Zpráva

Přijímací řízení ve školním roce 2019/2020 - Informace pro žáky, rodiče, zákonné zástupce, uchazeče, výchovné poradce a ředitele základních škol

Informace pro žáky, rodiče, zákonné zástupce, uchazeče, výchovné poradce a ředitele základních škol

(dále jen „informace pro žáky“)

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích (dále také „SŠ“) se řídí, mimo jiné, následujícími právními předpisy a dokumenty:

 • zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“);
 • vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“);
 • zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“);
 • nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „nařízení vlády“);
 • sdělením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, (dále také „MŠMT“), kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2019/2020, č. j. MSMT-29437/2019-1 ze dne 30. září 2019, v souladu s ustanovením § 60c odst. 1 školského zákona, (dále jen „sdělení MŠMT“);
 • souborem pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2019/2020, vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, (dále jen „soubor pedagogicko-organizačních informací“), resp. kapitolou 4.1 z výše uvedeného souboru pedagogicko-organizačních informací – Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2019/2020.

Termíny pro podání přihlášek, zveřejnění kritérií přijímacího řízení, předpokládaného počtu přijímaných uchazečů i konání talentové zkoušky a školní přijímací zkoušky zadávané ředitelem školy v prvním kole přijímacího řízení jsou obsaženy v textu těchto informací pro žáky nebo v přehledné tabulce, která je přílohou těchto informací viz Příloha č. 1, zatímco jednotná přijímací zkouška, se bude konat v níže uvedených termínech.


Před podáním přihlášky, vyplnění a odevzdání přihlášky

 • uchazeč si vybere z nabídky oborů vzdělání středních škol; tyto informace a případně další z oblasti kariérového poradenství lze získat prostřednictvím webových stránek viz přehled odkazů na stránkách krajského úřadu, Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce nebo Portál České školní inspekce;
 • informuje se přímo ve středních školách (např. v rámci dnů otevřených dveří) nebo prostřednictvím webových stránek středních škol a ověří si zejména, jaké podmínky daná střední škola pro přijetí do vybraného oboru vzdělání stanovila (viz termín pro zveřejnění kritérií a počtu přijímaných v Příloze č. 1);
 • v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška v souladu s ustanovením § 60 odst. 5 školského zákona;
 • jednotná přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení do stanovených oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání, která se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena na tyto dny v souladu s výše uvedeným sdělením MŠMT:
Obor vzdělání První termín jednotné přijímací zkoušky Druhý termín jednotné přijímací zkoušky
Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia

14. dubna 2020
(úterý)

15. dubna 2020
(středa)

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií

16. dubna 2020
(čtvrtek)

17. dubna 2020
(pátek)

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělání na tyto dny:

První termín jednotné přijímací zkoušky Druhý termín jednotné přijímací zkoušky

13. května 2020
(středa)

14. května 2020
(čtvrtek)

