Zpráva

Legislativa

Legislativa v oblasti školství

MŠMT připravilo materiál pro ředitele škol v oblasti snižování administrativní zátěže s názvem Informace MŠMT k vedení dokumentace o dětech, žácích a studentech a některé další dokumentace v elektronické a listinné podobě

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy schválil po projednání v 25. poradě vedení MŠMT dne 2. 7. 2019 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2019/2020

MŠMT vyhlašuje Dodatek k pokusnému ověřování oborů, ve kterých lze dosáhnout středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou

MŠMT zpracovalo a zveřejnilo přehled možností plnění povinné školní docházky podle § 38 školského zákona

Vyhlášení pokusného ověřování organizace vzdělávání studentů ve vyšší odborné škole ve vzdělávacím programu Diplomovaná všeobecná sestra po přijetí do vyššího ročníku než prvního

Metodický pokyn k zajištění jednotného postupu při uplatňování ustanovení § 95 odst. 1 a 2 školského zákona při přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšší odborné škole do vyššího ročníku než prvního akreditovaného VP Diplomovaná všeobecná sestra

MŠMT vydává podrobnější informace ke vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let v mateřských školách. Materiál je interaktivní, což zjednodušuje orientaci v textu.

Informace a doporučení MŠMT k individuálnímu vzdělávání žáků v základní škole

Doporučení MŠMT k uvádění QR kódů na vysvědčeních a dalších dokladech o vzdělání

MŠMT připravilo metodické doporučení k zabezpečení jednotného postupu při uzavírání smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách konání praktického vyučování


web: http://www.msmt.cz/dokumenty
frame-scrollup