude ve vztahu k dotyčnému lékaři postupováno dle zákoníku práce,

PaedDr. Nováčková - uvedla, že ředitel havířovské nemocnice měl již více pochybení, a dotázala se, zda se neuvažuje o jeho odvolání,

Ing. Veverka - sdělil, že záležitosti, které byly v šetření, byly ze strany ředitele nemocnice shledány jako negativní - v podobných případech mohlo dojít k pochybení lékařů a ne ředitele nemocnice a že tedy nevidí důvod k jeho odvolání,

PaedDr. Nováčková - uvedla, že se domnívá, že za chování lékařů a za to, jak se nemocnice jeví navenek, zodpovídá rozhodujícím způsobem ředitel,

Ing. Veverka - poznamenal, že v poslední době došlo v uvedené nemocnici k velkému zlepšení ekonomických i léčebných výsledků - pokud by však docházelo k opakování takovýchto událostí, bude samozřejmě jednat o nápravě.


Přehled přijatých usnesení:

Předsedkyně návrhové komise Mgr. Adamová sdělila, že návrhová komise posoudila průběh dnešního jednání s tím, že v průběhu zasedání zastupitelstva nebyly návrhové komisi doručeny žádné návrhy na změnu nebo úpravy přijatých usnesení. Všechna přijatá usnesení jsou platná.


Závěr:

Hejtman kraje Ing. Tošenovský poděkoval všem členům zastupitelstva kraje za jejich práci a popřál všem příjemný zbytek dne.


Přílohy:

Schválený program 17. zasedání zastupitelstva kraje

Usnesení č. 17/1422 – 17/1499

Přehled hlasování

Prezenční listiny


Zapsala:
Hana Novotná
odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 4. 5. 2007

Zápis včetně příloh ověřili:
Mgr. Ivan Vrba
Ing. Rafael Kučík

Ing. Evžen Tošenovský
hejtman kraje

frame-scrollup