Zpráva

Zápis z 8. zasedání

konaného dne 27. 2. 2014 v zasedací síni krajského úřadu

(zahájení zasedání v 9:06, ukončení v 10:57)

1. Zahájení

Přítomni:

 • 55 členů zastupitelstva kraje
 • ředitel krajského úřadu
 • 16 vedoucích odborů
 • tisková mluvčí
 • tajemnice hejtmana kraje
 • 2 poslanci Parlamentu České republiky
 • 2 senátoři Parlamentu České republiky
 • zástupci Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Agentury pro regionální rozvoj, a.s., Letiště Ostrava, a.s., a Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko
 • 1 host

Omluveni:

 • Mgr. Dagmar Adamová
 • MUDr. Ivan Drábek
 • Ing. Josef Jalůvka
 • doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.
 • Jana Pohludková
 • Ing. Eva Poštová, CSc.
 • Ing. Renáta Rykalová
 • Martin Sikora
 • Ing. David Sventek, MBA
 • Ing. Eva Šillerová

8. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje Miroslav Novák. Přivítal všechny přítomné a uvedl, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 52 členů, což je nadpoloviční většina, takže zasedání je schopno platně jednat a usnášet se. Sdělil, že do zahájení zasedání se z účasti omluvilo 8 členů zastupitelstva kraje, a dodal, že toto nestandardně velké množství omluvených je způsobeno tím, že dnešní termín zasedání nebyl původně plánován.


Hejtman kraje Miroslav Novák uvedl, že zápis z 8. zasedání zastupitelstva kraje provedou pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu paní Hana Novotná a paní Renáta Dračková.


Slib člena zastupitelstva kraje

Hejtman kraje Miroslav Novák uvedl, že dne 26. 2. 2014 obdržel od MUDr. Svatopluka Němečka, MBA, písemné oznámení o jeho odstoupení z funkce člena zastupitelstva kraje, předsedy výboru zdravotního zastupitelstva kraje a člena komise pro vědu, výzkum a vysoké školy rady kraje. Podle ustanovení § 49 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, nastupuje na uprázdněný mandát náhradník z kandidátní listiny téže politické strany podle pořadí určeného počtem hlasů, které obdržel. Novou členkou zastupitelstva kraje se dnem 27. 2. 2014 stala paní MVDr. Barbora Jelonková, členka volební strany ČSSD, která následně složila slib.

Miroslav Novák – dal hlasovat o usnesení ve znění:

"Zastupitelstvo kraje

 1. bere na vědomí oznámení MUDr. Svatopluka Němečka, MBA, o odstoupení z funkce člena zastupitelstva kraje a z funkce předsedy výboru zdravotního zastupitelstva kraje
 2. bere na vědomí, že členkou zastupitelstva kraje se dnem 27. února 2014 stala MVDr. Barbora Jelonková"
 • schváleno (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 8/642 (pořadové hlasování č. 1 – text uveden v příloze č. 2 - Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 27. 2. 2014 – dále jen "příloha č. 2").

2. Organizační záležitosti

Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje

Ověřovatelkami zápisu ze 7. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 19. 12. 2013, byly Bc. Věra PražákováIng. Táňa Apostolovová. Obě ověřovatelky sdělily, že zápis přečetly a že souhlasí s průběhem zasedání.

Zpráva o ověření zápisu byla pak členy zastupitelstva kraje vzata na vědomí (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 8/643 - pořadové hlasování č. 2 – text uveden v příloze č. 2.


Volba ověřovatelů zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje

Za ověřovatele zápisu z 8. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

 • Bc. Vlastimil Kupka
 • Mgr. Petr Juras

Oba navržení ověřovatelé zápisu byli zvoleni (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 8/644 (pořadové hlasování č. 3 – text uveden v příloze č. 2).


Miroslav Novák sdělil, že písemné dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva kraje budou soustřeďovány u náměstkyně hejtmana kraje Mgr. Věry Palkové.


Volba návrhové komise

Za členy návrhové komise byli navrženi:

 • PhDr. Jaroslav Dvořák – předseda
 • Henryk Małysz
 • Ing. Andreas Hahn
 • Mgr. Patrik Hujdus
 • Ing. Vít Slováček

Miroslav Novák – dal hlasovat o navrženém složení návrhové komise – schváleno (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 8/645 (pořadové hlasování č. 4 – text uveden v příloze č. 2),

 • dodal, že zapisovatelem návrhové komise bude JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., vedoucí odboru právního a organizačního krajského úřadu.

Zpráva o činnosti rady kraje

Podle zákona o krajích podal hejtman kraje Miroslav Novák zprávu o činnosti rady kraje. Od minulého zasedání zastupitelstva kraje dne 19. 12. 2013 se konalo 5 schůzí rady kraje.

Na schůzi dne 19. 12. 2013 rada kraje mj.:

 • vyhlásila 4. SPOLEČNOU VÝZVU Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny kotlů,
 • vzala na vědomí informaci o zpracování analýzy a návrhu koncepce v oblasti komplementu – laboratorních výkonů v rámci sítě nemocnic zřizovaných krajem, včetně vyhodnocení zpracovaných informací, na základě auditu provedeného externí auditorskou společností, a souhlasila s realizací konkrétních koncepčních postupů pro efektivní fungování laboratoří v rámci sítě nemocnic zřizovaných krajem.

Na schůzi dne 14. 1. 2014 rada kraje mj.:

 • rozhodla přijmout dotaci v maximální výši cca 4 mil. Kč na financování projektu "Jak šmakuje Moravskoslezsko", realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013,
 • dále rozhodla přijmout dotaci v maximální výši cca 1,4 mil. Kč na financování projektu "Šance pro Moravskoslezský kraj – Vzdělaní lidé a připravený venkov", realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013, a dotaci poskytnutou v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši cca 8,9 mil. Kč na financování projektu "Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III",
 • rozhodla přijmout grant v rámci programu "Mládež v akci" České národní agentury Mládež ve výši cca 40,7 tis. eur na financování projektu "Napříč krajem s mládeží",
 • rozhodla uzavřít se společností RPG RE Land, s.r.o., Prováděcí dohodu ke smlouvě o vzájemné spolupráci při rozvoji zóny "Nad Barborou".

