Zpráva

Přijímací řízení ve školním roce 2020/2021 - Informace pro žáky, rodiče, zákonné zástupce, uchazeče, výchovné poradce a ředitele základních škol

Informace k průběhu a termínům

(dále jen „informace pro žáky“)

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích (dále také „SŠ“) se řídí, mimo jiné, následujícími právními předpisy a dokumenty:

 • zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  vybraná ustanovení zákona:
  • § 59 – podmínky přijetí ke vzdělávání ve SŠ,
  • § 60 – organizace přijímacího řízení,
  • § 60a – přihláška,
  • § 60b – obsah a forma přijímacích zkoušek,
  • § 60c – organizace přijímacích zkoušek,
  • § 60d – hodnocení výsledků přijímacího řízení,
  • § 60e – rozhodnutí o přijetí a doručování rozhodnutí,
  • § 60f – další kola přijímacího řízení,
  • § 60g – zápisový lístek,
  • § 61 – přijímání do šestiletého a osmiletého gymnázia,
  • § 62 – přijímání do oborů s talentovou zkouškou,
  • § 83 – nástavbové studium,
  • § 84 – zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem,
  • § 85 – zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou,
  • § 88 – přijímání ke vzdělávání v konzervatoři;
 • vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů;
 • vyhláškou č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2;
 • zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
  § 40 – přihláška je podána včas, pokud je podána poslední pracovní den lhůty, a pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je jím následující pracovní den; lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty podána přihláška na SŠ nebo je-li v tento den podána prostřednictvím držitele poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence anebo osobě, která má obdobné postavení v jiném státě;
 • nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů;
 • sdělením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021, č. j. MSMT-34536/2020-1 ze září 2020;
 • souborem pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2020/2021, vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, (dále jen „soubor pedagogicko-organizačních informací“), resp. kapitolou 6.1 z výše uvedeného souboru pedagogicko-organizačních informací – Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře.

 

Termíny pro podání přihlášek, zveřejnění kritérií přijímacího řízení, předpokládaného počtu přijímaných uchazečů i konání talentové zkoušky a školní přijímací zkoušky zadávané ředitelem školy v prvním kole přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021 naleznete níže.

Termíny pro první kolo přijímacího řízení stručně a přehledně

 

do 30. září 2020

Ministerstvo stanoví termín pro konání jednotných zkoušek.

do 31. října 2020

Ředitel školy vyhlásí 1. kolo do oborů s talentovou zkouškou.

do 30. listopadu 2020 (pondělí)

Uchazeči odevzdají přihlášky do oborů s talentovou zkouškou.

od 2. ledna
do 15. ledna 2021

Talentové zkoušky do oboru s talentovou zkouškou mimo oboru Gymnázium se sportovní přípravou a mimo konzervatoře.

od 2. ledna
do 15. února 2021

Talentové zkoušky do oboru Gymnázium se sportovní přípravou.

do 20. ledna 2021

Zaslání výsledků talentové zkoušky s výjimkou oboru Gymnázium se sportovní přípravou a mimo konzervatoře.

od 15. ledna
do 31. ledna 2021

Talentové zkoušky v konzervatořích.

do 31. ledna 2021

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení (s výjimkou oborů s talentovou zkouškou).

do 20. února 2021

Zaslání výsledků talentové zkoušky do oboru Gymnázium se sportovní přípravou.

do 1. března 2021 (pondělí)

Odevzdání přihlášky do oborů bez talentové zkoušky.

od 12. dubna
do 28. dubna 2021

Období pro 1. kolo přijímací zkoušky v oborech s maturitní zkouškou.

od 22. dubna
do 30. dubna 2021

Období pro 1. kolo přijímací zkoušky v oborech s výučním listem a závěrečnou zkouškou.

12. dubna 2021

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory, včetně nástavbového studia.

13. dubna 2021

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory, včetně nástavbového studia.

14. dubna 2021

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií.

15. dubna 2021

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií.

12. května 2021

1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

13. května 2021

2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.


