Zpráva

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání

Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, konaného dne 9. 11. 2012 v zasedací síni krajského úřadu

(zahájení zasedání v 9:05, ukončení v 12:35)

Přítomni:

 • 64 členů zastupitelstva kraje
 • ředitel krajského úřadu
 • 16 vedoucích odborů
 • tisková mluvčí
 • 4 senátoři Parlamentu České republiky
 • 1 poslanec Parlamentu České republiky
 • zástupci Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Agentury pro regionální rozvoj, a.s., Letiště Ostrava, a.s., a Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko
 • 4 hosté

Omluveni:

 • Ing. Břetislav Piterák

K bodu č. 1
Zahájení, hymna

1. (ustavující) zasedání zastupitelstva kraje zahájil v souladu s § 39 zákona o krajích nejstarší člen zastupitelstva MUDr. Ivan Drábek. Přivítal všechny přítomné, poté zazněla státní hymna České republiky.

MUDr. Ivan Drábek sdělil, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 64 členů, což je nadpoloviční většina, takže zasedání je schopno platně jednat a usnášet se. Uvedl, že do zahájení zasedání se z účasti omluvil 1 člen zastupitelstva kraje.


K bodu č. 2
Složení slibu členů zastupitelstva kraje

Podle ustanovení § 33 odst. 2 zákona o krajích skládají členové zastupitelstva kraje na začátku ustavujícího zasedání zastupitelstva slib. Ředitel krajského úřadu PaedDr. Jaroslav Soural, CSc., přečetl text slibu, poté jednotliví členové zastupitelstva složili slib a zároveň převzali osvědčení o zvolení členem zastupitelstva kraje.


K bodu č. 3
Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva

MUDr. Ivan Drábek uvedl, že členové zastupitelstva kraje obdrželi na stůl „Návrh programu ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje“, který přečetl s tím, že první dva body již proběhly:

 1. Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Volba členů návrhové komise
 4. Schválení způsobu volby a volebního řádu pro volbu hejtmana kraje, náměstků hejtmana kraje a dalších členů rady kraje
 5. Volba členů volební komise pro volbu hejtmana kraje, náměstků hejtmana kraje a dalších členů rady kraje
 6. Volba hejtmana kraje
 7. Stanovení počtu uvolněných členů zastupitelstva kraje
 8. Volba náměstků hejtmana kraje
 9. Volba dalších členů rady kraje
 10. Svěření úkolů hejtmanovi kraje a náměstkům hejtmana kraje, určení náměstka hejtmana kraje, který bude zastupovat hejtmana kraje v době jeho nepřítomnosti, a určení pořadí zastupování ostatními náměstky
 11. Návrh na zřízení výborů zastupitelstva kraje a volbu jejich členů
 12. Návrh na volbu členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko
 13. Návrh na stanovení měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva kraje a dne, od kterého bude poskytována
 14. Organizační záležitosti
 15. Různé
 16. Závěr

Vzhledem k tomu, že k návrhu programu nebyly vzneseny žádné připomínky, dal MUDr. Ivan Drábek o jeho schválení hlasovat - schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – pořadové hlasování č. 1 (toto hlasování bylo později prohlášeno za zmatečné),

Ing. Vít Slováček – jako předseda klubu KDU-ČSL požádal o předávání písemného výsledku hlasování, aby bylo zřejmé, jak kdo hlasoval,

Henryk Małysz – oznámil, že hlasoval pro, ale že se to na panelu s výsledkem hlasování nezobrazilo,

MUDr. Ivan Drábek - prohlásil hlasování o schválení návrhu programu za zmatečné,

Ing. David Sventek, MBA – požádal rovněž o písemné předávání výsledku hlasování a upozornil, že na panelu se pravděpodobně ani nesčítají všechny hlasy, protože přítomných členů zastupitelstva kraje je více než 58, jak je zobrazeno na panelu,

MUDr. Ivan Drábek – dal znovu hlasovat o schválení návrhu programu – schválen (63 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) –  přij. usn. č. 1/1 - pořadové hlasování č. 2 (text uveden v příloze č. 2),

Ing. Vít Slováček – požádal o 15minutovou přestávku, aby se pracovníci, kteří jsou zodpovědní za techniku, pokusili o sladění systému,

MUDr. Ivan Drábek – odpověděl, že o tom, že se na panelu nezobrazují dvě jména, věděli technici již před zasedáním, ale že není jisté, zda se tato chyba podaří v krátké době opravit,

Ing. Vít Slováček – sdělil, že v tomto případě bere svůj požadavek zpět,

Ing. David Sventek, MBA - upozornil na možnost jednacího řádu, tj. hlasovat rukou v případě, že hlasovací zařízení bude selhávat dále,

MUDr. Ivan Drábek – odpověděl, že tato připomínka bude zvážena v případě, že by hlasovací zařízení dále selhávalo.


MUDr. Ivan Drábek dále sdělil, že zápis z 1. (ustavujícího) zasedání zastupitelstva kraje provedou pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu paní Hana Novotná a paní Renáta Dračková.


K bodu č. 4
Volba ověřovatelů zápisu

MUDr. Ivan Drábek – sdělil, že za ověřovatele zápisu z 1. (ustavujícího) zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

 • Ing. Andreas Hahn
 • Mgr. Daniel Havlík
 • dal o jejich zvolení hlasovat (62 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - pořadové hlasování č. 3,
 • dotázal se, zda všichni hlasovali – následně prohlásil, že asi zase došlo k drobné technické závadě,

Ing. Josef Jalůvka – doporučil vyhlásit přestávku, abychom zvážili, jakým transparentním způsobem budeme dále hlasovat, protože není zřejmé, zda všechna hlasování jsou zaznamenána; na panelu by se mělo projevit, kdo nehlasoval,

MUDr. Ivan Drábek – sdělil, že se to nemusí projevit, protože někdo nemusel hlasovat,

Ing. Josef Jalůvka – uvedl, že se domnívá, že by se to na panelu mělo projevit,

MUDr. Ivan Drábek – vyhlásil 10minutovou přestávku.


(přestávka)

MUDr. Ivan Drábek – předal slovo řediteli krajského úřadu PaedDr. Jaroslavu Souralovi, CSc.,

PaedDr. Jaroslav Soural, CSc. – omluvil se za problémy, které vznikly při hlasování – na kontrolní tabuli v této době z neznámých důvodů nesvítí jména dvou členů zastupitelstva kraje, ale při hlasování je vše v pořádku, na sjetině tato jména figurují a jejich hlasování je zachyceno,

 • uvedl, že má pocit, že došlo trošičku k selhání lidského faktoru, a upozornil, že při zmáčknutí příslušného tlačítka (pro, zdržel se, proti) svítí kontrolní světlo,
 • dodal, že dal pokyn, aby byl prodloužen interval pro hlasování, a doporučil proto tzv. cvičné hlasování pro prozkoušení systému,

MUDr. Ivan Drábek – dal pokyn ke cvičnému hlasování, které pak proběhlo v naprostém pořádku - pořadové hlasování č. 4,

PaedDr. Jaroslav Soural, CSc. – sdělil, že se tedy potvrdila jeho hypotéza, a poděkoval za pochopení,

MUDr. Ivan Drábek – dal znovu hlasovat o zvolení navržených ověřovatelů zápisu Ing. Andrease Hahna a Ing. Daniela Havlíka – schváleno (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 1/2 - pořadové hlasování č. 5 (text uveden v příloze č. 2).


K bodu č. 5
Volba členů návrhové komise

MUDr. Ivan Drábek – navrhl, aby komise byla pětičlenná, a dal o tomto návrhu hlasovat – schváleno (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - pořadové hlasování č. 6,

 • sdělil, že od předsedů politických klubů obdržel tyto návrhy kandidátů na členy návrhové komise:
 • Mgr. Věra Palková
 • Ing. RSDr. Svatomír Recman
 • Bc. Radim Miklas
 • Ing. Vít Slováček
 • Bc. Martin Polášek
 • navrhl, aby o všech těchto kandidátech bylo hlasováno najednou, a dal o tomto návrhu hlasovat – schválen (62 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – pořadové hlasování č. 7,
 • dal hlasovat o navrženém složení návrhové komise – schváleno (62 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/3 - pořadové hlasování č. 8 (text uveden v příloze č. 2),
 • sdělil, že za předsedkyni návrhové komise byla navržena Mgr. Věra Palková, a dal o tomto návrhu hlasovat – schválen (62 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - pořadové hlasování č. 9,
 • uvedl, že zapisovatelem návrhové komise bude JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., vedoucí odboru právního a organizačního krajského úřadu.

K bodu č. 6
Schválení způsobu volby a volebního řádu pro volbu hejtmana kraje, náměstků hejtmana kraje a dalších členů rady kraje

MUDr. Ivan Drábek – navrhl, aby volba hejtmana kraje, náměstků hejtmana kraje a dalších členů rady kraje byla veřejná, tzn. prostřednictvím hlasovacího zařízení,

Ing. David Sventek, MBA – za klub ODS navrhl, aby uvedená volba byla tajná, a zdůvodnil to mj. tím, že by tito lidé takto získali větší podporu pro své zvolení a že tento způsob volby je v personálních otázkách standardní,

MUDr. Ivan Drábek – dal hlasovat o návrhu Ing. Davida Sventka, MBA, aby volba byla tajná – neschválen (10 pro, 20 proti, 32 se zdrž.) – pořadové hlasování č. 10,


K bodu č. 7
Volba členů volební komise pro volbu hejtmana kraje, náměstků hejtmana kraje a dalších členů rady kraje

MUDr. Ivan Drábek – sdělil, že dle schváleného volebního řádu bude volena pětičlenná volební komise, a uvedl, že od předsedů politických klubů obdržel tyto návrhy kandidátů na její členy:

 • Ing. Adam Rykala
 • Henryk Małysz
 • Ing. Eva Poštová, CSc.
 • Ing. Eva Šillerová
 • Bc. Patrik Hujdus
 • doporučil, aby o všech kandidátech bylo hlasováno najednou, a dal o navrženém složení volební komise hlasovat – schváleno (62 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - pořadové hlasování č. 13,
 • sdělil, že za předsedu volební komise byl navržen Ing. Adam Rykala, a dal o tomto návrhu hlasovat – schválen (62 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - pořadové hlasování č. 14,
 • přij. usn. č. 1/5 (text uveden v příloze č. 2).

