Zpráva

Postup při podávání žádosti o udělení souhlasu s využitím asistenta pedagoga ve škole

Odbor školství, mládeže a sportu KÚ MSK

Informativní materiál oddělení správy škol

Určeno:

ředitelům MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatoře a VOŠ všech zřizovatelů s výjimkou škol zřizovaných MŠMT či registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy.

Vybrané právní předpisy:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, (§ 16 odst. 2, písm. g), § 16 odst. 11)
Vyhláška MŠMT č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (§ 5, § 32)

Žádost o souhlas s využitím asistenta pedagoga:

Žádost se podává v případě požadavku na navýšení finančních prostředků poskytovaných na činnost školy ze státního rozpočtu podle § 161 až 163 školského zákona z důvodu využití asistenta pedagoga (viz § 16 odst. 11 školského zákona)

Informace k udělování souhlasu s využitím asistenta pedagoga krajským úřadem od 1. 9. 2018:

Zákonem č. 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ze dne 8. 3. 2017 byl od 1. 9. 2018 zrušen odst. 11 § 16 školského zákona, který zní „Navýšení finančních prostředků poskytovaných na činnost školy ze státního rozpočtu podle § 161 až 163 z důvodu využití asistenta pedagoga je možné pouze, pokud dalo k využití asistenta pedagoga v daném případě souhlas ministerstvo v případě škol zřizovaných ministerstvem nebo registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, nebo krajský úřad v případě ostatních škol.“

V souvislosti s uvedeným oznamujeme, že pro využití asistenta pedagoga ve třídě, v níž se vzdělává dítě, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, v termínu od 1. 9. 2018 již není nutné žádat krajský úřad o udělení souhlasu.

Pro případné změny vč. finančních prostředků v souvislosti s využitím asistenta pedagoga od 1. 9. 2018 vyplňte výkaz R 44-99.

Podání žádosti:

1. Žádost podle ustanovení § 32 vyhlášky č. 27/2016 Sb., …

Žádost podávaná v souladu s ustanovením § 32 vyhlášky 27/2016 Sb., … vychází z doporučení školského poradenského zařízení vydaného do 31. 8. 2016 (může se jednat o přestup dítěte či žáka do jiné školy, platnost doporučení do roku 2018 aj.). Při podání žádosti se postupuje podle ustanovení § 7 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o  vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů. Žádost se zpracovává a odesílá elektronicky prostřednictvím FormFlow Serveru, formulář SK 305. Formulář elektronicky nepodepisujte (zkontrolujte, zda nemáte v "Možnostech" formuláře na kartě "Podpis" zaškrtnuto automatické připojení elektronického podpisu viz Návod).

Po elektronickém odeslání formuláře text vytiskněte a s níže požadovanými přílohami, podpisem a razítkem odešlete krajskému úřadu poštou na adresu:

Krajský úřad
odbor školství, mládeže a sportu
oddělení správy škol
28. října 117
702 18 Ostrava

nebo datovou schránkou.

Požadovanými přílohami žádosti jsou doporučení školského poradenského zařízení ke zřízení funkce asistenta pedagoga doplněné souhlasem zákonného zástupce dítěte či žáka nebo souhlasem zletilého žáka, studenta se zasláním tohoto doporučení krajskému úřadu v souvislosti s žádostí o udělení souhlasu s využitím asistenta pedagoga (ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

 

2. Žádost podle ustanovení § 5 vyhlášky č. 27/2016 Sb., …

Žádost podávaná s ohledem na ustanovení § 5 vyhlášky 27/2016 Sb., … vychází z doporučení školského poradenského zařízení vydaného od 1. 9. 2016. V doporučení musí být vyjádřen informovaný souhlas zákonného zástupce nebo žáka s poskytováním navržených podpůrných opatření – viz oddíl VI. Doporučení školského poradenského zařízení (projednává škola se zákonnými zástupci dítěte, žáka, zletilým žákem, studentem). Žádost se zpracovává a odesílá elektronicky prostřednictvím FormFlow Serveru, formulář SK 308. Formulář elektronicky nepodepisujte (zkontrolujte, zda nemáte v "Možnostech" formuláře na kartě "Podpis" zaškrtnuto automatické připojení elektronického podpisu viz Návod).

Po elektronickém odeslání „Žádosti o udělení souhlasu s využitím asistenta pedagoga“ tento formulář následně odešlete (bez dalších příloh) datovou schránkou krajskému úřadu.c

Vysvětlivky k formuláři:

Typ třídy – speciální (třída zřízená dle § 16 odst. 9 školského zákona s počtem žáků 6 – 14), speciální s doporučeným sníženým počtem žáků ve třídě (třída zřízená dle § 16 odst. 9 školského zákona s počtem žáků 4 – 6, tento počet žáků je uveden v doporučení školského poradenského zařízení), v ostatních případech se jedná o třídu běžnou.

Datum, od kdy bude AP působit (či dojde ke změně) – datum skutečného nástupu asistenta pedagoga, popřípadě termín změny financování stávajícího asistenta pedagoga (změna úvazku, ukončení souhlasu a podání nové žádosti apod.).

Škola (počet hodin AP dle doporučení ŠPZ, zdroj financování) – údaje uvedené v Doporučení školského poradenského zařízení v oddíle Personální podpora – pedagogická, Asistent pedagoga.

Školské zařízení (počet hodin AP dle doporučení ŠPZ, zdroj financování) – údaje uvedené v Doporučení školského poradenského zařízení v oddíle Podpora v ŠZ zřízeném při škole (uvádějte jako samostatný údaj v případě žáků s 3. stupněm podpůrného opatření, je-li požadováno navýšení finančních prostředků např. na školní družinu, školní klub – v rámci organizace).

Doporučení ŠPZ č. j. ze dne – údaje v hlavičce Doporučení školského poradenského zařízení.

Upozornění

Při obdržení doporučení školského poradenského zařízení zkontrolujte všechny údaje, zda souhlasí s tím, co škola projednávala se školským poradenským zařízením, případně zda nedošlo v doporučení k nějakému překlepu (např. v případě uváděných termínů).

Elektronický formulář žádosti:

Při potížích s přihlášením se ředitelé mohou obrátit na e-mail: ivana.lesova@msk.cz, do zprávy uveďte Váš identifikátor právnické osoby tzv. REDIZO

Změny v působení asistenta pedagoga:

Pokud v průběhu působení asistenta pedagoga ve škole dojde k nějaké změně související s podanou žádostí (např. změna jeho úvazku oproti vystavenému souhlasu, ukončení působení asistenta pedagoga v organizaci např. při přechodu žáka do jiné školy, neobsazení této funkce při nenastoupení žáka do školy vůbec atd.), je nutné tuto změnu oznámit krajskému úřadu (doporučujeme předem telefonicky konzultovat).

Kontaktní osoba:

PhDr. Libuše Josieková
tel.: 595 622 348
e-mail: libuse.josiekova@msk.cz

 

Aktualizováno dne 11. 6. 2018

frame-scrollup