Před podáním přihlášky, vyplnění a odevzdání přihlášky

 • jednotná přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání (denní, dálkové, večerní, distanční nebo kombinované) se koná formou písemného testu z Českého jazyka a literatury a z Matematiky a její aplikace ve dvou termínech viz tabulka výše, uvedené termíny se nevztahují na obory se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním listem, obory zkráceného studia (kde lze konat přijímací zkoušku v období od 22. dubna do 30. dubna); dále se nevztahují na obory skupiny 82 Umění a užité umění, kde se koná talentová zkouška od 2. ledna do 15. ledna a obory konzervatoří, kde se koná talentová zkouška od 15. ledna do 31. ledna;
 • uchazeč se může při výběru poradit s výchovným poradcem nebo školským poradenským zařízením;
 • uchazeč si zajistí přihlášku pro první kolo přijímacího řízení – buď ji může poskytnout základní, popř. střední škola, nebo ji uchazeč může získat (v elektronické podobě) prostřednictvím webových stránek MŠMT, nebo SEVT, přihlášku lze podat:
  • do nejvýše dvou různých středních škol,
  • nebo do nejvýše dvou různých oborů v jedné střední škole,
  • nebo do nejvýše dvou různých zaměření jednoho oboru v jedné střední škole;
 • v prvním kole je možné podat až dvě přihlášky na obory s talentovou zkouškou (uplatněné do 30. listopadu) a následně až dvě přihlášky na obory bez talentové zkoušky (uplatněné do 1. března); uchazeč, který se hlásí jen do oboru/oborů bez talentové zkoušky, podává nejvýše dvě přihlášky;
 • pořadí škol a oborů musí být na obou přihláškách shodné!; škola, která je uvedena jako první, je ta, kde bude uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku v 1. termínu (pořadí škol neurčuje, kterou školu uchazeč preferuje, pouze termín a školu, kdy a kde koná zkoušku);
 • tiskopisy přihlášek jsou rozdělené barevně
  • růžový podtisk – pro denní formu vzdělávání; uchazeč může uvést nejvýše dvě školy (a dva obory); v případě výběru jedné školy (oboru), druhá škola (obor) se nevyplňuje; v případě, že se uchazeč hlásí v rámci jedné školy do dvou oborů (případně dvou různých zaměření téhož oboru), uvede na prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru (případně zaměření oboru) a na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání (případně odlišné zaměření);
  • modrý podtisk tiskopis pro obory s talentovou zkouškou všech forem (denní, dálková, večerní, distanční, kombinovaná); uchazeč může uvést nejvýše dvě školy (a dva obory); v případě výběru jedné školy (oboru), druhá škola (obor) se nevyplňuje; v případě, že se uchazeč hlásí v rámci jedné školy do dvou oborů (případně dvou různých zaměření téhož oboru), uvede na prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru (případně zaměření oboru) a na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání (případně odlišné zaměření); uchazeč může podat až dvě přihlášky do oboru s talentovou zkouškou a až dvě přihlášky do oboru bez talentové zkoušky;
  • zelený podtisk – obory v jiné než denní formě (dálková, večerní, distanční a kombinovaná); při vyplňování uchazeč postupuje obdobně jako při vyplňování tiskopisu pro denní formu;
