Zpráva

Projekt „Rosteme s knihou“

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek–Místek, příspěvková organizace, která se zaměřuje na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, realizovala v tomto školním roce již 5. ročník celoškolního projektu „Rosteme s knihou“.

Na začátku školního roku si žáci každé třídy vybrali knihu, kterou budou číst v hodinách čtení a vytvářet si společně čtenářské deníky. Náplň projektu se prolínala s předměty Výtvarná výchova (vytvoření vlastních ilustrací vybraného příběhu), Jazyk český (příprava čtení), Zeměpis, Dějepis či Přírodověda. Garantem projektu byl pan Mgr. Jaromír Polášek, lektor Muzea Beskyd Frýdek-Místek, a jeho manželka Mgr. Bc. Jiřina Polášková. Na společném setkání v závěru školního roku žáci prezentovali své knihy, se kterými během celého školního roku ve třídě pracovali. Čtení se žákům opravdu povedlo a každá třída knihu originálně představila podle svých možností a schopností. Někdo připravil scénku spolu se čtením, další zase četli a k tomu ukazovali obrázky jako doprovod, někdo pro lepší uchopitelnost příběhu připojil i film.

Projekt byl tento rok opravdu velmi zdařilý a obohacující nejen pro žáky, ale také pro učitele. Četba knih je pro všechny velmi důležitá, a to zejména v oblasti řečové a logopedické nápravy. Přináší žákům rozvoj fantazie, komunikace, empatie a mnoho dalších zkušeností pro jejich budoucí život.


9. července 2018
frame-scrollup