Zpráva

Zápis z 13. zasedání

konaného dne 22. 9. 2010 v zasedací síni krajského úřadu

(zahájení zasedání v 9:00, ukončení ve 13:15)

Přítomni:

 • 57 členů zastupitelstva kraje
 • ředitelka krajského úřadu
 • 16 vedoucích odborů
 • tisková mluvčí
 • 4 poslanci Parlamentu České republiky
 • zástupci Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Letiště Ostrava, a.s., Agentury pro regionální rozvoj, a.s., a Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Omluveni:

 • Tomáš Hanzel
 • Ing. Václav Pomikálek
 • Ing. Vít Slováček

Neomluveni:

 • Dušan Doležel
 • Ing. Zbyněk Stanjura
 • Ing. Igor Svoják, MBA
 • Ladislav Velebný
 • Ing. Jiří Veverka

13. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje Ing. Jaroslav Palas. Přivítal všechny přítomné a uvedl, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 43 členů, takže zasedání je schopno platně jednat a usnášet se. Sdělil, že do zahájení zasedání se omluvili 2 členové zastupitelstva kraje.

Ing. Jaroslav Palas uvedl, že dne 15. září 2010 obdržel od Mgr. Pavla Drobila písemné oznámení o jeho odstoupení z funkce člena zastupitelstva kraje. Podle ustanovení § 49 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, nastupuje na uprázdněný mandát náhradník z kandidátní listiny téže politické strany podle pořadí určeného počtem hlasů, které obdržel. Novým členem zastupitelstva kraje se dnem 16. září 2010 stal Ing. Jiří Šlusař, člen volební strany ODS, který následně složil slib člena zastupitelstva kraje.

Ing. Jaroslav Palas dal hlasovat o návrhu usnesení:

"Zastupitelstvo kraje

 1. bere na vědomí oznámení Mgr. Pavla Drobila o odstoupení z funkce člena zastupitelstva kraje
 2. bere na vědomí, že členem zastupitelstva kraje se dnem 16. 9. 2010 stal Ing. Jiří Šlusař
 3. stanoví neuvolněnému členu zastupitelstva kraje Ing. Jiřímu Šlusařovi ode dne 16. 9. 2010 měsíční odměnu za výkon funkce člena zastupitelstva kraje a člena komise pro občany se zdravotním postižením ve výši stanovené usnesením zastupitelstva kraje č. 3/125 ze dne 18. 2. 2009"
 • usnesení bylo schváleno (40 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1135 (pořadové hlasování č. 1 - text uveden v příloze č. 2).

Ing. Jaroslav Palas dále uvedl, že rada kraje předkládá zastupitelstvu "Návrh programu 13. zasedání zastupitelstva kraje", který obdrželi členové zastupitelstva dnes na stůl a ve kterém jsou uvedeny všechny body navržené radou kraje k zařazení do programu k dnešnímu dni, tj. 22. 9. 2010.

Na základě dnešní schůze rady kraje obdrželi členové zastupitelstva na stůl ještě materiály pod číslem 96 "Návrh na navýšení a záměr navýšení základního kapitálu obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s.", pod číslem 97 "Záměr modernizace energetiky na Letišti Leoše Janáčka Ostrava" a pod číslem 98 "Rezignace na funkci předsedy výboru kontrolního a volba nového předsedy", které budou předloženy s úvodním slovem předkladatele. Dále byly na stůl předloženy nové návrhy usnesení k materiálům číslo 45 a 87, dodatky k materiálům číslo 82 a 85, stanovisko výboru finančního k materiálům předloženým dnešnímu zasedání a dva dopisy adresované členům zastupitelstva kraje v záležitosti vyjádření nesouhlasu rodičů dětí z Mateřské školy v Ostravě-Porubě s rozhodnutím zastupitelstva kraje ze dne 23. 6. 2010 o sloučení dvou mateřských škol - příspěvkových organizací kraje.

Připomínky k návrhu programu:

Mgr. Ivan Týle - za klub ODS vznesl dotaz, proč není zastupitelstvo kraje informováno o dramatické situaci ve vývoji nemocnic v kraji, o které již informovala i média, a kdy tento bod bude zařazen na jednání zastupitelstva kraje,

Ing. Jaroslav Palas - odpověděl, že se domnívá, že nic nebrání tomu, aby v závěru dnešního zasedání byla požadovaná informace podána,

Mgr. Ivan Týle - uvedl, že dle jeho názoru by o situaci v krajských nemocnicích měli být členové zastupitelstva informováni v řádném materiálu, aby si ho mohli prostudovat, vznášet návrhy, vést pak o něm diskusi a hlasovat - požádal proto, aby tento bod byl zařazen na příští zasedání zastupitelstva kraje,

Ing. Jaroslav Palas - sdělil, že rada kraje se situací v nemocnicích pravidelně zabývá a příslušný materiál bude připraven pro příští zasedání zastupitelstva,

Mgr. Ivan Týle - požádal, aby i přesto byla dnes sdělena v této záležitosti alespoň základní informace v závěru zasedání,

Ing. Jaroslav Palas - dal hlasovat:

 • o celém doplněném návrhu programu dnešního zasedání - schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1136 (pořadové hlasování č. 2 - text uveden v příloze č. 2).

Hejtman kraje Ing. Jaroslav Palas sdělil, že před 10. hodinou předá na chvíli řízení zasedání 1. náměstkovi Miroslavu Novákovi, protože se v té době zúčastní zahájení provozu Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě.


Hejtman kraje Ing. Jaroslav Palas sdělil, že zápis z 13. zasedání zastupitelstva kraje provedou pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu Hana Novotná a Renáta Dračková.


Ověření zápisu z 12. zasedání zastupitelstva kraje:

Ověřovateli zápisu z 12. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 23. 6. 2010, byli pan Vladimír JedličkaIng. Josef Jalůvka. Oba ověřovatelé zápisu uvedli, že zápis souhlasí s průběhem zasedání a nemají k němu žádné připomínky.

Zpráva o ověření tohoto zápisu byla pak členy zastupitelstva kraje vzata na vědomí (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1137 (pořadové hlasování č. 3 - text uveden v příloze č. 2).

Zápis je k nahlédnutí na odboru právním a organizačním krajského úřadu.


Volba ověřovatelů zápisu z 13. zasedání zastupitelstva kraje:

Za ověřovatele zápisu z 13. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

 • Ing. Jan Adámek
 • Ing. David Maňas

Oba navržení ověřovatelé zápisu byli schváleni (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1138 (pořadové hlasování č. 4 - text uveden v příloze č. 2).


Hejtman kraje Ing. Jaroslav Palas sdělil, že písemné dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva kraje budou soustřeďovány u náměstkyně hejtmana kraje Mgr. Věry Palkové.


Volba návrhové komise:

Za členy návrhové komise byli navrženi:

 • Ing. Jiří Vzientek - předseda
 • Mgr. Alena Krušinová
 • Ing. Petr Adamec
 • Ing. Andreas Hahn
 • za zapisovatele komise byl navržen JUDr. Miroslav Býma, Ph.D., vedoucí odboru právního a organizačního krajského úřadu.

Návrhová komise v tomto složení byla schválena (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1139 (pořadové hlasování č. 5 - text uveden v příloze č. 2).


Zpráva o činnosti rady kraje

Podle zákona o krajích podal hejtman kraje Ing. Jaroslav Palas zprávu o činnosti rady kraje. Od minulého zasedání zastupitelstva kraje dne 23. 6. 2010 se konalo 5 schůzí rady kraje.