  • hnědý podtisk – pro nástavbové studium všech forem; při vyplňování uchazeč postupuje obdobně jako při vyplňování tiskopisu pro denní formu;
 • pokud se bude konat i školní přijímací zkouška stanovená ředitelem SŠ, uchazeč v přihlášce uvede jeden z termínů školní přijímací zkoušky, kdy se chce zúčastnit této školní přijímací zkoušky;
 • v případě oboru s talentovou zkouškou uchazeč v přihlášce uvede jeden z termínů talentové zkoušky, kdy se chce zúčastnit této talentové zkoušky;
 • do tiskopisu přihlášky pro daný obor se lékařský posudek doplňuje jen v případě, že se uchazeč hlásí do oboru, u něhož jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny výše uvedeným nařízením vlády; zpravidla se např. nepožaduje pro obor Gymnázium, s výjimkou oboru Gymnázium se sportovní přípravou; lékařský posudek nemusí být přiložen na samostatném tiskopisu – zpravidla stačí vyplnění jen v přihlášce (v oddíle závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání); pokud je však posudkový závěr obsáhlejší, lze jej uvést v příloze přihlášky; pokud se uchazeč hlásí do dvou různých oborů (např. Hotelnictví a Praktická sestra), může lékařský posudek (závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání) obsahovat takové hodnocení zdravotní způsobilosti uchazeče, které zohlední jeho předpoklady pro každý z obou oborů; k přihlášce do příslušného oboru lze i v dalších kolech přijímacího řízení přiložit ověřenou kopii posudku, který vyjadřuje zdravotní způsobilost vzdělávat se v tomto oboru (nemusí být vystaven znovu);
 • vyplněná přihláška se odevzdává v listinné podobě; přihlášku lze okopírovat (v případě elektronického vyplnění dvakrát vytisknout); obě vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší a základní škola na obou vyhotoveních potvrdí opis klasifikace z vysvědčení (pokud nejsou přiloženy úředně ověřené kopie vysvědčení či úředně ověřená kopie výpisu z vysvědčení vydaného v pololetí posledního ročníku) – v přijímacím řízení se prospěch za druhé pololetí školního roku 2019/2020 nehodnotí; po případném doplnění lékařského posudku odevzdá uchazeč kompletní přihlášku (včetně všech náležitostí) příslušné střední škole, resp. do obou zvolených středních škol, do každé z nich po jednom vyhotovení (viz termín pro podání přihlášky v prvním kole přijímacího řízení výše); v případě, že se uchazeč hlásí ve stejné škole do dvou různých oborů (případně do různých zaměření téhož oboru), musí i v tomto případě podat dvě přihlášky;
 • uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami může k přihlášce přiložit doporučení školského poradenského zařízení na úpravu podmínek přijímacího řízení (nepředkládá se povinně); uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami ředitel školy upraví podmínky přijímacího řízení a uzpůsobí konání přijímací zkoušky podle doporučení školského poradenského zařízení;
 • uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky; znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru, škola u těchto osob ověří rozhovorem;
 • k přihlášce uchazeč přiloží i další potřebné doklady, pokud je střední škola vyžaduje;
 • je vhodné převzít ve střední škole potvrzení o podání přihlášky, v případě zaslání poštou uschovat podací lístek jako potvrzení o včasném podání přihlášky.

