Zpráva

Zápis z 23. zasedání

29. 2. 2012 v zasedací síni krajského úřadu

(zahájení zasedání v 9:10, ukončení v 11:40)

Přítomni:

 • 54 členů zastupitelstva kraje
 • ředitel krajského úřadu
 • 16 vedoucích odborů
 • tisková mluvčí
 • 3 poslanci Parlamentu České republiky
 • 1 senátor Parlamentu České republiky
 • zástupci Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Agentury pro regionální rozvoj, a.s., Letiště Ostrava, a.s., a Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Omluveni:

 • Ing. Zdeněk Besta
 • Petr Gawlas
 • Ing. Jitka Hanusová
 • Ing. Josef Jalůvka
 • Ing. Petr Kajnar
 • Mgr. Věra Palková
 • Ing. RSDr. Svatomír Recman

Neomluveni:

 • Ing. Tadeáš Cichy
 • doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D.
 • Pavol Lukša
 • Jaroslav Štekbauer

23. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje Ing. Jaroslav Palas. Přivítal všechny přítomné a uvedl, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 52 členů, což je nadpoloviční většina, takže zasedání je schopno platně jednat a usnášet se.


Hejtman kraje dále uvedl, že zápis z 23. zasedání zastupitelstva kraje provedou pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu paní Hana Novotná a paní Renáta Dračková.


Ing. Jaroslav Palas sdělil, že dne 7. února 2012 zemřel po těžké nemoci člen zastupitelstva kraje pan Petr Jalowiczor. Jeho památku uctili všichni přítomní minutou ticha.

Podle ustanovení § 49 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, nastupuje na uprázdněný mandát náhradník z kandidátní listiny téže politické strany podle pořadí určeného počtem hlasů, které obdržel. Novým členem zastupitelstva kraje se dnem 8. února 2012 stal Mgr. Michal Pobucký, DiS., člen volební strany ČSSD, který následně složil slib člena zastupitelstva kraje.

Ing. Jaroslav Palas dal hlasovat o návrhu usnesení:

"Zastupitelstvo kraje

 1. bere na vědomí informaci o úmrtí p. Petra Jalowiczora, člena zastupitelstva kraje
 2. bere na vědomí, že členem zastupitelstva kraje se dnem 8. 2. 2012 stal Mgr. Michal Pobucký, DiS.
 3. stanoví v souladu s bodem 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 2/57 ze dne 18. 12. 2008 neuvolněnému členu zastupitelstva kraje Mgr. Michalu Pobuckému, DiS., ode dne 29. 2. 2012 měsíční odměnu ve výši stanovené usnesením zastupitelstva kraje č. 16/1440 ze dne 22. 12. 2010"
 • usnesení bylo schváleno (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/1951 (pořadové hlasování č. 1 - text uveden v příloze č. 2).

Ověření zápisu z 22. zasedání zastupitelstva kraje

Ověřovateli zápisu z 22. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 14. 12. 2011, byli pan Miroslav PolakIng. Jiří Veverka. Oba ověřovatelé zápisu uvedli, že zápis souhlasí s průběhem zasedání a nemají k němu žádné připomínky.

Zpráva o ověření zápisu byla pak členy zastupitelstva kraje vzata na vědomí (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/1952 - pořadové hlasování č. 2 - text uveden v příloze č. 2 (Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 29. 2. 2012 - dále jen "příloha č. 2").


Volba ověřovatelů zápisu z 23. zasedání zastupitelstva kraje

Za ověřovatele zápisu z 23. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

 • Dalibor Gříšek
 • Martin Sliwka

Oba navržení ověřovatelé zápisu byli schváleni (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/1953 (pořadové hlasování č. 3 - text uveden v příloze č. 2).


Ing. Jaroslav Palas sdělil, že písemné dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva kraje budou soustřeďovány u členky rady kraje Mgr. Ing. Ivy Tiché.


Volba návrhové komise

Za členy návrhové komise byli navrženi:

 • Mgr. Ing. Iva Tichá - předsedkyně
 • Henryk Małysz
 • Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo
 • Ing. Andreas Hahn
 • za zapisovatele návrhové komise byl navržen JUDr. Petr Pospíšil, LL.M., zástupce vedoucího odboru právního a organizačního krajského úřadu,

Ing. Jaroslav Palas - dal hlasovat o takto navrženém složení návrhové komise - hlasování prohlásil pak za zmatečné, protože se do diskuse přihlásil Ing. Andreas Hahn (pořadové hlasování č. 4),

Ing. Andreas Hahn - sdělil, že bude muset cca po hodině ze zasedání odejít, a doporučil proto zvolit jiného člena návrhové komise,

Ing. Jaroslav Palas - navrhl za člena komise Ing. Jiřího Veverku,

 • dal hlasovat o takto upraveném složení návrhové komise - schváleno (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/1954 (pořadové hlasování č. 5 - text uveden v příloze č. 2).

Zpráva o činnosti rady kraje

Podle zákona o krajích podal hejtman kraje Ing. Jaroslav Palas zprávu o činnosti rady kraje. Od minulého zasedání zastupitelstva kraje dne 14. 12. 2011 se konalo 6 schůzí rady kraje.

Na schůzi dne 14. 12. 2011 rada kraje mj.:

 • vzala na vědomí informaci o postupu Moravskoslezského kraje při uplatnění žádostí o poskytnutí dotace z Fondu solidarity Evropské unie na proplacení nákladů spojených s povodněmi v roce 2010,
 • rozhodla vyhlásit dotační programy pod názvy "DSH_10 - Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích", "Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí ŽPZ/01/2012", "Dotační program Drobné vodohospodářské akce ŽPZ/02/2012", "Dotační program na podporu místní Agendy 21 v Moravskoslezském kraji ŽPZ/03/2012", "Dotační program poskytování příspěvků na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji pro rok 2012" a "Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012",
 • rozhodla o uzavření Memoranda o spolupráci v oblasti transformace sociálních služeb mezi Moravskoslezským krajem a 3P Consulting, s.r.o., jako provozovatelem Národního centra podpory transformace sociálních služeb.

Na schůzi dne 21. 12. 2011 rada kraje mj.:

 • rozhodla, že nemá záměr nabýt do vlastnictví kraje nemovitosti z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha, v k. ú. Kateřinky u Opavy, obec Opava,
 • rozhodla přijmout dotaci poskytnutou z Národního fondu k opatřením Fondu solidarity Evropské unie ve výši cca 7,8 mil. Kč na financování nouzových opatření nutných k obnovení základních funkcí poškozeného majetku a území v důsledku povodní v období května a června 2010,
 • vzala na vědomí informaci o zpracované Situační zprávě o kvalitě ovzduší na území kraje za kalendářní rok 2010 a o postupu realizace úkolů stanovených nařízením kraje č. 1/2004, kterým se vydává Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje,
 • vyhlásila Společný program Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji.

Na schůzi dne 10. 1. 2012 rada kraje mj.:

 • vzala na vědomí prezentaci Moravskoslezského kraje v roce 2012 na domácích a zahraničních veletrzích cestovního ruchu,
 • rozhodla uzavřít darovací smlouvy v rámci projektu "Hmatové mapy Moravskoslezského kraje pro nevidomé a slabozraké" mezi Moravskoslezským krajem a organizacemi poskytujícími služby pro zrakově postižené.