Na schůzi dne 23. 6. 2010 rada kraje mj.:

 • vyhlásila 2. výzvu pro dotační tituly 1 a 3 dotačního programu "Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2010"
 • vydala Územní opatření o zrušení stavební uzávěry, kterou vyhlásil bývalý Okresní národní výbor Bruntál rozhodnutím ze dne 6. srpna 1968 k omezení stavební činnosti z důvodu výstavby údolní nádrže na řece Opavě u Nových Heřminov

Na schůzi dne 8. 7. 2010 rada kraje mj.:

 • souhlasila s postupem financování povodňových škod na období 2010 a 2011
 • rozhodla o uzavření dohody o narovnání se společností ODS - Dopravní stavby Ostrava, a. s., ve věci úhrady částky za zhodnocení majetku kraje v souvislosti s rekonstrukcí mostu ve Studénce
 • zrušila pracovní skupinu pro optimalizaci struktury poskytované zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních zřizovaných a založených Moravskoslezským krajem

Na schůzi dne 21. 7. 2010 rada kraje mj.:

 • rozhodla o přijetí dotace poskytnuté z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši cca 16,5 milionů Kč na financování projektu "Plánování sociálních služeb - cesta k vytvoření sítě místně a typově dostupných sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje"

Na schůzi dne 18. 8. 2010 rada kraje mj.:

 • vzala na vědomí výsledky inspekční činnosti České školní inspekce v příspěvkových organizacích kraje
 • vzala na vědomí informaci, že Moravskoslezský kraj je ve dnech 23. - 24. 9. 2010 pořadatelem 3. krajské konference prevence rizikového chování, a rozhodla o poskytnutí věcných darů každé z oceněných škol s nejkvalitnějším preventivním programem v Moravskoslezském kraji

Na schůzi dne 8. 9. 2010 rada kraje mj.:

 • vzala na vědomí informaci o výsledcích hospodaření nemocnic ve správě Moravskoslezského kraje za období I. pololetí roku 2010
 • souhlasila s návrhem na přistoupení Moravskoslezského kraje k deklaraci podporující dobudování Baltsko-jaderského železničního koridoru
 • vzala na vědomí informaci o možném omezení drážní dopravy v Moravskoslezském kraji
 • schválila návrh na ocenění nejúspěšnějších žáků a školních týmů středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2009/2010 a návrh na ocenění škol v rámci soutěže "Ekologická škola v Moravskoslezském kraji" ve školním roce 2009/2010
 • jmenovala s účinností od 9. 9. 2010 včetně Mgr. Martina Radvana vedoucím odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Na dnešní schůzi rada kraje mj.:

 • projednala materiály, které byly předloženy zastupitelstvu kraje pod čísly 96 až 98 a jako dodatek k materiálu číslo 82 - tato schůze bude pokračovat po ukončení zasedání zastupitelstva kraje.

Hejtman kraje Ing. Jaroslav Palas dále sdělil, že přibližně po dvou hodinách jednání vyhlásí hodinovou přestávku, tzn. od 11 do 12 hodin. Další přestávka bude pak vyhlášena po dalších dvou hodinách jednání, tj. cca ve 14 hodin.


K projednávaným materiálům:

K materiálu č. 1
Informace o plnění usnesení zastupitelstva kraje s uloženým termínem plnění do 1. 9. 2010

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1140 (pořadové hlasování č. 6 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2
Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010 a informace o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 7. 2010

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1141 (pořadové hlasování č. 7 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 3
Informace o opravě účelového znaku v "Podmínkách použití účelové neinvestiční dotace" určené k financování prvotních nákladů a nezbytných opatření v rámci přijatého krizového stavu obcím postiženým povodní v měsíci květnu 2010

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1142 (pořadové hlasování č. 8 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4
Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže, Ostrava, na nákup základního vybavení a pomůcek pro výcvik humanitární jednotky

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1143 (pořadové hlasování č. 9 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5
Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací na úhradu výdajů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2010

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1144 (pořadové hlasování č. 10 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6
Návrh na poskytnutí dotace městu Kopřivnice a neposkytnutí dotace obcím Kobeřice a Jistebník a Občanskému sdružení ADRA

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1145 (pořadové hlasování č. 11 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7
Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace městu Budišov nad Budišovkou na výdaje spojené se zajištěním podpisových archů pro soutěž "Nadace Partnerství STROM ROKU 2010"

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 8 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1146 (pořadové hlasování č. 12 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací obcím pro jednotky sboru dobrovolných hasičů určených na pokrytí mimořádných výdajů vzniklých v souvislosti s povodněmi na území kraje v květnu a červnu 2010

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1147 (pořadové hlasování č. 13 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9
Poskytnutí peněžitého daru Ústeckému kraji a obci Heřmanice v souvislosti s povodněmi na území Ústeckého a Libereckého kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1148 (pořadové hlasování č. 14 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10
Informace o odstranění havarijních stavů u příspěvkových organizací kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1149 (pořadové hlasování č. 15 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11
Informace o poskytnutí účelové dotace určené na reprodukci majetku kraje v odvětví školství k odstranění havarijního stavu plotu

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1150 (pořadové hlasování č. 16 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12
Návrh na změnu využití části finančních prostředků v odvětví školství a návrh rozpočtového opatření

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1151 (pořadové hlasování č. 17 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13
Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace obci Čeladná na rekonstrukci prostor objektu bývalého zdravotního střediska na mateřskou školu

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1152 (pořadové hlasování č. 18 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 14
Poskytnutí neinvestiční účelové dotace Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zajištění Mezinárodní konference TRANSPORT 2010

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1153 (pořadové hlasování č. 19 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 15
Návrh na poskytnutí dotace na zpracování vybraných záměrů v integrované dopravě příjemci Koordinátor ODIS s.r.o.

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Diskuse:

PhDr. Jaroslava Wenigerová - poznamenala, že tedy bude vypracován záměr, a dotázala se, co se bude dít dále a kolik to bude stát,

Ing. Marek Vavrečka - vznesl dotaz k časové použitelnosti tohoto projektu, která by měla být od 1. 8. - zda to tedy již běží či nikoli,

Miroslav Novák - uvedl, že se vrátí do minulosti, kdy vznikl ve spolupráci se statutárním městem Ostrava projekt Moravskoslezské karty, který měl být financován z Regionálního operačního programu, kde na něj bylo vyčleněno 100 mil. Kč, a který byl velmi obdobný pražské Opencard - tento projekt se na řídících výborech Moravskoslezské karty zrušil s tím, že se půjde cestou jednotného odbavovacího systému v podstatě v režii dopravců,

 • dodal, že tento původní projekt, jehož náklady by se mohly pohybovat ve výši několika stovek miliónů Kč, měl sloužit jako elektronická peněženka - nejen na odbavování v autobusech či vlacích, ale i jako jakási vstupenka do divadel a kin i jako platební karta,
 • uvedl, že v současné době mají všichni regionální dopravci své vlastní odbavovací systémy vyjma Dopravního podniku Ostrava a.s.,
 • sdělil, že poté, co byl zrušen záměr Moravskoslezské karty, bylo s jednotlivými dopravci dohodnuto, že se vydáme cestou kompatibility těch jednotlivých dopravních systémů a do toho vstoupil i Dopravní podnik Ostrava a.s., tzn. že cestující, který si koupí na dnes již platnou dlouhodobou jízdenku čipovou kartu např. v Novém Jičíně, bude na ni moci cestovat po celém kraji v rámci integrovaného dopravního systému,
 • doplnil, že částka ve výši 2 mil. Kč, která je předmětem dnešního jednání, je v podstatě částkou na vypracování prováděcí projektové dokumentace a základního softwarového systému; k ní by se měla v příštím roce pořídit za částku 12 mil. Kč nástavba, tzn. ten systém, který dokáže ty tržby jednotlivě dělit, a toto jsou v podstatě veškeré náklady,
 • k dotazu na termín použitelnosti tohoto systému sdělil, že běží přípravné práce a že jednotliví dopravci již komunikují s výrobci odbavovacích systémů,

Pavol Lukša - upozornil, že uvedený systém měl původně sloužit i na zakoupení programovacích systémů pro jednotlivé podniky, a požádal, aby pan náměstek slovo "Opencard" v této souvislosti používal velmi obezřetně,

Ing. Josef Jalůvka - dotázal se, zda je aktualizován program rozšiřování KODISu na území celého kraje, do kdy a ve kterých regionech a mikroregionech,

Miroslav Novák - odpověděl, že se počítá s postupnou integrací všech dopravců v rámci celého Moravskoslezského kraje, zejména v návaznosti na nový zákon, který upravuje dopravní obslužnost,

 • dodal, že společníci a zaměstnanci společnosti KODIS se snaží jednat s jednotlivými obcemi a bude se jednat i nadále do konce roku; počítá se s naprostou integrací v rámci kraje, k čemuž má přispět v podstatě i ten jednotný odbavovací systém,

Ing. Josef Jalůvka - zeptal se znovu, zda je nějaký předběžný termín, kdy toho bude dosaženo,

Miroslav Novák - požádal Ing. Aleše Stejskala, jednatele společnosti Koordinátor ODIS, s.r.o., o podrobnější odpověď v této záležitosti,

Ing. Aleš Stejskal - uvedl, že v loňském roce byl zpracován realizační projekt pro zapojení celého zbývajícího území okresu Nový Jičín do ODIS; tento projekt je připraven z hlediska organizačního i z pohledu dopravce a po vyčíslení ekonomických dopadů je možné jej zrealizovat k jakémukoli změnovému termínu; v tuto chvíli ten termín ale nedokáže říci - možná v případě lepší ekonomické situace by to mohlo být v polovině příštího roku,

 • doplnil, že k 1. lednu je projekčně připravena ke spuštění oblast Třinecka,

Ing. Marek Vavrečka - sdělil, vzhledem k tomu, že tento dokument se má vlastně skládat z realizační dokumentace a z tzv. textpointu, který se bude testovat přímo v sídle společnosti, mu uvedená částka připadá velmi přemrštěná a neadekvátní,

Miroslav Novák - odpověděl, že tato částka vychází z předběžné poptávky, která byla realizována ze strany KODISu u jednotlivých dodavatelů systémů; tato cena není samozřejmě konečná, bude vysoutěžená a neměla by přesáhnout 2 mil. Kč,

Ing. Jaroslav Palas - dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení - schválen (41 pro, 0 proti, 10 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1154 (pořadové hlasování č. 20 - text uveden v příloze č. 2).