K bodu č. 8
Volba hejtmana kraje

MUDr. Ivan Drábek – požádal členy volební komise, aby se přemístili za předsednický stůl, a předsedu volební komise Ing. Adama Rykalu, aby se ujal voleb,

 • sdělil, že při volbě hejtmana kraje budeme postupovat podle schváleného volebního řádu,

Ing. Adam Rykala - požádal o návrhy kandidátů na funkci hejtmana kraje,

Ing. Lenka Fojtíková – za klub ČSSD navrhla na funkci hejtmana kraje p. Miroslava Nováka,

Ing. Vít Slováček – sdělil, že klub KDU-ČSL bude hlasovat proti návrhům, které vzejdou z řad členů zastupitelstva za ČSSD a KSČM, protože jsou proti takto vznikající koalici,

Ing. David Sventek, MBA – uvedl, že klub ODS se nezúčastní hlasování o volbě hejtmana kraje a náměstků hejtmana kraje,

Ing. Adam Rykala – sdělil, že v tuto chvíli registruje pouze jeden návrh kandidáta na funkci hejtmana kraje, a dotázal se p. Miroslava Nováka, zda souhlasí se svou kandidaturou,

Miroslav Novák – uvedl, že se svou nominací souhlasí,

 • úvodem svého vystoupení poblahopřál všem členům zastupitelstva kraje k zisku mandátu člena Zastupitelstva Moravskoslezského kraje a poděkoval za to, jakým způsobem byla vedena volební kampaň,
 • sdělil, že je rád, že Moravskoslezský kraj a jeho regionální politici prokázali velkou politickou kulturu,
 • uvedl, že všichni, kteří tady dnes sedí, přesvědčili část voličů o tom, že právě naše vize, naše programy jsou ty nejlepší,
 • sdělil, že společným cílem všech je posunout náš Moravskoslezský kraj kupředu, i když všichni jsou si vědomi toho, že nás nečeká lehká práce; daňové příjmy kraje stejně jako ostatních regionů, ale také měst a obcí, se v posledních 4 letech propadají a s největší pravděpodobností tomu tak bude i v těch prvních letech tohoto funkčního období,
 • také ztrácíme tu rezervu a tu příležitost, kterou jsme měli, a to množství evropských prostředků, které bylo vyčleněno ať už v Regionálním operačním programu, tak v národních tématických operačních programech, a my chceme rozběhnout nové operační programy,
 • uvedl, že v této nelehké ekonomické situaci si dává za cíl následující zásadní programové priority, na kterých, jak předpokládá, se shodneme všichni:
 • tou první je stabilizace krajského zdravotnictví – kraj je ze zákona poskytovatelem a garantem zdravotní péče a situace ve zdravotnictví se v mnohém podobá té situaci ve veřejných financích – zdravotní pojišťovny mají stále hlouběji do kapsy, dávají své návrhy, ale my musíme garantovat péči v kraji,
 • slíbil a garantoval všem občanům kraje, že to nebude diktát pojišťoven, ale že to bude rozhodnutí občanů v mandátu těchto 65 mandátů, které rozhodnou o tom, jakým způsobem bude krajské zdravotnictví vypadat,
 • vážné problémy nás čekají i v oblasti školství; víme, že demografická křivka má jakýsi svůj vývoj, že mnohé školy jsou předimenzovány vzhledem ke stávající naplněnosti, ale také vzhledem k tomu, jak vypadá ona demografická křivka do budoucna – nelze zde prosazovat  koaliční návrhy bez toho, že by s nimi souhlasila opozice; sloučit, zavřít či zřídit školu, to je věc na několik generací, na tom musí být politická shoda,
 • nedostatek financí, o kterém již hovořil, se dle jeho názoru nejvíce promítne v investicích do dopravní infrastruktury; je to jeho obrovský závazek, aby ten trend investic, který byl v posledních letech, byl zachován, a to i bez evropských prostředků, protože komunikace – to je s mírnou nadsázkou něco jako krevní řečiště v lidském těle – bez komunikací nemůže existovat migrace za zaměstnáním, nemůže se rozvíjet průmysl, ale i střední a drobní podnikatelé,
 • musíme mít ambici vyčerpat beze zbytku veškeré prostředky z operačních programů, které jsou pro Moravskoslezský kraj určeny, a také mít ambici čerpat peníze, které stát čerpat neumí, říci si o ně a investovat je u nás v kraji,
 • sdělil, že všechny kroky, které učiníme, musí vést k tomu, abychom zvýšili konkurenceschopnost kraje,
 • poznamenal, že jeho ambicí je, aby náš kraj byl úspěšný a pyšný nejen na své umělce, sportovce a tradice, ale především na to, jakým způsobem dokáže vytvářet podmínky pro školství a byznys, jakým způsobem dokáže koordinovat různé děje a události, které se tady dějí; stejně tak garantoval, že tato budova krajského úřadu nesmí být zavřena před širokou veřejností,
 • je toho názoru, že hejtman kraje musí být nejhlasitější bojovník za tento region, ten, kdo má ambici moderovat události v tomto regionu, kdo má ambici provázat podnikatelský sektor, vysoké školství, ale i komunální a regionální i vyšší politiku, musí být partnerem pro všechny zástupce spolků, podnikatelského prostředí, vysokého školství, ale také v rámci mezinárodní spolupráce především s našimi nejbližšími regiony, jako je Žilinský kraj, Opolské a Slezské vojvodství,
 • sdělil, že pevně věří, že všichni členové zastupitelstva kraje mu v tom jeho úsilí budou nápomocni,
 • doporučil členům zastupitelstva kraje, ať je zastupitelstvo arénou názorů, ať se jeho členové pohádají o věcech, které budou předmětem jednání, ale politiku ať nechají poslancům do Poslanecké sněmovny,
 • poprosil členy zastupitelstva kraje, ať jdou čtyři roky společně pracovat, a uvedl, že se těší na spolupráci s nimi,

Ing. Adam Rykala – předal slovo Ing. Josefu Jalůvkovi,

Ing. Josef Jalůvka – uvedl, že členové klubu ODS a jejich zástupci pro povolební vyjednávání se domnívají, že v našem kraji byl prostor pro vytvoření nekomunistické, demokratické koalice a v rámci toho se snažili spolu s KDU-ČSL udělat pro to maximum, kdy neměli vyšší požadavky než partner, který se rýsuje, a to zástupci KSČM; přesto si sociální demokracie vybrala partnera komunistického,

 • sdělil, že věří, že lidé, kteří budou zřejmě v budoucím období spolu s komunisty sedět ve vedení kraje, jsou demokraté,
 • zajímal by ho proto jejich názor na článek v Haló novinách ze dne 7. 11. 2012, ze kterého ocitoval: „7. listopad – datum, na něž se nezapomíná. Byl skutečností i nadějí, je jen škoda, že geniální Lenin nemohl své myšlenky dovést do konce.“,
 • požádal proto p. Miroslava Nováka o jeho názor na tento citát, který je myšlen vážně,

Miroslav Novák – odpověděl, že Haló noviny vůbec nečte a že to byl článek jako z učebnic z doby, kdy chodil na základní a střední školu,

 • dodal, že už uvedl, že si přeje, abychom řešili politiku a nebavili se o tom, která doktrína je více nebezpečná,

Ing. Adam Rykala– dal hlasovat o zvolení p. Miroslava Nováka hejtmanem kraje – schváleno (47 pro, 7 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 1/6 - pořadové hlasování č. 15 (text uveden v příloze č. 2),

 • prohlásil, že p. Miroslav Novák byl zvolen do funkce hejtmana kraje, poblahopřál mu k tomuto zvolení a popřál mu hodně štěstí při práci pro Moravskoslezský kraj,
 • předal slovo předsedajícímu MUDr. Ivanu Drábkovi,

MUDr. Ivan Drábek – poblahopřál rovněž p. Miroslavu Novákovi ke zvolení hejtmanem kraje a předal mu slovo,

Miroslav Novák – poděkoval členům zastupitelstva za jejich hlasy a projevenou důvěru,

 • zopakoval, že je připraven společně pracovat pro rozvoj našeho kraje, který musí být nejrychleji se rozvíjejícím regionem v rámci České republiky,
 • poděkoval MUDr. Ivanu Drábkovi za dosavadní řízení zasedání zastupitelstva kraje.