Na schůzi dne 24. 1. 2012 rada kraje mj.:

 • vyhlásila ke dni 1. 2. 2012 1. společnou výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory ze Společného programu Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji,
 • vyhodnotila nejúspěšnější sportovce, sportovní družstva, trenéry a cvičitele Moravskoslezského kraje za rok 2011,
 • vzala na vědomí průběžné informace o realizaci a o dalším postupu projektu Optimalizace logistiky ve zdravotnických zařízeních Moravskoslezského kraje.

Na schůzi dne 14. 2. 2012 rada kraje mj.:

 • schválila rozvojový program Moravskoslezského kraje KVALITA 2012 - 2016,
 • vyslovila poděkování všem organizátorům, partnerům a spolupracovníkům za aktivní podíl při zajištění a zdárném průběhu Her V. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2012 konaných v Moravskoslezském kraji,
 • vzala na vědomí informace o Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2012-2015 a uložila Pracovní skupině prevence kriminality zpracovat návrh Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na léta 2012-2016,
 • rozhodla, že nemá záměr nabýt do vlastnictví kraje nemovitosti z vlastnictví České republiky - Pozemkového fondu České republiky, Praha, v k. ú. Stěbořice, obec Stěbořice.

Na schůzi dne 23. 2. 2012 rada kraje mj.:

 • rozhodla vyhlásit dotační programy pod názvy "Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže pro školní rok 2012/2013", "Program rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2012", "Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2012",
 • rozhodla o vyhlášení 2. ročníku soutěže "Jak šmakuje Moravskoslezsko", která bude probíhat v období od 1. 3. 2012 do 2. 9. 2012,
 • doplnila návrh programu dnešního zasedání zastupitelstva kraje o materiály pod čísly 84 až 91.

Hejtman kraje Ing. Jaroslav Palas sdělil, že rada kraje předkládá zastupitelstvu "Návrh programu 23. zasedání zastupitelstva kraje", který obdrželi členové zastupitelstva kraje dnes na stůl a ve kterém jsou uvedeny všechny body navržené radou kraje k zařazení do programu k dnešnímu dni, tj. 29. 2. 2012. Na základě doplnění návrhu programu tohoto zasedání na schůzi rady kraje dne 23. 2. 2012 byly na stůl předloženy ještě materiály pod čísly 84 až 91, dále písemné stanovisko výboru finančního k materiálům předkládaným dnešnímu zasedání a na CD nosiči prezentace "Vývoj optimalizace sítě škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem". Materiál pod číslem 71 doporučil hejtman kraje projednat ihned za materiálem číslo 68 z důvodu, že oba materiály se vztahují ke stejné oblasti.

Připomínky k návrhu programu:

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo - doporučil doplnit návrh programu dnešního zasedání o materiál pod názvem "Krize ve financování sociálních služeb v roce 2012",

 • uvedl, že o této situaci již bylo hovořeno na prosincovém zasedání zastupitelstva kraje a že v důsledku ukončení individuálního projektu kraje došlo k propadu financí v této oblasti ve výši cca 190 mil. Kč a pokud k tomu připočteme navýšení DPH a jiných komodit při vstupu do těch organizací, dochází k celkovému propadu ve výši cca 220 mil. Kč, což je zhruba 20 % veškeré dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí, což je ohrožující samozřejmě pro tisíce klientů, stovky pracovních míst a desítky zavřených organizací, které jsme pracně budovali několik let,
 • podotkl, že v souvislosti s tímto propadem zorganizovali stovky tiskových konferencí jako neziskové organizace, také ve spolupráci s krajem,
 • byl by rád, kdyby i zastupitelstvo kraje jako vrcholný orgán k této situaci přijalo usnesení, protože se jedná nejen o neziskové organizace, ale i o organizace obcí a krajů, které jsou tímto výpadkem postiženy,
 • navrhl proto schválit toto usnesení:

"Zastupitelstvo kraje

 1. vyzývá vládu České republiky k urychlenému řešení deficitu ve financování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v roce 2012 způsobeného ukončením individuálního projektu Moravskoslezského kraje a zvýšením DPH a cen energií, a to ve výši 220 mil. Kč
 2. ukládá radě kraje připravit rozpočtová opatření v rámci schváleného rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2012 tak, aby byla vytvořena rezerva ve výši 100 mil. Kč na částečné dokrytí činnosti poskytovatelů sociálních služeb v roce 2012",

Ing. Jaroslav Palas - sdělil, že se obává, že v tuto chvíli není zpracován žádný materiál, který by mohli členové zastupitelstva kraje obdržet na stůl a který by pojednával o krizi ve financování sociálních služeb,

 • doporučil proto o navrženém usnesení hlasovat až v průběhu nebo v závěru dnešního zasedání,
 • dodal, že na poradě jednotlivých politických frakcí se všichni dohodli, že uvedený problém vnímají jako zásadní problém a že v duchu těchto navržených usnesení budou postupovat,
 • uvedl však, že předtím, než budeme jednat o vytvoření zdrojů z rozpočtu Moravskoslezského kraje, kterými bychom suplovali povinnost státu ze zákona financovat sociální služby nejen v našem kraji, ale vůbec v celé České republice, měli bychom všichni absolvovat společnou diskusi, odkud ty prostředky ve výši 100 mil. Kč vezmeme, protože takovou rezervu nemáme,
 • musíme se domluvit, zda budeme řešit tento problém za stát a jestli vyčleníme nějaké finanční prostředky a co samozřejmě omezíme - zda investice, či dotační programy obcím; to je politická diskuse,
 • uvedl, že politické strany by si mohly připravit určité návrhy do těchto jednání,
 • dotázal se proto Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla, zda trvá na zařazení uvedeného bodu programu, protože není předložen žádný materiál, či zda budeme v závěru jednat o navrženém usnesení,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo - odpověděl, že tedy na zařazení nového bodu netrvá s tím, že bude hlasováno o uvedeném usnesení v závěru zasedání,

JUDr. Josef Babka - sdělil, že uvedená situace je opravdu vážná, ale že uvedený návrh na 100 mil. Kč by dokonce ani nic nevyřešil, protože ta krizová varianta na pokrytí sociálních služeb je ve výši téměř cca 180 mil. Kč,

 • dodal, že je třeba říci, že meziroční výpadek ze státního rozpočtu je více než 1 mld. Kč a výpadek z evropského sociálního fondu je ve výši dalších 220 mil. Kč, které dopadly na náš kraj; ve stávající situaci nemůžeme bezesporu všechny sociální služby ufinancovat,
 • doporučil proto vést k tomu hlubší diskusi a podrobit stávající situaci podrobnější analýze,

Mgr. Dagmar Horváthová - doporučila první bod navrhovaného usnesení schválit nyní a druhý bod by mohl být zařazen na závěr zasedání,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo - sdělil, že vnímá, že je to politická diskuse, ale pokud by se stát rozhodl dát nějaké finanční prostředky až v dubnu či květnu, nebude je pak už mít komu dát, protože uvedené organizace by musely být uzavřeny již v březnu,

Ing. Jaroslav Palas - navrhl tedy zařadit navrhovaný bod do programu pod číslem 92 a požádal Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla o písemné předání navrhovaného usnesení předsedkyni návrhové komise Mgr. Ing. Ivě Tiché,

 • dal hlasovat o návrhu programu 23. zasedání zastupitelstva kraje s doplněním bodu pod číslem 92 - schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/1955 (pořadové hlasování č. 6 - text uveden v příloze č. 2).

