Zpráva

Zápisový lístek ke vzdělávání ve střední škole, konzervatoři

Jak lze získat zápisový lístek

 1. Žadatelé mohou požádat o zápisový lístek elektronicky prostřednictvím elektronického formuláře. Zápisový lístek bude po vyplnění elektronické žádosti zaslán poštou na uvedenou adresu.
 2. Žadatelé mohou požádat o zápisový lístek písemně prostřednictvím písemné žádosti. Vyplněný formulář zašlete na adresu:
  Krajský úřad - Moravskoslezský kraj
  Odbor školství, mládeže a sportu
  oddělení správy škol
  28. října 117
  702 18 Ostrava
  Následně bude zápisový lístek zaslán poštou.
 3. Zápisový lístek lze vyzvednout osobně na krajském úřadu. Mladším 18 let vyzvedává zápisový lístek zákonný zástupce (nutno s sebou donést doklad osvědčující totožnost zákonného zástupce - občanský průkaz, cestovní doklad). Žadatelé starší 18 let si lístek vyzvednou osobně (nutno s sebou donést doklad osvědčující totožnost - občanský průkaz, cestovní doklad) nebo mohou k vyzvednutí zplnomocnit jinou zletilou osobu (vyplní níže zveřejněnou žádost s plnou mocí včetně obou podpisů).

Uchazeč, nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče, musí po oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku.

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole, a to nejpozději do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, do níž se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá.

Zápisový lístek je platný pro školní rok, pro který je uchazeč přijímán a který se vyznačí nad jméno a příjmení uchazeče. Na tiskopisu zápisového lístku se již uvádí školní rok, ve kterém se má uchazeč stát žákem střední školy (pro který je vydáván); tímto je dána platnost zápisového lístku na příslušný školní rok (neuplatněný zápisový lístek nemůže uchazeč použít pro přijetí ke vzdělávání pro další školní roky) podle § 17 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb.

Zápisové lístky uchazečům o vzdělávání ve středních školách (mimo žáky základní školy) s trvalým bydlištěm v Moravskoslezském kraji vydává Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (kancelář č. F 321). Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.

Uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek. Toto se netýká uchazečů o přijetí ke vzdělávání v nástavbovém studiu, zkráceném studiu pro získání středního vzdělání s výučním listem, zkráceném studiu pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou a rovněž uchazečů o vzdělávání ve večerní, dálkové, distanční a kombinované formě vzdělávání. Tito uchazeči zápisový lístek neobdrží ani neodevzdávají.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí. Rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění a poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole výše uvedeným způsobem, zanikají posledním dnem dané lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, do níž byl přijat na základě odvolání; uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 školského zákona (do oboru střední školy s talentovou zkouškou) nebo podle § 88 školského zákona (do oboru konzervatoře), pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 ani § 88 školského zákona.

Kontakty

V případě dotazů ve věci vydávání zápisových lístků kontaktujte vyřizujícího referenta:
Pavla Nyklová (e-mail: pavla.nyklova@msk.cz, tel.: 595 622 358)

Ztráta nebo zničení zápisového lístku – vydání NÁHRADNÍHO zápisového lístku

V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává na základě písemné žádosti bez zbytečného odkladu orgán, který jej vydal, náhradní zápisový lístek. Součástí žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je čestné prohlášení zákonného zástupce uchazeče nebo zletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče. Náhradní zápisový lístek se označuje před nadpisem zápisového lístku slovem "NÁHRADNÍ".

frame-scrollup