Na schůzi dne 28. 1. 2014 rada kraje mj.:

 • schválila ediční plán na rok 2014 a inovaci Manuálu jednotného vizuálního stylu Moravskoslezského kraje,
 • zrušila termín konání zasedání zastupitelstva kraje dne 13. 3. 2014 a stanovila dva nové termíny – kromě stanovení termínu dnešního zasedání zastupitelstva byl stanoven termín konání zasedání ještě dne 24. 4. 2014,
 • rozhodla poskytnout účelové dotace v rámci dotačního programu s názvem "Společný program na podporu výměny kotlů", a to na základě 1. Společné výzvy Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí dotace z tohoto programu,
 • rozhodla, že nemá záměr nabýt do vlastnictví kraje ideální 1/3 pozemku parc. č. 551 orná půda, v k. ú. Otice, obec Otice.

Na schůzi dne 11. 2. 2014 rada kraje mj.:

 • rozhodla přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko v maximální výši 19,4 mil. Kč na financování projektu "Moravskoslezský kraj – kraj plný zážitků III",
 • rozhodla, že nemá záměr koupit do vlastnictví kraje pozemek parc. č. 2883 vodní plocha v k. ú. Kylešovice, obec Opava,
 • projednala většinu materiálů předložených dnešnímu zasedání zastupitelstva kraje,
 • po ukončení této schůze jednala rada kraje se členy Rady města Frýdku-Místku.

Na schůzi dne 17. 2. 2014 rada kraje mj.:

 • doplnila návrh programu dnešního zasedání o dalších 13 materiálů, o jejichž zveřejnění na chráněné webové stránce kraje byli členové zastupitelstva kraje elektronicky informováni; taktéž byli informováni o zveřejnění dopisu politického hnutí COEXISTENTIA na uvedené webové stránce, který byl zaslán členům zastupitelstva kraje na vědomí.

Na dnešní schůzi rada kraje mj.:

 • doplnila návrh programu dnešního zasedání o materiály pod čísly 4/13, 4/14 a 11/5; tato schůze rady kraje bude pokračovat po ukončení zasedání zastupitelstva kraje a výboru regionální rady.

Schválení návrhu programu

Miroslav Novák sdělil, že rada kraje předkládá zastupitelstvu "Návrh programu 8. zasedání zastupitelstva kraje", který obdrželi členové zastupitelstva kraje dnes na stůl a ve kterém jsou uvedeny všechny body navržené radou kraje k zařazení do programu k dnešnímu dni, tj. 27. 2. 2014,

 • uvedl, že na základě doplnění návrhu programu tohoto zasedání na dnešní schůzi rady kraje byly na webových stránkách kraje zveřejněny ještě materiály pod čísly 4/13, 4/1411/5, které budou předloženy s úvodním slovem předkladatele,
 • sdělil, že s úvodním slovem předkladatele budou předloženy ještě materiály pod čísly 7/110/7,
 • vzhledem k tomu, že k návrhu programu nebyly vzneseny žádné připomínky, dal hlasovat o jeho schválení – schváleno (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 8/646 (pořadové hlasování č. 5 – text uveden v příloze č. 2).

K projednávaným materiálům:

3. Materiály s účastí přizvaných osob

K materiálu č. 3/1
Navýšení základního kapitálu u obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s.

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Miroslav Novák - sdělil, že k zodpovězení případných dotazů byl k projednávání uvedeného materiálu přizván předseda představenstva Bílovecké nemocnice, a.s., Ing. Kamil Mašík,

 • dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení - schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 8/647 (pořadové hlasování č. 6 - text uveden v příloze č. 2)

K materiálu č. 3/2
Návrh na zvolení nových přísedících Krajského soudu v Ostravě

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Miroslav Novák – uvedl, že k tomuto materiálu byla přizvána předsedkyně Krajského soudu v Ostravě - bylo odpovězeno, že za krajský soud se nikdo nedostaví,

 • dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení - schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 8/648 (pořadové hlasování č. 7 - text uveden v příloze č. 2).

4. Úsek bezpečnosti a krizového řízení, integrovaného záchranného systému, zahraničních vztahů, financí

(úsek hejtmana kraje p. Miroslava Nováka)

K materiálu č. 4/1
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 8/649 (pořadové hlasování č. 8 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/2
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2014 v odvětví krizového řízení

 • s úvodním slovem

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) - přij. usn. č. 8/650 (pořadové hlasování č. 9) - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/3
Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na akci "Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády ČR 2014"

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) - přij. usn. č. 8/651 (pořadové hlasování č. 10 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/4
Návrh na darování techniky v majetku kraje Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje a Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 8/652 (pořadové hlasování č. 11) - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/5
Informace o došlých peticích adresovaných orgánům kraje vč. informace o vyřízených peticích

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 8/653 (pořadové hlasování č. 12) - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/6
Informace o vyřízení podnětů vznesených členy zastupitelstva kraje na 7. zasedání zastupitelstva kraje, konaném dne 19. 12. 2013

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 8/654 (pořadové hlasování č. 13) - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/7
Návrh na stanovení výše měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva kraje a dne, od kterého bude poskytována

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) - přij. usn. č. 8/655 (pořadové hlasování č. 14) - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/8
Informace o plnění usnesení zastupitelstva kraje s uloženým termínem plnění do 31. 1. 2014