K projednávaným materiálům:

K materiálu č. 1
Informace o plnění usnesení zastupitelstva kraje s uloženým termínem plnění do 7. 2. 2012

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/1956 (pořadové hlasování č. 7 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2
Návrh na uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2035/04/LCD ze dne 17. 1. 2005 mezi Moravskoslezským krajem a Českou spořitelnou, a. s.

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/1957 (pořadové hlasování č. 8 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 3
Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací obcím na proplacení nouzových opatření a opatření nutných k obnovení základních funkcí poškozeného majetku v souvislosti s květnovými a červnovými povodněmi 2010 v Moravskoslezském kraji z Fondu solidarity Evropské unie

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/1958 (pořadové hlasování č. 9 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4
Návrh na poskytnutí dotací České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje v roce 2012

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/1959 (pořadové hlasování č. 10 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5
Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací na zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje v roce 2012

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/1960 (pořadové hlasování č. 11 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6
Návrh na členství Moravskoslezského kraje v Evropském hospodářském zájmovém sdružení Access EU! - EEIG

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Diskuse:

Ing. Petr Adamec - dotázal se, co konkrétně nám přinese členství v tomto sdružení, protože dle důvodové zprávy se mu to zdá skutečně "bezzubé",

 • dále se dotázal, co konkrétně zadáme tomuto sdružení, aby nás zastupovalo, nebo co vůbec po něm budeme chtít,
 • jelikož se jedná o sdružení - co bude v případě, že náš kraj bude usilovat o určitý cíl a o tento stejný cíl bude usilovat i jiný člen tohoto sdružení - může být vyhověno jenom jednomu - jak se pak sdružení zachová - a zda nám v dané věci nemohou pomoci nebo by se toho neměli chopit také naši poslanci Evropského parlamentu,

Ing. Jiří Veverka - sdělil, že má čtyři dotazy možná v podobném duchu:

 • zda ta záležitost znamená rezignaci na vlastní zastoupení,
 • v čem je účast v tomto sdružení pro kraj výhodnější než vlastní zastoupení, kromě možná nižších nákladů,
 • zda probíhal nějaký výběr a v případě, že ano, jaké jiné alternativy byly zvažovány,
 • kdo bude kraj zastupovat na jednání valné hromady, zda to bude konkrétní fyzická osoba,

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. - odpověděl, že v minulém roce bylo realizováno výběrové řízení na realizaci stálého zastoupení Moravskoslezského kraje v rámci Evropské unie,

 • na konci roku, kdy vypršelo období, po které nás zastupoval daný subjekt, se přistoupilo k určité zakázce na výběr dalšího subjektu, který by nás zastupoval v průběhu následujících pěti let,
 • posléze se rada kraje i vzhledem k finančním nákladům a po vyhodnocení těch aktivit, které stálé zastoupení pro kraj v průběhu minulého roku vykonalo, rozhodla odstoupit od tohoto stálého zastoupení,
 • co se týče té iniciativy - hledaly se nové možnosti, abychom si zajistili potřebnou informovanost i určitý kontakt na úrovni těch rozhodujících institucí, které při vyjednávání určitých záležitostí potřebujeme,
 • po vyhodnocení zapojení prostřednictvím zastoupení Moravskoslezského kraje v rámci této iniciativy jsme dospěli k závěru, že by to mohla být varianta, jakým způsobem řešit ten přímý kontakt,
 • v rámci tohoto sdružení lze podávat konkrétní zadání týkající se potřeb Moravskoslezského kraje, které následně toto zájmové sdružení bude pro kraj vykonávat,
 • dodal, že hlavní je to, že je to záležitost samozřejmě finanční, kdy ty náklady na stálé zastoupení kraje v Evropské unii jsou nepoměrně vyšší než využívání služeb a kontaktů tohoto sdružení,

Ing. Jaroslav Palas - doplnil, že v zásadě jde o to, aby někdo pro náš kraj dělal monitoring, upozorňoval nás na případné možnosti, které vyplývají ze situace vzniklé u Evropské komise v Evropském parlamentu,

 • pokud to schválíme, stála by nás tato záležitost 600 eur - některé kraje stojí zastoupení v Bruselu 4 mil. Kč ročně,
 • domnívá se tedy, že tyto náklady jsou minimální a že samozřejmě ta informovanost musí být pravidelná, písemná a materiály musí být předkládány příslušnému odboru a radě kraje,

Ing. Petr Adamec - poděkoval za odpovědi, které dle jeho názoru nebyly absolutně konkrétní, a uvedl, že jestliže tedy nevíme, co konkrétně chceme, nesouhlasí s uvedeným členstvím,

Ing. Jiří Veverka - rozumí tomu, že náklady ve výši 600 eur měsíčně by byly dramaticky nižší proti tomu, co jsme platili předtím, ale otázkou je, jaký to bude mít přínos pro kraj, zda jsme schopni aktivně formulovat ty naše potřeby a nebudeme možná jen příjemci těch nabídek,

 • dotázal se, zda už je ve valné hromadě nějaký konkrétní člověk, který nás bude zastupovat,

Ing. Jaroslav Palas - sdělil, že pokud je informován, tak tato firma nám bude provádět monitoring a v zásadě nás upozorňovat na možnosti, které jsou, a za toto si navrhla účtovat uvedenou minimální částku - měli jsme jednoletou zkušenost se zastupováním, které nás stálo více než 1 mil. Kč - proto se domnívá, že v tomto duchu lze akceptovat tento návrh,

 • dodal, že členové zastupitelstva kraje mohou svůj postoj vyjádřit hlasováním,
 • dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení - schválen (34 pro, 4 proti, 16 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/1961 (pořadové hlasování č. 12 - text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 7
Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na akci "Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády ČR 2012"

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/1962 (pořadové hlasování č. 13 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8
Návrh na poskytnutí dotací obcím Jeseník nad Odrou, Bystřice, Rudná pod Pradědem, Darkovice, Ludgeřovice a Albrechtice, městům Andělská Hora a Třinec, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Krajskému sdružení Moravskoslezského kraje, Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje v roce 2012

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Diskuse:

PhDr. Jaroslava Wenigerová - uvedla, že klub ODS nemůže podpořit tento materiál - podpořili by ho tehdy, kdyby v něm nebyl zahrnut příspěvek Policii České republiky, protože tam se váží k těm 5 mil. Kč dvě přílohy - jedna příloha, která je žádostí Policie České republiky, kde upozorňují na to, že centrální prezidium jim poskytlo právě na neinvestiční výdaje asi 1.100 tis. Kč, tudíž že by žádali, aby těch 5 mil. Kč, které mají být poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje, byly dány na investice, a jako důvod pro posílení těch investic se uvádí, že by potřebovali nové vozidlo pro převoz policejních psů, takže vlastně ta další příloha, což už je návrh té smlouvy, se věnuje jenom investiční dotaci, která je rozdělena do dvou částí,

Ing. Jaroslav Palas - dal hlasovat o předloženém návrh usnesení - schválen (35 pro, 2 proti, 15 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/1963 (pořadové hlasování č. 14 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9
Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Diskuse:

Ing. Jiří Veverka - uvedl, že se v předloženém materiálu píše o úspoře 22 mil. Kč vč. DPH, a dotázal se, zda se tím myslí roční úspora nebo celková úspora,

Ing. Jaroslav Palas - odpověděl, že je to roční úspora,

 • dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení - schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/1964 (pořadové hlasování č. 15 - text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 10
Návrh dalšího nakládání s majetkem kraje, který je součástí podniku Letiště Ostrava-Mošnov, a záměr vkladu majetku do základního kapitálu společnosti Letiště Ostrava, a. s.

