Zpráva

Školy zřizující školní poradenské pracoviště

Na vybraných školách v kraji byla zřízena školní poradenská pracoviště, která zajišťují poradenské služby na úrovni školy. Pracuje zde školní psycholog nebo školní speciální pedagog, který řeší aktuální problémy v součinnosti s výchovným poradcem a metodikem prevence. Školní psycholog a školní speciální pedagog pracuje v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Řeší zejména problémy osobnostního a sociálního vývoje žáků, nabízí pomoc při hledání aktuálních učebních strategií a při řešení neprospěchu, pomoc s adaptací na nové sociální prostředí. Součástí práce školního psychologa a školního speciálního pedagoga je rovněž příprava podmínek a rozšiřování možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, budování příznivého sociálního klimatu pro integraci žáků z odlišného kulturního nebo sociálně znevýhodňujícího prostředí, průběžná a dlouhodobá péče o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování, metodická podpora učitelů při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání.

Zprávy o činnosti školních poradenských pracovišť

frame-scrollup