(Hejtman kraje Ing. Jaroslav Palas předal řízení zasedání 1. náměstkovi hejtmana kraje Miroslavu Novákovi.)


K materiálu č. 16
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje statutárnímu městu Havířov na rekonstrukci silnice II/475 jako součásti akce "Rekonstrukce velkého rondelu na silnici I/11 Havířov"

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1155 (pořadové hlasování č. 21 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 17
Návrh na navýšení poskytnuté neinvestiční dotace a návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se společností Letiště Ostrava, a.s., a návrh na neposkytnutí investiční dotace

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Diskuse:

Ing. Andreas Hahn - sdělil, že uvedený materiál byl projednán ve výboru pro dopravu s tím, že byl podpořen v předloženém znění,

 • poznamenal, že společnost Letiště a.s. měla určitý požadavek, a to již při tvorbě rozpočtu v předešlém roce, ale že vždy byla ta požadovaná finanční částka na uvedené výkony krácena,
 • sdělil, že z jeho pohledu mu to připadá trošku nesystematické, protože uvedené činnosti musí být vždy zajištěny, a navrhované navýšení před koncem roku mu připadá populistické,
 • uvedl, že přiklání se k tomu, aby se zástupci společnosti Letiště a.s. setkali se členy výboru pro dopravu a předali jim komplexní materiál pro tvorbu rozpočtu kraje na rok 2011,
 • dodal, že dnes ještě není schválen státní rozpočet a starostové obcí či měst, kteří zajišťují jednotky požární ochrany II. stupně zařazené do integrovaného záchranného systému, již obdrželi od vedoucího odboru kanceláře hejtmana kraje PaedDr. Jaroslava Sourala, CSc., informaci, že těmto jednotkám budou kráceny investice,
 • požádal, aby tato částka nebyla krácena v době, kdy ještě neznáme státní rozpočet na příští rok,

Miroslav Novák - odpověděl, že tyto věci spolu nesouvisí, protože dotace na jednotky požární ochrany procházejí prostřednictvím státu přes rozpočty krajů a přicházejí na ty jednotlivé jednotky dobrovolných hasičů,

 • dodal, že co se týče Hasičského záchranného sboru na Letišti Ostrava a.s., je to jakási středoevropská anomálie - letiště zajišťuje zákonné povinnosti, které by mělo realizovat Ministerstvo vnitra tak, jako je to u jiných regionálních letišť např. v Polsku či Rakousku, a v podstatě veškeré náklady na požární ochranu, hasičské zabezpečení, ostrahu letiště aj. zůstávají na bedrech naší akciové společnosti,
 • uvedl, že při sestavování rozpočtu se on sám vždy přiklání k tomu, aby částka požadovaná letištěm byla pokryta celá,
 • co se týče těch dalších dotací, požádal vedoucího odboru kancelář hejtmana kraje PaedDr. Jaroslava Sourala, CSc., o odpověď,

PaedDr. Jaroslav Soural, CSc. - odpověděl, že dopis citovaný Ing. Andreasem Hahnem byl samozřejmě reakcí na skutečnost, že Ministerstvo vnitra zkrátilo kraji o 20 % příslušné finanční prostředky,

Ing. Andreas Hahn - souhlasil se sdělením 1. náměstka hejtmana kraje Miroslava Nováka, že obě tyto povinnosti jsou ze zákona, tzn. jak hasiči na letišti, tak i zajišťování činnosti jednotek požární ochrany II. stupně jako takových poloprofesionálních sborů,

 • k odpovědi PaedDr. Jaroslava Sourala, CSc., však poznamenal, že na příští rok ještě nebylo nic schváleno,

PaedDr. Jaroslav Soural, CSc. - uvedl, že opravdu pro letošní rok dostal kraj o 20 % sníženou dotaci,

Ing. Andreas Hahn - namítl, že ten dopis se ale týká roku 2011, a dotázal se, zda se tedy šetří z letošního roku na příští rok,

PaedDr. Jaroslav Soural, CSc. - sdělil, že dle jeho názoru je to reakce na letošní rok, ale že se na to ještě podívá,

Ing. Andreas Hahn - přečetl uvedený dopis z Ministerstva vnitra s tím, že se jedná o plánované snižování rozpočtu na rok 2011,

Miroslav Novák - sdělil, že se domnívá, že toto ale nesouvisí přímo s projednávaným materiálem,

Ing. Andreas Hahn - uvedl, že předpokládá, že letiště má profesionální jednotku,

Ing. Jaroslav Palas - dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení - schválen (46 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1156 (pořadové hlasování č. 22 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 18
Změny smlouvy o poskytnutí dotace městu Český Těšín

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (43 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1157 (pořadové hlasování č. 23 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 19
Příspěvky na hospodaření v lesích v roce 2010

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (45 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1158 (pořadové hlasování č. 24 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 20
Profinancování a kofinancování projektu "Zavádění systému EMAS na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje"

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (44 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1159 (pořadové hlasování č. 25 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 21
Poskytnutí neinvestiční dotace subjektu ČSOP SALAMANDR na podporu projektu "Likvidace křídlatky v povodí Odry - II. etapa"

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (44 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1160 (pořadové hlasování č. 26 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 22
Účelově určené neinvestiční dotace na propagaci Moravskoslezského kraje v oblasti životního prostředí

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (42 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1161 (pořadové hlasování č. 27 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 23
Dotace statutárnímu městu Karviná na projekty na ochranu životního prostředí

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (41 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1162 (pořadové hlasování č. 28 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 24
Příspěvky na podporu včelařství v roce 2010

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (42 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1163 (pořadové hlasování č. 29 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 25
Změna usnesení zastupitelstva kraje ve věci poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2009 městu Budišov nad Budišovkou

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (44 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1164 (pořadové hlasování č. 30 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 26
Návrh na změnu znění usnesení zastupitelstva kraje ve věci poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Dotačního programu na podporu aktivit v oblasti životního prostředí

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (45 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1165 (pořadové hlasování č. 31 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 27
Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci organizaci Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, na zajištění průběžného financování projektu "Modernizace vybavení školy pro praktické i teoretické vyučování"

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (45 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1166 (pořadové hlasování č. 32 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 28
Žádost o změnu v projektu podpořeném v rámci dotačního programu Podpora mobilit studentů a mladých pracovníků výzkumu a vývoje pro rok 2010

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (44 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1167 (pořadové hlasování č. 33 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 29
Žádost města Břidličná o nenávratnou finanční výpomoc z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 1 mil. Kč

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (44 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1168 (pořadové hlasování č. 34 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 30
Návrh na prodloužení termínu realizace a uzavření dodatku k dotační smlouvě uzavřené s obcí Dobrá

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (44 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1169 (pořadové hlasování č. 35 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 31
"Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel" - úprava podmínek dle žádostí příjemců

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (45 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1170 (pořadové hlasování č. 36 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 32
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2010 v rámci programu "Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2010" a povolení výjimky z tohoto programu

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Diskuse:

Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. - dotázal se, čím si rada kraje zdůvodňuje takový malý zájem o ten program a zda se nestala nějaká chyba při jeho vyhlašování, v propagaci či někde jinde,

prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. - jako předseda komise rady kraje pro vědu, výzkum a vysoké školy sdělil, že nesouhlasí s tím, že by došlo k nějaké chybě při vyhlašování,

 • uvedl, že má pocit, že děkani a rektoři obou univerzit tomu nevěnovali dostatečnou pozornost a že to sám řešil v rámci Slezské univerzity,
 • dodal, že to nedokáže racionálně zdůvodnit a že o tom pak hovořil se všemi rektory vysokých škol,

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. - sdělil, že co se týče podpory nadaných studentů, byla pravidla pro poskytování stipendií stanovena pro tento rok poprvé; byly hledány takové podmínky, které by definovaly výjimečnost toho studenta, a diskutovalo se o tom v komisi pro vědu, výzkum a vysoké školy,

 • uvedl, že on sám oslovil dopisem všechny rektory vysokých škol a upozornil je na záležitost tohoto dotačního titulu,
 • dodal, že jeho samotného tento nízký zájem překvapil a nepotěšil a že je samozřejmě na dalším zvážení, jak s tímto dotačním titulem naložit, jak změnit podmínky apod.,