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Diskuse:

Mgr. Ivan Týle - sdělil, že v poslední době se rozvířila v médiích diskuse ohledně letiště v Mošnově a že o tom bylo hovořeno i na jednání předsedů politických klubů,

 • domnívá se, že to je záležitost, která velmi vážným způsobem zasahuje do života občanů a celého Moravskoslezského kraje,
 • uvedl, že klub ODS požaduje, aby byl na příštím zasedání zastupitelstva kraje v červnu předložen materiál "Strategie dlouhodobého rozvoje mošnovského letiště", a to nejen v té podobě, jak je to ve "Strategii rozvoje Moravskoslezského kraje", tzn. ten odstavec týkající se letiště, ale aby byl předložen komplexní materiál vztahující se k mošnovskému letišti, aby se členové zastupitelstva kraje mohli zcela zodpovědně dohodnout, co tedy s mošnovským letištěm do budoucna,
 • dodal, že klub ODS si je vědom toho, že je to záležitost průřezová, a měla by být zodpovědností celého zastupitelstva kraje,

Ing. Jaroslav Palas - uvedl, že to vnímá jako požadavek, připomínku, které bude vyhověno,

Mgr. Ivan Týle - souhlasil s tím, že to bude zařazeno do příštího programu zastupitelstva kraje a že to tedy není potřeba dávat písemně,

Ing. Jaroslav Palas - dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení - schválen (49 pro, 0 proti, 4 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/1965 (pořadové hlasování č. 16 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Sdružení obcí Hlučínska na vypracování studie "Perspektivní řešení dopravní obslužnosti obcí zastoupených ve Sdružení obcí Hlučínska"

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/1966 (pořadové hlasování č. 17 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12
Poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2012 v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce ŽPZ/02/2012

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/1967 (pořadové hlasování č. 18 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13
Poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2012 v rámci Dotačního programu na podporu aktivit v oblasti životního prostředí, kód programu ŽPZ/01/2012

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/1968 (pořadové hlasování č. 19 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 14
Poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2012 v rámci Dotačního programu na podporu místní Agendy 21 v Moravskoslezském kraji, kód programu ŽPZ/03/2012

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/1969 (pořadové hlasování č. 20 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 15
Návrh na změny smluv o poskytnutí dotace s partnery projektu "Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko"

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/1970 (pořadové hlasování č. 21 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 16
Neposkytnutí dotace společnosti OKD, a.s., podle vodního zákona

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (45 pro, 0 proti, 7 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/1971 (pořadové hlasování č. 22 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 17
Změna smlouvy o poskytnutí dotace obci Palkovice v roce 2010

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/1972 (pořadové hlasování č. 23 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 18
Dotace na provoz Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 4 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/1973 (pořadové hlasování č. 24 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 19
Dotace na ochranu ovzduší v Moravskoslezském kraji

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Diskuse:

Ing. RSDr. Karel Konečný - doporučil v bodě 2) předloženého návrhu usnesení doplnit za slovo "nemocnici" text "jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj",

Ing. Jaroslav Palas - dal hlasovat o takto upraveném návrhu usnesení - schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/1974 (pořadové hlasování č. 25 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 20
Dotace Agentuře pro regionální rozvoj, a.s., na "Intenzifikaci odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky v Moravskoslezském kraji"

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/1975 (pořadové hlasování č. 26 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 21
Zvýšení základního kapitálu KIC Odpady, a. s.

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/1976 (pořadové hlasování č. 27 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 22
Dotace společnosti ASEKOL s.r.o. na projekt "Rozvoj sběru použitých elektrozařízení" v roce 2012

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Diskuse:

Ing. Jiří Veverka - dotázal se, co je to ta soutěž "O keramické sluchátko", která má dle důvodové zprávy přispět k budování pozitivního image Moravskoslezského kraje,

Miroslav Novák - odpověděl, že to souvisí s tím, že propagujeme a snažíme se v podstatě stáhnout zejména obce, které jsou součástí sběrného systému, aby intensifikovali separaci odpadu,

 • uvedl, že jsme léta třídili ty klasické složky, jako je sklo, plast, papír, a před dvěma léty jsme se jako Moravskoslezský kraj připojili se společností Asekol s.r.o. k separaci drobného elektroodpadu; ta soutěž v podstatě ohodnocuje ty obce a města, které byly nejúspěšnější ve vztahu ke sběru,
 • dodal, že je to marketingová záležitost kraje a podpora té činnosti, protože je to bezesporu činnost prospěšná,

Ing. Jaroslav Palas - dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení - schválen (47 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/1977 (pořadové hlasování č. 28 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 23
Žádosti příjemců veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (43 pro, 0 proti, 7 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/1978 (pořadové hlasování č. 29 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 24
Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2012

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/1979 (pořadové hlasování č. 30 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 25
Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti sportu pro rok 2012

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/1980 (pořadové hlasování č. 31 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 26
Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Krajské hospodářské komoře Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (43 pro, 0 proti, 4 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/1981 (pořadové hlasování č. 32 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 27
Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na podporu činnosti Moravskoslezského paktu zaměstnanosti

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Diskuse:

PhDr. Jaroslava Wenigerová - uvedla, že se zde jedná o dotaci Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje ve výši 600 tis. Kč, a dotázala se, jakým způsobem funguje ten pakt a jaké má výsledky,

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. - odpověděl, že Moravskoslezský pakt zaměstnanosti je v podstatě jakási iniciativa, která vznikla cca před rokem a která sdružuje cca 160 významných subjektů na území našeho kraje, jež jsou schopny svými aktivitami zlepšit situaci v oblasti zaměstnanosti v kraji,

