Zpráva

Informace pro poskytovatele

Vážení poskytovatelé sociálních služeb,


A. níže jsou uvedené dva FORMULÁŘE, které jsou vhodným nástrojem pro hlášení změn v registraci sociálních služeb, a současně si Vás dovolujeme požádat o jejich používání:

1. Hlášení personálních změn: nástup/ukončení pracovního poměru, doplnění odborné způsobilosti, změna v rozsahu úvazku“.

Tento formulář je určen k hlášení personálních změn, týkající se nástupu/ukončení pracovního poměru, doplnění odborné způsobilosti a změna v rozsahu úvazku.

a) V případě hlášení „nástupu do pracovního poměru“, je nezbytné zaslat přílohou doklad o bezúhonnosti (výpis z evidence Rejstříku trestů) a úředně ověřené kopie dokladů prokazující odbornou způsobilost.
Z důvodu doložení úředně ověřených kopií – nelze posílat datovou schránkou.

b) V případě hlášení „doplnění odborné způsobilosti“, je nezbytné zaslat přílohou úředně ověřený doklad o absolvování akreditovaného kurzu.
Z důvodu doložení úředně ověřených kopií – nelze posílat datovou schránkou.

c) V případě hlášení „ukončení pracovního poměru“, „změna v rozsahu úvazku“, je toto možno zaslat do datové schránky úřadu 8x6bxsd, nebo na adresu elektronické podatelny posta@msk.cz, do předmětu prosím uveďte „registrace sociálních služeb“.

2. „Žádost o změnu/změny registrace sociálních služeb“
Tento formulář je určen k následujícím změnám: změna názvu zařízení, změna kontaktních údajů, změna vedoucího zařízení, rozšíření – zúžení místa poskytování, úprava provozní doby, rozšíření – zúžení formy poskytování, rozšíření – zúžení cílové skupiny, snížení – zvýšení kapacity, rozšíření – zúžení věkové struktury, …
Nutno přiložit přílohy, které budou v souladu s požadovanými změnami: např. tiskopis „Údaje o registrované sociální službě“, nájemní smlouva, rozhodnutí o schválení provozního řádu, souhlasné závazné stanovisko na úseku požární ochrany, popis realizace poskytování sociální služby, …

B. Upozornění – hlášení změn v registraci
Poskytovatel sociálních služeb je povinen písemně oznámit registrujícímu orgánu změny týkající se údajů obsažených v žádosti o registraci a v dokladech předkládaných s touto žádostí podle § 79 odst. 5, zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), s výjimkou údajů, které jsou náležitostí rozhodnutí o registraci podle § 81 odst. 2, a s výjimkou údaje podle § 79 odst. 5 písm. d) bodu 8 zákona o sociálních službách.
Poskytovatel sociálních služeb je povinen tyto změny oznámit do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém změny nastaly, a doložit tyto změny příslušnými doklady. Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako poskytovatel sociálních služeb dopustí přestupku tím, že neoznámí ve stanovené lhůtě změny údajů podle § 82 odst. 1 zákona o sociálních službách a za tento správní delikt mu může být uložena pokuta do výše 10.000,-- Kč.

C. Statistické vykazování sociálních služeb
Registr v elektronické podobě dále obsahuje údaje o kapacitě, materiálním, technickém a personálním zabezpečení, poskytování základních a fakultativních činností a financování jednotlivých sociálních služeb, a zobecněné údaje o žadatelích, osobách, kterým je sociální služba poskytována, a o osobách, se kterými nemohla být uzavřena smlouva o poskytnutí sociální služby z důvodů uvedených v § 91 odst. 3, a údaje o počtu osob, u kterých byla použita opatření omezující pohyb osob, a o četnosti jejich použití podle druhů těchto opatření, a to pro účely analytické a koncepční činnosti ministerstva. Poskytovatel sociálních služeb, který je zapsán v registru, je povinen tyto údaje sdělovat krajskému úřadu uvedenému v odstavci 1 zákona o sociálních službách prostřednictvím elektronického systému na tiskopisu předepsaném ministerstvem https://socpos.mpsv.cz/posvvaclient/iokposkytovatel.html, a to ve lhůtě do 30. června za předchozí kalendářní rok. Příslušný krajský úřad kontroluje správnost a úplnost těchto údajů.

UPOZORNĚNÍ:
Dle ustanovení § 107 odst. 2 písm. k) zákona o sociálních službách se právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba jako poskytovatel sociálních služeb dopustí přestupku tím, že nezašle ve stanovené lhůtě údaje uvedené na předepsaném tiskopisu podle § 85 odst. 5 zákona o sociálních službách a tím se vystavuje pokutě ve výši do 50.000,- Kč.

D. Žádost poskytovatele o zrušení registrace
Dle § 82 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, rozhodne registrující orgán o zrušení registrace, na základě žádosti poskytovatele; tato žádost musí být podána nejméně tři měsíce přede dnem ukončení činnosti.

frame-scrollup