Zpráva

Přestup do jiné střední školy, přerušení vzdělávání a opakování ročníku

Průběh středního vzdělávání

V průběhu středního vzdělávání se žákovi umožňuje přestup do jiné střední školy, přerušení vzděláváníopakování ročníku, a to na základě písemné žádosti podané příslušné střední škole. Součástí žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka je souhlas žáka. Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Žádost musí mít rovněž další náležitosti podání, jimiž jsou jméno a příjmení žadatele, datum narozenímísto trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení střední školy, jíž je určeno, a podpis osoby, která je činí. Kromě podpisu zákonného zástupce nezletilého žáka však musí být žádost opatřena také podpisem tohoto nezletilého žákav případě zletilého žáka musí být opatřena podpisem tohoto zletilého žáka.

Rozhodování škol zřizovaných krajem v níže uvedených záležitostech je správním řízením. Proti rozhodnutí školy v dané věci je tudíž možno podat odvolání.

Přestup do jiné střední školy

Seznam středních škol v Moravskoslezském kraji je možno vyhledat v seznamu škol a jednotlivé obory pak v seznamu oborů. O přestupu žáka střední školy do jiné střední školy rozhoduje škola, do které se žák hlásí. V rámci rozhodování o přestupu žáka, zejména pokud má při přestupu dojít ke změně oboru vzdělání, může ředitel školy stanovit rozdílovou zkoušku a určit její obsah, rozsah, termín a kritéria jejího hodnocení. Žák přestává být žákem školy, z níž přestoupil, dnem předcházejícím dni přijetí do jiné školy. O přijetí žáka informuje ředitel školy bez zbytečného odkladu ředitele školy, z níž žák přestoupil. Ředitel školy, z níž žák přestupuje, zašle do pěti pracovních dnů poté, co se dozvěděl o přijetí žáka na jinou školu, řediteli této školy kopii dokumentace žáka ze školní matriky, a bez zbytečného odkladu (ihned) zaznamená do evidenčního systému školy (v elektronické podobě). Jako poslední den docházky žáka uvede den předcházející dni přijetí na jinou školu.

Přerušení vzdělávání

Škola může žákovi, který splnil povinnou školní docházku, přerušit vzdělávání, a to na dobu nejvýše dvou let. Po dobu přerušení vzdělávání žák není žákem této školy. Po uplynutí doby přerušení vzdělávání pokračuje žák v tom ročníku, ve kterém bylo vzdělávání přerušeno, popřípadě se souhlasem ředitele školy ve vyšším ročníku, prokáže-li odpovídající znalosti. Ředitel školy na žádost ukončí přerušení vzdělávání i před uplynutím doby přerušení, nebrání-li tomu závažné důvody.

Opakování ročníku

Škola může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a který na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti; žák, který plní povinnou školní docházku, v těchto případech opakuje ročník vždy.

frame-scrollup