 • snahou je vytvořit koordinovaný přístup ze strany zaměstnavatelů a zaměstnanců; tohoto paktu se účastní i představitelé odborů a samozřejmě všech subjektů, které jsou schopny svou aktivitou ovlivnit situaci na trhu práce v Moravskoslezském kraji,
 • velice intenzivně je vedena komunikace i s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
 • podstatou je vytvořit jakýsi integrovaný plán sestavený z celé řady projektů, které by do sebe zapadaly, tyto projekty realizovat a následně z efektu těchto projektů snižovat postupně nezaměstnanost v našem regionu,
 • za ten rok činnosti se v podstatě podařilo zrealizovat nebo zahájit realizaci ve vzájemné součinnosti na 15 projektech v celkovém objemu 422 mil. Kč; výhodou toho je, že ty projekty na sebe vzájemně navazují, mají jakousi logickou strukturu, takže se nejedná o ojedinělé aktivity -ty projekty jsou zaměřeny jednak na to, aby podporovaly vznik nových pracovních míst, a jednak aby zlepšovaly strukturu vzdělanosti v rámci regionu tak, aby se setkávala poptávka po práci s nabídkou,
 • v rámci tohoto paktu připravujeme integrovaný plán řešení nezaměstnanosti a snažíme se dojednat s jednotlivými zmíněnými ministerstvy financování těch projektů, které se připravují, resp. zapojení těchto projektů v rámci nově připravovaného programovacího období,
 • byli jsme první v rámci České republiky, kteří s tímto způsobem přišli; v současné době probíhá obdobné jednání i na úrovni Jihočeského kraje,
 • dodal, že je zřejmé, že evropská komise bude preferovat tento integrovaný přístup k řešení projektů,

PhDr. Jaroslava Wenigerová - poděkovala za vysvětlení, ale poznamenala, že by ji zajímalo, na co jde těch 600 tis. Kč,

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. - odpověděl, že samozřejmě s realizací tohoto projektu vyvstávají i určité náklady, které souvisejí jednak s administrací toho celého paktu, musí být financovány struktury, které připravují podklady pro jednání na centrální úrovni, přípravu materiálů, koordinaci přípravy projektů, jejich realizaci apod.,

PhDr. Jaroslava Wenigerová - požádala, aby toto bylo pro příště v materiálu uvedeno,

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. - dodal, že konkrétně se jedná o personální náklady, propagaci, v průběhu roku bude uspořádána výroční konference, vyhodnocení apod.,

Ing. Jaroslav Palas - dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení - schválen (33 pro, 0 proti, 13 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/1982 (pořadové hlasování č. 33 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 28
Návrh na uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace Ostravské univerzitě v Ostravě

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/1983 (pořadové hlasování č. 34 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 29
"Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel" - úprava podmínek dle žádostí příjemců

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/1984 (pořadové hlasování č. 35 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 30
Návrh na částečné prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně v rámci globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (44 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/1985 (pořadové hlasování č. 36 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 31
Návrh na částečné prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně v rámci globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (39 pro, 0 proti, 8 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/1986 (pořadové hlasování č. 37 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 32
Návrh na uzavření dodatku č. 1 s Agenturou pro regionální rozvoj, a. s.

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/1987 (pořadové hlasování č. 38 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 33
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel" - 14. a 15. skupina

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (45 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/1988 (pořadové hlasování č. 39 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 34
Návrh na změnu období profinancování a kofinancování projektu "Elektronická spisová služba Moravskoslezského kraje (I. část výzvy)"

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/1989 (pořadové hlasování č. 40 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 35
Návrh na vyčlenění projektu a změnu názvu projektu z oblasti školství, mládeže a sportu

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/1990 (pořadové hlasování č. 41 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 36
Zpráva o projektech financovaných z evropských finančních zdrojů připravovaných a realizovaných Moravskoslezským krajem v programovacím období 2007-2013

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/1991 (pořadové hlasování č. 42 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 37
Návrh na profinancování a kofinancování projektu "3. etapa transformace organizace Marianum" předkládaného do Integrovaného operačního programu

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/1992 (pořadové hlasování č. 43 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 38
Návrh na zahájení realizace projektu "Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě"

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/1993 (pořadové hlasování č. 44 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 39
Návrh na profinancování a kofinancování a zahájení realizace projektů "Silnice II/462 Vítkov - Větřkovice", "Silnice III/4785 prodloužená Bílovecká" a "Silnice II/452 Bruntál - Mezina"

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/1994 (pořadové hlasování č. 45 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 40
Návrh na zahájení realizace projektů "Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro pedagogicko-psychologické poradny" a "Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro speciálně pedagogická centra"

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/1995 (pořadové hlasování č. 46 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 41
Návrh na profinancování a kofinancování projektu "Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení V"

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/1996 (pořadové hlasování č. 47 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 42
Návrh na uzavření smluv s partnery v rámci projektu "Moravskoslezský pakt zaměstnanosti: Mezinárodní výměna zkušeností a příkladů dobré praxe při rozvoji místních partnerství na podporu zaměstnanosti"

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Diskuse:

Mgr. Ivan Týle - uvedl, že tento materiál je ukázka "bezbřehovosti", jakým způsobem se rozhazují peníze v rámci projektu z Evropské unie,

 • sdělil, že v předloženém materiálu je uvedeno, že "Celkové výdaje projektu činí 9.447.830,94 Kč" a že "Partnerům byla Řídícím orgánem schválena dotace ve výši 3.337.322,18 Kč pro RPIC-ViP s.r.o. a dotace ve výši 1.687.960,38 Kč pro Agenturu pro regionální rozvoj a.s." - chybí mu zde 4 mil. Kč - dotázal se proto, kdo je nositelem těch 4 mil. Kč,

Ing. Jaroslav Palas - poznamenal, že samozřejmě také zastává názor, že kdyby se někdy za těch 9 mil. Kč postavil kus cesty, že by to bylo lepší,

Mgr. Ivan Týle - dodal, že popisovaná know-how jsou někdy až k smíchu,

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. - uvedl, že na tomto projektu se podíleli tři partneři - ti dva jsou tam zmíněni a tím třetím partnerem je Moravskoslezský kraj, takže nositelem té zbývající částky je Moravskoslezský kraj,

 • v rámci tohoto operačního programu "Lidské zdroje a zaměstnanost" je ta dotace poskytována ve výši 100 %, takže spolufinancování ze strany kraje nebo jakékoliv nároky na rozpočet jsou v tomto případě nulové; tento projekt byl hodnocen jako jeden z nejlepších v rámci dané výzvy,

Mgr. Ivan Týle - dotázal se znovu, kdo zaplatí těch 4,5 mil. Kč,

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. - odpověděl, že v podstatě to bude platit kraj, nicméně získá to v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost,

Ing. Jaroslav Palas - dodal, že jsou to peníze dotační, nejsou to peníze z rozpočtu kraje,

Mgr. Ivan Týle - poznamenal, že vzhledem k tomu musíme uzavřít mezinárodní spolupráci atd. - jenom v podstatě, když tedy vezme "klíčové aktivity projektu, přenos know-how, studijní návštěvy expertů u zahraničních partnerů projektu, workshopy s klíčovými partnery, jednodenní workshop, analýza existujícího modelu MS Paktu zaměstnanosti v kontextu výsledků prvních dvou klíčových aktivit" - kdyby toto přečetl normálním lidem venku, kteří by tu zaměstnanost opravdu potřebovali, a řekl jim, jaké jsou na to náklady, tak se tomu vysmějí,

Ing. Jaroslav Palas - dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení - usnesení nebylo schváleno (30 pro, 4 proti, 12 se zdrž.) - pořadové hlasování č. 48,

 • sdělil, že vyhlašuje 10minutovou přestávku pro poradu politického klubu ČSSD, o kterou požádal předseda tohoto klubu p. Miroslav Novák.

