Zpráva

Financování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle ust. § 101a zákona o sociálních službách

Finanční vypořádání dotací na podporu poskytování sociálních služeb za rok 2017

Příjemce dotace je povinen provést finanční vypořádání poskytnuté dotace v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Finanční vypořádání dotace je nutno provést za období týkající se celého roku 2017 včetně zahrnutí souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 31. ledna 2018.

Pokyny pro všechny příjemce dotace, vyjma příspěvkových organizací zřízených MSK

Ze smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje vyplývá povinnost:

  1. předložit poskytovateli nejpozději do 5. 2. 2018 na předepsaných formulářích závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace, včetně čestného prohlášení osoby oprávněné jednat za příjemce o úplnosti, správnosti a pravdivosti závěrečného vyúčtování. Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně krajského úřadu,
  2. vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, zpět na účet poskytovatele do 30 kalendářních dnů ode dne předložení závěrečného vyúčtování, a to za každou službu samostatně, nejpozději však do 5. 2. 2018. Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce,
  3. při peněžních operacích převádět peněžní prostředky na účet poskytovatele uvedený v čl. I příslušné smlouvy a při těchto peněžních operacích vždy uvádět variabilní symbol (desetimístný: účelový znak, nula, číslo organizace, např. 1330505519), který je uveden v příslušné smlouvě a specifický symbol, kterým je identifikátor dané sociální služby (sedmimístné číslo registrace).

Pokyny pro příspěvkové organizace zřízené MSK

  1. předložit poskytovateli nejpozději do 5. 2. 2018 na předepsaných formulářích závěrečné vyúčtování poskytnutého příspěvku na provoz, včetně čestného prohlášení osoby oprávněné jednat za příjemce o úplnosti, správnosti a pravdivosti závěrečného vyúčtování. Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně krajského úřadu,
  2. vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnutého příspěvku na provoz, zpět na účet poskytovatele do 30 kalendářních dnů ode dne předložení závěrečného vyúčtování, a to za každou službu samostatně, nejpozději však do 5. 2. 2018. Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních prostředků zpět na účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příspěvkové organizace,
  3. při peněžních operacích převádět peněžní prostředky na účet Moravskoslezského kraje vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., č. ú. 1002342594/2700 a při těchto peněžních operacích vždy uvádět variabilní symbol (desetimístný: účelový znak, nula, číslo organizace, např. 1330505519) a specifický symbol, kterým je identifikátor dané sociální služby (sedmimístné číslo registrace).

Finanční vypořádání je nutno zaslat poštou nebo prostřednictvím datové schránky – na adresu Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí, 28. října 117, 702 18 Ostrava. Název datové schránky: Moravskoslezský kraj; identifikátor datové schránky: 8x6bxsd.

Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Kociánová, tel. č. 595 622 349; email: zuzana.kocianova@msk.cz

Formuláře finančního vypořádání

Dotační „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018“ financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu

Rada Moravskoslezského kraje na své schůzi dne 12. 9. 2017 usnesením č. 20/1861 schválila dotační „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018“ financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu.

Žádosti o dotaci musí být podány prostřednictvím internetové aplikace OKslužby – poskytovatel ve lhůtě od 16. 10. 2017 do 6. 11. 2017.

Podmínky dotačního Programu

 

Dotační „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017“ financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu

Dotační Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu schválila Rada kraje na své schůzi dne 6. 9. 2016 usnesením č. 108/8395.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 5/509 ze dne 14. 9. 2017 rozhodlo o poskytnutí a navýšení účelových dotací a zvýšení závazných ukazatelů pro rok 2017 v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu.

Navržené navýšení finančních prostředků pro rok 2017 zohledňuje možnost vyplatit dofinancování jak na základě Dodatku č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2017 (I. splátka), tak i na základě Dodatku č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2017 (II. splátka), který kraj zatím neobdržel.

V případě neobdržení dodatku č. 2 k Rozhodnutí MPSV do 20. 12. 2017 bude návrh navýšení dotace krácen na úroveň první splátky tohoto navýšení. V případě, že Dodatek č. 2 k Rozhodnutí MPSV bude stanoven na částku nižší, než bylo avizováno Ministerstvem práce a sociálních věcí, bude návrh druhé splátky navýšení dotace poměrově krácen dle skutečné výše uvedené v Dodatku č. 2 k Rozhodnutí MPSV.

Usnesením rady kraje č. 19/1767 ze dne 29. 8. 2017 došlo pro rok 2017 ke změně maximální výše dotace na úhradu osobních nákladů na 446.000 Kč a maximální výše osobních nákladů pro vyrovnávací platbu na 475.000 Kč.

Způsob odpisování dlouhodobého majetku a odpisové plány u příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje od 1. 1. 2015 byly schváleny radou kraje usnesením č. 50/3907 ze dne 26. 8. 2014.

 

Nejčastější dotazy a odpovědi k veřejné podpoře v kontextu poskytování sociálních služeb najdete v dokumentu s názvem „Nejčastější dotazy a odpovědi“.

frame-scrollup