K bodu č. 9
Stanovení počtu uvolněných členů zastupitelstva kraje

Miroslav Novák – navrhl, aby bylo stanoveno 7 uvolněných členů zastupitelstva kraje, tj. hejtman kraje a 6 náměstků hejtmana kraje,

 • dále navrhl, aby kromě uvolněných náměstků hejtmana kraje byl zvolen také náměstek hejtmana kraje, který by nebyl uvolněný pro výkon této funkce a vykonával by funkci 1. náměstka hejtmana kraje,

Ing. Vít Slováček – uvedl, že jsme právě vyslechli návrh na vznik nového, i když neuvolněného náměstka hejtmana kraje, který by se měl stát zastupujícím v době nepřítomnosti hejtmana kraje,

 • domnívá se, že to není dobrá volba; podle něho budou muset jiní náměstci hejtmana kraje řešit denně problematiku krajského úřadu a samosprávy, takže zastupujícím hejtmana kraje by měl být ten náměstek, který bude svou činnost provádět profesionálně,

Miroslav Novák – dotázal se, zda z toho plyne návrh na jiné usnesení,

Ing. Vít Slováček – odpověděl, že ano, a to nezřizovat další post neuvolněného náměstka hejtmana kraje,

Miroslav Novák – dal hlasovat o tom, že nebude zřízena pozice dalšího, sedmého, neuvolněného náměstka hejtmana kraje – neschváleno (15 pro, 42 proti, 4 se zdrž.) – pořadové hlasování č. 16,

 • dal hlasovat o původním návrhu, aby uvolněných náměstků hejtmana kraje bylo 6 a 1 náměstek hejtmana kraje byl neuvolněný - schválen (42 pro, 7 proti, 5 se zdrž.) – přij. usn. č. 1/7 - pořadové hlasování č. 17 (text uveden v příloze č. 2),

Ing. Josef Jalůvka – sdělil, že počet náměstků, jak se ukázalo v minulém období, je nadbytečný, že by stačilo o jednoho méně - nehledě k té nové funkci, o které by se mělo asi diskutovat ještě samostatně, i když dle hlasování je většina asi srozuměna s tím, že je zapotřebí takovéhoto počtu náměstků,

 • dodal, že budou tedy bedlivě sledovat jejich výsledky,

Miroslav Novák – sdělil, že by se mělo ještě schválit usnesení o uvolnění hejtmana kraje do této funkce, a to od 10. 11. 2012, a dal o tomto návrhu hlasovat – schválen (52 pro, 7 proti, 2 se zdrž.) – pořadové hlasování č. 18.


K bodu č. 10
Volba náměstků hejtmana kraje

Miroslav Novák – předal slovo předsedovi volební komise Ing. Adamu Rykalovi,

Ing. Adam Rykala – požádal o návrhy kandidátů na funkci náměstků hejtmana kraje, a to nejprve na toho náměstka, který bude vykonávat tuto funkci jak neuvolněný; nyní pouze z důvodu pořadí hlasování ho budeme označovat jako 1. náměstka hejtmana kraje, dalšího jako 2. náměstka hejtmana kraje, atd.,

RSDr. Karel Kuboš – za klub KSČM navrhl do funkce 1. náměstka hejtmana kraje JUDr. Josefa Babku,

Ing. David Sventek, MBA – dotázal se, zda se budou kandidáti představovat a zda na ně pak mohou být kladeny dotazy,

Ing. Adam Rykala – odpověděl, že se vždy dotáže kandidáta, zda souhlasí se svou kandidaturou a zda chce zároveň něco říci; poté ještě bude prostor pro dotazy na jednotlivé kandidáty,

 • předal slovo JUDr. Josefu Babkovi,

JUDr. Josef Babka – uvedl, že souhlasí se svou kandidaturou,

 • připojil se plně k obsahovému vystoupení hejtmana kraje Miroslava Nováka,
 • sdělil, že je v tomto zastupitelstvu kraje od jeho počátku, tzn. od roku 2000, a byl již počtvrté zvolen do funkce člena zastupitelstva kraje; v minulém funkčním období vykonával funkci člena rady kraje, předsedy komise bezpečnostní a pro integrovaný záchranný systém a člena legislativní komise rady kraje,
 • profesně je zaměstnán ve společnosti Vítkovice a.s., kde má na starosti speciální projekty a zároveň vykonává pozici předsedy dozorčí rady této společnosti,
 • uvedl, že z hlediska odpovědnosti by chtěl převzít úsek legislativy, kde by chtěl zúročit téměř 20leté působení v pozici předsedy právní komise Rady města Ostravy, dlouholetého člena legislativní komise rady kraje a samozřejmě i svoje manažerské zkušenosti z průmyslu,
 • domnívá se, že zákonodárná iniciativa kraje je zatím nedostatečně využívána vůči Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, a na tomto poli by chtěl spolu se zastupitelstvem, poslanci a senátory a v neposlední řadě i z podnětů měst a obcí a průmyslových podniků pracovat,
 • uvedl, že věří, že se jim to v příštím volební období bude dařit,

Bc. Radim Miklas – sdělil, že po tomto vystoupení JUDr. Josefa Babky nabyl velmi zřetelného dojmu, že se tady musí jednat o naprosto flagrantní střet zájmu – předseda dozorčí rady a.s. Vítkovice, velmi významného hráče na trhu v regionu, a šéf významných projektů se nám tady stává 1. náměstkem hejtmana kraje; tohleto je dle jeho názoru naprostý střet zájmu,

Ing. David Sventek, MBA – uvedl, že nikdo nepochybuje o profesní zdatnosti JUDr. Josefa Babky a že zároveň oceňuje jeho kreativitu, se kterou byla vymyšlena tato varianta neuvolněného radního a posléze 1. náměstka hejtmana kraje, který je zároveň statutárním zástupcem hejtmana kraje,

 • sdělil, že on by v jeho pozici přemýšlel nad tím, zda má jako lídr převzít plnou zodpovědnost, opustit své zaměstnání a stát se uvolněným náměstkem a takto investovat veškerý svůj um, znalosti a profesní dovednosti do rozvoje Moravskoslezského kraje,
 • dále by ho napadlo, zda některý z uvolněných náměstků navržených za KSČM je natolik zdatný, že by mohl vykonávat funkci uvolněného náměstka hejtmana kraje a zároveň statutárního zástupce,

JUDr. Josef Babka – odpověděl, že je přesvědčen, že jeho funkce se dá skloubit i s výkonem jeho povolání, a jednoznačně odmítl tezi, že jde o střet zájmu, stejně tak jako se do střetu zájmu nedostal v uplynulém období, kdy vykonával pozici člena rady kraje,

 • je toho názoru, že dle výsledku voleb je zcela logické, že by funkci hejtmana kraje měl vykonávat zástupce ČSSD a funkci jeho 1. náměstka zástupce druhé nejsilnější politické strany ve volbách, tj. KSČM,

Ing. Adam Rykala – dal hlasovat o zvolení JUDr. Josefa Babky do funkce 1. náměstka hejtmana kraje – schváleno (41 pro, 7 proti, 6 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/8 - pořadové hlasování č. 19 (text uveden v příloze č. 2),

 • prohlásil, že JUDr. Josef Babka byl zvolen do funkce 1. náměstka hejtmana kraje, a poblahopřál mu k tomuto zvolení,
 • požádal o přednesení návrhů kandidátů na funkci 2. náměstka hejtmana kraje,

Miroslav Novák – za klub ČSSD navrhl Mgr. Věru Palkovou,

Ing. Adam Rykala – dotázal se Mgr. Věry Palkové, zda souhlasí se svou kandidaturou,

Mgr. Věra Palková – odpověděla, že souhlasí se svou kandidaturou, a uvedla, že do politiky vstoupila v roce 1994 jako místostarostka města Bohumína, kde působí dodnes,

 • uvedla, že velmi složité období, po které byla v uplynulém funkčním období náměstkyní hejtmana kraje pro oblast školství, tělovýchovy a sportu, zvládli se všemi stranami v zastupitelstvu velmi dobře a že věří, že i nadále najdeme společnou řeč pro řešení problémů a budeme dělat vše pro to, abychom na naše školství byli hrdí a pyšní,
 • dodala, že se těší na spolupráci v případě, že dostane důvěru,

Ing. Josef Jalůvka – dotázal se Mgr. Věry Palkové rovněž na její názor na článek z Haló novin, který směřuje ke spolupráci s komunistickou stranou,

Mgr. Věra Palková – odpověděla, že také nečte Haló noviny, a ke spolupráci v uplynulém funkčním období uvedla, že koaliční partneři zde předvedli velký kus práce a že nikdy nepocítila, že by se chtěli vracet na Auroru,

Ing. Adam Rykala – dal hlasovat o zvolení Mgr. Věry Palkové náměstkyní hejtmana kraje – schváleno (47 pro, 7 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/9 - pořadové hlasování č. 20 (text uveden v příloze č. 2),

 • prohlásil, že Mgr. Věra Palková byla zvolena náměstkyní hejtmana kraje, a poblahopřál jí k tomuto zvolení,
 • dal ještě hlasovat o jejím uvolnění pro výkon této funkce, a to od 10. 11. 2012 – schváleno (54 pro, 6 proti, 1 se zdrž.) - pořadové hlasování č. 21,
 • požádal o návrhy kandidátů na funkci 3. náměstka hejtmana kraje,

Miroslav Novák – za klub ČSSD navrhl Ing. Jiřího Martinka,

Ing. Adam Rykala – dotázal se Ing. Jiřího Martinka, zda souhlasí se svou kandidaturou,

Ing. Jiří Martinek – odpověděl, že s kandidaturou souhlasí, a uvedl, že v současné době působí jako osoba samostatně výdělečně činná v oblasti ekonomického poradenství; je také členem Zastupitelstva a Rady města Havířova, takže přichází z komunální politiky,

Ing. Josef Jalůvka – dotázal se, na jakou oblast Ing. Jiří Martinek kandiduje a co říká na uvedený citát z Haló novin,

Ing. Jiří Martinek – odpověděl, že ten citát se mu nelíbí, ale ze své zkušenosti z Havířova může říci, že tam dnes funguje koalice ČSSD a KSČM, která jde ku prospěchu, a že si takto představuje i spolupráci v rámci Moravskoslezského kraje,

 • dodal, že by se politické věci měly opravdu odložit stranou,

Miroslav Novák – uvedl, že Ing. Jiří Martinek je navrhován na funkci náměstka hejtmana kraje pro zdravotnictví,

Mgr. Dagmar Adamová – dotázala se Ing. Jiřího Martinka, zda má nějakou zkušenost z oblasti zdravotnictví a zda v této oblasti v Havířově pracoval,

