Zpráva

Kritéria pro podání návrhů na ocenění pedagogických pracovníků Moravskoslezského kraje

Kritéria pro podání návrhů na ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení působících na území Moravskoslezského kraje zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení u příležitosti Dne učitelů v roce 2021

Ocenění je možno udělit ve dvou kategoriích:

I. kategorie – Výrazná pedagogická osobnost roku

II. kategorie – Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost

 

Rozhodující kritéria:

  • mimořádná pedagogická, odborná a publikační činnost,
  • nadstandardní práce (projektové vyučování, experimentální ověřování vzdělávacích a výchovných postupů a metod, péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně talentovaných žáků, významná mimoškolní činnost apod.),
  • zpracování projektů a zapojení do mezinárodních programů,
  • metodická činnost,
  • výrazná prezentace školy na veřejnosti.

Návrhy zasílejte výhradně ve formě přiloženého vzoru návrhu na ocenění.

Pedagogický pracovník, který je navrhován na ocenění, musí mít v době podání návrhu se školou nebo školským zařízením uzavřen pracovní poměr.

 

Ocenění nelze udělit k uctění památky „in memoriam“.

 

Návrh na ocenění pedagogických pracovníků, mimo návrhů na ocenění ředitelů škol a školských zařízení, mohou podat ředitelé nebo pedagogické kolektivy škol a školských zařízení působících na území Moravskoslezského kraje zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení, členové školské rady, členové zastupitelstva a rady kraje a zástupci jiných zřizovatelů škol a školských zařízení, členové výboru zastupitelstva kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, ředitel krajského úřadu, vedoucí odborů krajského úřadu a vedení Moravskoslezského inspektorátu ČŠI, a to zpravidla prostřednictvím ředitelů škol a školských zařízení. Do každé kategorie může být navržen jeden pedagogický pracovník.

Návrh na ocenění ředitelů škol a školských zařízení mohou podat pedagogické kolektivy škol a školských zařízení působících na území Moravskoslezského kraje zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení, členové školské rady, členové zastupitelstva a rady kraje a zástupci jiných zřizovatelů škol a školských zařízení, členové výboru zastupitelstva kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, ředitel krajského úřadu, vedoucí odborů krajského úřadu a vedení Moravskoslezského inspektorátu ČŠI.

Návrhy musí být podány elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, datovou schránkou nebo písemně poštou na Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18  Ostrava, v termínu do 27. 11. 2020.

 

Návrh musí obsahovat:

kategorii ocenění,

jméno a příjmení pedagogického pracovníka, titul, kontaktní adresu, telefon a e-mail,

pracoviště pedagogického pracovníka, délku pedagogické praxe, ¨

zdůvodnění navrhovaného ocenění,

podpis navrhovatele a datum vyhotovení návrhu.

 

Návrhy splňující výše uvedená kritéria vyhodnotí pracovní skupina zřízená radou kraje a předloží radě kraje ke schválení 15 - 20 pedagogických pracovníků, kterým bude uděleno ocenění. Jména oceněných pedagogických pracovníků budou zveřejněna na webových stránkách Moravskoslezského kraje. Slavnostní předání ocenění se uskuteční u příležitosti Dne učitelů v roce 2021.

 

Akce se uskuteční pouze za předpokladu schválení rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2021 zastupitelstvem kraje, a to za podmínek vycházejících z rozpočtu a epidemiologické situace v Moravskoslezském kraji.


15. října 2020
frame-scrollup