(přestávka)

Mgr. Karel Sibinský - sdělil, že zpochybňuje své předchozí hlasování, protože přestože zmáčknul "ano", objevilo se na tabuli, že se "zdržel hlasování",

Mgr. Ivan Týle - uvedl, že jednou z povinností člena zastupitelstva je dbát na vážnost tohoto stavu a že právě teď tato vážnost byla porušena,

Ing. Jaroslav Palas - vzhledem ke zpochybnění hlasování dal tedy znovu hlasovat o předloženém návrhu usnesení k materiálu č. 42 - schválen (34 pro, 6 proti, 2 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/1997 (pořadové hlasování č. 49 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 43
Zahájení realizace, profinancování a kofinancování projektů v rámci programu Partnerství Comenius Regio

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - - přij. usn. č. 23/1998 (pořadové hlasování č. 50 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 44
Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci organizacím Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602116, a Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, IČ 63024594, na zajištění průběžného financování projektů zateplení realizovaných v rámci Operačního programu Životní prostředí

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/1999 (pořadové hlasování č. 51 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 45
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (39 pro, 0 proti, 11 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/2000 (pořadové hlasování č. 52 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 46
Návrh na zahájení realizace a zajištění financování podílu žadatele projektu "Výměna oken a zateplení Střední průmyslové školy, Frýdek-Místek"

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/2001 (pořadové hlasování č. 53 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 47
Žádost příjemce investiční dotace příspěvkové organizace Domov pro seniory Klimkovice o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a prominutí penále

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/2002 (pořadové hlasování č. 54 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 48
Žádost KLUBU KULTURY, o.p.s., o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále u poskytnuté dotace

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (40 pro, 0 proti, 12 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/2003 (pořadové hlasování č. 55 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 49
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2012"

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/2004 (pořadové hlasování č. 56 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 50
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2012

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/2005 (pořadové hlasování č. 57 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 51
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2012

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/2006 (pořadové hlasování č. 58 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 52
Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru v Moravskoslezském kraji v roce 2012

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/2007 (pořadové hlasování č. 59 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 53
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2011 v rámci programu "Program podpory tvorby územních plánů obcí"

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Vzientek, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/2008 (pořadové hlasování č. 60 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 54
Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2012 na kulturní akce krajského a nadregionálního významu

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/2009 (pořadové hlasování č. 61 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 55
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v oblasti cestovního ruchu

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Vzientek, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/2010 - 23/2011 (pořadové hlasování č. 62 - text uveden v příloze č. 2 - bylo hlasováno o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).


K materiálu č. 56
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora turistických informačních center pro rok 2012

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Vzientek, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/2012 (pořadové hlasování č. 63 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 57
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Agentuře pro regionální rozvoj, a.s.

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Vzientek, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/2013 (pořadové hlasování č. 64 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 58
Informace o správě areálu Dolu Hlubina za rok 2011

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/2014 (pořadové hlasování č. 65 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 59
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství - návrhy převodů

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/2015 (pořadové hlasování č. 66 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 60
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy - návrhy převodů nemovitostí

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/2016 (pořadové hlasování č. 67 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 61
Nakládání s majetkem kraje v odvětví zdravotnictví - návrh prodeje nemovitostí v Krnově dražbou

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/2017 (pořadové hlasování č. 68 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 62
Návrh na nákup bytu v Hlučíně pro příspěvkovou organizaci Fontána

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/2018 (pořadové hlasování č. 69 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 63
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství - návrhy prodejů nemovitostí v k. ú. Klimkovice

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/2019 (pořadové hlasování č. 70 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 64
Návrh na předání nemovitého majetku k hospodaření organizaci Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/2020 (pořadové hlasování č. 71 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 65
Informace o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji, revize Transevropské dopravní sítě

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/2021 (pořadové hlasování č. 72 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 66
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/2022 (pořadové hlasování č. 73 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 67
Návrh na peněžité plnění spojené s výkonem funkce členů výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje, za rok 2011

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/2023 (pořadové hlasování č. 74 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 68
Informace o potřebě zvýšit finanční prostředky ve Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje za účelem posílení "Společného programu MSK a MŽP na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové automatické kotle na uhlí nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji"

Předkladatel materiálu: Dušan Doležel, předseda výboru pro životní prostředí

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/2024 (pořadové hlasování č. 75 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 71
Společný program Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny kotlů na tuhá paliva

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/2025 (pořadové hlasování č. 76 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 69
Informace o došlých peticích adresovaných orgánům kraje za období od 6. 12. 2011 do 6. 2. 2012, vč. informace o vyřízených peticích adresovaných orgánům kraje za období od 22. 11. 2011 do 18. 1. 2012

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/2026 (pořadové hlasování č. 77 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 70
Informace o postupu zavádění integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/2027 (pořadové hlasování č. 78 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 72
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/2028 - 23/2040 (pořadové hlasování č. 79 - text uveden v příloze č. 2 - bylo hlasováno o všech dodatcích najednou s tím, že každý dodatek bude mít své číslo usnesení z důvodu zápisu do Obchodního rejstříku).


K materiálu č. 73
Změna usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1933 ze dne 14. 12. 2011

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Diskuse:

Martin Sliwka - požádal o písemnou zprávu ohledně této záležitosti, neboť, jak upozorňoval dne 14. 12. 2011, kdy byla tato záležitost projednávána, je tam problém s kuchyní gymnázia,

 • sdělil, že ví, že se to řeší v rámci Obchodní akademie - to dodávání stravy do gymnázia,
 • přesto by byl rád, kdyby byl písemně informován, k jaké dohodě došlo a jak se bude postupovat, když speciální škola půjde pod město a nebude z této školy gymnázium zásobováno,

Ing. Jaroslav Palas - sdělil, že p. Martin Sliwka dostane písemné vyrozumění, jak to bude následně,

 • dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení - schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/2041 (pořadové hlasování č. 80 - text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 74
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2012

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Diskuse:

PhDr. Jaroslava Wenigerová - poděkovala všem, kteří se na tomto velmi dobře zpracovaném strategickém materiálu podíleli, protože by mohl sloužit za vzor i Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy,

 • dodala, že materiál je udělán strategicky, je konkrétní, je tam celá řada dobrých věcí a je možno se tím skutečně v oblasti vzdělávání řídit,
 • poděkovala zejména vedoucímu odboru školství, mládeže a sportu PaedDr. Liboru Lenčovi, jeho týmu a výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost za velmi kvalitní materiál,

Ing. Jaroslav Palas - dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení - schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/2042 (pořadové hlasování č. 81 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 75
Převod činností zabezpečovaných příspěvkovou organizací Základní umělecká škola, Brušperk 261, příspěvková organizace, na organizaci města Brušperk

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Diskuse:

Ing. Jaroslav Palas - sdělil, že do diskuse se přihlásil občan kraje p. **********,

p.********** - sdělil, že je členem Zastupitelstva města Brušperk, a uvedl, že na zasedání uvedeného zastupitelstva dne 16. 11. 2011 se však o převodu zřizovatelské funkce vůbec nediskutovalo,