 • termíny jednotné přijímací zkoušky se nevztahují na obory vzdělání se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním listem, obory zkráceného studia (kde lze konat přijímací zkoušku v období od 22. dubna do 30. dubna podle ustanovení § 60b odst. 1 školského zákona); dále se nevztahují na obory středních škol skupiny 82 Umění a užité umění, kde se koná talentová zkouška od 2. ledna do 15. ledna podle ustanovení § 62 odst. 3 školského zákona a obory vzdělání konzervatoří, kde se koná talentová zkouška od 15. ledna do 31. ledna podle ustanovení § 88 odst. 2 školského zákona;
 • uchazeč zváží své možnosti, případně se poradí s výchovným poradcem nebo školským poradenským zařízením;
 • při jednotné zkoušce v šestiletých a osmiletých oborech vzdělání se prokazují znalosti z obsahu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání úměrného době vzdělávání, v ostatních oborech vzdělání se prokazují znalosti z jeho celého obsahu;
 • uchazeč si zajistí přihlášku ke vzdělávání pro první kolo přijímacího řízení – buď ji může poskytnout základní, popř. střední škola, nebo ji uchazeč může získat (v elektronické podobě) prostřednictvím webových stránek MŠMT, nebo SEVT; přihlášku lze podat např. do nejvýše dvou různých středních škol nebo do nejvýše dvou různých oborů vzdělání v jedné střední škole nebo do nejvýše dvou oborů vzdělání v jedné střední škole v různých zaměřeních školního vzdělávacího programu; je možné v prvním kole přijímacího řízení podat až dvě přihlášky na obory s talentovou zkouškou (uplatněné do 30. listopadu) a až dvě přihlášky na obory bez talentové zkoušky (uplatněné do 1. března);
 • pořadí škol a oboru vzdělání musí být na obou přihláškách shodné!; pořadím škol uvedených v přihlášce se určuje, na které škole a v jakém termínu bude konána jednotná zkouška v přijímacím řízení pro obory s maturitní zkouškou (současně zapsané pořadí škol neurčuje, kterou školu uchazeč preferuje);
 • na tiskopise přihlášky pro denní formu vzdělávání (růžový podtisk) se uvádějí dvě školy (a dva obory vzdělání), pokud se do nich uchazeč hlásí; když se hlásí jen do jedné školy (oboru vzdělání), druhou školu (obor vzdělání) nevyplňuje; v případě, že se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání (případně dvou různých zaměření školního vzdělávacího programu) v jedné škole, uvede na prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru vzdělání (případně zaměření školního vzdělávacího programu) a na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání (případně odlišné zaměření školního vzdělávacího programu);
 • na tiskopise přihlášky pro obory vzdělání s talentovou zkouškou všech forem vzdělávání (modrý podtisk) se uvádějí dvě školy (a dva obory vzdělání), pokud se do nich uchazeč hlásí; když se hlásí jen do jedné školy (oboru vzdělání), druhou školu (obor vzdělání) nevyplňuje; v případě, že se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání (případně dvou různých zaměření školního vzdělávacího programu) v jedné škole, uvede na prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru vzdělání (případně zaměření školního vzdělávacího programu) a na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání (případně odlišné zaměření školního vzdělávacího programu), takový uchazeč může podat až dvě přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou a až dvě přihlášky do oboru vzdělání bez talentové zkoušky;
 • na tiskopise přihlášky do oboru vzdělání v jiné než denní formě vzdělávání (zelený podtisk) se uvádějí dvě školy (a dva obory vzdělání), pokud se do nich uchazeč hlásí; když se hlásí jen do jedné školy (oboru vzdělání), druhou školu (obor vzdělání) nevyplňuje; v případě, že se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání (případně dvou různých zaměření školního vzdělávacího programu) v jedné škole, uvede na prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru vzdělání (případně zaměření školního vzdělávacího programu) a na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání (případně odlišné zaměření školního vzdělávacího programu);
 • na tiskopise přihlášky pro nástavbové studium všech forem vzdělávání (hnědý podtisk) se uvádějí dvě školy (a dva obory vzdělání), pokud se do nich uchazeč hlásí; když se hlásí jen do jedné školy (oboru vzdělání), druhou školu (obor vzdělání) nevyplňuje; v případě, že se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání (případně dvou různých zaměření školního vzdělávacího programu) v jedné škole, uvede na prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru vzdělání (případně zaměření školního vzdělávacího programu) a na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání (případně odlišné zaměření školního vzdělávacího programu);
 • pokud se bude konat i školní přijímací zkouška stanovená ředitelem SŠ, uchazeč v přihlášce uvede jeden z termínů školní přijímací zkoušky, kdy se chce zúčastnit této školní přijímací zkoušky;
 • v případě oboru vzdělání s talentovou zkouškou uchazeč v přihlášce uvede jeden z termínů talentové zkoušky, kdy se chce zúčastnit této talentové zkoušky;
 • do tiskopisu přihlášky pro daný obor vzdělání se lékařský posudek doplňuje jen v případě, že se uchazeč hlásí do oboru vzdělání, u něhož jsou podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání stanoveny výše uvedeným nařízením vlády; zpravidla se např. nepožaduje pro obor Gymnázium, s výjimkou oboru Gymnázium se sportovní přípravou; lékařský posudek nemusí být přiložen na samostatném tiskopisu – zpravidla stačí vyplnění jen v přihlášce (v oddíle závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání); pokud je však posudkový závěr obsáhlejší, lze jej uvést v příloze přihlášky; pokud se uchazeč hlásí do dvou různých oborů vzdělání (např. Hotelnictví a Praktická sestra), může lékařský posudek (závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání) obsahovat takové hodnocení zdravotní způsobilosti uchazeče, které zohlední jeho předpoklady pro každý z obou oborů vzdělání; k přihlášce do příslušného oboru vzdělání lze i v dalších kolech přijímacího řízení přiložit ověřenou kopii posudku, který vyjadřuje zdravotní způsobilost vzdělávat se v tomto oboru (nemusí být vystaven znovu);
 • vyplněná přihláška se odevzdává v listinné podobě; přihlášku lze okopírovat (v případě elektronického vyplnění dvakrát vytisknout); obě vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší a základní škola na obou vyhotoveních potvrdí opis klasifikace z  vysvědčení (pokud nejsou přiloženy úředně ověřené kopie vysvědčení či úředně ověřená kopie výpisu z vysvědčení vydaného v pololetí posledního ročníku); po případném doplnění lékařského posudku odevzdá uchazeč kompletní přihlášku (včetně všech náležitostí) příslušné střední škole, resp. do obou zvolených středních škol, do každé z nich po jednom vyhotovení (viz termín pro podání přihlášky v prvním kole přijímacího řízení v Příloze č. 1); v případě, že se uchazeč hlásí ve stejné škole do dvou různých oborů (případně do různých zaměření školního vzdělávacího programu), musí i v tomto případě podat dvě přihlášky; ředitel školy každé z nich přidělí číslo jednací a zaeviduje je;
 • uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami k přihlášce přiloží doporučení školského poradenského zařízení, předkládání doporučení školského poradenského zařízení, a tím žádosti na úpravu podmínek přijímacího řízení, je na uchazeči nebo jeho zákonném zástupci (nepředkládá se povinně) podle ustanovení § 16a odst. 1 školského zákona, při zpracovávání doporučení školského poradenského zařízení se zohledňuje, zda jde o obor vzdělání, kde je nebo není požadován lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru vzdělání podle výše uvedeného nařízení vlády, uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami ředitel školy upraví podmínky přijímacího řízení a uzpůsobí konání přijímací zkoušky podle doporučení školského poradenského zařízení;
 • osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky, znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem;
 • k přihlášce uchazeč přiloží i další potřebné doklady, pokud je střední škola vyžaduje;
 • je vhodné převzít ve střední škole potvrzení o podání přihlášky, v případě zaslání poštou uschovat podací lístek jako potvrzení o včasném podání přihlášky.

