Zpráva

Analýza inspekcí kvality sociálních služeb za rok 2009

Přehled o inspekcích kvality sociálních služeb uskutečněných v roce 2009

TYP INSPEKCE

POČET INSPEKCÍ

A

34

B

0

C

1

 

DRUH SLUŽBY

POČET INSPEKCÍ TYPU A

Odborné sociální poradenství

1

Osobní asistence

1

Pečovatelská služba

1

Odlehčovací služby

2

Denní stacionáře

3

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

1

Domovy pro seniory

7

Domovy se zvláštním režimem

3

Sociální služby poskytované
ve zdravotnických zařízeních
 ústavní péče

1

Raná péče

1

Telefonická krizová péče

1

Azylové domy

1

Domy na půl cesty

1

Kontaktní centra

2

Intervenční centra

2

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

1

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

1

Sociální rehabilitace

2

DRUH SLUŽBY

POČET INSPEKCÍ TYPU C

Osobní asistence

1

Počet poskytovatelů sociálních služeb, kteří naplnili/nenaplnili požadavky zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Naplnilo

9 poskytovatelů

Nenaplnilo

25 poskytovatelů

NEJVYŠŠÍ/NEJNIŽŠÍ DOSAŽENÝ POČET BODŮ ZÍSKANÝCH PŘI INSPEKCI KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
(Z MAXIMÁLNÍHO POČTU 144 BODŮ)

Nejvyšší počet bodů

137 bodů, tj. 95,14%

Nejnižší počet bodů

18 bodů, tj. 12,5%

NÁMITKY PODANÉ POSKYTOVATELEM PROTI OBSAHU INSPEKČNÍ ZPRÁVY

Počet podaných námitek

3 poskytovatelé podali námitky celkem proti 24 bodům Inspekční zprávy

Vyhovění/Nevyhovění námitkám

23 bodů bylo zamítnuto jako neoprávněná námitka

1 bodu bylo částečně vyhověno jako částečně oprávněné námitce

ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ PODLE § 107 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Počet zahájených správních řízení

3

Konkrétní porušení zákona o sociálních službách

§ 107 odst. 1

Poskytování sociální služby bez oprávnění k jejímu poskytování.

§ 107 odst. 2, písm. a)

Poskytovatel neposkytuje sociální službu v rozsahu stanoveném v rozhodnutí o registraci.

§ 107 odst. 2, písm. b)

Poskytovatel nevede záznamy podle § 88 písm. f).

§ 107 odst. 2, písm. d)

Poskytovatel neuzavře s osobou smlouvu o poskytnutí sociální služby.

§ 107 odst. 2, písm. o)

Poskytovatel stanoví za poskytnutí sociální služby vyšší úhradu, než je maximální výše úhrady stanovená prováděcím právním předpisem.

Vyhodnocení inspekcí kvality sociálních služeb za rok 2009

Pro analýzu výsledků inspekcí kvality sociálních služeb v jednotlivých službách byl použit následující postup:

Jednotlivé standardy kvality sociálních služeb (definované vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) byly rozděleny do skupin – Oblastí kvality – a vzniklo tak 6 oblastí kvality:

 1. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK – zahrnuje standardy č. 1, 12,
 2. PRÁVA UŽIVATELŮ SLUŽBY – zahrnuje standardy č. 2, 4, 6; § 89 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 3. SPOLUPRÁCE S UŽIVATELI SLUŽBY – zahrnuje standardy č. 3, 5, 8,
 4. HODNOCENÍ KVALITY SLUŽBY – zahrnuje standardy č. 7, 15,
 5. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY – zahrnuje standardy č. 9, 10,
 6. PROVOZNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY – zahrnuje standardy č. 11, 13, 14.

Následně se analýza zaměřila na dvě oblasti:

 • Procentní vyjádření naplnění jednotlivých oblastí kvality všech kontrolovaných služeb.
 • Procentní vyjádření naplnění jednotlivých oblastí kvality jednotlivých druhů kontrolovaných služeb.

Procentní vyjádření naplnění oblastí kvality všech kontrolovaných služeb

OBLASTI KVALITY

PROCENTNÍ VYJÁDŘENÍ NAPLNĚNÍ OBLASTÍ KVALITY [%]

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

64

PRÁVA UŽIVATELŮ SLUŽBY

67

SPOLUPRÁCE S UŽIVATELI SLUŽBY

69

HODNOCENÍ KVALITY SLUŽBY

63

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY

68

PROVOZNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY

78

Komentář: Na základě porovnání těchto výsledků z roku 2008 a roku 2009 lze konstatovat, že kvalita poskytovaných služeb kontrolovaných v roce 2009 je vyšší, než kvalita poskytovaných služeb kontrolovaných v roce 2008.