 • uvedl, že i když se členové zastupitelstva snažili otevřít otázku převodu zřizovatelské funkce a vůbec budoucnosti Základní umělecké školy v Brušperku, pan starosta nicméně odpověděl, že "Zřizovatelská funkce základní umělecké školy není na pořadu dne." a dále starosta uvedl, že "Dnešní (míněno listopadové) zasedání Zastupitelstva města Brušperk pouze vyčlení finanční částku určenou na vybudování nových prostor ZUŠ. O zřizovateli se bude rozhodovat na některém z příštích zasedání Zastupitelstva města Brušperk, protože je zapotřebí stanovisko kraje.",
 • i když zákonná tříměsíční lhůta pro svolání zastupitelstva města uplynula - toto zastupitelstvo se sejde až v měsíci březnu a od listopadu nebylo vůbec jednáno o jakémkoliv převodu zastupitelské funkce,
 • v důvodové zprávě předloženého materiálu je však uvedeno, že "Vedení města Brušperk současně se záměrem přestěhování základní umělecké školy projevilo zájem o převedení činností této organizace kraje na organizaci zřizovanou městem.", tzn. že starosta neměl při přípravě předložených podkladů žádné kompetence svěřené mu zastupitelstvem k řešení právní subjektivity základní umělecké školy,
 • město Brušperk nemá vyjasněno, projednáno a schváleno, zda chce nebo nechce být zřizovatelem základní umělecké školy,
 • v případě schválení tohoto bodu zastupitelstvem kraje budou členové Zastupitelstva města Brušperk postaveni před volbu - buď Základní umělecká škola bude převedena na Brušperk bez jakéhokoli projednání, nebo město Brušperk o ni přijde úplně,
 • na základě těchto pravděpodobně nových faktů dal členům zastupitelstva kraje na zvážení, zda by nechtěli tento bod stáhnout z programu dnešního zasedání, dokud město Brušperk jednoznačně nedoloží vůli a schopnost zřizovatelskou funkci přijmout, příp. nepředloží jasnou koncepci dalšího rozvoje základní umělecké školy - případné odložení tohoto bodu nijak neovlivní připravované stěhování základní umělecké školy do nových a moderních prostor, pouze umožní vést kvalifikovanou diskusi o případném převodu zřizovatelské funkce a vyjasnění koncepce rozvoje Základní umělecké školy v Brušperku,

Ing. Petr Konůpka - domnívá se, že pokud to nebylo projednáno v zastupitelstvu města, je to špatně, a doporučil proto materiál stáhnout,

Mgr. Dagmar Horváthová - požádala vedoucího odboru školství, mládeže a sportu PaedDr. Libora Lenča o vysvětlení, protože informace člena Zastupitelstva města Brušperk jsou pro členy zastupitelstva kraje nové a překvapující,

PaedDr. Libor Lenčo - sdělil, že se celkem ztotožňuje s tím, co člen Zastupitelstva města Brušperk řekl, ale že s tím projednáváním v orgánech města je to trochu jinak - starosta města Brušperk oslovil v listopadu písemně náměstkyni hejtmana kraje Mgr. Věru Palkovou s dopisem, ve kterém se obrací s žádostí o převedení zřizovatelských funkcí Základní umělecké školy města Brušperk z kraje na město, a začala intenzivní jednání s panem starostou, s ředitelkou dotčené školy a v podstatě to vyvrcholilo přípravou materiálu pro výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, který proběhl v měsíci lednu,

 • během jednání starosty s ředitelkou školy se na základě konfrontačních argumentací připravovaly závěry k tomu, jestli varianta převedení je reálná nebo není,
 • dospělo se ke společnému závěru - kromě toho, že ředitelka školy trvala při převodu zřizovatelských funkcí na tom, aby škola zůstala v právním subjektu, což je v dohodě zakotveno s platností nejméně do roku 2014,
 • dne 22. února t. r. přijala Rada města Brušperk souhlasné stanovisko k převodu zřizovatelských funkcí a dne 7. března to má být na programu jednání zastupitelstva města,
 • z právního hlediska není vůbec žádný problém, že tuto problematiku nejdříve projedná zastupitelstvo kraje a posléze zastupitelstvo města, protože až po souhlasu obou zastupitelstev může být tento záměr realizován,

Ing. Jaroslav Palas - uvedl, že zastává tentýž názor, je to oboustranný akt a pokud zastupitelstvo města tento převod odmítne, pak vrátíme svým usnesením situaci do původního stavu,

PhDr. Jaroslava Wenigerová - sdělila, že naprosto důvěřuje zástupcům odboru školství, mládeže a sportu, protože s těmi převody mají obrovskou zkušenost a dělají je vždycky na profesionální úrovni,

 • uvedla, že je to pro ni nyní nová informace, protože na lednovém jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost to bylo bráno tak, že je to víceméně bezproblémová záležitost,
 • pokud by to Zastupitelstvo města Brušperk neschválilo, zůstane škola pod zastupitelstvem kraje,

Mgr. Ivan Týle - uvedl, že si od vzniku kraje v roce 2000 nepamatuje, že by zastupitelstvo kraje prvně přijímalo usnesení, že předává zřizovatelskou funkci svých zařízení na jiný orgán; zasahuje to dle jeho názoru do svobodných rozhodovacích mechanismů dané obce,

JUDr. Josef Babka - sdělil, že byl v Brušperku a o této záležitosti se starostou města hovořil - oficiální orgány tohoto města požádaly o převod zřizovatelské funkce mj. i proto, že nemovitosti, které tam jsou, jsou prostě jejich a chtějí do nich investovat 6,5 mil. Kč, což mají i v rozpočtu,

 • domnívá se proto, že navržený postup je zcela legitimní a legální - nevidí v tom problém a doporučuje materiál schválit tak, jak byl předložen,

Ing. Petr Konůpka - uvedl, že nevidí důvod, proč stavět město Brušperk pod tento tlak, a doporučil materiál odložit,

Ing. Jaroslav Palas - dal hlasovat návrhu na odložení materiálu - neschválen (19 pro, 15 proti, 17 se zdrž.) - pořadové hlasování č. 82,

 • dal hlasovat o původním návrhu usnesení - schválen (33 pro, 1 proti, 17 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/2043 (pořadové hlasování č. 83 - text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 76
Sloučení organizací kraje v oblasti základního uměleckého vzdělávání

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/2044 (pořadové hlasování č. 84 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 77
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu kraje v oblasti podpory soutěží a sportu

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/2045 (pořadové hlasování č. 85 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 78
Sloučení organizací Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace, a Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Diskuse:

PhDr. Jaroslava Wenigerová - sdělila, že nemá připomínky k tomuto materiálu a že neměla připomínky ani k materiálu č. 75, a poděkovala zástupcům vedení těchto škol, které je zde přítomno, i jejich týmům, za to, že s tímto sloučením souhlasí a že to probíhá klidnou cestou,

Ing. Jaroslav Palas - dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení - schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/2046 (pořadové hlasování č. 86 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 79
Informace o ukončení činnosti a zrušení organizace Základní škola, Studénka, příspěvková organizace

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/2047 (pořadové hlasování č. 87 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 80
Návrh na ukončení přípravy projektu "Nepovolená skládka Bohumín-Kopytov: analýza rizik", předloženého do 27. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/2048 (pořadové hlasování č. 88 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 81
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Karel Konečný, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/2049 - 23/2051 (pořadové hlasování č. 89 - text uveden v příloze č. 2 - bylo hlasováno o všech dodatcích najednou s tím, že každý dodatek bude mít své číslo usnesení z důvodu zápisu do Obchodního rejstříku).


