Zpráva

Školy zřizující školní poradenské pracoviště

Na vybraných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem byla zřízena školní poradenská pracoviště, která zajišťují poradenské služby na úrovni školy. Pracuje zde školní psycholog nebo školní speciální pedagog, který řeší aktuální problémy v součinnosti s výchovným poradcem a metodikem prevence. Školní psycholog a školní speciální pedagog pracuje v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Řeší zejména problémy osobnostního a sociálního vývoje žáků, nabízí pomoc při hledání aktuálních učebních strategií a při řešení neprospěchu, pomoc s adaptací na nové sociální prostředí. Součástí práce školního psychologa a školního speciálního pedagoga je rovněž příprava podmínek a rozšiřování možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, budování příznivého sociálního klimatu pro integraci žáků z odlišného kulturního nebo sociálně znevýhodňujícího prostředí, průběžná a dlouhodobá péče o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování, metodická podpora učitelů při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání.

Zprávy o činnosti školních poradenských pracovišť

frame-scrollup