Ing. Jiří Martinek – odpověděl, že v Havířově má na starosti právě zdravotnictví a že si své řízení představuje jako manažerské, tzn. hledání těch nejlepších řešení pro dosažení cílů, které si stanovili v rámci volebního programu, tj. dostupnost zdravotní péče a zachování sítě nemocnic; jeho prioritou určitě bude vyrovnané hospodaření těchto organizací, zvyšování kvality a odbornosti poskytované péče, spolupráce napříč nemocnicemi aj.,

Ing. Adam Rykala – dal hlasovat o zvolení Ing. Jiřího Martinka náměstkem hejtmana kraje – schváleno (46 pro, 7 proti, 1 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/10 - pořadové hlasování č. 22 (text uveden v příloze č. 2),

 • prohlásil, že Ing. Jiří Martinek byl zvolen do funkce náměstka hejtmana kraje, a poblahopřál mu k tomuto zvolení,
 • dal ještě hlasovat o jeho uvolnění pro výkon této funkce, a to od 10. 11. 2012 – schváleno (51 pro, 3 proti, 6 se zdrž.) – pořadové hlasování č. 23,
 • požádal o návrhy kandidátů na funkci 4. náměstka hejtmana kraje,

Miroslav Novák – za klub ČSSD navrhl Mgr. Daniela Havlíka, který by měl mít na starosti dopravu a životní prostředí,

Ing. Adam Rykala – dotázal se Mgr. Daniela Havlíka, zda souhlasí s kandidaturou,

Mgr. Daniel Havlík – odpověděl, že kandidaturu přijímá, a sdělil, že je uvolněným starostou obce Ludgeřovice již 6 let a že toto uvolnění v případě zvolení do funkce náměstka hejtmana kraje hodlá řešit,

 • dodal, že nyní je druhé volební období v Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje; v předchozích letech pracoval mj. ve funkci místopředsedy výboru pro životní prostředí a úzce spolupracoval se současným hejtmanem kraje p. Miroslavem Novákem, který tuto oblast měl na starosti,
 • uvedl, že věří, že se mu ve spolupráci s výbory a komisemi podaří tento velmi těžký rezort uřídit ke spokojenosti všech občanů Moravskoslezského kraje,

Ing. Josef Jalůvka – přečetl opět citát z Haló Novin a dotázal se Mgr. Daniela Havlíka na jeho názor,

Mgr. Daniel Havlík – odpověděl, že o tom, zda Lenin byl nebo nebyl geniální, můžeme dnes pouze už jenom polemizovat, a dodal, že Haló noviny nečetl, nečte a ani nebude číst,

Ing. Andreas Hahn – dotázal se Mgr. Daniela Havlíka, jak to vidí s tou dopravou – samozřejmě vnímáme, že pracoval v odvětví životního prostředí, nicméně on ví ze svého pohledu, že Mgr. Daniel Havlík má určitá záporná stanoviska pro rozvoj dopravy v našem regionu,

 • požádal ho, zda by mohl uvést nějaký konkrétní kladný příklad, který řešil v dopravě Moravskoslezského kraje, protože on sám byl 8 let členem výboru pro dopravu Moravskoslezského kraje,

Mgr. Daniel Havlík – odpověděl, že tuto otázku od Ing. Andrease Hahna čekal, protože spolu úspěšně „bojují“ ve Sdružení obcí Hlučínska, a že má trošku odlišný názor zejména na přípravu rychlostní komunikace č. I/56 vedoucí z Hlučínska přes Ludgeřovice,

 • položme si otázku takto – v současné době, kdy víme, že je rozestavěna komunikace č. I/11, která je téměř 10 km souběžně od tohoto území - zda máme momentálně vůbec šanci hovořit o dvou komunikacích,
 • sdělil, že je jednoznačně pro to, abychom nejprve urychleně napnuli všechny síly a dokončili komunikaci I/11 a následně v případě, že budou finance, bychom se měli bavit o tom, co bude s komunikací I/56,
 • dodal, že ve výboru pro dopravu nebyl, takže přiznává, že v tomto směru jde trošičku do neznámého terénu, ale samozřejmě se o dopravu velice úzce zajímal, protože pochopitelně inkriminovaná oblast Ludgeřovic je problematická; o to víc se těší na spolupráci s Ing. Andreasem Hahnem, protože předpokládá, že bude nadále ve výboru pro dopravu,

Ing. Andreas Hahn – poděkoval za odpověď a upřesnil, že s Mgr. Danielem Havlíkem ve Sdružení obcí Hlučínska zatím spolu „nebojují“, ale spolupracují - možná tady spolu „bojovat“ budou,

 • nicméně dodal, že je tady za celý Moravskoslezský kraj a ne jen za komunikaci I/56,

Ing. arch. Liana Janáčková – sdělila, že kraj není složen ze starostů a není jeho cílem „bojování“ starostů mezi sebou, kdo si „urve“ větší kousek pro sebe, pro svoji obec; měli bychom jednat tak, abychom se zařídili podle preferencí, co je důležité pro kraj a ne pro vlastní obec,

Mgr. Daniel Havlík – poděkoval za tuto poznámku a uvedl, že je zde především za Moravskoslezský kraj a že priority jsou dnes skutečně zcela jinde,

Ing. Adam Rykala – dal hlasovat o zvolení Mgr. Daniela Havlíka do funkce náměstka hejtmana kraje – schváleno (47 pro, 7 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/11 - pořadové hlasování č. 24 (text uveden v příloze č. 2),

 • prohlásil, že Mgr. Daniel Havlík byl zvolen do funkce náměstka hejtmana kraje a poblahopřál mu k jeho zvolení,
 • dal hlasovat o jeho uvolnění z funkce od 10. 11. 2012 – schváleno (50 pro, 4 proti, 4 se zdrž.) – pořadové hlasování č. 25,
 • požádal o návrhy kandidátů na funkci 5. náměstka hejtmana kraje,

JUDr. Josef Babka – za klub KSČM navrhl Ing. RSDr. Svatomíra Recmana,

Ing. Adam Rykala – dotázal se Ing. RSDr. Svatomíra Recmana, zda kandidaturu přijímá,

Ing. RSDr. Svatomír Recman – sdělil, že kandidaturu přijímá, a uvedl, že v minulém volebním období pracoval ve funkci náměstka hejtmana kraje zodpovědného za úsek sociální politiky, kultury a památkové péče,

 • dodal, že to nebylo jeho jediné setkání s prací člena zastupitelstva; od roku 1990 je členem Zastupitelstva města Frýdek-Místek, několik období až do roku 2006 pracoval i jako poslanec, zejména člen rozpočtového výboru a do roku 2008 pracoval jako OSVČ v oblasti poradenství,
 • pokud dostane podporu a důvěru, rád by zase pracoval na tom úseku sociální problematiky, kultury a památkové péče,

Ing. Adam Rykala – dal hlasovat o zvolení Ing. RSDr. Svatomíra Recmana do funkce náměstka hejtmana kraje – schváleno (42 pro, 7 proti, 4 se zdrž) – přij. usn. č. 1/12 - pořadové hlasování č. 26 (text uveden v příloze č. 2),

 • prohlásil, že Ing. RSDr. Svatomír Recman byl zvolen náměstkem hejtmana kraje, a poblahopřál mu k tomuto zvolení,
 • dal hlasovat o jeho uvolnění pro výkon této funkce, a to od 10. 11. 2012 – schváleno (47 pro, 4 proti, 3 se zdrž.) - pořadové hlasování č. 27,
 • požádal o návrhy kandidátů na funkci 6. náměstka hejtmana kraje,

Miroslav Novák – navrhl za klub ČSSD na tuto funkci p. Martina Sikoru, a to pro ekonomický rozvoj a evropské fondy,

Ing. Adam Rykala – dotázal se p. Martina Sikora, zda souhlasí se svou kandidaturou,

Martin Sikora – souhlasil se svou kandidaturou a uvedl, že pochází z města Třince, kde od roku 1998 působí také jako zastupitel města; v současné době se zabývá činností na pozici obchodního manažera pro zajišťování dotací z evropských fondů a s tím spojených veškerých služeb;

 • dodal, že v případě, že by získal podporu, musí nejprve dodělat svou rozdělanou práci a jeho uvolnění by bylo až od pozdějšího termínu,

Ing. Josef Jalůvka – dotázal se p. Martina Sikory na datum 7. listopad a jaký je jeho názor na již zmíněnou citaci z Haló novin; dodal, že tyto noviny dostal poprvé v životě do ruky na upozornění,

Martin Sikora – odpověděl, že k tomu již není co říci, protože jeho kolegové už na tento dotaz reagovali v podstatě stejným způsobem, nicméně může Ing. Josefa Jalůvku usvědčit v tom, že v poslední době noviny moc nečte, ale že před třemi lety se byl na Lenina při návštěvě kamaráda v Moskvě podívat a dotazoval se ho, jak to bude s Leninem dále – takže uvidíme, jak to bude,

Ing. Adam Rykala – poznamenal, že je škoda, že Ing. Josef Jalůvka se neptal na tentýž názor Ing. RSDr. Svatomíra Recmana,

Ing. Josef Jalůvka – sdělil, že se dotazoval jen zástupců ČSSD - u zástupců KSČM předpokládá souhlasné stanovisko s tímto citátem,

Ing. Adam Rykala – dal hlasovat o zvolení p. Martina Sikory do funkce náměstka hejtmana kraje - schváleno (47 pro, 7 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/13 - pořadové hlasování č. 28 (text uveden v příloze č. 2),

 • prohlásil, že p. Martin Sikora byl zvolen do funkce náměstka hejtmana kraje, a poblahopřál mu k tomuto zvolení,
 • dal ještě hlasovat o jeho uvolnění pro výkon této funkce, a to od 1. 12. 2012 – schváleno (48 pro, 4 proti, 4 se zdrž.) – pořadové hlasování č. 29,
 • požádal o návrhy kandidátů na 7. náměstka hejtmana kraje,