Miroslav Novák - dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení - schválen (41 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1171 (pořadové hlasování č. 37 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 33
Návrh na prodloužení termínu časové použitelnosti poskytnuté dotace a uzavření dodatku k dotační smlouvě uzavřené s obcí Nižní Lhoty

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (41 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1172 (pořadové hlasování č. 38 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 34
Návrh přípravy, předložení, profinancování a kofinancování projektu "Podpora implementačních, informačních a propagačních aktivit v OPPS ČR-PR v Moravskoslezském kraji 2011-2013" v rámci Technické pomoci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007–2013

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (43 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1173 (pořadové hlasování č. 39 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 35
Žádost Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje o předfinancování projektu BISONet (Enterprise Europe Network) formou bezúročné půjčky

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (43 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1174 (pořadové hlasování č. 40 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 36
Žádost o prominutí zbývající části odvodu za porušení rozpočtové kázně

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (40 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1175 (pořadové hlasování č. 41 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 37
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2010 v rámci "Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel" - 8. skupina

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (43 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1176 (pořadové hlasování č. 42 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 38
Program švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (42 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1177 (pořadové hlasování č. 43 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 39
Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace pro Krajskou hospodářskou komoru Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (43 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1178 (pořadové hlasování č. 44 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 40
Návrh na poskytnutí dotace subjektu Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (41 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1179 (pořadové hlasování č. 45 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 41
Návrh na zahájení realizace vybraných projektů energetických úspor předložených do 11. a 16. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (39 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1180 (pořadové hlasování č. 46 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 42
Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (41 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1181 (pořadové hlasování č. 47 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 43
Návrh na uzavření Dohody o spolupráci k projektu "Rekonštrukcia úseku cesty Turzovka - Bílá II. etapa", na změnu názvu, zahájení realizace a nahrazení usnesení u projektu "VIA Lyžbice"

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (39 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1182 (pořadové hlasování č. 48 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 44
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje k projektu "Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách"

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (42 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1183 (pořadové hlasování č. 49 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 45 + nový návrh usnesení
Zpráva o projektech financovaných z evropských finančních zdrojů připravovaných a realizovaných Moravskoslezským krajem

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Nový návrh usnesení byl bez připomínek schválen (45 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1184 (pořadové hlasování č. 50 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 46
Návrh na neposkytnutí dotace obci Osoblaha

Předkladatel materiálů: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (43 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1185 (pořadové hlasování č. 51 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 47
Návrh na navýšení profinancování a kofinancování projektu, změna názvů projektů a další související usnesení k projektům z oblasti eGovernmentu

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (41 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1186 (pořadové hlasování č. 52 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 48
Návrh na zahájení realizace projektů v oblasti sociálních věcí a změnu názvu projektu "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji-II"

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1187 (pořadové hlasování č. 53 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 49
Vyčlenění projektů, profinancování a kofinancování projektů z oblasti modernizace sportovních zařízení

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1188 (pořadové hlasování č. 54 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 50
Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na zabezpečení zpracování a předání údajů do Národního onkologického registru pro zdravotnická zařízení - zpracovatele v Moravskoslezském kraji

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Karel Konečný, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (44 pro, 0 proti, 3 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1189 (pořadové hlasování č. 55 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 51
Změna termínu návratnosti zdrojů do rozpočtu Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Karel Konečný, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Diskuse:

Ing. Petr Podstavka - uvedl, že v tomto bodě vzhledem k tiskovým prohlášením náměstka hejtmana kraje Ing. RSDr. Karla Konečného o tom, že je 115 mil. Kč ztráta za I. pololetí t. r. všech krajských zařízení, očekával na tomto zasedání nějakou obhajobu s tím, jaká opatření kraj chystá nebo provedl,

Miroslav Novák - sdělil, že z úst hejtmana kraje v úvodu zasedání zaznělo, že k těmto záležitostem se dostaneme v závěru dnešního zasedání zastupitelstva,

Ing. Petr Podstavka - poznamenal, že v úvodu na zasedání nebyl a že je tedy rád, že se o tom bude dnes ještě diskutovat,

 • požádal nyní náměstka hejtmana kraje Ing. RSDr. Karla Konečného o zdůvodnění, proč je v tomto materiálu navrhováno roční posunutí návratnosti zdrojů,

Ing. RSDr. Karel Konečný - uvedl, že v tomto případě jde v podstatě o to, že realizace úhrad a zpětných úhrad nemusí být ze strany Ministerstva zdravotnictví realizována v roce 2010, ale až v roce 2011, a to je zapotřebí překrýt právě těmito zdroji, které jsou garantovány z krajského úřadu - po projednání s odborem financí lze tuto záležitost takhle řešit,

Miroslav Novák - dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení - schválen (35 pro, 0 proti, 14 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1190 (pořadové hlasování č. 57 - text uveden v příloze č. 2) - před tímto hlasováním proběhlo zmatečné hlasování pod č. 56).


K materiálu č. 52
Informace o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1191 (pořadové hlasování č. 58 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 53
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1192 (pořadové hlasování č. 59 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 54
Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010 obci Hrabyně

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1193 (pořadové hlasování č. 60 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 55
Žádost Římskokatolické farnosti Ludgeřovice o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále u poskytnuté dotace

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Diskuse:

Mgr. Daniel Havlík - doporučil navrhovanou částku snížit tak, aby byla povinnost odvodu pouze ve výši 20 tis. Kč, a zdůvodnil svůj návrh,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo - uvedl, že tento návrh bude klub KDU-ČSL podporovat,

Ing. RSDr. Svatomír Recman - sdělil, že se rovněž k tomuto návrhu přiklání, protože prostředky byly stoprocentně použity k vyčleněnému účelu a jedinou chybou zde bylo pozdější vyúčtování,

Mgr. Ivan Týle - doporučil hlasovat nejprve o vzneseném protinávrhu Mgr. Daniela Havlíka,

Miroslav Novák - dal hlasovat:

 • o výše uvedeném pozměňovacím návrhu Mgr. Daniela Havlíka na úpravu návrhu usnesení v bodě 2) tak, že se "povoluje částečné prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 96 %, tj. v částce 480.000 Kč" - schválen (39 pro, 0 proti, 10 se zdrž.) - pořadové hlasování č. 61,
 • o celém takto upraveném návrhu usnesení - schválen (40 pro, 0 proti, 7 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1194 (pořadové hlasování č. 62 - text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 56
Návrh na změnu rozpočtů projektů schválených v rámci Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2010 uzavřením dodatků č. 1 Smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (40 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1195 (pořadové hlasování č. 63 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 57
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1196 (pořadové hlasování č. 64 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 58
Žádost o finanční příspěvek na veřejnou sbírku konanou za účelem získání finančních prostředků na pomník Přemysla Otakara II.

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 3 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1197 (pořadové hlasování č. 65 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 59
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2010 v rámci programu "Program podpory tvorby územních plánů obcí"

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Vzientek, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1198 - 13/1199 (pořadové hlasování č. 66 - text uveden v příloze č. 2 - bylo hlasováno o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).


K materiálu č. 60
Akce v oblasti cestovního ruchu

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Vzientek, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Diskuse:

Ing. Josef Jalůvka - dotázal se náměstka hejtmana kraje Ing. Jiřího Vzientka na systémový přístup v této oblasti - už dříve se v komisi pro rozvoj Moravskoslezského kraje a cestovní ruch pozastavovali nad tím, že vlastně ta hromádka peněz určená pro cestovní ruch nemá nějaké bližší určení, nějaké zásady, program, pravidla, zacílení apod.,

 • dále vznesl dotaz, zda existuje nějaká úvaha, že by se v tom do budoucna zavedl nějaký systém,
 • upozornil, že na minulém zasedání zastupitelstva bylo hovořeno o žádosti na dotaci na osoblažskou úzkorozchodnou železnici s tím, že tato žádost byla podána a že se jí budeme zabývat dnes; nikde však tuto žádost nevidí,

Ing. Jiří Vzientek - odpověděl, že se v tomto materiálu jedná o všechny dotace, které prošly standardními dotačními programy, a podal bližší informaci k jednotlivým projektům,

 • k dotazu na osoblažskou úzkorozchodnou železnici uvedl, že kraj už dříve přispěl na nákup lokomotivy a každoročně přispívá na převoz této lokomotivy na veletrh cestovního ruchu v Ostravě; jeden z dotačních programů v oblasti cestovního ruchu byl určen i Sdružení obcí Osoblažska, takže dle jeho názoru je Osoblažsko podporováno dostatečně,
 • co se týče konkrétní dotace, o které hovořil Ing. Josef Jalůvka, uvedl, že odpověď na uvedenou žádost odešla po minulém zasedání zastupitelstva v negativním duchu,

Ing. Josef Jalůvka - sdělil, že mířil trochu jinam, a to k systému do budoucna, kdy by se mělo vycházet z nějakých cílů, nasměrování apod.; mělo by to být bráno jako připomínka třeba pro příští rok,

