Zpráva

Sport

V této oblasti se zaměřujeme na rozvoj tělovýchovy a sportu, včetně podpory handicapovaných sportovců, dále na dotační politiku a spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi v Moravskoslezském kraji.

Referenta pro rozvoj sportu můžete kontaktovat v oblastech:

 • metodické činnosti v oblasti sportu,
 • analýzy rozvoje sportu v kraji, zaměřenou zejména na děti a mládež, seniory a zdravotně handicapované občany, vytváření podmínek pro pravidelnou sportovní a rekreační činnost všech občanů, přípravu sportovních talentů,
 • konzultační a metodické činnosti v oblasti sportovních aktivit v kraji, odborné a koordinační pomoci v oblasti sportu školám, školským zařízením a ostatním organizacím,
 • analýzy stavu, provozuschopnosti a využívání sportovních zařízení,
 • aktualizace Programu rozvoje Moravskoslezského kraje v oblasti tělesné kultury, využití volného času a zdravého způsobu života,
 • projektu "Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení V.",
 • zpracování a aktualizace informační databáze sportovních zařízení v kraji,
 • přípravy podkladů k přidělování dotací v oblasti tělovýchovy a sportu,
 • významných krajských reprezentačních akce (Olympiády dětí a mládeže, oceňování nejúspěšnějších sportovců kraje, mezikrajské hry apod.),
 • komunikace s odborem pro mládež a odborem tělovýchovy a sportu MŠMT, s Asociací školních sportovních klubů, s MSKO ČUS, Všesportovním kolegiem Moravskoslezského kraje,
 • a dalšími organizacemi zajišťující sportovní soutěže, sportovními svazy, s orgány nižších článků státní správy a samosprávy při koordinaci, propagaci, organizování významných sportovních akcí v kraji a občanskými sdruženími v oblasti tělovýchovy a sportu,
 • organizačně-technické a administrativní práce související s činností VTS.

Kontaktními pracovníky pro realizaci rozvoje tělovýchovy a sportu, dotační politiky v oblasti sportu a spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi v Moravskoslezském kraji je:


frame-scrollup