JUDr. Josef Babka – za klub KSČM navrhl Ing. Ivana Strachoně,

Ing. Adam Rykala – dotázal  se Ing. Ivana Strachoně, zda souhlasí s nominací,

Ing. Ivan Strachoň – odpověděl, že s nominací souhlasí,

 • dodal, že působil na manažerských pozicích v obchodních a stavebních společnostech a že toto volební období je jeho 3. obdobím v zastupitelstvu kraje, kdy v minulém období působil jako předseda výboru zahraničního a člen výboru finančního; působil také 8 let jako člen investiční komise Rady města Ostravy a nyní je členem dopravní komise rady města; momentálně působí jako osoba samostatně výdělečně činná v oblasti poradenství a zpracování dřeva,

Ing. Andreas Hahn – dotázal se, na jakou funkci je Ing. Ivan Strachoň nominován; taktéž by požadoval, aby i další kandidáti na funkci člena rady kraje při představování uvedli, čím se budou zabývat,

JUDr. Josef Babka – uvedl, že u Ing. Ivana Strachoně by se jednalo o investice, majetek a cestovní ruch,

Ing. Adam Rykala – dal hlasovat o zvolení Ing. Ivana Strachoně náměstkem hejtmana kraje – schváleno (41 pro, 7 proti, 4 se zdrž.) – přij. usn. č. 1/14 - pořadové hlasování č. 30 (text uveden v příloze č. 2),

 • prohlásil, že Ing. Ivan Strachoň byl zvolen náměstkem hejtmana kraje, a poblahopřál mu ke zvolení,
 • dal ještě hlasovat o jeho uvolnění pro výkon této funkce, a to od 10. 11. 2012 – schváleno (46 pro, 4 proti, 4 se zdrž.) – pořadové hlasování č. 31,
 • předal slovo hejtmanovi kraje.

K bodu č. 11
Volba dalších členů rady kraje

Hejtman kraje p. Miroslav Novák sdělil, že nyní budeme pokračovat ve volbě dalších 3 neuvolněných členů rady kraje, a předal slovo předsedovi volební komise Ing. Adamu Rykalovi,

Ing. Adam Rykala – požádal o návrhy kandidátů na 1. člena rady kraje,

Miroslav Novák – za klub ČSSD navrhl p. Tomáše Hanzela,

Ing. Adam Rykala – dotázal se p. Tomáše Hanzela, zda-li souhlasí se svou nominací,

Tomáš Hanzel – odpověděl, že s nominací souhlasí, a uvedl, že je již druhé volební období primátorem města Karviné a že v minulém volebním období pracoval v Radě Moravskoslezského kraje,

 • v tomto volebním období je již podruhé zvolen do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje a uchází se o funkci neuvolněného člena rady kraje,
 • k otázce Ing. Josefa Jalůvky dodal, že nemá potřebu komentovat výtisk Haló novin,

Ing. Josef Jalůvka – dotázal se, jaký je jeho vztah ke komunistické ideologii,

Tomáš Hanzel – odpověděl, že nemá potřebu komentovat tuto otázku,

 • sdělil, že spolupracoval jedno volební období na komunální úrovni s ODS a jedno volební období na Moravskoslezském kraji s KSČM a domnívá se, že to není o politikaření, ale o práci pro daný region, pro dané město,

Ing. Adam Rykala – dal hlasovat o zvolení p. Tomáše Hanzela neuvolněným členem rady kraje – schváleno (46 pro, 7 proti, 1 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/15 - pořadové hlasování č. 32 (text uveden v příloze č. 2),

 • prohlásil, že p. Tomáš Hanzel byl zvolen do funkce člena rady kraje, a poblahopřál mu ke zvolení,
 • požádal o návrhy kandidátů na 2. člena rady kraje,

Miroslav Novák – za klub ČSSD navrhl PhDr. Jaroslava Dvořáka,

Ing. Adam Rykala – dotázal se PhDr. Jaroslava Dvořáka, zda souhlasí se svou nominací,

PhDr. Jaroslav Dvořák – odpověděl, že se svou kandidaturou souhlasí, a uvedl, že je starostou města Nový Jičín, kde má v gesci oblast sociální, zdravotnictví, kulturu, školství, sport, tělovýchovu, bezpečnost a cestovní ruch a samozřejmě investice, dotace a zaměstnanost a ve všech těchto oblastech by chtěl být nápomocen nově zvoleným náměstkům,

 • sdělil, že na městě má jednoho z koaličních partnerů KSČM, a domnívá se, že se jim právě na té komunální úrovni spolupracuje velmi dobře, že musíme rozlišovat opravdu komunální a tu parlamentní úroveň a že by nedopustil, abychom se nechali vtáhnout do nějakých ideologických bojů,
 • k dotazu Ing. Josefa Jalůvky na jeho názor na článek v Haló novinách jako vystudovaný historik uvedl, že Lenin byl špatný filosof, který pouze využil dobu, kdy mu nahrávala krize a 1. světová válka,
 • dodal, že jsme nyní v jiné době, ve 21. století, a že se těší na spolupráci se všemi,

Ing. Josef Jalůvka – poděkoval PhDr. Jaroslavu Dvořákovi, který mu nejobsáhleji a docela uspokojivě odpověděl na jeho dotaz, a doporučil, abychom se dívali kolem sebe, jaké jsou současné trendy ve vývoji naší společnosti,

 • ocitoval dále vyjádření PhDr. Jaroslava Dvořáka v Novojičínském zpravodaji, který mj. uvádí, že by rád získal post radního kraje a že to může mít pro Nový Jičín velký přínos, zejména z pohledu financí; Moravskoslezský kraj je zřizovatelem institucí ve školství, sociální sféře a zdravotnictví a právě do těchto institucí by mohlo přijít z kraje více peněz; nesmí také opomenout další oblasti, které má kraj na starosti a které s Novým Jičínem úzce souvisejí – je to v prvé řadě využívání strukturálních fondů, dále životní prostředí, doprava a v neposlední řadě zmiňovaný cestovní ruch,
 • dodal, že bychom si měli všichni vyjasnit, že všichni „kopeme“ za tento kraj, a doporučil, aby si to také ve vedení kraje vyjasnili,

PhDr. Jaroslav Dvořák – uvedl, že je nadšen, že Ing. Josef Jalůvka čte jeho „Slovo starosty“ v Novojičínském zpravodaji, a sdělil, že bude spolupracovat se všemi a bude ctít názor a spolupráci všech novojičínských zastupitelů, ale že v první řadě budou samozřejmě pracovat pro Moravskoslezský kraj,

Ing. RSDr. Svatomír Recman – doplnil pana starostu s tím, že kraj je zřizovatelem dvou domovů pro seniory, které působí v Novém Jičíně; v této chvíli jsou vedena intenzivní jednání o možném převodu těchto domovů na město Nový Jičín a pokud by se dohodli, tak samozřejmě by ten převod byl bezúplatný,

 • dodal, že kraj má zájem jednat se všemi obcemi a kde ta možnost je, tak je třeba pomoci obcím tím, že jim bezúplatně převedeme některé naše služby,

PhDr. Jaroslav Dvořák – poznamenal, že i tím mířil do Novojičínského zpravodaje,

Ing. Adam Rykala – dal hlasovat o zvolení PhDr. Jaroslava Dvořáka do funkce člena rady kraje – schváleno (47 pro, 7 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 1/16 - pořadové hlasování č. 33 (text uveden v příloze č. 2),

 • prohlásil, že PhDr. Jaroslav Dvořák byl zvolen členem rady kraje, a poblahopřál mu ke zvolení,
 • požádal o návrhy kandidátů na 3. člena rady kraje,

JUDr. Josef Babka – za klub KSČM navrhl RSDr. Karla Kuboše,

Ing. Adam Rykala – dotázal se RSDr. Karla Kuboše, zda souhlasí se svou kandidaturou,

RSDr. Karel Kuboš – odpověděl, že se svou kandidaturou souhlasí,

 • uvedl, že celý svůj profesní život se pohybuje v politice za KSČM, posledních 20 let ve veřejných volených funkcích v zastupitelstvech jak v městě Kopřivnice, tak i v kraji, kde je od jeho počátku v roce 2000 a kde působil v celé řadě výborů a komisí,
 • dodal, že se domnívá, že má základní předpoklady, aby mohl jako člen rady všechny své zkušenosti využít k tomu, aby mohl ovlivňovat vývoj krajské politiky tím směrem, jak bude přijato programové prohlášení rady kraje,

Ing. Adam Rykala – dal hlasovat o zvolení RSDr. Karla Kuboše členem rady kraje – schváleno (41 pro, 6 proti, 4 se zdrž.) – přij. usn. č. 1/17 - pořadové hlasování č. 34 (text uveden v příloze č. 2),

 • prohlásil, že RSDr. Karel Kuboš byl zvolen do funkce člena rady kraje, a poblahopřál mu ke zvolení,
 • sdělil, že bylo zvoleno všech 11 členů Rady Moravskoslezského kraje, poděkoval členům volební komise za pomoc a kontrolu voleb a všem členům zastupitelstva kraje za důstojný průběh voleb,
 • předal slovo hejtmanovi kraje,

Miroslav Novák – rovněž poblahopřál všem zvoleným náměstkům hejtmana kraje a dalším členům rady kraje k jejich zvolení, poděkoval předsedovi volební komise a celé volební komisi za její práci a požádal zvolené členy rady kraje, aby se přemístili za předsednický stůl.