 • k žádosti o dotaci na osoblažskou úzkorozchodnou železnici Osoblažsko uvedl, že tato byla podána provozovatelem, což nemá souvislost s tím, co které obce dostaly na Osoblažsku, ale konkrétní provozovatel té dráhy doplácí ročně statisíce a musí si na to vydělat - dle jeho názoru by byla škoda, kdyby tato aktivita zanikla,
 • domnívá se, že se touto žádostí mělo dnes zastupitelstvo zabývat a že by stálo za to se k ní ještě někdy vrátit,

Ing. Jiří Vzientek - navrhl probrat tuto problematiku na příštím jednání výboru pro rozvoj Moravskoslezského kraje a cestovní ruch,

Miroslav Novák - uvedl, že z pohledu dopravní obslužnosti byla uvedená trasa jednou z tratí, kterou v rámci Moravskoslezského kraje navrhovalo Ministerstvo dopravy zrušit s platností od nových jízdních řádů - od prosince, a že když jednal na tomto ministerstvu, tak argumentoval právě tím významem turistického ruchu, právě touto netradiční letní jízdou parní lokomotivou s návrhem na zařazení trati mezi národní kulturní památky,

 • dodal, že se o této trati bude dále jednat; právě Sdružení obcí Osoblažska je ochotno ji za určitých podmínek převzít do vlastní správy - jednou z podmínek je právě zachování dotace z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury,
 • sdělil, že věří, že tato trať bude zachována a že se najdou parametry, jak tuto významnou turistickou atraktivitu Moravskoslezského kraje zachovat do dalších let,
 • dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení - schválen (37 pro, 0 proti, 12 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1200 - 13/1204 (pořadové hlasování č. 67 - text uveden v příloze č. 2 - bylo hlasováno o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).

K materiálu č. 61
Darování přebytečného movitého majetku Moravskoslezského kraje - osobního automobilu ČR - Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Diskuse:

Mgr. Ivan Týle - poznamenal, že osobní vozidlo Audi A8 pořizované v roce 2005 v hodnotě cca 2 mil. Kč se rozhodl krajský úřad vyřadit a dle posudku cena klesla na ¼ mil. Kč s tím, že se jedná o neupotřebitelný majetek,

 • dotázal se, jak se to o tom policie dozvěděla,
 • dále vznesl dotaz - když je toto vozidlo dobré pro Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, proč tedy není dobré pro členy Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, a zda toto neupotřebitelné vozidlo bude nahrazeno kvalitnějším,

Miroslav Novák - odpověděl, že uvedené vozidlo bylo nahrazeno novým vozidlem, a požádal o odpověď na další otázky vedoucího odboru kancelář ředitelky krajského úřadu Ing. Leo Nevřelu,

Ing. Leo Nevřela - uvedl, že podle údajů uvedených v předloženém materiálu jsou najeté kilometry ve výši 320 tis. km podkladem pro to, aby toto vozidlo bylo obměněno; jedná se především o bezpečnost,

 • co se týče dotazu, jak se o tom policie dozvěděla, odpověděl, že pracoval s dopisem - s požadavkem, který došel na Moravskoslezský kraj,

Ing. Petr Podstavka - na základě této diskuse podal protinávrh - prodat toto vozidlo za co nejvyšší cenu,

Miroslav Novák - dal hlasovat o výše uvedeném protinávrhu Ing. Petra Podstavky - neschválen (16 pro, 4 proti, 22 se zdrž.) - pořadové hlasování č. 68,

 • dal hlasovat o původním návrhu usnesení - neschválen (29 pro, 0 proti, 17 se zdrž.) - pořadové hlasování č. 69 - usnesení nebylo přijato,
 • předal slovo ředitelce krajského úřadu JUDr. Evě Kafkové,

JUDr. Eva Kafková - pro úplnost sdělila, že zastupitelstvu kraje přísluší kompetence rozhodnout o převodu darováním, ale radě přísluší kompetence rozhodnout o naložení s automobilem jiným způsobem, čili eventuálně i o prodeji.


K materiálu č. 62
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2010/2011"

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Vzientek, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1205 (pořadové hlasování č. 70 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 63
Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociálních věcí

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1206 - 13/1208 (pořadové hlasování č. 71 - text uveden v příloze č. 2 - bylo hlasováno o všech dodatcích najednou s tím, že každý dodatek bude mít své číslo usnesení z důvodu zápisu do Obchodního rejstříku).


K materiálu č. 64
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010–2014

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Diskuse:

Ing. RSDr. Svatomír Recman - sdělil, že potřeba zpracovat takovýto dokument vyplývá ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který nabyl účinnost 1. 1. 2007; tento dokument samozřejmě je nutný i ve vztahu ke státnímu rozpočtu a k získávání dotací ze státního rozpočtu na sociální služby, a to jak pro neziskové organizace, tak i pro příspěvkové organizace kraje, které v této oblasti působí,

 • dodal, že k návrhu tohoto plánu přišlo 192 připomínek, prošel všemi potřebnými institucemi a výbory zastupitelstva kraje, možnost se k němu vyjádřit měly i všechny pověřené obce a byl dlouhodobě vyvěšen na webových stránkách kraje,
 • požádal členy zastupitelstva kraje o podporu a schválení tohoto dokumentu,

Mgr. Ivan Týle - sdělil, že se domnívá, že je to dobře odvedená práce, není ale doplněna o potřebnou ekonomickou část, za kterou však nemůže ani zpracovatel, ani Moravskoslezský kraj,

 • doporučil, aby i na trojkových obcích bylo zahájeno komunitní plánování,
 • uvedl, že se s tímto návrhem sám obrátí na výbor sociální,

Mgr. Dana Váhalová - za sociální výbor poděkovala všem, kteří se podíleli na zpracování tohoto střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, a požádala členy zastupitelstva kraje o jeho podporu,

Ing. Josef Jalůvka - sdělil, že podkladem pro kvalitní plánování sociálních služeb musí být vždy i přehled o potřebnosti jednotlivých služeb, a dotázal se, zda kraj počítá a v jaké periodicitě s tím, že by se přímo zapojil do mapování potřebnosti sociálních služeb, protože některé přesahují i ty trojkové hranice u těch obcí,

 • poděkoval rovněž za zpracování tohoto materiálu,

Ing. RSDr. Svatomír Recman - odpověděl, že takováto analýza a sběr dat byly provedeny v souvislosti s tímto střednědobým plánem, kde byly připraveny a rozeslány dotazníky příslušným institucím včetně obcí, takže toto zmapování skutečně existuje,

 • sdělil, že obce se k tomu postavily velice vstřícně a že řadu věcí, o kterých se zde hovořilo, i o tom komunitním plánu, obce podmiňují zabezpečením dostatečných finančních zdrojů k tomu, aby mohly takovýto plán zpracovat a potom realizovat - tuto garanci ale ani Moravskoslezský kraj nemůže poskytnout, protože to záleží na legislativních opatřeních, ať už na zákonu o sociálních službách, popř. na zákonu o státním rozpočtu,
 • uvedl, že z pohledu našeho kraje máme na tříleté období určitý fiskální výhled, kolik finančních prostředků bychom do té sociální oblasti chtěli věnovat,
 • dodal, že je připraven prostřednictvím sociálního výboru některé vznesené náměty akceptovat,

Miroslav Novák - dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení - schválen (47 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1209 (pořadové hlasování č. 72 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 65
Návrh na darování techniky a materiálu v majetku kraje Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje a vybraným obcím Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1210 (pořadové hlasování č. 73 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 66
Návrh prodeje majetku bývalé školy v přírodě v Prostřední Bečvě

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (43 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1211 (pořadové hlasování č. 74 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 67
Návrh darovat movitý majetek zámku Jindřichov

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (44 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1212 (pořadové hlasování č. 75 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 68
Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví sociálních věcí - návrhy na nabytí nemovitostí do vlastnictví kraje

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (45 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1213 (pořadové hlasování č. 76 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 69
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí darovací smlouvě a zřízení předkupního práva, uzavřené s městem Frýdlant nad Ostravicí

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (45 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1214 (pořadové hlasování č. 77 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 70
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy - návrh na poskytnutí daru a návrhy přímých prodejů

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (44 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1215 (pořadové hlasování č. 78 - text uveden v příloze č. 2).


(přestávka)

(Řízení zasedání převzal opět hejtman kraje Ing. Jaroslav Palas.)