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 8/656 (pořadové hlasování č. 15) - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/9
Návrh na peněžité plnění spojené s výkonem funkce členů výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje, za rok 2013 a návrh na změnu příslušných zásad

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 8/657 (pořadové hlasování č. 16) - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/10
Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky pod označením "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní zpevněné plochy – světelné vybavení II", poř. č. 35/2014

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 8/658 (pořadové hlasování č. 17) - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/11
Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem označením "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum", poř. č. 250/2013

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 8/659 (pořadové hlasování č. 18) - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/12
Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem "INTEGROVANÉ VÝJEZDOVÉ CENTRUM TŘINEC" - výběr zhotovitele stavby, poř. č. 20/2014

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) - přij. usn. č. 8/660 (pořadové hlasování č. 19) - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/13
Žádost politického klubu ODS v Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje o změnu členství v dozorčí radě společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., a ve výboru pro územní plánování zastupitelstva kraje

 • s úvodním slovem

Miroslav Novák – sdělil, že dne 13. 2. 2014 obdržel dopis Klubu zastupitelů ODS, ve kterém jeho předseda Ing. David Sventek, MBA, podal informaci o zániku členství Ing. Petra Konůpky v uvedeném politickém klubu a za klub navrhl odvolat Ing. Petra Konůpku z funkcí člena výboru pro územní plánování zastupitelstva kraje, komise pro vědu, výzkum a vysoké školy rady kraje a dozorčí rady Agentury pro regionální rozvoj, a.s.,

 • uvedl, že na základě tohoto požadavku je dnes předkládán návrh, aby zastupitelstvo kraje rozhodlo podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a. s., návrh na odvolání Ing. Petra Konůpky z funkce člena dozorčí rady této obchodní společnosti a dále odvolalo Ing. Petra Konůpku z funkce člena výboru pro územní plánování zastupitelstva kraje; volba nových členů by po konzultaci s předsedou politického klubu ODS měla proběhnout na dubnovém zasedání zastupitelstva kraje,
 • dodal, že návrh na odvolání Ing. Petra Konůpky z funkce člena komise pro vědu, výzkum a vysoké školy rady kraje si projedná rada kraje ve vlastním pořádku.

Diskuse:

Ing. Petr Konůpka – uvedl, že ho mrzí, že tady dnes Ing. David Sventek, MBA, není a že sám nepřednesl jak záležitost jeho vyloučení z politického klubu, tak také záležitost jeho vyloučení z výboru zastupitelstva kraje,

 • sdělil, že nebyl informován o tomto konkrétním kroku, i když tuší, o co asi jde,
 • uvedl, že se tedy krátce vyjádří sám ke svému vyloučení jak z klubu, tak z výboru zastupitelstva kraje – vyloučení bylo provedeno účelově, bez konkrétních důvodů, v podstatě na politickou objednávku nadřízených předsedy klubu Ing. Davida Sventka, MBA; navazuje na jeho vyloučení z ODS v březnu loňského roku, které proběhlo v rozporu se stanovami ODS na neplatném místním sněmu bez udání důvodu, a předcházel mu podvodný hromadný nábor členů místního sdružení Frýdek-Místek; kontrolní a smírčí výbory ODS potvrdily neplatnost jak hromadného náboru, tak dalších kroků; bývalé vedení ODS je však neakceptovalo díky intervencím zástupců Moravskoslezského kraje, především bývalého poslance Ing. Igora Svojáka, MBA,
 • dodal, že v současné době je jako zastupitel členem jedné komise rady kraje a jednoho výboru zastupitelstva kraje a rád by v této v práci pokračoval,
 • vyzval proto členy zastupitelstva kraje, aby nereagovali na dle jeho názoru další politickou objednávku předsedy klubu Ing. Davida Sventka, MBA, na jeho vyloučení,
 • uvedl, že se domnívá, že vliv ODS do určité míry zde končí – o složení komisí rozhoduje rada kraje a o složení výborů zastupitelstvo; bývalo dobrým zvykem nejen v tomto zastupitelstvu, ale i v jiných, že se respektoval princip poměrného zastoupení v těchto orgánech podle velikosti politických klubů; myslí si, že se dá uplatnit i v tomto případě - klub ODS se jeho vyloučením zmenšil, a tím logicky i jeho podíl v těchto orgánech je menší,
 • sdělil, že mu je líto, že musí členy zastupitelstva kraje zatěžovat vnitřními záležitostmi a problémy ODS, které si způsobila jistě sama a za které i draze platí ztrátou důvěry nejen voličů, ale také vlastních členů,
 • poděkoval za pozornost i podporu v hlasování, které bude následovat,

Miroslav Novák – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení - neschválen (28 pro, 6 proti, 18 se zdrž.) – usnesení nebylo přijato - pořadové hlasování č. 20,

 • dodal, že Ing Petr Konůpka tedy zůstává členem výboru pro územní plánování zastupitelstva kraje i členem dozorčí rady Agentury pro regionální rozvoj, a.s.,

Ing. Petr Konůpka - poděkoval za důvěru.


K materiálu č. 4/14
Návrh na volbu předsedy výboru zdravotního zastupitelstva kraje

 • s úvodním slovem

Miroslav Novák – sdělil, že vzhledem k odstoupení MUDr. Svatopluka Němečka, MBA, z funkce předsedy výboru zdravotního je v tomto materiálu předkládán návrh na volbu MVDr. Barbory Jelonkové předsedkyní výboru zdravotního zastupitelstva kraje a zároveň návrh na stanovení měsíční odměny za výkon jejích funkcí.

Předložený návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) - přij. usn. č. 8/661 (pořadové hlasování č. 21) - text uveden v příloze č. 2).