K materiálu č. 82
Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociálních věcí

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/2052 - 23/2054 (pořadové hlasování č. 90 - text uveden v příloze č. 2 - bylo hlasováno o všech dodatcích najednou s tím, že každý dodatek bude mít své číslo usnesení z důvodu zápisu do Obchodního rejstříku).


K materiálu č. 83
Návrh na uzavření Smlouvy o dodání publikací s názvem Hradní cesta mezi Moravskoslezským krajem a Slezským vojvodstvím

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Vzientek, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (41 pro, 0 proti, 4 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/2055 (pořadové hlasování č. 91 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 84
Návrh na poskytnutí dotací z dotačního programu podpory investičních aktivit obcí v oblasti dopravy "DSH_10 - Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Diskuse:

Mgr. Ivan Týle - sdělil, že na poradě klubu ODS ho požádal Ing. Andreas Hahn, aby poděkoval jeho jménem za to, že tento program byl znovu vrácen a že je funkční, a dotázal se, proč je ve dvou materiálech - v tomto materiálu pod bodem 16 a v následném materiálu č. 85 - poskytována dotace obci Ludvíkov, a to ve stejné výši a na naprosto stejnou akci - zda tedy nedošlo k omylu,

Ing. Jaroslav Palas - odpověděl, že starostka obce Ludvíkov požádala radu kraje o navýšení této dotace na druhou etapu výstavby chodníků vzhledem k tomu, že na celou akci mají stavební povolení, které končí na podzim tohoto roku, a požadují, aby celou akci udělali v podstatě v tomto roce; na každý milion korun na tyto chodníky dávají 333 tis. Kč ze svého,

 • dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení - schválen (46 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/2056 (pořadové hlasování č. 92 - text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 85
Návrh na poskytnutí individuální dotace obci Ludvíkov

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (34 pro, 0 proti, 14 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/2057 (pořadové hlasování č. 93 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 86
Vyjádření nesouhlasu Moravskoslezského kraje se změnou vládního návrhu zákona o ochraně ovzduší

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (35 pro, 0 proti, 11 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/2058 (pořadové hlasování č. 94 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 87
Návrh na zahájení fyzické realizace staveb realizovaných v rámci projektu "1. etapa transformace organizace Marianum"

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/2059 (pořadové hlasování č. 95 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 88
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2012"

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Karel Konečný, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/2060 (pořadové hlasování č. 96 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 89
Personální změna v dozorčí radě obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s.

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Karel Konečný, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (38 pro, 0 proti, 10 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/2061 (pořadové hlasování č. 97 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 90
Návrh na navýšení návratné finanční výpomoci organizaci kraje Náš svět, příspěvková organizace

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/2062 (pořadové hlasování č. 98 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 91
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci vyhlášených dotačních programů radou kraje v oblasti sociální politiky na rok 2012

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (45 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/2063 (pořadové hlasování č. 99 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 92
Krize ve financování sociálních služeb v roce 2012

Předkladatel materiálu: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, člen zastupitelstva kraje

 • bez úvodního slova

Ing. Jaroslav Palas - přečetl návrh usnesení předložený Mgr. et Mgr. Lukášem Curylem:

"Zastupitelstvo kraje

 1. vyzývá vládu České republiky k urychlenému řešení deficitu ve financování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v roce 2012 způsobeného ukončením individuálního projektu "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji" a zvýšením DPH a cen energií, a to ve výši 220 mil. Kč
 2. ukládá radě kraje připravit rozpočtová opatření v rámci schváleného rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2012 tak, aby byla vytvořena rezerva ve výši 100 mil. Kč na částečné dokrytí činnosti poskytovatelů sociálních služeb v roce 2012",

Miroslav Novák - doporučil hlasovat o každém bodu zvlášť,

Ing. Jaroslav Palas - dal hlasovat o návrhu usnesení v bodě 1 - hlasování prohlásil za zmatečné (pořadové hlasování č. 100), protože se do diskuse přihlásil ještě JUDr. Josef Babka,

JUDr. Josef Babka - sdělil, že samozřejmě není takový odborník na sociální oblast jako Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, ale že se přesto domnívá, že i ta první část usnesení není úplně správná, protože ten výpadek ve výši 220 mil. Kč je výpadek z Evropského sociálního fondu - abychom se tedy nedopustili nějaké nepřesnosti,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo - vysvětlil, že ten výpadek je 220 mil. Kč, Ministerstvo práce a sociálních věcí navýšilo dotaci kraji o 30 mil. Kč, takže jsme na 190 mil. Kč, ale těch 30 mil. Kč činí navýšení DPH a energií - je to kvalifikovaný odhad, který může potvrdit i vedoucí odboru sociálních věcí,

Ing. Jaroslav Palas - dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení v bodě 1 - schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 23/2064 (pořadové hlasování č. 101 - text uveden v příloze č. 2),

 • dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení v bodě 2 - neschválen (22 pro, 2 proti, 25 se zdrž.) - pořadové hlasování č. 102,
 • zopakoval, že vyzve všechny politické frakce Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, aby o této problematice jednali, protože to pokládá za velmi zásadní a velmi závažný problém, který by mohl postihnout výkon sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje.

Diskuse:

Martin Sliwka - sdělil, že má žádost na náměstka hejtmana kraje Ing. RSDr. Karla Konečného - objevily se informace, že orlovská nemocnice není plně vytížena, resp. její obložnost v rámci nemocničního ústavu i LDN je velmi nízká - byl by rád, kdyby mu to písemně buď potvrdil, nebo vyvrátil - a zda v této věci učinil nějaké kroky, ať už na poli politickém - myslí tím ve vztahu k městu Orlová.


Dotazy, připomínky a podněty:

Členka rady kraje Mgr. Ing. Iva Tichá sdělila, že na tomto zasedání neobdržela od členů zastupitelstva kraje žádný písemný podnět.


Přehled přijatých usnesení:

Předsedkyně návrhové komise Mgr. Ing. Iva Tichá sdělila, že návrhová komise konstatuje, že usnesení k jednotlivým bodům programu, projednaným na dnešním zasedání, byla platně přijata. V průběhu jednání zastupitelstva kraje nebyly návrhové komisi doručeny žádné návrhy na změnu nebo opravu přijatých usnesení z dnešního zasedání, ani nové návrhy usnesení, o kterých by mělo zastupitelstvo kraje jednat a hlasovat.


Závěr:

Ing. Jaroslav Palas konstatoval, že program dnešního zasedání zastupitelstva kraje byl vyčerpán, poděkoval všem za věcný přístup a ukončil zasedání.


Přílohy:

 1. Schválený program 23. zasedání zastupitelstva kraje
 2. Usnesení č. 23/1951-23/2064
 3. Přehled hlasování
 4. Listiny přítomných

Zapsaly:
Hana Novotná
Renáta Dračková
odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 9. 3. 2012

Zápis včetně příloh ověřili:
Dalibor Gříšek
Martin Sliwka

Ing. Jaroslav Palas
hejtman kraje

frame-scrollup