Zpráva

Pravidla pro zabezpečení organizace a financování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT v Moravskoslezském kraji

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Č. j.: ŠMS/4103/05 Dne 9. 2. 2005

Čl. 1
Předmět úpravy

Pravidla pro zabezpečení organizace soutěží a přehlídek vědomostních, uměleckých a sportovních vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání (dále jen vyhláška), určují podmínky a postup pro poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Moravskoslezského kraje (dále jen kraje) na zabezpečení soutěží a přehlídek (dále jen soutěže) a pro realizaci soutěží v kraji s cílem, aby tyto prostředky byly hospodárně a účelně využívány.

Čl. 2
Finanční zabezpečení

1) Finanční prostředky poskytuje MŠMT a kraj na zabezpečení soutěží vyhlášených ministerstvem podle § 3 odst. 1 (soutěže typu A) nebo spolu s jiným vyhlašovatelem podle § 3 odst. 2 vyhlášky (soutěže typu B).

2) Finanční prostředky MŠMT v souladu s § 4 odst. 1 vyhlášky poskytuje Krajský úřad Moravskoslezského kraje (dále jen krajský úřad) pověřeným organizacím na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží, popř. dle § 4 odst. 2 vyhlášky na úhradu nákladů spojených s realizací soustředění na krajské a ústřední úrovni. Pokud je krajský úřad ministerstvem pověřen zabezpečením ústředního kola, převede finanční prostředky přímo škole, která je realizátorem ústředního kola. Vyúčtování dotace proběhne v souladu s platným metodickým pokynem ministerstva k  hospodaření s finančními prostředky poskytnutými na zabezpečení soutěží a přehlídek a jejich vyúčtování, v dohodnutém termínu, nejpozději však do konce ledna.

3) Finanční prostředky kraje jsou určeny k dofinancování nákladů na okresní, krajská a celostátní kola soutěží, popř. soustředění. Poskytují se pověřeným organizacím. Krajský úřad při převodu vymezí účelovost dotace, termín a způsob vyúčtování přidělených financí.

Čl. 3
Organizační zabezpečení

1) Vědomostní, umělecké a sportovní soutěže vyhlašované MŠMT zajištují pověřené organizace. Do konce září předkládají krajskému úřadu návrhy organizačního zajištění soutěží (místo konání, termín, odpovědný realizátor).

2) Soutěže probíhají podle závazných právních předpisů, organizačních řádů a propozic stanovených ministerstvem, Institutem dětí a mládeže MŠMT, Asociací školních sportovních klubů (AŠSK) a ostatními organizacemi, které se podílejí na odborném zajištění soutěže.

3) Pověřené organizace informují krajský úřad o zajištění průběhu (propozice) a výsledcích soutěží. Zveřejňují výsledky na svých webových stránkách. Po vyhodnocení ihned přihlašují organizátorovi vyššího kola postupující žáky. Vedou statistiky o počtech zúčastněných žáků (školní, okresní, krajská kola) a předají je do konce července krajskému úřadu. Diplomy, čestná uznání aj. ocenění jsou vždy podepsány jmenovaným zástupcem (zpravidla předsedou), popř. mohou být opatřena razítkem organizace zajišťující dohled nad odborností soutěže.

4) Pověřené organizace mohou vytvářet vnitřní předpis, ve kterém upravují podrobnosti k zabezpečení organizace a financování soutěží.

5) Stížnosti na průběh a organizaci soutěží a přehlídek řeší krajský úřad.

Čl. 4
Legislativní rámec

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhláška č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání

Metodický pokyn MŠMT k hospodaření s finančními prostředky poskytnutými na zabezpečení soutěží a přehlídek a jejich vyúčtování

Přehled soutěží vyhlášených MŠMT na příslušný školní rok, zveřejněný ve Věstníku MŠMT

Organizační řády jednotlivých soutěží zveřejněné ve Věstníku MŠMT

Veřejně prospěšné programy AŠSK ČR

Související zákonné normy:

Zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších úprav: § 829 a následující

Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších úprav

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Čl. 5
Zrušovací ustanovení

Zrušují se Pravidla pro organizování a financování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT v Moravskoslezském kraji Č. j.: ŠMS/14 512/04 ze dne 8. 1. 2004.

PaedDr. Tomáš Bouda v. r.
vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

frame-scrollup