5. Úsek legislativy

(úsek 1. náměstka hejtmana kraje JUDr. Josefa Babky)

 • do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál

6. Úsek školství a mládeže, sportu a tělovýchovy

(úsek náměstkyně hejtmana kraje Mgr. Věry Palkové)

K materiálu č. 6/1
Stanovisko zřizovatele k udělení čestného názvu příspěvkovým organizacím kraje v oblasti školství

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 8/662 - 8/663 (pořadové hlasování č. 22 - text uveden v příloze č. 2 - bylo hlasováno o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).


K materiálu č. 6/2
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 8/664 - 8/666 (pořadové hlasování č. 23 - text uveden v příloze č. 2 - bylo hlasováno o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).


K materiálu č. 6/3
Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Moravskoslezský kraj podporuje Ostravu – Evropské město sportu 2014

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 8/667 (pořadové hlasování č. 24 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/4
Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2014

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 1 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 8/668 (pořadové hlasování č. 25) - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/5
Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2014

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 8/669 (pořadové hlasování č. 26) - text uveden v příloze č. 2).


7. Úsek zdravotnictví

(úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jiřího Martinka)

K materiálu č. 7/1
Návrh dohody o splátkách v rámci Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu podniku mezi Moravskoslezským krajem a společností Nemocnice Nový Jičín a.s.

 • s úvodním slovem

Ing. Jiří Martinek - sdělil, že v roce 2008 došlo k zahájení projektu ekologizace zdravotnických zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem a do tohoto projektu byla zařazena i Nemocnice Nový Jičín a.s., tehdy ještě příspěvková organizace kraje,

 • v roce 2011 schválilo zastupitelstvo kraje realizaci a spolufinancování tohoto projektu, jehož velká část je financována ze Státního fondu životního prostředí,
 • rada kraje následně rozhodla, že na základě tohoto zhodnocení svého majetku navýší Nemocnici Nový Jičín a.s. nájem, a to v celkové výši o 14 mil. Kč s tím, že toto bude rozloženo do ročních splátek nájemného, které nemocnice hradí,
 • dále bylo tohoto navýšení využito k tomu, aby bylo vylepšeno cash flow kraje, protože v rámci dohody o narovnání s Nemocnicí Nový Jičín a.s. bylo v době uzavření smlouvy stanoveno tzv. saldo, které zahrnovalo závazky kraje vůči této nemocnici, a to ve výši 270 mil. Kč; to bylo vyčísleno k době uzavření smlouvy, následně byly provedeny inventury, inventarizace veškerých závazků a pohledávek, kdy pohledávky toto nadsaldo snižovaly a závazky naopak navyšovaly,
 • toto bylo nakonec vyčísleno ve výši 22 mil. Kč a bylo dohodnuto, že toto zvýšení nájemného částečně započteme vůči nadsaldu; toto nadsaldo mělo být potom splaceno do určité doby, tudíž by to zatížilo kraj ve výši 22 mil. Kč; touto dohodou jsme to snížili o těch 14 mil. Kč a tím dojde tedy ke zlepšení cash flow kraje.

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (44 pro, 0 proti, 5 se zdrž.) - přij. usn. č. 8/670 (pořadové hlasování č. 27 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/2
Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 8/671 (pořadové hlasování č. 28 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/3
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2014"

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 8/672 (pořadové hlasování č. 29 - text uveden v příloze č. 2).


8. Úsek dopravy, silničního hospodářství, životního prostředí a zemědělství

(úsek náměstka hejtmana kraje Mgr. Daniela Havlíka)

K materiálu č. 8/1
Návrh na nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 8/673 (pořadové hlasování č. 30 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/2
Informace o postupu zavádění integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 8/674 (pořadové hlasování č. 31 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/3
Návrh na poskytnutí peněžité účelové investiční bezúročné zápůjčky z rozpočtu Moravskoslezského kraje obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o.

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 1 proti, 2 se zdrž.) - přij. usn. č. 8/675 (pořadové hlasování č. 32 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/4
Informace o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 8/676 (pořadové hlasování č. 33 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/5
Návrh dodatku č. 10 a návrh aktualizace přílohy č. 1 ke zřizovací listině organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 8/677 (pořadové hlasování č. 34 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/6
Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti pro území Moravskoslezského kraje na období roku 2014 a další období

 • bez úvodního slova

Mgr. Daniel Havlík - sdělil, že v tomto materiálu se stanoví rozsah dopravní obslužnosti kraje na další roky; zejména se to týká dopravy vlakové, protože se bohužel dostáváme do situace, kdy České dráhy a.s. po nás chtějí neustále více a více finančních prostředků v době, kdy rozpočet kraje je neustále krácen,

 • začali jsme jednat s Českými drahami a.s. o snížení této platby, protože na letošní rok to mělo být původně 910 mil. Kč, nakonec jsme se dostali přes 881 mil. Kč po současný stav, který je asi o 5 mil. Kč nižší, kdy se nám povedlo domluvit se s Českými drahami a.s. alespoň trošičku na snížení přiměřeného zisku, který po nás chtějí; nicméně se bohužel dostáváme do situace, kdy dále nejsme schopni udržovat drážní dopravu v takovém rozsahu, a to zejména z důvodu skutečně výrazných rozdílů ztrátovosti v některých spojích,
 • dnes je zastupitelstvu kraje předkládán materiál týkající se trati Opava – Jakartovice; nebude to asi poslední materiál, který budeme projednávat, protože když se podíváme skutečně na provozuschopnost těchto vlaků a zejména efektivitu tratí našeho kraje podle plánu roku 2013, jsou tady bohužel trati, které jsou pro nás skutečně výrazně problematické; jedná se zejména o zmíněnou trať Opava-východ – Jakartovice, dále Krnov - Jindřichov ve Slezsku, Třemešná ve Slezsku – Osoblaha, Dětmarovice - Petrovice a další,
 • dnes budeme diskutovat o náhradě spojů na trati Opava-východ – Jakartovice, která pro nás znamená roční ztrátu ve výši 8 mil. Kč; v případě náhrady autobusovou dopravou by to pro příští rok znamenalo jednak úsporu ve výši 6 mil. Kč a také lepší obslužnost dané trati, co se týká jednotlivých obcí; problém je pouze s náhradou dopravy pro občany Štáblovického Mlýnu, kde se jedná celkem o 4 domy – zde se zvažuje možnost použití osobního auta a bylo už jednáno se společností, která by to dále provozovala,
 • dodal, že byla sledována také vytíženost vlaků v této oblasti, která je velice nízká,
 • pokud se radikálně nezmění stanovisko Českých drah a.s. a Ministerstva dopravy, budeme muset zavírat i další trati – toto je realita i jiných krajů.

