Zpráva

Výběrové řízení - Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, příspěvková organizace

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

RADA KRAJE

vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na vedoucí pracovní místo ředitele organizace

Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, příspěvková organizace

Sídlo organizace: č. p. 144, 739 15  Bílá

Identifikační číslo organizace: 07331533

 

Požadované vzdělání:

vysokoškolské vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

 

Další požadavky:

 • plná svéprávnost (způsobilost k právním úkonům)
 • trestní bezúhonnost
 • splnění předpokladů podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • znalost problematiky řízení a obecně závazných právních předpisů souvisejících s výkonem funkce
 • komunikační, řídící a organizační schopnosti

 

Požadované doklady (zaslat písemně):

 • přihláška do výběrového řízení, možno i formou motivačního dopisu (uveďte kontaktní adresu, telefon, e-mail)
 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom, vysvědčení o státní zkoušce/dodatek k diplomu, maturitní vysvědčení)
 • strukturovaný životopis zaměřený na dosavadní zkušenosti, včetně základní charakteristiky vykonávaných činností (včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech)
 • osvědčení (nebo doklad o jeho vyžádání) podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • čestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • čestné prohlášení o plné svéprávnosti (způsobilosti k právním úkonům)
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
 • koncepce směřování a rozvoje vzdělávacího a sportovního centra (dodržet rozsah maximálně 5 stran strojopisu)

 

Předpokládaný termín nástupu: 1. 1. 2019

 

K výběrovému řízení budou přijaty pouze v termínu doručené přihlášky doložené kompletními náležitostmi. Přihlášku, životopis, čestné prohlášení a koncepci vlastnoručně podepište.

 

Přihlášky podejte do 9. 11. 2018 na adresu:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu,
28. října 117, 702 18 Ostrava

Obálku označte heslem: NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ (vč. názvu organizace)

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to i bez udání důvodu.


11. října 2018
frame-scrollup