K bodu č. 12
Svěření úkolů hejtmanovi kraje a náměstkům hejtmana kraje, určení náměstka hejtmana kraje, který bude zastupovat hejtmana kraje v době jeho nepřítomnosti, a určení pořadí zastupování ostatními náměstky

Miroslav Novák – uvedl, že zákon o krajích stanoví v § 64, že zastupitelstvo může svěřit náměstkům hejtmana kraje některé úkoly a dále určí náměstka hejtmana kraje, který bude zastupovat hejtmana kraje v době jeho nepřítomnosti,

 • doporučil, aby zastupitelstvo svěřilo konkrétní úkoly i hejtmanovi a zároveň stanovilo i pořadí zastupování ostatními náměstky,
 • předložil zastupitelstvu kraje ke schválení dva návrhy usnesení - nejprve přečetl usnesení týkající se svěření úkolů:

Zastupitelstvo kraje

 1. svěřuje hejtmanovi kraje Miroslavu Novákovi úkoly na úsecích:
  • bezpečnosti a krizového řízení
  • integrovaného záchranného systému
  • zahraničních vztahů
  • financí
 2. svěřuje 1. náměstkovi hejtmana kraje JUDr. Josefu Babkovi úkoly na úseku:
  • legislativy
 3. svěřuje náměstkyni hejtmana kraje Mgr. Věře Palkové úkoly na úsecích:
  • školství a mládeže
  • sportu a tělovýchovy
 4. svěřuje náměstkovi hejtmana kraje Ing. Jiřímu Martinkovi úkoly na úseku:
  • zdravotnictví
 5. svěřuje náměstkovi hejtmana kraje Mgr. Danielu Havlíkovi úkoly na úsecích:
  • dopravy
  • silničního hospodářství
  • životního prostředí a zemědělství
 6. svěřuje náměstkovi hejtmana kraje Ing. RSDr. Svatomíru Recmanovi úkoly na úsecích:
  • sociálních věcí
  • kultury
  • památkové péče
 7. svěřuje náměstkovi hejtmana kraje Martinu Sikorovi úkoly na úsecích:
  • regionálního rozvoje
  • evropských fondů a operačních programů
 8. svěřuje náměstkovi hejtmana kraje Ing. Ivanu Strachoňovi úkoly na úsecích:
  • investic a majetku
  • územního plánování
  • cestovního ruchu
 • dal o tomto návrhu usnesení hlasovat – schválen (46 pro, 6 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 1/18 - pořadové hlasování č. 35 (text uveden v příloze č. 2),
 • dále přečetl návrh usnesení týkající se určení náměstka hejtmana kraje, který bude zastupovat hejtmana v době jeho nepřítomnosti, a stanovení pořadí zastupování ostatními náměstky:

Zastupitelstvo kraje

 1. určuje, že hejtmana kraje v době jeho nepřítomnosti zastupuje 1. náměstek hejtmana kraje JUDr. Josef Babka
 2. stanoví, že v době nepřítomnosti hejtmana kraje a 1. náměstka hejtmana kraje, zastupujícího hejtmana kraje v době jeho nepřítomnosti dle bodu 1) tohoto usnesení, zastupují hejtmana kraje náměstci hejtmana kraje v tomto pořadí:
  1. Mgr. Věra Palková
  2. Ing. Jiří Martinek
  3. Mgr. Daniel Havlík
  4. Ing. RSDr. Svatomír Recman
  5. Martin Sikora
  6. Ing. Ivan Strachoň
 3. dal o tomto návrhu usnesení hlasovat – schválen (42 pro, 6 proti, 4 se zdrž.) – přij usn. č. 1/19 - pořadové hlasování č. 36 (text uveden v příloze č. 2).

Miroslav Novák – oznámil, že po dvou hodinách jednání by dle jednacího řádu měla být přestávka, a navrhl pokračovat v jednání bez přestávky,


K bodu č. 13
Návrh na zřízení výborů zastupitelstva kraje a volbu jejich členů

Miroslav Novák - navrhl zřídit podle zákona o krajích pro funkční období 2012–2016 tyto výbory zastupitelstva kraje:

 • finanční
 • kontrolní
 • pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
 • pro národnostní menšiny
 • pro územní plánování
 • zdravotní
 • pro životní prostředí
 • zahraniční
 • pro dopravu
 • sociální
 • pro kulturu a památky
 • pro tělovýchovu a sport
 • dále uvedl, že dle jednacího řádu zastupitelstva kraje stanoví zastupitelstvo počet členů výboru podle potřeby příslušného odvětví, maximálně však 15 členů; podle § 77 zákona o krajích je počet členů výboru vždy lichý,
 • navrhl stanovit maximální počet členů těchto výborů na 15,
 • vzhledem k tomu, že k uvedeným návrhům nebyly vzneseny žádné připomínky, dal hlasovat o zřízení uvedených výborů a stanovení maximálního počtu jejich členů na 15 (tzn. předseda výboru a 14 členů výboru) – schváleno (61 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 1/20 – pořadové hlasování č. 38 (text uveden v příloze č. 2),
 • navrhl o kandidátech na předsedy výborů hlasovat samostatně a o ostatních členech výborů hromadně a dal o tomto návrhu hlasovat – schválen (62 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – pořadové hlasování č. 39,
 • uvedl, že od předsedů politických klubů obdržel návrhy na členy všech výborů zastupitelstva kraje a že navržení kandidáti se svou kandidaturou souhlasili,
 • sdělil, že obdržel tyto návrhy na členy výboru finančního:
 • za předsedu výboru byl navržen RSDr. Karel Kuboš, člen zastupitelstva kraje,
 • dal o jeho zvolení hlasovat – schváleno (52 pro, 1 proti, 9 se zdrž.) – přij. usn. č. 1/20 – pořadové hlasování č. 40 (text uveden v příloze č. 2),
 • za členy výboru finančního byli navrženi:

  Bc. Blanka Faluši
  Ing. Kateřina Chybidziurová, členka zastupitelstva kraje
  Ing. Pavlína Nytrová, členka zastupitelstva kraje
  Mgr. Šárka Tekielová, členka zastupitelstva kraje
  Ing. Jan Wolf, člen zastupitelstva kraje
  Ing. Radim Hyvnar
  Ing. Martin Juroška, Ph.D., člen zastupitelstva kraje
  Ing. Karel Vymětal
  RSDr. Jiří Boháč
  Ing. Aleš Linhart
  Ing. Eva Poštová, CSc., členka zastupitelstva kraje
  Ing. Vít Slováček, člen zastupitelstva kraje
  Ing. Eva Šillerová, členka zastupitelstva kraje
  Bc. Martin Polášek, člen zastupitelstva kraje

 • dal hlasovat o zvolení navržených členů tohoto výboru najednou – schváleno (62 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) -  přij. usn. č. 1/20 – pořadové hlasování č. 41 (text uveden v příloze č. 2),

 • sdělil, že obdržel tyto návrhy na členy výboru kontrolního:
 • za předsedu výboru byl navržen Ing. David Sventek, MBA, člen zastupitelstva kraje,
 • dal o jeho zvolení hlasovat – schváleno (61 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/20 – pořadové hlasování č. 42 (text uveden v příloze č. 2),
 • za členy výboru kontrolního byli navrženi:

  Ing. Václav Dorazil
  Bc. Jan Mayer, člen zastupitelstva kraje
  Jitka Měchová
  Lenka Neuwirtová
  Ing. Břetislav Piterák, člen zastupitelstva kraje
  Ing. Táňa Apostolovová, členka zastupitelstva kraje
  Pavel Bačgoň, člen zastupitelstva kraje
  David Drastich, člen zastupitelstva kraje
  Tomáš Gallik
  RSDr. Karel Klimša
  Ing. Andreas Hahn, člen zastupitelstva kraje
  Ing. Petr Kozák
  Ing. Jaroslav Šula
  Ing. Ivo Polášek

 • dal hlasovat o zvolení navržených členů tohoto výboru najednou – schváleno (61 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/20 – pořadové hlasování č. 43 (text uveden v příloze č. 2),

 • sdělil, že obdržel tyto návrhy na členy výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost:
 • za předsedkyni výboru byla navržena Ing. Jitka Hanusová, členka zastupitelstva kraje,
 • dal o jejím zvolení hlasovat – schváleno (55 pro, 0 proti, 4 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/20 – pořadové hlasování č. 44 (text uveden v příloze č. 2),
 • za členy výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost byli navrženi:

  Mgr. Hana Bayerová
  Mgr. Eliška Birková
  Mgr. Marek Bocián
  Ing. Lenka Fojtíková, členka zastupitelstva kraje
  Mgr. Tomáš Krpel
  Mgr. Alena Grosová, členka zastupitelstva kraje
  RSDr. Ivana Kalousková
  Mgr. Bronislav Koňařík
  Mgr. Ivan Žárský, člen zastupitelstva kraje
  Mgr. Petr Juras, člen zastupitelstva kraje
  Bc. Radim Miklas, člen zastupitelstva kraje
  Mgr. Marcel Jedelský
  Ing. Michael Trojka
  Bc. Patrik Hujdus, člen zastupitelstva kraje

 • dal hlasovat o zvolení navržených členů tohoto výboru najednou – schváleno (61 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/20 – pořadové hlasování č. 45 (text uveden v příloze č. 2),

 • sdělil, že obdržel tyto návrhy na členy výboru pro národnostní menšiny:
 • za předsedu výboru byl navržen Mgr. Pavel Kawulok, člen zastupitelstva kraje,
 • dal o jeho zvolení hlasovat – schváleno (60 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/20 – pořadové hlasování č. 46 (text uveden v příloze č. 2),
 • za členy výboru pro národnostní menšiny byli navrženi:

  Bolesław Haltof
  Mgr. Milan Pelech
  Petr Procházka
  Jindřich Sznapka
  Ing. Eva Brodová
  Mgr. Fotis Fotopulos, člen zastupitelstva kraje
  Henryk Małysz, člen zastupitelstva kraje
  Tachis Mesochoridis
  Karel Wiewiórka, člen zastupitelstva kraje
  Martin Sliwka
  Bc. Josef Alexander Matera
  Ing. Vít Slováček, člen zastupitelstva kraje
  Šárka Plawná, DiS.
  František Zwyrtek