K materiálu č. 71
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství - návrhy převodů nemovitostí

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Ing. Jaroslav Palas - dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení - neschválen (30 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - pořadové hlasování č. 79,

 • prohlásil toto hlasování za zmatečné, protože v době tohoto hlasování nebyla ještě po přestávce přítomna v zasedací místnosti nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva kraje, a dal znovu hlasovat o předloženém návrhu usnesení k materiálu č. 71 - schválen (43 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1216 (pořadové hlasování č. 80 - text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 72
Návrh na nabytí pozemků v k. ú. Karviná - Doly, obec Karviná, potřebných pro realizaci Krajského integrovaného centra využívání komunálních odpadů

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (45 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1217 (pořadové hlasování č. 81 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 73
Návrh na darování nově specifikovaného nemovitého majetku kraje v souvislosti s přechodem činností ze Střední školy, Třinec - Kanada, příspěvková organizace, na Soukromou střední školu Třinec, školská právnická osoba

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (43 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1218 (pořadové hlasování č. 82 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 74
Návrh prodeje části pozemku v k. ú. Frenštát pod Radhoštem

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1219 (pořadové hlasování č. 83 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 75
Návrh vzájemného darování nemovitostí mezi krajem a městem Bruntál

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1220 (pořadové hlasování č. 84 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 76
Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví školství - návrh na odkoupení pozemků z vlastnictví statutárního města Opava

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1221 (pořadové hlasování č. 85 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 77
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství - návrhy přímého prodeje nemovitostí v k. ú. Radvanice a v k. ú. Opava-Předměstí

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1222 (pořadové hlasování č. 86 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 78
Návrh přímého prodeje majetku bývalé školy v přírodě v Horní Lomné a Fulneku - Vlkovicích

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1223 (pořadové hlasování č. 87 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 79
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1224 (pořadové hlasování č. 88 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 80
Změna v členství ve Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Diskuse:

Ing. Jaroslav Palas - uvedl, že místo Mgr. Pavla Drobila, který podal rezignaci na členství ve Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, byl za nového člena tohoto výboru navržen Ing. Josef Jalůvka,

 • dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení s doplněním jména Ing. Josefa Jalůvky v bodě 2) - schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1225 (pořadové hlasování č. 89 - text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 81
Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci mezi Moravskoslezským krajem (Česká republika) a Doněckou oblastí (Ukrajina)

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1226 (pořadové hlasování č. 90 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 82 + dodatek vč. nového návrhu usnesení
Informace o došlých peticích adresovaných orgánům kraje za období od 27. 5. 2010 do 17. 8. 2010, vč. vyřízení petic adresovaných orgánům kraje za období od 13. 5. 2010 do 30. 8. 2010

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Nový návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1227 (pořadové hlasování č. 91- text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 83
Informace o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 12. zasedání zastupitelstva kraje, konaném dne 23. 6. 2010

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1228 (pořadové hlasování č. 92 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 84
Změny ve společnosti KIC Odpady, a. s.

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Diskuse:

Mgr. Ivan Týle - za klub ODS vznesl dotaz, zda se počítá také se zastoupením opozice v orgánech společnosti,

Miroslav Novák - odpověděl, že zatím se jedná o společnost pouze v té papírové podobě, která připravuje základní dokumenty pro to, aby se mohl celý projekt realizovat,

 • sdělil, že v tuto chvíli je proto navrhováno, aby v dozorčí radě společnosti byli zastoupeni dva zaměstnanci odboru životního prostředí a zemědělství, součástí dozorčí rady je i Ing. Zbyněk Stanjura za město Opava; jedná se nyní jen o pracovní orgán,
 • dodal, že do budoucna se počítá s tím, že by v dozorčí radě byli zástupci všech klubů,

Mgr. Ivan Týle - uvedl, že tato záležitost se bude řešit ještě dlouhá léta a že bylo by vhodné, aby i v této v pracovní skupině byli zastoupeni představitelé, kteří pak po volbách budou moci být nositeli informací a myšlenek,

 • sdělil, že to bere jen jako podnět k zamyšlení,

Ing. Jaroslav Palas - dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení - schválen (44 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1229 (pořadové hlasování č. 93 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 85 + dodatek
5. aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1230 (pořadové hlasování č. 94 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 86
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1231 - 13/1242 (pořadové hlasování č. 95 - text uveden v příloze č. 2 - bylo hlasováno o všech dodatcích najednou s tím, že každý dodatek bude mít své číslo usnesení z důvodu zápisu do Obchodního rejstříku).


K materiálu č. 87 + nový návrh usnesení
Dohody o společném postupu při řešení převodu činností zabezpečovaných příspěvkovými organizacemi kraje v oblasti školství

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Nový návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1243 (pořadové hlasování č. 96 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 88
Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje v odvětví kultury

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1244 - 13/1245 (pořadové hlasování č. 97- text uveden v příloze č. 2 - bylo hlasováno o všech dodatcích najednou s tím, že každý dodatek bude mít své číslo usnesení z důvodu zápisu do Obchodního rejstříku).


K materiálu č. 89
Sloučení organizací Gymnázium Hladnov, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, Na Jízdárně 4, příspěvková organizace

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1246 (pořadové hlasování č. 98 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 90
Sloučení organizací Střední škola strojírenská a dopravní, Frýdek-Místek, Lískovecká 2089, příspěvková organizace, a Střední škola zemědělská a lesnická, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1247 (pořadové hlasování č. 99 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 91
Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje na léta 2010-2016

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1248 (pořadové hlasování č. 100 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 92
Návrh na uzavření Dohody o spolupráci na projektu: "Kooperace a posílení přeshraniční spolupráce regionálních samospráv a subjektů působících v Žilinském a Moravskoslezském kraji" v rámci Programu přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007-2013 mezi Žilinským samosprávným krajem a Moravskoslezským krajem

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1249 (pořadové hlasování č. 101 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 93
Návrh na ukončení přípravy projektu "Optimalizace péče o přírodní rezervaci Koutské a Zábřežské louky" připravovaného do Operačního programu Životní prostředí"

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1250 (pořadové hlasování č. 102 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 94
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Karel Konečný, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1251 - 13/1255 (pořadové hlasování č. 103 - text uveden v příloze č. 2 - bylo hlasováno o všech dodatcích najednou s tím, že každý dodatek bude mít své číslo usnesení z důvodu zápisu do Obchodního rejstříku).


K materiálu č. 95
Koncepce podpory památkové péče v Moravskoslezském kraji na období 2010–2013

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1256 (pořadové hlasování č. 104 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 96
Návrh na navýšení a záměr navýšení základního kapitálu obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s.

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

 • s úvodním slovem

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1257 (pořadové hlasování č. 105 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 97
Záměr modernizace energetiky na Letišti Leoše Janáčka Ostrava

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

 • s úvodním slovem

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1258 (pořadové hlasování č. 106 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 98
Rezignace na funkci předsedy výboru kontrolního a volba nového předsedy

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

 • s úvodním slovem

Ing. Jaroslav Palas - sdělil, že na základě dohod byl navržen za předsedu výboru kontrolního Ing. Andreas Hahn,

 • dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení s doplněním jména Ing. Andrease Hahna do bodu 2) - schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 13/1259 (pořadové hlasování č. 107 - text uveden v příloze č. 2).

Diskuse:

Ústní informace o stavu hospodaření krajských nemocnic

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Karel Konečný, náměstek hejtmana kraje

 • s úvodním slovem

Ing. RSDr. Karel Konečný - na základě požadavku Mgr. Ivana Týle vzneseného při schvalování návrhu programu v úvodu dnešního zasedání podal informaci o výsledcích hospodaření krajských zdravotnických zařízení za I. pololetí t. r. a o opatřeních, která se jeví z pohledu odboru zdravotnictví a kraje jako velmi důležitá pro další období,

