Zpráva

Podmínky soutěže "Ekologická škola v Moravskoslezském kraji" ve školním roce 2013/2014

1. Cíl soutěže a vyhlašovatel

Tato soutěž je vyhlašována na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ve školách a školských zařízeních v Moravskoslezském kraji.

Cílem je podpořit, ocenit a zviditelnit probíhající ekologické aktivity škol a školských zařízení včetně práce pedagogů zaměřených na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu a vzdělávání pro udržitelný rozvoj.

Vyhlašovatel soutěže:

Moravskoslezský kraj
Odbor školství, mládeže a sportu
28. října 117
702 18 Ostrava

2. Podmínky a pravidla soutěže

Do soutěže se může přihlásit pouze škola nebo školské zařízení zapsané do školského rejstříku vedeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy se sídlem v Moravskoslezském kraji bez ohledu na to, kdo je zřizovatelem.

Přihlášení do soutěže je možné pouze na základě vyplnění přihlášky prostřednictvím FORM SERVERU. Škola či školské zařízení je oprávněno vyplnit pouze jednu přihlášku. Elektronický formulář přihlášky bude k dispozici školám a školským zařízením v termínu od 9. 6. do 4. 7. 2014 na internetovém FORM SERVERU Moravskoslezského kraje. Škola nebo školské zařízení se přihlásí do systému prostřednictvím uživatelského jména (uživatelské jméno je REDIZO) a hesla, které bylo škole, školskému zařízení přiřazeno.

Soutěž "Ekologická škola v Moravskoslezském kraji" ve školním roce 2013/2014 bude vyhodnocena ve třech kategoriích:

  • Mateřská škola
  • Základní škola (do této kategorie jsou zařazeny také Základní školy a mateřské a školské zařízení např. Střediska volného času apod.)
  • Střední škola (do této kategorie jsou zařazeny také Vyšší odborné školy)

Přihlašovatel odpovídá za to, že všechny jím uvedené údaje v přihlášce jsou úplné, pravdivé a správné. V případě zjištění, že ocenění bylo uděleno na základě uvedení neúplných, nepravdivých nebo nesprávných údajů, bude ocenění odebráno.

Doručené přihlášky posuzuje pracovní skupina, která je nezávislá. Vedoucí pracovní skupiny organizuje a řídí práci v pracovní skupině, a to především v souladu s podmínkami soutěže. Pracovní skupina je usnášeníschopná, podílí-li se na daném rozhodování nadpoloviční většina jejích členů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje vedoucí pracovní skupiny.

3. Ceny v rámci soutěže

Oceněny budou nejaktivnější školy a školská zařízení (dále jen organizace), které svými ekologickými aktivitami přispěly ve školním roce 2013/2014 k rozvoji vzdělávání pro udržitelný rozvoj v Moravskoslezském kraji.

Vítězové všech tří kategorií získají titul "Ekologická škola v Moravskoslezském kraji" ve školním roce 2013/2014 spojený s certifikátem o formátu A2 a věcným či peněžitým darem v celkové hodnotě 25.000 Kč pro každou takto oceněnou organizaci.

Z těch, kteří nezvítězí, vybere pracovní skupina pět organizací, které za své mimořádné ekologické aktivity obdrží referenční list o formátu A4 a věcný či peněžitý dar v celkové hodnotě 5.000 Kč pro každou takto oceněnou organizaci.

V rámci soutěže tak lze ocenit 3 organizace certifikáty a 5 organizací referenčními listy.

Tyto podmínky nabývají účinnosti 27. 5. 2014.

Bližší informace k postupu při vyplňování jsou k dispozici na našich stránkách.

frame-scrollup