 • dal hlasovat o zvolení navržených členů tohoto výboru najednou – schváleno (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/20 – pořadové hlasování č. 47 (text uveden v příloze č. 2),

 • sdělil, že obdržel tyto návrhy na členy výboru pro územní plánování:
 • za předsedkyni byla navržena Ing. Jitka Fojtíková, členka zastupitelstva kraje,
 • dal o jejím zvolení hlasovat – schváleno (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/20 – pořadové hlasování č. 48 (text uveden v příloze č. 2),
 • za členy výboru pro územní plánování byli navrženi:

  Ing. Martin Dluhoš
  Zdeněk Hegar
  Ing. Zdeněk Husťák
  Ing. Jiří Vzientek, člen zastupitelstva kraje
  Ing. Jan Adámek, člen zastupitelstva kraje
  Petr Gajdáček
  Ing. Eduard Heczko
  Ing. Leo Luzar
  Ing. Lumír Mžik
  Ing. Petr Konůpka, člen zastupitelstva kraje
  Ing. Josef Jalůvka, člen zastupitelstva kraje
  Libor Koval
  Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D.
  Petr Becher, člen zastupitelstva kraje

 • dal hlasovat o zvolení navržených členů tohoto výboru najednou – schváleno (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/20 – pořadové hlasování č. 49 (text uveden v příloze č. 2),

 • sdělil, že obdržel tyto návrhy na členy výboru zdravotního:
 • za předsedu výboru byl navržen MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, člen zastupitelstva kraje,
 • dal o jeho zvolení hlasovat – schváleno (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/20 – pořadové hlasování č. 50 (text uveden v příloze č. 2),
 • za členy výboru zdravotního byli navrženi:

  MVDr. Barbora Jelonková
  Mgr. Alena Krušinová
  MUDr. Tomáš Nykel
  MUDr. Mgr. Vladimír Plaček
  Táňa Beranová
  Ing. RSDr. Karel Konečný
  Doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.
  Ing. Karel Siebert
  Mgr. Ivan Vrba
  Mgr. Dagmar Adamová, členka zastupitelstva kraje
  Ing. Libor Nowak, člen zastupitelstva kraje
  MUDr. Ivan Drábek, člen zastupitelstva kraje
  Bc. Věra Pražáková, členka zastupitelstva kraje
  MUDr. Helena Kuběnová

 • dal hlasovat o zvolení navržených členů tohoto výboru najednou – schváleno (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/20 – pořadové hlasování č. 51 (text uveden v příloze č. 2),

 • sdělil, že obdržel tyto návrhy na členy výboru pro životní prostředí:
 • za předsedu výboru byl navržen Ing. Jan Adámek, člen zastupitelstva kraje,
 • dal o jeho zvolení hlasovat – schváleno (54 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/20 – pořadové hlasování č. 52 (text uveden v příloze č. 2),
 • za členy výboru pro životní prostředí byli navrženi:

  Mgr. Mirko Jašurek
  Ing. Helena Kudelová, členka zastupitelstva kraje
  Ing. Renáta Petrášková, členka zastupitelstva kraje
  Mgr. Šárka Tekielová, členka zastupitelstva kraje
  Ing. Luděk Žáček
  Pavel Bačgoň, člen zastupitelstva kraje
  MVDr. Kateřina Křenková
  Ing. Bc. Ivana Michálková
  René Závišek
  Ing. Jakub Unucka
  RNDr. Lukáš Ženatý, Ph.D.
  Ing. Jiří Carbol, člen zastupitelstva kraje
  Mgr. Jiří Novotný
  Mgr. Jiří Jekl

 • dal hlasovat o zvolení navržených členů tohoto výboru najednou – schváleno (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/20 – pořadové hlasování č. 53 (text uveden v příloze č. 2),

 • sdělil, že obdržel tyto návrhy na členy výboru zahraničního:
 • za předsedu výboru byl navržen Ing. Petr Havránek, člen zastupitelstva kraje,
 • dal o jeho zvolení hlasovat – schváleno (50 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/20 – pořadové hlasování č. 54 (text uveden v příloze č. 2),
 • za členy výboru zahraničního byli navrženi:

  Tomáš Hanzel, člen zastupitelstva kraje
  Ryszard Konderla
  Bc. Jan Mayer, člen zastupitelstva kraje
  Ing. Renáta Petrášková, členka zastupitelstva kraje
  Ing. Adam Rykala, člen zastupitelstva kraje
  RSDr. Ivana Kalousková
  Pavel Osadník
  Mgr. Jan Skipala
  Mgr. Ivan Žárský, člen zastupitelstva kraje
  Mgr. Radek Kaňa
  Bc. Radim Miklas, člen zastupitelstva kraje
  Jiří Navrátil, člen zastupitelstva kraje
  Marcel Sikora
  Ing. Libor Gavlas

 • dal hlasovat o zvolení navržených členů tohoto výboru najednou – schváleno (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/20 – pořadové hlasování č. 55 (text uveden v příloze č. 2),

 • sdělil, že obdržel tyto návrhy na členy výboru pro dopravu:
 • za předsedu výboru byl navržen Ing. Jaroslav Kala, člen zastupitelstva kraje,
 • dal o jeho zvolení hlasovat – schváleno (59 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/20 – pořadové hlasování č. 56 (text uveden v příloze č. 2),
 • za členy výboru pro dopravu byli navrženi:

  Ing. Ivo Hařovský
  MVDr. Barbora Jelonková
  Zdeňka Jordánová
  Ing. Ctibor Vajda, člen zastupitelstva kraje
  Ing. Miroslav Boublík
  Vlastimil Bulawa
  Ing. Jitka Hanusová, členka zastupitelstva kraje
  Bc. Vlastimil Kupka, člen zastupitelstva kraje
  Ing. Libor Pěčonka
  Ing. Andreas Hahn, člen zastupitelstva kraje
  Ing. Libor Nowak, člen zastupitelstva kraje
  Ing. Jiří Carbol, člen zastupitelstva kraje
  MUDr. Ivan Drábek, člen zastupitelstva kraje
  Bc. Jan Fismol

 • dal hlasovat o zvolení navržených členů tohoto výboru najednou – schváleno (60 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/20 – pořadové hlasování č. 57 (text uveden v příloze č. 2),

 • sdělil, že obdržel tyto návrhy na členy výboru sociálního:
 • za předsedkyni výboru byla navržena Bc. Monika Havlíčková, členka zastupitelstva kraje,
 • dal o jejím zvolení hlasovat – schváleno (54 pro, 0 proti, 3 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/20 – pořadové hlasování č. 58 (text uveden v příloze č. 2),
 • za členy výboru sociálního byli navrženi:

  PhDr. Jaroslav Dvořák, člen zastupitelstva kraje
  Jiří Hofman
  Mgr. Dana Jančálková
  Mgr. Monika Janků
  Nela Václavíková
  Ing. Alena Baráthová
  Mgr. Alena Grosová, členka zastupitelstva kraje
  Mgr. Petr Jančík
  Karel Wiewiórka, člen zastupitelstva kraje
  Mgr. Dagmar Adamová, členka zastupitelstva kraje
  MUDr. Hana Heráková
  Mgr. Marie Monsportová
  Bc. Věra Pražáková, členka zastupitelstva kraje
  Ing. Petr Mikulec

 • dal hlasovat o zvolení navržených členů tohoto výboru najednou – schváleno (61 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/20 – pořadové hlasování č. 59 (text uveden v příloze č. 2),

 • sdělil, že obdržel tyto návrhy na členy výboru pro kulturu a památky:
 • za předsedkyni výboru byla navržena Ing. Kateřina Chybidziurová, členka zastupitelstva kraje,
 • dal o jejím zvolení hlasovat – schváleno (61 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/20 – pořadové hlasování č. 60 (text uveden v příloze č. 2),
 • za členy výboru pro kulturu a památky byli navrženi:

  Mgr. Jiřina Havlíková
  Jaroslav Marek, člen zastupitelstva kraje
  Jaroslav Štekbauer
  Mgr. Ing. Iva Tichá
  Ing. Táňa Apostolovová, členka zastupitelstva kraje
  Renata Hloušová
  Petr Jakubek
  Ing. Petr Koudela
  Milada Otáhalová
  Pavel Bernatský
  Petr Šik
  Ing. Petr Adamec
  Mgr. Dagmar Kotajná
  Petr Becher, člen zastupitelstva kraje

 • dal hlasovat o zvolení navržených členů tohoto výboru najednou – schváleno (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/20 – pořadové hlasování č. 61 (text uveden v příloze č. 2),

 • sdělil, že obdržel tyto návrhy na členy výboru pro tělovýchovu a sport:
 • za předsedu výboru byl navržen Ing. Adam Rykala, člen zastupitelstva kraje,
 • dal o jeho zvolení hlasovat – schváleno (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/20 – pořadové hlasování č. 62 (text uveden v příloze č. 2),
 • za členy výboru pro tělovýchovu a sport byli navrženi:

  Rudolf Ficek
  Karel Kafka
  Ing. Břetislav Piterák, člen zastupitelstva kraje
  Ing. Jan Wolf, člen zastupitelstva kraje
  David Drastich, člen zastupitelstva kraje
  Vlastimil Hoferek
  Jiří Hurta, člen zastupitelstva kraje
  Bc. Vlastimil Kupka, člen zastupitelstva kraje
  JUDr. Rostislav Neuvirt
  Mgr. Petr Juras, člen zastupitelstva kraje
  Jakub Janda
  Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, člen zastupitelstva kraje
  Ing. Pavel Matůšů
  Mgr. Jaroslav Stolařík, člen zastupitelstva kraje

 • dal hlasovat o zvolení navržených členů tohoto výboru najednou – schváleno (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/20 – pořadové hlasování č. 63 (text uveden v příloze č. 2),
 • poblahopřál všem zvoleným předsedům a členům výborů zastupitelstva kraje.