Diskuse:

Ing. Jaroslav Kala – jako předseda výboru pro dopravu sdělil, že výbor důkladně projednal tuto problematiku, souhlasí s návrhem rozsahu dopravní obslužnosti, jak je uvedeno v předloženém materiálu, a doporučuje zastupitelstvu kraje stanovit rozsah této obslužnosti dle předloženého návrhu,

Jiří Navrátil – dotázal se náměstka hejtmana kraje, zda opravdu bude nahrazena vlaková doprava autobusovou dopravou v plné míře,

 • ze svých zkušeností, kdy kraj zrušil trať mezi Hostašovicemi a Novým Jičínem, která byla nahrazena autobusovou dopravou, může říci, že tato autobusová doprava je maximálně využívána, přibylo spojů a těch lidí začalo jezdit daleko více, protože to prostě zastavuje všude a na ten vlak se muselo přece jenom dojít,

Mgr. Daniel Havlík – odpověděl, že měl jednání se starosty a jedná se o plné nahrazení vlakové dopravy autobusovou dopravou; jediný problém je se Štáblovickým Mlýnem, jak již uvedl, ale i to bude vyřešeno za cenu výrazných úspor,

 • poznamenal, že za 875 mil. Kč jezdíme vlakovou dopravou pětinu toho, co autobusovou dopravou; zvyšují se poplatky za dopravní cestu, solární daň aj.

Miroslav Novák – uvedl, že obdržel dvě přihlášky od občanů – prvním přihlášeným je starosta obce Dolní Životice p. Jaroslav Vaněk, kterému předal slovo,

Jaroslav Vaněk – sdělil, že členům zastupitelstva kraje nechal rozdat materiál, který byl vypracován na základě jeho znalostí – jedná se o počet kilometrů, které se na trati 314 ujedou o sobotách a nedělích, dále o počet spojů a zároveň je zde vyčísleno, kolik by kraj měl doplatit za 1 vlakokilometr,

 • uvedl, že v každém případě platí dodnes usnesení jejich zastupitelstva, že se chce podílet na úhradě ztráty na trati 314, která je využívána o dovolených, o sobotách a nedělích, kdy se třeba zrovna průzkum nedělá, a jestliže chceme v našem kraji rozvíjet turismus jinam než do Beskyd, tak tuto trať nemůžeme zrušit,
 • dodal, že chápe, že je zde ztráta, ale pokud se dnes členové zastupitelstva kraje rozhodnou omezit vlakovou osobní dopravu na uvedené trati, jinými slovy ji zrušit, tak jak to bylo již schváleno v krajském rozpočtu, pak se ruší celá trať a je jen otázkou času, kdy zde přestane jezdit i nákladní vlak a poté dojde k devastaci celé trati,

Mgr. Daniel Havlík – odpověděl, že uvedená částka zde není celá, že se neskládá pouze z provozních záležitostí, ale samozřejmě platíme fix vůbec za provoz trati Českým drahám a.s. a ty následně přefinancovávají státní organizaci Správa železniční dopravní cesty; jsou tam další věci, jako je např. solární daň,

 • dále v současnosti platíme za údržbu všech kolejí v rámci balíku v Moravskoslezském kraji a když omezíme provoz na uvedené trati, přestaneme platit poplatek za dopravní cestu z rozpočtu kraje za provoz, ale Správa železniční dopravní cesty s.o. musí udržovat tuto trať dále v náležitém provozuschopném stavu, protože tam má poplatky za cargo,
 • zopakoval, že letošní ztráta je 8 mil. Kč a že letošní úspora zatím není až tak výrazná, protože samozřejmě musíme odečíst ještě některé platby a zaplatit ten vlak, atd., ale pro příští rok by čistá úspora znamenala již 6 mil. Kč,

Miroslav Novák – předal slovo starostovi obce Otice Mgr. Vladimíru Tancíkovi, který se přihlásil do diskuse,

Mgr. Vladimír Tancík – sdělil, že před 14 dny zemřel ředitel příspěvkové organizace Školní statek v Opavě, který pro školní statek i pro obec Otice udělal opravdu hodně, a požádal členy zastupitelstva kraje o připomenutí jeho památky minutou ticha,

