Zpráva

Informace k dotačnímu Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu

Stanovení termínu a způsobu dočerpání finančních prostředků v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v roce 2020

Rada kraje svým usnesením č. 88/7772 ze dne 18. 5. 2020 schválila v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu (dále jen „Podmínky“) termín pro podání žádostí o dotaci a žádostí o dofinancování od 21. 6. 2020 do 3. 7. 2020 včetně.

Dle článku X odst. 1 Podmínek lze zbývající finanční prostředky vyčerpat v termínech stanovených radou kraje na dofinancování sociálních služeb, na které byla podána žádost na r. 2020, dále na podporu sociálních služeb či kapacit nově zařazených do Krajské základní sítě sociálních služeb a rovněž k financování služeb, které žádost v řádném kole dotačního řízení nepodaly.

Za účelem dočerpání finančních prostředků účelově vyčleněných pro tento dotační program může podat v termínu od 21. 6. do 3. 7. 2020 dle ustanovení článku X Podmínek uvedeného dotačního programu:

  • Žádost o dofinancování - pouze poskytovatel, který podal žádost o poskytnutí dotace dle článku VII Podmínek, tj. v řádném kole, a nebyla mu poskytnuta dotace do výše optimálního návrhu dotace. Dle článku IX, odst. 5 Podmínek nesmí požadavek na dofinancování spolu s již přiznanou dotací překročit optimální návrh dotace. Požadavek na dofinancování musí být řádně odůvodněn. Žádost musí být podána na formuláři „Žádost o dofinancování sociální služby v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu

Podepsanou žádost (obsahující čestné prohlášení) lze podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, datovou schránkou nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:

Moravskoslezský kraj
odbor sociálních věcí
28. října 117
702 18 OSTRAVA

Identifikátor datové schránky: 8x6bxsd

Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu.

Byla-li žádost podána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je lhůta zachována, byla-li nejpozději 3. 7. 2020 zásilka s žádostí o dofinancování převzata k poštovní přepravě.

  • Žádost o dotaci pro služby a kapacity nově zařazené do Krajské základní sítě sociálních služeb po lhůtě stanovené pro podání žádostí o dotaci – poskytovatel služby či kapacity nově zařazené do Krajské základní sítě sociálních služeb. Žádost se podává prostřednictvím internetové aplikace "OKslužby – poskytovatel". Pro stanovení dotace platí Podmínky a Program v plném rozsahu.
  • Žádost o dotaci - poskytovatel, který nepodal žádost o poskytnutí dotace dle článku VII Podmínek, tj. v řádném kole dotačního řízení, a je zařazen v Krajské základní síti sociálních služeb. Žádost se podává prostřednictvím internetové aplikace "OKslužby – poskytovatel". Pro stanovení dotace platí Podmínky a Program v plném rozsahu.

Dotační „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020“ financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu

Rada Moravskoslezského kraje na své schůzi dne 10. 9. 2019 usnesením č. 69/6359 schválila dotační „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020“ financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu.

Žádosti o dotaci musí být podány prostřednictvím internetové aplikace OKslužby – poskytovatel ve lhůtě od 15. 10. 2019 do 5. 11. 2019.

Zcela nově je v Programu zavedena povinnost využívat Informační systém sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (dále jen „IS SS“). Formuláře k finančnímu vypořádání dotace, závěrečnému vyúčtování vyrovnávací platby a k žádostem ke změnám závazných ukazatelů pro čerpání dotace se budou vyplňovat v IS SS, poté se vyexportují do formátu PDF, následně podepíšou statutárním zástupcem a odešlou na adresu Moravskoslezského kraje (datovou schránkou nebo poštou/osobně na podatelnu).

Přístup do IS SS mají všichni poskytovatelé sociálních služeb. Každá organizace má určeného lokálního (externího) administrátora, který zřizuje/mění/ruší přihlašovací účty dalším osobám. V případě technických problémů s IS SS se obraťte na Helpline Service Desku (tel.: 595 622 600, e-mail: OperatoriServiceDesku@msk.cz, popř. servicedesk@msk.cz).

V případě změny/založení nového účtu lokálního (externího) administrátora je nutné požádat Moravskoslezský kraj, a to prostřednictvím podepsané žádosti statutárním zástupcem organizace. Žádost o změnu či založení nového účtu zasílejte na adresu Moravskoslezského kraje (datovou schránkou nebo poštou/osobně na podatelnu).

Příručka pro lokální (externí) administrátory a Manuál k Informačnímu systému sociálních služeb najdete v Souvisejících dokumentech a rovněž v IS SS v sekci „Nápověda“.


29.9.2020
frame-scrollup