Získání zápisového lístku

 • uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek ve své základní škole nejpozději do 15. března; v ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá;
 • na tiskopisu zápisového lístku se uvádí školní rok, ve kterém se má uchazeč stát žákem SŠ (pro který je vydáván); tím je dána platnost zápisového lístku na příslušný školní rok (neuplatněný zápisový lístek nemůže uchazeč použít pro přijetí ke vzdělávání pro další školní roky);
 • uchazeč neodevzdává zápisový lístek, pokud chce studovat:
  • v nástavbovém studiu,
  • ve zkráceném studiu pro získání středního vzdělání s výučním listem,
  • ve zkráceném studiu pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou,
  • ve večerní,
  • v dálkové,
  • v distanční,
  • v kombinované formě;
 • pokud dojde ke ztrátě nebo zničení zápisového lístku, obraťte se s žádostí o vydání náhradního zápisového lístku na základní školu nebo krajský úřad podle toho, kdo původní zápisový lístek vydal; žádost se podává písemně bez zbytečného odkladu, nezbytnou součástí je čestné prohlášení zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého, že původní zápisový lístek nepoužil; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce je i podpis nezletilého uchazeče.

Po odevzdání přihlášek

 • jednotná zkouška (v oborech s maturitní zkouškou) se koná v prvním kole přijímacího řízení, a to v termínu uvedeném výše, každý uchazeč může písemný test z českého jazyka a literatury a písemný test z matematiky v rámci přijímacího řízení konat dvakrát, v prvním termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí (uchazeč, který se hlásí na obor Gymnázium se sportovní přípravou, koná jednotnou zkoušku přednostně v této škole);
 • talentovou zkoušku a školní přijímací zkoušku, je-li stanovena, uchazeč koná v příslušné střední škole;
 • pokud uchazeč pro vážné (např. zdravotní) důvody nebude moci konat jednotnou zkoušku v řádném termínu, nejpozději do 3 kalendářních dnů po termínu konání jednotné zkoušky se písemně omluví řediteli střední školy, ve které ji měl konat; střední škola umožní vykonání jednotné zkoušky v náhradním termínu, je-li omluva uznána;
 • uchazeči, který se pro vážné důvody ke školní přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce nedostaví a svou neúčast řádně písemně omluví nejpozději do 3 kalendářních dnů po termínu stanoveném pro školní přijímací zkoušku nebo talentovou zkoušku, stanoví střední škola náhradní termín pro její vykonání – školní přijímací zkouška nebo talentová zkouška v náhradním termínu se koná nejpozději do 1 měsíce po řádném termínu;
 • pořadí uchazečů (pod registračními čísly) se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve střední škole i na jejím webu včetně kritérií přijímacího řízení.

Oznámení rozhodnutí o přijetí a doručení rozhodnutí o nepřijetí

 • střední škola po ukončení hodnocení přijímacího řízení v prvním kole zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým odešle písemné rozhodnutí o nepřijetí;
 • rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup (na webových stránkách), a to alespoň po dobu 15 dnů; seznam obsahuje datum zveřejnění a poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku ve stanovené lhůtě; zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená;
 • nepřevzatá rozhodnutí o nepřijetí se ukládá na poště po dobu 10 kalendářních dnů, poté je považováno za doručené.

Potvrzení nástupu do střední školy = odevzdání zápisového lístku

(neplatí pro nástavbové studium, zkrácené studium, večerní, dálkovou, distanční a kombinovanou formu vzdělávání)

 • po oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeč/zákonný zástupce musí potvrdit střední škole svou volbu odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů; zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k odeslání poštou; pokud zápisový lístek není odevzdán ve stanovené lhůtě, ztrácí přijatý uchazeč právo zahájit vzdělávání v dané škole; zápisový lístek musí být podepsán zletilým uchazečem, nebo nezletilým uchazečem a současně jeho zákonným zástupcem;
 • zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, výjimkou je pouze pokud:
  • byl přijat na základě odvolání;
  • byl přijat do oboru bez talentové zkoušky a dříve zápisový lístek odevzdal do oboru s talentovou zkouškou nebo do oboru konzervatoře.

Možnost odvolání

 • odvolání uchazeče proti rozhodnutí lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí; ne dříve než škola rozhodnutí zveřejnila nebo předala k odeslání nebo bylo osobně převzato ve škole;
 • odvolání se podává zásadně té škole, která rozhodnutí vystavila, nikoliv přímo krajskému úřadu;
 • odvolání musí být podepsáno zákonným zástupcem nezletilého uchazeče nebo zletilým uchazečem.

Další kola přijímacího řízení

 • informace o vyhlášených dalších kolech přijímacího řízení i volných místech lze získat na webu středních škol nebo kraje; počet přihlášek v dalších kolech již není omezen;
 • tiskopisy přihlášek platí i pro další kola přijímacího řízení, vyplňuje se jen jedna škola (jeden obor, případně zaměření oboru), do níž uchazeč přihlášku podává;
 • v dalším kole přijímacího řízení škola může zohlednit výsledky jednotné zkoušky; pokud střední škola takto rozhodne, tuto skutečnost uvede v kritériích přijímacího řízení a současně určí náhradní způsob hodnocení uchazečů, kteří jednotnou zkoušku nekonali.

Nástup do střední školy

 • žákem střední školy se uchazeč stává prvního dne školního roku.

frame-scrollup