K bodu č. 14
Návrh na volbu členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Miroslav Novák – sdělil, že podle zákona o podpoře regionálního rozvoje zastupitelstvo kraje volí členy výboru regionální rady z řad svých členů; zákon stanoví, že výbor má 15 členů,

 • dodal, že zastupitelstvo kraje volí pouze členy výboru, podle zákona si předsedu i místopředsedu volí již výbor sám ze svých členů,
 • oznámil, že na funkci člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko obdržel tyto návrhy kandidátů, kteří se svou kandidaturou souhlasili:

  Miroslav Novák
  Mgr. Věra Palková
  Ing. Jiří Martinek
  Mgr. Daniel Havlík
  Martin Sikora
  PhDr. Jaroslav Dvořák
  Tomáš Hanzel
  JUDr. Josef Babka
  Ing. RSDr. Svatomír Recman
  Ing. Ivan Strachoň
  RSDr. Karel Kuboš
  Karel Wiewiórka
  Ing. Andreas Hahn
  Ing. Jiří Carbol
  Ing. arch. Liana Janáčková

 • dal o zvolení všech navržených kandidátů hlasovat najednou – schváleno (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/21 – pořadové hlasování č. 64 (text uveden v příloze č. 2),
 • poblahopřál všem zvoleným členům Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko k jejich zvolení.

K bodu č. 15
Návrh na stanovení měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva kraje a dne, od kterého bude poskytována

Miroslav Novák – sdělil, že na stůl byl členům zastupitelstva kraje předložen návrh usnesení ke stanovení měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva kraje a dne, od kterého bude tato odměna poskytována,

 • uvedl, že předložený návrh vychází z § 47 a 52 zákona o krajích a provádějícího nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
 • dodal, že návrh je totožný s výší odměn stanovenou v předchozím funkčním období zastupitelstva kraje,
 • dal o uvedeném návrhu usnesení hlasovat – schválen (58 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/22 – pořadové hlasování č. 65 (text uveden v příloze č. 2).

K bodu č. 16
Organizační záležitosti

Hejtman kraje Miroslav Novák podal členům zastupitelstva kraje tyto informace:

 1. uvedl, že navrhne radě kraje, aby stanovila příští termín konání zastupitelstva kraje na čtvrtek dne 20. prosince 2012,
 2. sdělil, že fotografování členů zastupitelstva na průkaz člena zastupitelstva je zajištěno v kanceláři č. A202,
 3. uvedl, že předávání notebooků zapůjčených členům zastupitelstva kraje krajským úřadem je připraveno v kanceláři č. A218,

Ing. Andreas Hahn – navrhl z časových důvodů stanovit ještě jeden další termín pro fotografování,

Miroslav Novák – odpověděl, že o náhradních termínech budou členové zastupitelstva kraje informováni.


K bodu č. 17
Různé

Ing. David Sventek, MBA – za členy politického klubu ODS poblahopřál všem 65 zvoleným členům zastupitelstva kraje a vyjádřil také jejich ochotu spolupracovat v dalších čtyřech letech nejenom v roli opozice, ale i jako součást uskupení kraje, které se chce podílet proaktivně, konstruktivně na důležitých tématech, které jsou před naším Moravskoslezským krajem,

 • navázal na úvodní slovo hejtmana kraje, které ocenil, protože pojmenoval řadu těch důležitých věcí, které jsou před námi, a dodal, že našemu kraji nezbývá nic jiného než reagovat na ty největší výzvy, kterým kraj čelí, a to je odcházení lidí z regionu, počet dětí a studentů na našich školách, přetrvávající problémy s ovzduším a bohužel rovněž s vysokou nezaměstnaností a nedostatkem pracovních příležitostí,
 • uvedl, že je opravdu zvědav, jakým způsobem se to v dalších čtyřech letech bude dařit, protože v souvislosti s těmito problémy nastane ještě složitější situace s úbytkem prostředků ve veřejných rozpočtech, a domnívá se, že náš kraj bude jedním z těch, které se s tím budou muset bohužel „poprat“, a výmluva, že nejsou peníze, asi nic neřeší – takže se budou muset hledat cesty, abychom jako kraj nezaostávali,
 • na závěr na odlehčení zmínil jedno malé přirovnání – asi jsou všichni zvědavi, jak ono pomyslné manželství ČSSD a KSČM bude další čtyři roky pokračovat, kde nyní v roli manžela střídá Ing. Jaroslava Palase p. Miroslav Novák a v roli ženy pokračuje KSČM s JUDr. Josefem Babkou, a vyjádřil na tomto místě přání, aby zůstala „hlava hlavou a krk krkem“ a abychom mohli být za čtyři roky hrdi, až se otočíme za naší prací,

Ing. Josef Jalůvka – sdělil, že mnoho lidí v kraji i mimo kraj vůbec nevnímá, co ten kraj dělá, co se děje, nemá informace, a podal proto dva náměty, které by měly přispět k větší transparentnosti jednání zastupitelstva kraje a přiblížení informací našim občanům:

 • tím prvním námětem je zahájení přímých přenosů ze zasedání zastupitelstva kraje, minimálně prostřednictvím internetu; technicky to lze určitě, lze to i archivovat; má s tím zkušenosti z města Kopřivnice, kde dělají přímé přenosy již 18 let, dokonce z archivu lze zpětně vytáhnout určitý bod a přehrát si ho; domnívá se, že je to velmi užitečné a že všechny členy zastupitelstva to povede k tomu, aby skutečně dělali maximum ve prospěch kraje – příště nebo přespříště by se zeptal, jak to dopadlo, pokud by k tomu nebyla informace, jak to pokračuje,
 • ten druhý námět se týká také transparentnosti - souvisí s tím, že se kraj hlásí k Místní agendě 21, která spočívá právě v tom – komunikovat široce, předávat informace a bohužel v závěru minulého volebního období byl náš kraj hodnocen na chvostě z hlediska transparentnosti a informovanosti na základě různých výzkumů; měla by se proto najít taková forma, ať už krajských novin či přílohy nebo periodika, kde by byly poskytovány informace o dění v kraji - za opozici požádal, aby v tomto periodiku dostala prostor, jak bývalo dobrým zvykem před osmi lety, kdy byla ODS na kraji a kdy v každých novinách bylo několik míst, kde se opozice mohla vyjádřit; přispívá to i k politické kultuře a bude to brzy dokonce i uzákoněno; my bychom mohli být takovou vlaštovkou, která ukáže vstřícnost obou stran,

Miroslav Novák – sdělil, že se těmito body budeme určitě zabývat; pokud se týká těch přímých přenosů, bude to prošetřeno,

 • domnívá se, že to bude určitě možné, zapadá to do otevřenosti a transparentnosti úřadu,

Ing. Vít Slováček – pogratuloval všem zvoleným členům zastupitelstva kraje i všem, kteří byli dnes zvoleni do jednotlivých pozicí, a uvedl, že to období nebude moc jednoduché,

 • uvedl, že se bude připravovat rozpočet, a dotázal se, zda by byla šance při jeho přípravě a předkládání materiálu jak pro finanční výbor, tak potom pro zastupitelstvo, snažit se udělat rozpočet trošičku interaktivní tím, že by nebyl členěný jenom podle jednotlivých ORJ, ale vzájemnými odskoky podle jednotlivých kapitol, např. školství, zdravotnictví aj.,
 • poděkoval všem zaměstnancům krajského úřadu za přípravu dnešního zasedání,

Ing. David Sventek, MBA – požádal, aby do příštího zasedání byla podána informace, jakým způsobem hodlá nové vedení Moravskoslezského kraje řešit otázku zadávání veřejných zakázek – zda‑li bude pokračovat externími firmami, nebo zda‑li se vrátí k modelu vlastního oddělení veřejných zakázek na kraji,

Ing. arch. Liana Janáčková – uvedla, že jsou nováčky v tomto auditoriu, ale že věří, že pět Nezávislých bude konstruktivní opozicí, že se nebudou politicky vyhraňovat ani vůči levé ani pravé straně, ale že budou spolupracovat a jakýkoli konstruktivní návrh ve prospěch našeho kraje budou akceptovat,

 • dodala, že se těší na spolupráci.

Zpráva návrhové komise

Předsedkyně návrhové komise Mgr. Věra Palková uvedla, že návrhová komise konstatuje, že k jednotlivým bodům, které dnes byly projednány, byla přijata platná usnesení a nedošlo k žádným změnám proti předkládaným návrhům. V průběhu jednání neobdržela návrhová komise žádné náměty; teprve v závěru zasedání zaregistrovala tři ústní náměty, a to od Ing. Josefa Jalůvky, Ing. Víta Slováčka a od Ing. Davida Sventka, MBA (uvedené náměty jsou zaznamenány v předcházejícím bodu „Různé“).


K bodu č. 18
Závěr

Hejtman kraje Miroslav Novák uvedl, že Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje projednalo všechny body schváleného programu, poděkoval všem za konstruktivní přístup k dnešnímu jednání, popřál pěkný zbytek dne a uvedl, že se těší na setkání na příštím zasedání zastupitelstva kraje, které by se s největší pravděpodobností mělo konat dne 20. prosince 2012.

Přílohy:

Schválený program 1. (ustavujícího) zasedání zastupitelstva kraje

Usnesení č. 1/1–1/22

Přehled hlasování

Listiny přítomných


Zapsaly:
Hana Novotná
Renáta Dračková
odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 19. 11. 2012

Zápis včetně příloh ověřili:
Ing. Andreas Hahn
Mgr. Daniel Havlík

Miroslav Novák
hejtman kraje

frame-scrollup