 • připomenul minimálně 11 členům rady kraje, že existuje dokument, který se jmenuje "Programové prohlášení Rady Moravskoslezského kraje", které je plné proklamací toho, jak se bude občanům vycházet vstříc a jak se přiblíží vzdělání a kultura široké veřejnosti i všem věkovým skupinám; zrušením linky se trochu tato deklarace ztrácí,
 • připomenul dále, že kraj nemá peníze na provoz této linky, ale na druhé straně má peníze, aby sponzoroval marketing a železniční vlečku do Mošnova,
 • uvedl, že vlaky jsou vytíženy v ranních a večerních hodinách studenty, kteří jezdí do škol ve velkých městech,
 • sdělil, že na jednání dne 21. 11. 2013, na které byl přizván, se mělo jednat o omezení osobní dopravy a ne o jejím zrušení, a že na tomto jednání bylo vymyšleno 5 variant řešení s tím, aby kraj udělal jejich analýzu,
 • dodal, že žádná z těchto studií realizována nebyla,
 • dotázal se, kde je tedy podpora slabých lidí a venkova,
 • sdělil, že ten problém je i mediální – starostové byli doslova předhozeni občanům i tisku s tím, že souhlasili se zrušením uvedené trati, což není pravda,
 • uvedl, že další jednání k této záležitosti proběhlo dne 13. 2. 2014 a opět se jednalo o omezení dopravy,
 • chápal by, kdyby z 8 spojů zůstaly alespoň 3, tzn. ranní pro děti do školy, odpolední pro děti ze školy a polední spoj pro občany, kteří potřebují k lékaři,
 • uvedl, že rovněž nejsou úplně pravdou ty počty, které tady zazněly,
 • požádal členy zastupitelstva kraje, aby přehodnotili ten stav a nebyli ukvapení,
 • poděkoval řediteli krajského úřadu a jeho úředníkům za práci, kterou odvedli, a také řediteli spol. Koordinátor ODIS, s.r.o., za velice zodpovědný přístup k tomuto problému,
 • poznamenal, že v již schváleném rozpočtu kraje těch 8 mil. Kč vůbec není, takže už v tom rozpočtu byla ta trať odepsána – pak již tedy nevidí důvod jednat se starosty obcí, když bylo o zrušení trati rozhodnuto dříve,

Miroslav Novák – uvedl, že když tady byla zmíněna trať mezi Hodslavicemi a Novým Jičínem, tak se tehdy účastnil všech jednání, kde ta atmosféra byla mnohem bouřlivější i zastoupení místních občanů včetně zaslaných petic bylo také daleko větší – tehdy všem říkal, že kdyby tím vlakem jezdili, tak by ta ztráta nebyla a nikdo by o obnově poškozené trati nepochyboval - toto je zároveň odpověď i na otázku, proč se má dnes trať 314 rušit a ne omezovat,

 • vysvětlil, že když se počet spojů sníží o polovinu, tak se ta polovina neušetří – otázkou je, zda se vůbec něco ušetří,
 • sdělil, že kraj má ze zákona svou povinnost zajistit dopravní obslužnost a že garantuje, že tato zajištěna bude a že časem budou dotčení občané možná i nadšeni – budou menší docházkové vzdálenosti aj.,
 • dodal, že se nejedná o rušení bez náhrady, je to ale o optimalizaci, která přinese stejnou službu za menší náklady,
 • k tomu, že v rozpočtu se už s uvedenou částkou nepočítá, uvedl, že je tomu naopak a že částka na dopravní obslužnost je dokonce mírně vyšší, než byla v roce 2013; musíme však reagovat na ceny a služby dopravců a dále na to, jakým způsobem se vyvíjí cena energií a pohonných hmot, co udělá stát svým rozhodnutím zvýšit poplatek za dopravní cestu aj.,
 • zopakoval, že dopravní obslužnost bude zajištěna a my optimalizujeme náklady; rušíme objednávku na železničního dopravce a nahrazujeme ho autobusovým dopravcem,

Mgr. Daniel Havlík – sdělil, že v televizi uvedl, že on je tím náměstkem, který navrhne ukončení provozu trati; jedná se však o plnou náhradu autobusy a navíc si myslí, že to bude pro občany určitě lepší,

 • co se týká rozpočtu kraje, tak upozornil, že vloni byl podepsán dodatek na financování Českých drah a.s. za rok 2013 až 19. 12. 2013 a že téměř až do Vánoc se dohadovali s Českými drahami a.s. o výši plateb; částka na dopravu byla skutečně oproti předchozím letům trošku navýšena, jak to už zde řekl hejtman kraje; zatím byli schopni se domluvit téměř se všemi dopravci na stejných platbách jako za loňský rok; schází už jen 3 dopravci, mezi nimiž jsou bohužel České dráhy a.s., které platby standardně zvyšují a během posledních 4 let je to nárůst již o 100 mil. Kč,

Miroslav Novák – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení - schválen (49 pro, 1 proti, 5 se zdrž.) - přij. usn. č. 8/678 (pořadové hlasování č. 35 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/7
Dotace na podporu ochrany přírody v Moravskoslezském kraji

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 8/679 (pořadové hlasování č. 36 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/8
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 8/680 (pořadové hlasování č. 37 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/9
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/05/2013

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 8/681 (pořadové hlasování č. 38 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/10
Příspěvky na hospodaření v lesích za rok 2013

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) - přij. usn. č. 8/682 (pořadové hlasování č. 39 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/11
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) - přij. usn. č. 8/683 (pořadové hlasování č. 40 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/12
Návrh na zajištění financování akce "Provozování železniční dráhy" v souvislosti s provozováním regionální dráhy Sedlnice – Mošnov, Ostrava Airport

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 4 se zdrž.) - přij. usn. č. 8/684 (pořadové hlasování č. 41 - text uveden v příloze č. 2).


9. Úsek sociálních věcí, kultury a památkové péče

(úsek náměstka hejtmana kraje Ing. RSDr. Svatomíra Recmana)

K materiálu č. 9/1
Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 na kulturní akce krajského a nadregionálního významu

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 8/685 (pořadové hlasování č. 42 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/2
Dodatek ke zřizovací listině organizace Zámek Nová Horka, příspěvková organizace kraje, působící v oblasti sociálních služeb

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 8/686 (pořadové hlasování č. 43. - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/3
Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru v Moravskoslezském kraji v roce 2014

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 8/687 (pořadové hlasování č. 44 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/4
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2014"

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 8/688 (pořadové hlasování č. 45 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/5
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2014

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 8/689 (pořadové hlasování č. 46 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/6
Návrh na poskytnutí účelových dotací z  rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci vyhlášených dotačních programů radou kraje v oblasti sociální politiky na rok 2014

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 8/690 (pořadové hlasování č. 47 - text uveden v příloze č. 2).