Získání zápisového lístku

 • uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole nejpozději do 15. března; v ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá;
 • na tiskopisu zápisového lístku se uvádí školní rok, ve kterém se má uchazeč stát žákem SŠ (pro který je vydáván); tímto je dána platnost zápisového lístku na příslušný školní rok (neuplatněný zápisový lístek nemůže uchazeč použít pro přijetí ke vzdělávání pro další školní roky) podle § 17 odst. 7 vyhlášky;
 • na nástavbové studium, zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem, zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou a na vzdělávání ve večerní, dálkové, distanční a kombinované formě vzdělávání se zápisové lístky nevztahují, a proto je uchazeči pro tyto druhy a formy vzdělávání neobdrží ani neodevzdávají;
 • v případě ztráty nebo zničení zápisového lístku ten orgán, který ztracený nebo zničený zápisový lístek vydal, na základě písemné žádosti vydá bez zbytečného odkladu náhradní zápisový lístek; součástí této žádosti je čestné prohlášení zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole – součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je i podpis nezletilého uchazeče.

Po odevzdání přihlášek

 • jednotná zkouška (v oborech vzdělání s maturitní zkouškou) se koná v prvním kole přijímacího řízení, a to v termínu uvedeném v těchto informacích pro žáky v příslušné tabulce, každý uchazeč může písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace přijímacího řízení konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí (uchazeč, který se hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, koná jednotnou zkoušku přednostně ve škole/školách, kde se právě hlásil na obor Gymnázium se sportovní přípravou);
 • uchazeč koná talentovou zkoušku (v případě oboru vzdělání s talentovou zkouškou), školní přijímací zkoušku, je-li stanovena, v příslušné střední škole;
 • pokud však uchazeč pro vážné (např. zdravotní) důvody nebude moci konat jednotnou zkoušku, jednotným náhradním termínem pro první kolo přijímacího řízení je 13. květen 2020, resp. 14. květen 2020 (viz výše uvedená přehledná tabulka); střední škola umožní vykonání jednotné zkoušky v náhradním termínu uchazeči, který se pro vážné důvody k těmto testům nedostaví, svou neúčast nejpozději do 3 dnů písemně omluví (a to řediteli střední školy, ve které ji měl konat) a omluva je uznána; pro takového uchazeče ponechá střední škola místo v rámci prvního kola přijímacího řízení;
 • uchazeči, který se pro vážné důvody ke školní přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce (nikoliv k jednotné zkoušce) v určeném termínu nedostaví a svou neúčast řádně písemně omluví nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro školní přijímací zkoušku nebo talentovou zkoušku, stanoví střední škola náhradní termín pro její vykonání – školní přijímací zkouška nebo talentová zkouška v náhradním termínu se koná nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné školní přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky;
 • pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení (pod registračními čísly) se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve střední škole i na jejím webu včetně kritérií přijímacího řízení.

Oznámení rozhodnutí o přijetí a doručení rozhodnutí o nepřijetí

 • střední škola po ukončení hodnocení přijímacího řízení v prvním kole zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů doručí rozhodnutí o nepřijetí;
 • rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče; seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň po dobu 15 dnů; obsahuje datum zveřejnění a poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku ve stanovené lhůtě; zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená;
 • uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče si vyzvedne rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání; rozhodnutí, které nelze doručit, se ukládá na poště, pak je považováno za doručené.