Konkrétně byla úroveň služeb ve sledovaných oblastech vyšší:

 • o 18% - Veřejný závazek a Hodnocení kvality služby
 • o 17% - Spolupráce s uživateli služby
 • o 16% - Personální zajištění služby
 • o 14% - Provozní zajištění služby
 • o 13% - Práva uživatelů služby

Procentní vyjádření naplnění oblastí kvality jednotlivých druhů kontrolovaných služeb 

OBLASTI KVALITY

DRUHY SLUŽEB

PROCENTNÍ VYJÁDŘENÍ NAPLNĚNÍ OBLASTÍ
KVALITY [%]

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Odborné sociální poradenství

93

Osobní asistence

47

Pečovatelská služba

73

Odlehčovací služby

30

Denní stacionáře

67

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

40

Domovy pro seniory

47

Domovy se zvláštním režimem

56

Sociální služby poskytované
ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

67

Raná péče

100

Telefonická krizová pomoc

93

Azylové domy

64

Domy na půl cesty

87

Kontaktní centra

90

Intervenční centra

70

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

87

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

60

Sociální rehabilitace

80

PRÁVA UŽIVATELŮ SLUŽBY

Odborné sociální poradenství

81

Osobní asistence

47

Pečovatelská služba

67

Odlehčovací služby

36

Denní stacionáře

56

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

48

Domovy pro seniory

60

Domovy se zvláštním režimem

73

Sociální služby poskytované
ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

78

Raná péče

93

Telefonická krizová pomoc

96

Azylové domy

69

Domy na půl cesty

81

Kontaktní centra

91

Intervenční centra

83

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

70

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

56

Sociální rehabilitace

72

SPOLUPRÁCE S UŽIVATELI SLUŽBY

Odborné sociální poradenství

76

Osobní asistence

42

Pečovatelská služba

85

Odlehčovací služby

38

Denní stacionáře

60

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

64

Domovy pro seniory

53

Domovy se zvláštním režimem

67

Sociální služby poskytované
ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

97

Raná péče

85

Telefonická krizová pomoc

100

Azylové domy

69

Domy na půl cesty

85

Kontaktní centra

86

Intervenční centra

88

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

76

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

76

Sociální rehabilitace

82

HODNOCENÍ KVALITY SLUŽBY

Odborné sociální poradenství

100

Osobní asistence

25

Pečovatelská služba

71

Odlehčovací služby

35

Denní stacionáře

64

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

75

Domovy pro seniory

51

Domovy se zvláštním režimem

57

Sociální služby poskytované
ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

54

Raná péče

92

Telefonická krizová pomoc

71

Azylové domy

64

Domy na půl cesty

83

Kontaktní centra

73

Intervenční centra

77

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

63

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

67

Sociální rehabilitace

77

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY

Odborné sociální poradenství

85

Osobní asistence

48

Pečovatelská služba

74

Odlehčovací služby

41

Denní stacionáře

65

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

59

Domovy pro seniory

57

Domovy se zvláštním režimem

74

Sociální služby poskytované
ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

85

Raná péče

93

Telefonická krizová pomoc

81

Azylové domy

62

Domy na půl cesty

81

Kontaktní centra

87

Intervenční centra

85

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

89

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

33

Sociální rehabilitace

70

PROVOZNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY

Odborné sociální poradenství

100

Osobní asistence

78

Pečovatelská služba

78

Odlehčovací služby

69

Denní stacionáře

72

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

83

Domovy pro seniory

68

Domovy se zvláštním režimem

69

Sociální služby poskytované
ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

83

Raná péče

100

Telefonická krizová pomoc

83

Azylové domy

78

Domy na půl cesty

78

Kontaktní centra

86

Intervenční centra

97

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

83

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

72

Sociální rehabilitace

81

Komentář: Z výsledků analýzy kvality poskytovaných služeb v jednotlivých druzích kontrolovaných služeb vyplývají následující zjištění v naplňování kvality (z pohledu nejlépe a naopak nejhůře hodnocených služeb):

1) Veřejný závazek:

 • Raná péče (100%)
 • Domovy pro osoby se zdravotním postižením (40%)

2) Práva uživatelů služby:

 • Telefonická krizová pomoc (96%)
 • Odlehčovací služby (36%)

3) Spolupráce s uživateli služby:

 • Telefonická krizová pomoc (100%)
 • Osobní asistence (42%)

4) Hodnocení kvality služby:

 • Odborné sociální poradenství (100%)
 • Osobní asistence (25%)

5) Personální zajištění služby:

 • Raná péče (93%)
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (33%)

6) Provozní zajištění služby:

 • Odborné sociální poradenství a Raná péče (100%)
 • Domovy pro seniory (68%)
frame-scrollup