Zpráva

Environmentální výchova v oblasti školství

Moravskoslezský kraj řeší problematiku  environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty dle Akčního plánu Koncepce EVVO MSK.

V této oblasti je zajišťován níže uvedený servis:

  • metodická činnost v oblasti environmentálního vzdělávání a výchovy (EVVO) ve školách a školských zařízeních MSK,
  • podpora a rozvoj regionální sítě škol (MŠ, ZŠ, SŠ), které se aktivně zabývají EVVO, jejich zapojení do aktivit regionálního, celostátního i mezinárodního charakteru, zajištění regionální certifikace pro environmentálně zaměřené školy – ekologizace škol,
  • koordinace a podpora vzniku center EVVO přímo na školách,
  • podpora a rozvoj spolupráce při snižování vlivů provozu škol na životní prostředí (snižování energetické náročnosti, apod.), vytváření podmínek pro obnovu školních zahrad a další aktivity, které podporují environmentální vědomí, např. využívání narůstajícího počtu škol, které ve spolupráci s obcemi, NNO a dalšími subjekty realizují praktické kroky v EVVO vedoucí k postupné ekologizaci škol a obcí,
  • spolupráce s lektory a vzdělávacími organizacemi nabízejícími služby v oblasti EVVO a vzdělávání k udržitelnému rozvoji (VUR),
  • vyhledávání a využívání finančních prostředků nového programového období EU 2014 – 2020 k financování projektů EVVO a VUR ve školství, zejména prostřednictvím OP Výzkum, vývoj a vzdělávání,
  • spolupráce při tvorbě či úpravě právních norem pro vzdělávání z hlediska začleňování problematiky EVVO do vzdělávacího procesu na všech typech škol,
  • vydávání časopisu Moravskoslezské EVVOlisty,
  • spolupráce s obcemi, neziskovými organizacemi a dalšími subjekty, které realizují praktické kroky v zajišťování EVVO a šíří „Dobrou praxi“.

Problematika EVVO je aktuálně spravována odborem životního prostředí.

frame-scrollup