10. Úsek regionálního rozvoje, evropských fondů a operačních programů

(úsek náměstka hejtmana kraje p. Martina Sikory)

K materiálu č. 10/1
Návrh na změnu usnesení o profinancování a kofinancování projektu "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum"

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 8/691 (pořadové hlasování č. 48 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/2
Návrh na změnu přílohy č. 1 k materiálu č. 10/15 vztahující se k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/595 dne 19. 12. 2013

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) - přij. usn. č. 8/692 (pořadové hlasování č. 49 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/3
Návrh na profinancování, kofinancování a zahájení realizace projektu "Silnice 2014 – VI. etapa"

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 8/693 (pořadové hlasování č. 50 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/4
Návrh na schválení profinancování a kofinancování a zahájení realizace projektu "Výstavba integrovaného výjezdového centra v Třinci"

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 8/694 (pořadové hlasování č. 51 - text uveden v příloze č. 2; pořadové hlasování č. 52 bylo z technických důvodů neplatné).


K materiálu č. 10/5
Návrh na zahájení přípravy projektů z oblasti školství, mládeže a sportu, financovaných z evropských finančních zdrojů

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 8/695 (pořadové hlasování č. 53 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/6
Návrh na zahájení přípravy projektů z oblasti krizového řízení

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 8/696 (pořadové hlasování č. 54 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/7
Návrh na schválení změny obsahu projektu z oblasti dopravní infrastruktury

 • s úvodním slovem

Miroslav Novák – reagoval na připomínku z jednání organizační komise rady kraje, která se skládá z hejtmana kraje, ředitele krajského úřadu a předsedů politických klubů a která v rámci aktivity, kterou si předsevzali i v zastupitelstvu, tj. beze zbytku vyčerpat prostředky z operačních programů a zejména z Regionálního operačního programu, neustále "upgraduje" seznamy investičních akcí – koneckonců i dnes se zastupitelstvo kraje sešlo místo v březnu již v únoru, aby bylo včas schváleno zahájení některých investičních akcí,

 • v předloženém materiálu se uvádí, že potřebné finanční prostředky v kapitálovém výhledu na další léta nejsou, a ten dotaz zněl, jakým způsobem zajistíme financování pro příští léta,
 • uvedl, že vedení kraje už v této chvíli přijalo jakýsi úzus, že významná část přebytku loňského roku a úspory, které se realizují na veřejných zakázkách v letošním roce, v podstatě nebudou přerozdělovány, ale budou jako rezerva právě pro financování těch projektů, se kterými se v rámci rozpočtového výhledu nepočítalo; pro informaci uvedl, že přebytek za rok 2013 je ve výši cca 410 mil. Kč a ty peníze jsou odkládány proto, abychom nemuseli hledat další zdroje financování, tzn. čerpat další významný úvěr,
 • dodal, že ty akce se rozrůstají jak těmi úsporami ve veřejných zakázkách, tak i opatřením České národní banky, kdy nám rázem přibylo peněz, protože my soutěžíme v korunách a Regionální operační program disponuje s eury, a tím třetím důvodem je to, že jsme v podstatě během loňského roku získali dalších 400 mil. Kč jako strukturálně postižený region, což byl výsledek jeho jednání a jednání jeho kolegů s představiteli vlády Ing. Jiřího Rusnoka,
 • z pohledu vlastního spolufinancování zvedl varovný prst, protože čas na přípravu velmi rychle utíká a je otázkou zvážit, zda by peníze, které by přišly až v druhé polovině roku, nebyly pak danajským darem,
 • dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení - schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 8/697 (pořadové hlasování č. 55 - text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 10/8
Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rámci Operačního programu Životní prostředí

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 8/698 (pořadové hlasování č. 56 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/9
Návrh na zahájení přípravy projektů odborů zdravotnictví a sociálních věcí, financovaných z evropských finančních zdrojů

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 8/699 (pořadové hlasování č. 57 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/10
Návrh na změnu profinancování a kofinancování žádosti o dotaci projektu "Napříč krajem s mládeží"

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 8/700 (pořadové hlasování č. 58 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/11
Průmyslová zóna Nad Barborou – návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při rozvoji zóny "Nad Barborou"

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 8/701 (pořadové hlasování č. 59 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/12
Návrh na prominutí odvodu a penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) - přij. usn. č. 8/702 (pořadové hlasování č. 60 - text uveden v příloze č. 2).


11. Úsek investic a majetku, územního plánování, cestovního ruchu

(úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Ivana Strachoně)

K materiálu č. 11/1
Návrh prodeje skladů v Novém Jičíně

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 8/703 (pořadové hlasování č. 61 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/2
Návrhy na zřízení věcných břemen - služebností na nemovitém majetku ve prospěch kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 8/704 (pořadové hlasování č. 62 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/3
Návrh na změnu usnesení č. 4/351 ze dne 20. 6. 2013 týkajícího se nákupu nemovitostí v obci Stonava

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 8/705 (pořadové hlasování č. 63 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/4
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství – návrh na poskytnutí daru pozemků obci Bílá

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 8/706 (pořadové hlasování č. 64 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/5
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK s obcí Karlovice

 • s úvodním slovem

Ing. Ivan Strachoň – sdělil, že obec Karlovice požádala dne 21. 2. 2014 kraj o změnu termínu u projektu "Multifunkční centrum pro volný čas Slezan", a to do 30. 6. 2014; jako důvod uvádí nutnost zrušení výběrového řízení na dodavatele vnitřních prací, kdy dva ze tří uchazečů nedodali potřebné dokumenty,

 • dodal, že tato změna nemá vliv na dopad do schváleného rozpočtu, a doporučil materiál schválit tak, jak je předložen.