Potvrzení nástupu do střední školy – odevzdání zápisového lístku (neplatí pro nástavbové studium, zkrácené studium, večerní, dálkovou, distanční a kombinovanou formu vzdělávání)

 • po oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí potvrdit úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku střední škole, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí; zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb; pokud zápisový lístek není odevzdán ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v dané střední škole; zápisový lístek musí být podepsán zletilým uchazečem nebo jak nezletilým uchazečem, tak i jeho zákonným zástupcem;
 • zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, do níž byl přijat na základě odvolání; uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle ustanovení § 62 školského zákona (do oboru střední školy s talentovou zkouškou) nebo ustanovení § 88 školského zákona (do oboru konzervatoře), pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje ustanovení § 62 nebo ustanovení § 88 školského zákona.

Možnost odvolání

 • odvolání uchazeče proti rozhodnutí střední školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí; odvolání je možno podat teprve poté, kdy střední škola rozhodnutí již vydala (tzn. buď předala písemné vyhotovení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání k odeslání, nebo si je zletilý uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče osobně převzal ve střední škole nebo vyzvedl na poště);
 • odvolání se podává zásadně prostřednictvím školy, která rozhodnutí vystavila, nikoliv přímo krajskému úřadu;
 • odvolání musí být podepsáno zákonným zástupcem nezletilého uchazeče nebo zletilým uchazečem.

Další kola přijímacího řízení

 • uchazeč si zjistí informace o vyhlášených dalších kolech přijímacího řízení i volných místech na webu středních škol nebo kraje a může si podat přihlášky ke vzdělávání (obdobně jako v prvním kole přijímacího řízení), přičemž jejich počet není omezen;
 • tiskopis přihlášky platí i pro další kola přijímacího řízení, přičemž se v ní vyplňuje jen jedna škola (obor vzdělání, případně zaměření podle školního vzdělávacího programu), do níž uchazeč přihlášku podává;
 • rozhodnutí o případném zohlednění výsledků jednotné přijímací zkoušky konané v prvním kole přijímacího řízení pro hodnocení v dalších kolech přijímacího řízení je v kompetenci jednotlivých středních škol; pokud střední škola rozhodne o uplatnění výsledků jednotné přijímací zkoušky v dalších kolech přijímacího řízení, zohlední tuto skutečnost v kritériích přijímacího řízení pro následující kolo přijímacího řízení a současně střední škola určí náhradní způsob hodnocení v případě takových uchazečů, kteří jednotnou zkoušku nekonali.

Nástup do střední školy

 • žákem střední školy se uchazeč stává prvního dne školního roku, pro který byl přijat do oboru vzdělání a pro který předložil škole zápisový lístek.

Příloha č. 1 - Termíny pro první kolo přijímacího řízení

Termín Aktivita

do 30. září 2019

Ministerstvo do 30. září předchozího kalendářního roku stanoví termín pro konání jednotných zkoušek podle ustanovení § 60c odst. 1 školského zákona.

do 31. října 2019

Ředitel školy vyhlásí 1. kolo do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

do 30. listopadu 2019 (sobota)

Uchazeči odevzdají přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

(Na počítání času při podání přihlášky v přijímacím řízení se vztahuje § 40 správního řádu. Přihláška je podána včas, pokud je podána poslední pracovní den lhůty, a pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je jím následující pracovní den. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty podána přihláška na SŠ nebo je-li v tento den podána prostřednictvím držitele poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence anebo osobě, která má obdobné postavení v jiném státě.)

od 2. ledna
do 15. ledna 
2020

Talentové zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou mimo Gymnázium se sportovní přípravou.

od 2. ledna
do 15. února 
2020

Talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

do 20. ledna 2020

Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky s výjimkou Gymnázií se sportovní přípravou.

od 15. ledna
do 31. ledna 
2020

Talentové zkoušky v konzervatořích.

do 31. ledna 2020

Ředitel školy vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou).

do 20. února 2019

Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

do 1. března 2020 (neděle)

Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky.

(Na počítání času při podání přihlášky v přijímacím řízení se vztahuje § 40 správního řádu. Přihláška je podána včas, pokud je podána poslední pracovní den lhůty, a pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je jím následující pracovní den. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty podána přihláška na SŠ nebo je-li v tento den podána prostřednictvím držitele poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence anebo osobě, která má obdobné postavení v jiném státě.)

od 12. dubna
do 28. dubna 
2020

Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

od 22. dubna
do 30. dubna 
2020

Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

14. dubna 2020

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle ustanovení § 60c odst. 1 školského zákona).

15. dubna 2020

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle ustanovení § 60c odst. 1 školského zákona.

16. dubna 2020

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle ustanovení § 60c odst. 1 školského zákona).

17. dubna 2020

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle ustanovení § 60c odst. 1 školského zákona).

13. května 2020

1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

14. května 2020

2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

frame-scrollup