Zpráva

Financování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle ust. § 101a zákona o sociálních službách

Finanční vypořádání dotací poskytnutých v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb za rok 2019

Příjemce dotace je povinen provést finanční vypořádání poskytnuté dotace v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (dále jen „Smlouva“). Finanční vypořádání dotace je nutno provést za období týkající se celého roku 2019 včetně zahrnutí souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 31. ledna 2020.

Pokyny pro všechny příjemce dotace kromě příspěvkových organizací zřízených MSK

Ze smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje vyplývá povinnost:

  1. předložit poskytovateli nejpozději do 5. 2. 2020 na předepsaných formulářích závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace, včetně čestného prohlášení osoby oprávněné jednat za příjemce o úplnosti, správnosti a pravdivosti závěrečného vyúčtování. Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně krajského úřadu,
  2. vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, zpět na účet poskytovatele do 30 kalendářních dnů ode dne předložení závěrečného vyúčtování, nejpozději však do 5. 2. 2020. Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce,
  3. při peněžních operacích převádět peněžní prostředky na účet poskytovatele uvedený  čl. I příslušné smlouvy a při těchto peněžních operacích vždy uvádět variabilní symbol (desetimístný: účelový znak, nula, číslo organizace, např. 1330501234), který je uveden v příslušné smlouvě, případně i specifický symbol, kterým je identifikátor dané sociální služby (sedmimístné číslo registrace).

Pokyny pro příspěvkové organizace zřízené MSK

  1. předložit poskytovateli nejpozději do 5. 2. 2020 na předepsaných formulářích závěrečné vyúčtování poskytnutého příspěvku na provoz, včetně čestného prohlášení osoby oprávněné jednat za příjemce o úplnosti, správnosti a pravdivosti závěrečného vyúčtování. Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně krajského úřadu,
  2. vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnutého příspěvku na provoz, zpět na účet poskytovatele do 30 kalendářních dnů ode dne předložení závěrečného vyúčtování, nejpozději však do 5. 2. 2020. Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních prostředků zpět na účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příspěvkové organizace,
  3. při peněžních operacích převádět peněžní prostředky na účet Moravskoslezského kraje vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., č. ú. 1002342594/2700, a při těchto peněžních operacích vždy uvádět variabilní symbol (desetimístný: účelový znak, nula, číslo organizace, např. 1330501234), případně i specifický symbol, kterým je identifikátor dané sociální služby (sedmimístné číslo registrace).

Finanční vypořádání je možno zaslat:

  1. poštou - na adresu: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí, 28. října 117, 702 18 Ostrava
  2. datovou schránkou - název datové schránky: Moravskoslezský kraj; identifikátor datové schránky: 8x6bxsd.
  3. osobně na podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
  4. prostřednictvím Informačního systému sociálních služeb (dále jen „IS SS“). V případě využití tohoto způsobu je nutno vyplnit příslušné formuláře v IS SS, poté je vyexportovat do formátu „pdf“, následně podepsat elektronickým podpisem statutárního zástupce a zaslat datovou schránkou na Krajský úřad, popř. fyzicky podepsat a doručit poštou či osobně. Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně krajského úřadu.

Formuláře finančního vypořádání a další pokyny k vyúčtování

Formuláře k finančnímu vypořádání naleznete na webových stránkách na úřední desce Moravskoslezského kraje u daného vyhlášeného dotačního programu: https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-poskytovani-socialnich-sluzeb-pro-rok-2019-financovany-z-kapitoly--13-_-mpsv-statniho-rozpoctu-121820/

Příloha č. 6 se vyplňuje za každou sociální službu zvlášť, Přílohy č. 7 a č. 8 pouze 1x za celou organizaci.

V případě nevyčerpaných finančních prostředků poskytnuté dotace je nutno rovněž vyplnit přílohu č. 9. Jestliže bude dotace vyčerpaná v celé poskytnuté výši a nedojde ke vrácení finančních prostředků na účet poskytovatele, není potřeba přílohu č. 9 vyplňovat.

Rádi bychom Vás upozornili na skutečnost, že veškeré odeslané formuláře musí být podepsány statutárním zástupcem organizace, a to elektronickým podpisem, popř. fyzicky.

Bližší informace k vyplnění Přílohy č. 6

Dle Smlouvy (čl. VI, odst. 1 písm. e) je možné ze stanoveného nákladového limitu pro jednotlivou sociální službu při čerpání dotace převést maximálně 10 % hodnoty převáděného limitu na druhý nákladový limit za předpokladu, že provedené změny nebudou mít vliv na účelové určení dotace.

Ve formuláři č. 6 jsou nastaveny vzorce na kontrolu čerpání poskytnuté dotace a nákladových limitů (sloupec č. 6). Vzorec je nastaven na upozornění při překročení převedení povolených 10 %. Směrodatná pro kontrolu je kladná hodnota procenta, která indikuje výši procenta převáděného limitu. Záporná hodnota je vygenerovaná automaticky vzorcem a není nutno na ni brát zřetel.

Nákladové limity jsou uvedeny ve Smlouvě o poskytnutí dotace, popř. v dodatku.

Kontaktní osoby pro vyúčtování dotace: Ing. Zuzana Kociánová, tel. č. 595 622 349; e-mail: zuzana.kocianova@msk.cz a Ing. Xenie Zifčáková, tel. č. 595 622 805; e-mail: xenie.zifcakova@msk.cz.

 

Dotační „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020“ financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu

Rada Moravskoslezského kraje na své schůzi dne 10. 9. 2019 usnesením č. 69/6359 schválila dotační „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020“ financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu.

Žádosti o dotaci musí být podány prostřednictvím internetové aplikace OKslužby – poskytovatel ve lhůtě od 15. 10. 2019 do 5. 11. 2019.

Zcela nově je v Programu zavedena povinnost využívat Informační systém sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (dále jen „IS SS“). Formuláře k finančnímu vypořádání dotace, závěrečnému vyúčtování vyrovnávací platby a k žádostem ke změnám závazných ukazatelů pro čerpání dotace se budou vyplňovat v IS SS, poté se vyexportují do formátu PDF, následně podepíšou statutárním zástupcem a odešlou na adresu Moravskoslezského kraje (datovou schránkou nebo poštou/osobně na podatelnu).

Přístup do IS SS mají všichni poskytovatelé sociálních služeb. Každá organizace má určeného lokálního (externího) administrátora, který zřizuje/mění/ruší přihlašovací účty dalším osobám. V případě technických problémů s IS SS se obraťte na Helpline Service Desku (tel.: 595 622 600, e-mail: OperatoriServiceDesku@msk.cz, popř. servicedesk@msk.cz).

V případě změny/založení nového účtu lokálního (externího) administrátora je nutné požádat Moravskoslezský kraj, a to prostřednictvím podepsané žádosti statutárním zástupcem organizace. Žádost o změnu či založení nového účtu zasílejte na adresu Moravskoslezského kraje (datovou schránkou nebo poštou/osobně na podatelnu).

Příručka pro lokální (externí) administrátory a Manuál k Informačnímu systému sociálních služeb najdete v Souvisejících dokumentech a rovněž v IS SS v sekci „Nápověda“.

Dotační „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019“ financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu

Rada Moravskoslezského kraje na své schůzi dne 11. 9. 2018 usnesením č. 46/4123 schválila dotační „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019“ financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu.

Žádosti o dotaci musí být podány prostřednictvím internetové aplikace OKslužby – poskytovatel ve lhůtě od 15. 10. 2018 do 5. 11. 2018.

Aktualizované Podmínky MSK (formát PDF, velikost 658 kB)

Související dokumenty

frame-scrollup