 • zdůraznil, že tato informace byla projednána se všemi řediteli krajských zdravotnických zařízení, v srpnu ve výboru zdravotním a počátkem září i v radě kraje, a to především proto, že ty negativní výsledky hospodaření za I. pololetí ukazují na nutnost přijetí okamžitých opatření, která budou reagovat vedle opatření schválených v analýze v měsíci červnu na zasedání zastupitelstva na konkrétní záležitosti týkající se situace v jednotlivých nemocnicích a soustředění na prioritní problémy, které jsou zapotřebí řešit,
 • uvedl, že za I. pololetí t. r. vykázalo 7 krajských nemocnic ztrátu ve výši 114.211 tis. Kč a obchodní společnosti ve výši 844 tis. Kč; výrazně zhoršený výsledek hospodaření byl vykázán Nemocnicí poliklinikou Karviná-Ráj, Slezskou nemocnicí v Opavě a Nemocnicí ve Frýdku-Místku,
 • sdělil, které zásadní vlivy negativně ovlivňují hospodaření těchto tří nemocnic:
 • v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj je to rozšíření poskytovaného spektra činností, kde od 1. 1. 2010 převzala tato nemocnice část služeb ve vztahu k dopravě raněných a nemocných, a tím samozřejmě i navýšení určitých nákladů, které se zavedením této činnosti vznikly; dále výsledek hospodaření v této nemocnici výrazně ovlivnila změna metodiky účtování dohadných položek, neboť nemocnice byla přezálohována zdravotními pojišťovnami - opakoval se tam neustále systém, kdy byly přijímány vyšší zálohy, než byla potom vykazována skutečná zdravotnická péče, což se samozřejmě negativně neprojevovalo výrazně v období, kdy docházelo k nárůstu poskytované zdravotní péče ze strany úhradových vyhlášek a jednotlivých zdravotních pojišťoven, a to samozřejmě vytvořilo určitý "polštář", na kterém tato nemocnice dlouhodobě žila; v okamžiku, kdy zdravotní pojišťovny na základě své vlastní ekonomické situace nastavily úhradové záležitosti ve výši roku 2009, se tento "polštář" samozřejmě ztratil a v tu chvíli se objevila "v plné nahotě" skutečná situace v oblasti zabezpečování a úhrady zdravotní péče; v neposlední řadě to, co ovlivnilo situaci v tržbách od zdravotních pojišťoven, je snížení tržeb v lékárnách,
 • pokud jde o Nemocnici ve Frýdku-Místku, tam došlo k poklesu tržeb od zdravotních pojišťoven - zálohy od zdravotních pojišťoven jsou ve srovnání s rokem 2009 na úrovni 98 % a to, co se tam projevuje také negativně, je prodlení úhrad od Všeobecné zdravotní pojišťovny; dále tam byl samozřejmě ten povinný nárůst osobních nákladů, který nebyl vykompenzován plně příjmy ze zdravotních pojišťoven, a rovněž nižší tržby v lékárnách,
 • pokud jde o Slezskou nemocnici v Opavě, je to především nárůst osobních nákladů - ten tam je nadstandardní ve srovnání s ostatními našimi zdravotnickými zařízeními - a zvýšené náklady v souvislosti s přípravou akreditací,
 • přestože jednotlivé nemocnice v průběhu roku plnily opatření ke zkvalitnění činnosti organizace a eliminovaly nárůsty nákladů z hlediska léků, zdravotnického materiálu, energií atd., tak především povinný nárůst osobních nákladů, který byl vyvolán přijetím vyhlášek o navýšení platů zdravotním sestrám v průběhu roku 2009 a který dle naší analýzy činí ročně navýšení těchto mzdových prostředků nemocnic kolem 160 mil. Kč, tak tento nárůst není plně vykompenzován tržbami od zdravotních pojišťoven - takže tady se dostáváme do poměrně složité situace a ne všechny nemocnice samozřejmě se s tímto problémem vypořádaly, a to se víceméně projevilo potom v hospodářském výsledku,
 • negativní vývoj v oblasti tržeb od zdravotních pojišťoven - tento trend byl zaznamenán především u nemocnic ve Frýdku-Místku, Třinci a Karviné-Ráji; je třeba ale také dodat, že do této doby nám schází vyúčtování od některých zdravotních pojišťoven za rok 2009, tzn. i tato čísla, o kterých dnes hovoříme, mohou být ovlivněna právě tím, že ještě bude provedeno následné vyúčtování ze strany zdravotní pojišťovny - což jenom ukazuje na složitost vykazování ekonomiky v oblasti zdravotnictví,
 • co se týče Nemocnice ve Frýdku-Místku - produkce této nemocnice má vzrůstající trend, zálohy ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny jsou však stanoveny na 98 %; jenom pro ilustraci - tato pojišťovna jako jediná ze všech zdravotních pojišťoven na území našeho kraje deklarovala na počátku roku, že dojde z její strany ke snížení úhrady za poskytovanou péči ve výši 5 %; tento trend jsme byli připraveni akceptovat, ale jen do té míry, aby nedocházelo - a k tomu bohužel dochází, že je nám často odnímána péče, která je pro tato naše zdravotnická zařízení ekonomicky velmi aktivní a lukrativní z hlediska poskytované zdravotní péče, že tam dochází k snižování a tato péče je bez jakékoli nabídnuté úhrady přesouvána do soukromého sektoru na soukromé subjekty - jedná se např. o ty nešťastné totální endoprotézy, u kterých z pohledu Všeobecné zdravotní pojišťovny došlo za dva roky ke snížení jejich počtu z 1004 na zhruba 650 ve prospěch jiných neveřejných zdravotnických zařízení,
 • v Nemocnici v Třinci, která má v roce 2009 i v současné době aktivní hospodářskou bilanci - tak tam se především začíná projevovat pokles pojištěnců VZP vlivem těch změn, které jsou ve struktuře, tzn. přechod zdravotních pojištěnců do jiných zdravotních pojišťoven, což samozřejmě vyvolává nedostatek výkonů vykazovaných ve vztahu k VZP, a tento výkon, pokud poklesne pod 95 % za celý rok, tak je potom brán jako základ pro budoucí rok; to jsou takové některé nuance, které ovlivňují samozřejmě chování zdravotních pojišťoven a jednotlivých nemocnic a způsobují skutečně velké problémy; doposud se s tím Třinecká nemocnice dokázala vyrovnat,
 • pokud jde o Nemocnici s poliklinikou v Karviné-Ráji, jde zde poměrně o markantní snížení výnosů a těch záloh, o kterých už bylo hovořeno,
 • co se týče Nemocnice v Novém Jičíně - teprve až v tuto chvíli je znám hospodářský výsledek této nemocnice za rok 2009, jehož oddálení bylo vyvoláno nástupem nového managementu, vyslovením pochybností nad účetnictvím této nemocnice a znovuotevřením účetních knih, čímž byla zjištěna ztráta z původně vykazovaných minus 12 mil. Kč na minus 59 mil. Kč; provedenými audity se ukázalo, že v této nemocnici došlo k některým nestandardním účetním operacím, a z toho důvodu nemocnice podala dne 9. 9. 2010 trestní oznámení na neznámého pachatele z důvodu zkreslování hospodářských výsledků,
 • za účelem aktivního řešení tohoto negativního vývoje v hospodaření nemocnic byly ředitelům nemocnic ve správě Moravskoslezského kraje stanoveny tyto dílčí úkoly:
 1. zpracování návrhu na reprofilizaci a optimalizaci lůžkového fondu v jednotlivých odbornostech s účinností od 1. 1. 2011 včetně vyčíslení všech dopadů s termínem předložení krajskému úřadu v měsíci říjnu,
 2. zvýšení podílu realizace nakupovaných komodit prostřednictvím elektronických aukcí v požadované kvalitě (v měsíci srpnu bylo uzavřeno výběrové řízení na dodavatele elektronických aukcí, v tuto chvíli se podepisuje smlouva, tzn. je naším zájmem v roce 2011 plně obsáhnout elektronické aukce pro všechna naše zdravotnická zařízení),
 3. zajištění správného vykazování poskytnuté zdravotní péče, dodržování metodiky a techniky vykazování, proškolení vykazování dle DRG,
 4. realizace projektů "péče o zdraví", tzn. rozšiřování segmentu poskytovaných zdravotnických služeb nemocnice pro samoplátce,
 5. zaměření činnosti lékáren ke zvýšení objemu prodeje, tzn. aplikovat i marketingovou propagaci tak, aby nedocházelo k poklesu tržeb v těchto lékárnách,
 6. aplikace objednávkových systémy pacientů do nemocnic, propojení s prací ambulantních lékařů (vytvoření podmínek pro systém řízené péče, získávání pacientů ve vybraných odbornostech),
 7. zpracování analýzy osobních nákladů dle pracovních kategorií za I. pololetí 2010 ve srovnání s I. pololetím 2009 - toto se týká ředitelů Sdruženého zdravotnického zařízení v Krnově, Slezské nemocnice v Opavě a Nemocnice s poliklinikou v Havířově,
 8. zpracování cash flow podle jednotlivých měsíců kalendářního roku s cílem snížit dobu obratu závazků - toto se týká ředitele Slezské nemocnice v Opavě a Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně,
 9. zpracování nezávislého auditu ve vztahu k produkci nemocnic - toto se týká ředitelů Nemocnice s poliklinikou Karviná, Slezské nemocnice v Opavě a Nemocnice s poliklinikou v Havířově,
 10. provedení rozboru spotřeby speciálního zdravotnického materiálu - toto se týká ředitele Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně,
 11. zvýšení počtu robotických operací v Nemocnici v Novém Jičíně tak, aby do konce tohoto roku bylo vykonáno nejméně 200 těchto operací,
 • pokud by se měly shrnout negativní jevy odrážející se v hospodaření nemocnic, pak jsou to zejména tržby od zdravotních pojišťoven, které tvoří cca 95 % veškerých výnosů nemocnic; v okamžiku, kdy se zastaví nárůsty těchto tržeb, vyvolává to samozřejmě zpětnou potřebu šetřit a je otázkou, jak se tento proces potom zvládá; dále negativně působí změna struktury pojištěnců a změny v předpisech z hlediska mzdových prostředků - v případě, že by se měly platy zdravotnického personálu a lékařů snížit, budou tito zvažovat, zda je pro ně ještě plně efektivní pracovat pro toto zařízení vzhledem k tomu, že v nabídkách ze zahraničí hovoří o částkách 1.500,- až 4.500,- Kč za hodinu, což vyvolává určité obavy, jak se nám podaří do budoucna zabezpečit personálně úroveň jednotlivých oddělení a jak na to budou samozřejmě reagovat i zdravotní pojišťovny,
 • je to skutečně velký problém, který je trošku mimo nás, je to nekoncepční a více méně už jenom reagujeme na to, co musíme udělat a pak ty jednotlivé dopady a problémy, které z toho vznikají, musíme řešit v konkrétních nemocnicích,

