Zpráva

Environmentální výchova v oblasti školství

Moravskoslezský kraj řeší problematiku  environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty dle Akčního plánu Koncepce EVVO MSK.

V této oblasti je zajišťován níže uvedený servis:

 • metodická činnost v oblasti environmentálního vzdělávání a výchovy (EVVO) ve školách a školských zařízeních MSK,
 • podpora a rozvoj regionální sítě škol (MŠ, ZŠ, SŠ), které se aktivně zabývají EVVO, jejich zapojení do aktivit regionálního, celostátního i mezinárodního charakteru, zajištění regionální certifikace pro  environmentálně zaměřené školy – ekologizace škol,
 • koordinace a podpora vzniku center EVVO přímo na školách,
 • podpora a rozvoj spolupráce při snižování vlivů provozu škol na životní prostředí (snižování energetické náročnosti, apod.), vytváření podmínek pro obnovu školních zahrad a další aktivity, které podporují environmentální vědomí, např. využívání narůstajícího počtu škol, které ve spolupráci s obcemi, NNO a dalšími subjekty realizují praktické kroky v EVVO vedoucí k postupné ekologizaci škol a obcí,
 • spolupráce s lektory a vzdělávacími organizacemi nabízejícími služby v oblasti EVVO
  a vzdělávání k udržitelnému rozvoji (VUR),
 • vyhledávání a využívání finančních prostředků nového programového období EU 2014 – 2020 k financování projektů EVVO a VUR ve školství, zejména prostřednictvím OP Výzkum, vývoj a vzdělávání,
 • spolupráce při tvorbě či úpravě právních norem pro vzdělávání z hlediska začleňování problematiky EVVO do vzdělávacího procesu na všech typech škol,
 • vydávání časopisu Moravskoslezské EVVOlisty,
 • spolupráce s obcemi, neziskovými organizacemi a dalšími subjekty, které realizují praktické kroky v zajišťování  EVVO a šíří „Dobrou praxi“.

Kontaktním pracovníkem pro koordinaci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních v Moravskoslezském kraji je referentka pro zájmové vzdělávání a EVVO ve školách, členka pracovní meziresortní skupiny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstva životního prostředí České republiky ke vzdělávání pro udržitelného rozvoj:

frame-scrollup