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 8/707 (pořadové hlasování č. 65 - text uveden v příloze č. 2)..


12. Materiály výborů zastupitelstva kraje

 • do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál

13. Ostatní materiály

 • do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál

Dotazy, připomínky a podněty:

V průběhu zasedání nebyly členy zastupitelstva kraje předloženy žádné písemné dotazy, připomínky nebo podněty.


Diskuse:

 1. Mgr. Radim Miklas – navrhl doplnění programu dnešního jednání ještě o jeden bod, a to o návrh na to, aby se Moravskoslezský kraj připojil k iniciativě "Vlajka pro Tibet", která se koná dne 10. 3., tzn. k 55. výročí okupování Tibetu,
  • uvedl, že v loňském roce se k této iniciativě připojilo asi 470 obcí i krajů a měst v naší republice, a navrhl, aby se k ní připojil i náš kraj,

  Miroslav Novák – sdělil, že o tomto návrhu nechá samozřejmě hlasovat, ale uvedl, že on sám bude hlasovat proti; lidská práva jsou bezesporu důležitá pro celosvětový společenský vývoj, ale na druhou stranu je přesvědčen, že vměšovat se do zahraničně politických vztahů jiných zemí nějakou aktivní politikou není vhodné pro, řekněme, ekonomický potenciál,

  • dodal, že Česká republika byla jedna z prvních, které uznaly celistvost území Čínské lidové republiky, a to je obrovská komparativní výhoda pro české exportéry a obchodníky; tímto aktem bychom mohli způsobit obrovskou škodu našim průmyslovým podnikům,
  • dal hlasovat o usnesení dle návrhu Mgr. Radima Miklase ve znění: "Zastupitelstvo kraje se připojuje k inciativě Vlajka pro Tibet" – neschválen (12 pro, 29 proti, 10 se zdrž.) – usnesení nebylo nepřijatopořadové hlasování č. 66.
 2. Ing. Pavlína Nytrová – uvedla, že měla včera a dnes pár telefonátů týkajících se údajného zboření stavby bývalé textilky na ulici Železniční ve Frýdku-Místku dne 3. 3. 2014,
  • dotázala se proto, proč kraj nedoporučil Ministerstvu kultury zařadit tuto stavbu mezi památky a proč tedy dojde k demolici této budovy,

  Miroslav Novák – požádal o vyjádření vedoucí odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury JUDr. Martu Wroblowskou,

  JUDr. Marta Wroblowská – uvedla, že si teď neuvědomuje, co všechno jsme napsali, ale že jsme místem, které se vždy vyjadřuje k zařazování staveb mezi kulturní památky i k jejich rušení; kolegové vždy sledují stav těchto objektů - pokud jsme to nedoporučili, tak to bylo určitě z důvodu stavebně technického; kromě nás se k tomu vyjadřuje i památkový ústav,

  Miroslav Novák – dotázal se Ing. Pavlíny Nytrové, zda má informace, zda vůbec někdo požádal o prohlášení uvedené stavby za památkově chráněnou,

  Ing. Pavlína Nytrová – odpověděla, že v této chvíli není schopna stoprocentně říci, jakým procesem to procházelo,

  Miroslav Novák – sdělil, že podle něho to je tak, že si vlastník požádal o demolici stavby; otázkou je, zda vůbec někdo v minulosti požadoval prohlášení stavby za památkově chráněnou; je zapotřebí to zjistit,

  Ing. Pavlína Nytrová – uvedla, že to zjištění už z důvodu času nebude mít jakousi váhu.

 3. Miroslav Novák – požádal předsedy politických klubů zastupitelstva kraje, aby věnovali pozornost docházce členů svých klubů na jednání výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje z důvodu časté pravidelné absence některých členů s tím, že se k tomu vrátí na dubnovém zasedání zastupitelstva kraje.

Zpráva návrhové komise:

Předseda návrhové komise PhDr. Jaroslav Dvořák sdělil, že návrhová komise konstatuje, že usnesení k jednotlivým bodům programu, projednaným na dnešním zasedání, byla platně přijata. Nebylo přijato usnesení k materiálu č. 4/13 a k návrhu vznesenému v průběhu předchozího bodu Mgr. Radimem Miklasem.

V průběhu jednání zastupitelstva kraje nebyly návrhové komisi doručeny žádné návrhy na změnu nebo opravu přijatých usnesení z dnešního zasedání, ani nové návrhy usnesení, o kterých by mělo zastupitelstvo kraje jednat a hlasovat.


Mgr. Lukáš Curylo – vznesl ještě poznámku ke komisím rady kraje a výborům zastupitelstva kraje – doporučil všem předsedům výborů a komisí, ať si udělají plán alespoň na půl roku a nesvolávají jednání 4 dny před termínem,

Miroslav Novák – uvedl, že tuto informaci nemá, a apeloval proto, aby ti předsedové výborů a komisí, kteří uvedený plán jednání nemají, si ho udělali,

 • dodal, že on hovořil o "recidivistech", kteří na jednání výboru či komise nebyli ani jednou.

Závěr:

Miroslav Novák – poděkoval všem za přístup k dnešnímu jednání zastupitelstva kraje, ukončil zasedání a popřál všem krásný zbytek dne.


Přílohy:

 • Schválený program 8. zasedání zastupitelstva kraje
 • Usnesení č. 8/642–8/707
 • Přehled hlasování
 • Listiny přítomných

Zapsaly:
Hana Novotná
Renáta Dračková
odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 7. 3. 2014

Zápis včetně příloh ověřili:
Bc. Vlastimil Kupka
Mgr. Petr Juras

Miroslav Novák
hejtman kraje

frame-scrollup