Mgr. Ivan Týle - poznamenal, že požádal o zařazení informace o stavu hospodaření krajských nemocnic a péče poskytované v těchto nemocnicích na příští zasedání zastupitelstva kraje, protože se domnívá, že tato záležitost je plně v kompetenci členů zastupitelstva kraje,

 • za klub ODS sdělil, že byli opakovaně kontaktováni médii ve věci výstavby rodinného penzionu hejtmana kraje Ing. Jaroslava Palase v Ludvíkově; klub ODS vnímá tuto situaci plně v zodpovědnosti hejtmana kraje a ČSSD a nehodlá tuto záležitost dále komentovat; přesto členové tohoto klubu vyzývají a pevně věří, že hejtman kraje poskytne všem žadatelům v co nejkratší době relevantní požadované informace tak, aby tato situace mohla být vyjasněna a nemohla být spojována i nadále s fungováním zastupitelstva kraje v tomto volebním období,

Ing. Jaroslav Palas - odpověděl, že vůči sdělovacím prostředkům takto činí a objasnění samozřejmě poskytuje,

Ing. RSDr. Svatomír Recman - poděkoval členům zastupitelstva kraje za výraznou podporu dvou strategických materiálů, které byly dnešnímu zasedání předloženy, a dále poděkoval pracovníkům odboru sociálních věcí a odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury, kteří se na přípravě těchto materiálů podíleli,

Mgr. Dagmar Adamová - dotázala se 1. náměstka hejtmana kraje Miroslava Nováka, zda-li kraj počítá v budoucnu s dotací obci Bystřice na výstavbu inženýrských sítí ke stavebním pozemkům pro 10 rodinných domků,

Miroslav Novák - odpověděl, že obec Bystřice má plnou podporu kraje, ale v podstatě se čeká na to, jak se bude vyvíjet rozpočtové plnění, a v okamžiku, kdy se najdou volné zdroje, bude tato dotace poskytnuta,

Mgr. Dagmar Horváthová - vyjádřila spokojenost s odpovědí na petici týkající se orlovské nemocnice,

 • domnívá se, že kraj se musí prioritně věnovat zejména veřejným zakázkám - aby tyto byly skutečně veřejné, protože jedině tak se podaří snížit ceny, které jsou naprosto klíčové,
 • vyjádřila pochvalu za chování úředníků kraje, které je dle jejího názoru vysoce profesionální,

Petr Gawlas - vrátil se k problematice obce Bystřice, ale i Vendryně a Třince, a podpořil uvolnění peněz pro zasíťování těch pozemků,

Mgr. Alena Krušinová - hovořila ještě k nemocnici v Orlové, kde se konalo i jednání výboru zdravotního,

 • pochválila všechny pracovníky, kteří se podíleli na přípravě materiálů pro tento výbor, protože takto precizně připravené analýzy a materiály jsou velice dobré i pro další rozhodování,
 • domnívá se, že by bylo dobré, kdyby se konečné rozhodnutí kraje týkající se nemocnice v Orlové objevilo i v tisku,
 • k požadavku Mgr. Ivana Týle uvedla, že tady zaznamenala dvě věci, a to je jednak informace o hospodaření a jednak zde zazněl i návrh na "stav péče o pacienty", toto jsou dvě rozdílné věci a bylo by dobré si to ujasnit - pokud ovšem chceme dbát na to, aby péče o pacienty byla zachována na určitém standardu, pak se stává ekonomika podružnou a musíme zohlednit všechno,

doc. MUDr. Hladík Michal, Ph.D. - sdělil, že ve fakultní nemocnici se rozmáhá velký problém, a to je stav, kdy lékař odlétá na víkendy do zahraničí, tam vydělá cca 50 tis. Kč a vrací se domů,

 • upozornil, že dále zde reálně hrozí fakt, že do zahraničí by mohlo odejít přes 3 tis. doktorů,
 • požádal reprezentanty kraje, aby vytvořili výrazný tlak na centrální orgány v záležitosti odměňování lékařů, a uvedl, že dle jeho názoru Praha problémy tohoto regionu nějak moc nechápe, a proto se přimlouvá za určitý autonomní pohled a autonomní řešení v rámci kraje, protože na centrální orgány se nelze spolehnout,

Mgr. Ivan Týle - znovu zopakoval svůj požadavek, aby členové zastupitelstva kraje obdrželi pokud možno všechny zpracované analýzy a podkladové materiály, týkající se vzrůstajícího dluhu krajských nemocnic, a co se týče platových poměrů lékařů, tuto záležitost těžko budeme řešit z úrovně kraje,

 • dodal, že těch informací je mezi lidmi velké množství a šíří se různé fámy, čemuž je zapotřebí předcházet,

Mgr. Alena Krušinová - sdělila, že členové zdravotního výboru měli na svém jednání k dispozici všechny potřebné informace o hospodaření všech složek, které by měli přenášet i do svých politických klubů - bohužel na tomto důležitém jednání výboru se jich sešlo celkem pouze 6,

Mgr. Ivan Týle - souhlasil s tím, že je špatné, když někteří členové výborů na jednání výborů nedocházejí, ale trval na tom, že by se měli všichni členové zastupitelstva, kteří jsou zakladateli zdravotnických zařízení, dohodnout na nějakém společném postupu napříč všemi politickými stranami,

JUDr. Josef Babka - uvedl, že je naprostou pravdou, že kraj je zřizovatelem těchto nemocnic a rada vykonává funkci zřizovatele a že každý člen zastupitelstva kraje může získat všechny potřebné informace.


Dotazy, připomínky a podněty:

Náměstkyně hejtmana kraje Mgr. Věra Palková sdělila, že na tomto zasedání obdržela 1 písemný dotaz od členky zastupitelstva kraje Mgr. Dagmar Horváthové, týkající se zachování nízkopodlažních autobusů na trase Karviná - Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě. Na tento dotaz bude odpovězeno písemně.


Přehled přijatých usnesení:

Předseda návrhové komise Ing. Jiří Vzientek sdělil, že v případě zvolení nového předsedy výboru (materiál č. 98) musí zastupitelstvo kraje stanovit odměnu za tuto funkci, a proto je zapotřebí doplnit do usnesení č. 13/1259 ještě bod 3) ve znění:

"Zastupitelstvo kraje stanoví neuvolněnému členu zastupitelstva kraje Ing. Andreasi Hahnovi ode dne 22. 9. 2010 měsíční odměnu za výkon funkce předsedy výboru kontrolního ve výši stanovené usnesením zastupitelstva kraje č. 3/125 ze dne 18. 2. 2009",

Ing. Jaroslav Palas - dal o tomto doplnění bodu 3) do usnesení č. 13/1259 hlasovat - schváleno (37 pro, 0 proti, 0 se zdrž., pořadové hlasování č. 108 - text uveden v příloze č. 2).

Ing. Jiří Vzientek - dále uvedl, že návrhová komise konstatuje, že usnesení nebylo přijato k materiálu č. 61; ke všem dalším bodům programu, projednaným na dnešním zasedání, byla znění usnesení platně přijata,

 • dodal, že v průběhu jednání nebyly návrhové komisi doručeny žádné návrhy na změnu nebo úpravu přijatých usnesení, ani nové návrhy usnesení, o kterých by mělo zastupitelstvo kraje jednat a hlasovat.

Závěr:

Ing. Jaroslav Palas poděkoval všem členům zastupitelstva kraje za účast a ukončil jednání.


Přílohy:

 1. Schválený program 13. zasedání zastupitelstva kraje
 2. Usnesení č. 13/1135 - 13/1259
 3. Přehled hlasování
 4. Listiny přítomných

Zapsaly:
Hana Novotná

Renáta Dračková

odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 30. 9. 2010

Zápis včetně příloh ověřili:
Ing. Jan Adámek
Ing. David Maňas

Ing. Jaroslav Palas
hejtman kraje

frame-scrollup