Zpráva

Legislativa

Legislativa v oblasti školství

MŠMT vydává aktualizovaný souhrn informací a doporučení k vyplňování vysvědčení ve středních školách a v konzervatořích s platností od školního roku 2019/2020

MŠMT připravilo materiál pro ředitele škol v oblasti snižování administrativní zátěže s názvem Informace MŠMT k vedení dokumentace o dětech, žácích a studentech a některé další dokumentace v elektronické a listinné podobě

Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2019/2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy schválil po projednání v 25. poradě vedení MŠMT dne 2. 7. 2019 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2019/2020

MŠMT vyhlašuje dodatek k pokusnému ověřování oborů, ve kterých lze dosáhnout středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou

MŠMT zpracovalo a zveřejnilo přehled možností plnění povinné školní docházky podle § 38 školského zákona

Způsob omlouvání nepřítomnosti dětí v mateřských školách

Vyhlášení pokusného ověřování organizace vzdělávání studentů ve vyšší odborné škole ve vzdělávacím programu Diplomovaná všeobecná sestra po přijetí do vyššího ročníku než prvního

Metodický pokyn k zajištění jednotného postupu při uplatňování ustanovení § 95 odst. 1 a 2 školského zákona při přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšší odborné škole do vyššího ročníku než prvního akreditovaného VP Diplomovaná všeobecná sestra

MŠMT zveřejňuje aktualizovanou informaci k organizaci zápisů k povinné školní docházce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo informační materiály ke změnám v předškolním vzdělávání, které souvisí s novelou školského zákona. Jde o zavedení povinného předškolního vzdělávání, nárokovost mladších dětí na přednostní umístění v mateřské škole a s tím související určení spádovosti školy

MŠMT vydává podrobnější informace ke vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let v mateřských školách. Materiál je interaktivní, což zjednodušuje orientaci v textu.

Informace a doporučení MŠMT k individuálnímu vzdělávání žáků v základní škole

Doporučení MŠMT k uvádění QR kódů na vysvědčeních a dalších dokladech o vzdělání

MŠMT připravilo metodické doporučení k zabezpečení jednotného postupu při uzavírání smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách konání praktického vyučování

MŠMT vydalo seznam oborů, k jejichž k jejichž zápisu do oborového seznamu v jiné škole v rejstříku škol a školských zařízení je nutná dohoda v rámci Asociace krajů ČR


web: http://www.msmt.cz/dokumenty
frame-scrollup