Zpráva

Informace pro poskytovatele sociálních služeb k termínu pro podávání žádostí aktualizace krajské sítě

Blíží se termín pro podávání žádostí o aktualizaci parametrů stanovených v Krajské síti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (krajská síť).

Termín: 1. – 30. 9. 2019

  • Žádost musí být podána na formuláři, který obsahuje vlastní žádost a rozpočet.
  • Celý proces vstupu nových služeb do krajské sítě i změn u služeb stávajících upravuje Prováděcí dokument k Metodice pro aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, v jehož rámci je také uvedeno, jaké přílohy je nutné k žádosti doložit.
  • Vyjádření veřejného zadavatele sociální služby musí být doloženo v originále.

Odpovědi na nejčastější dotazy

Dle Prováděcího dokumentu je možné změny parametrů požadované v září schválit nejdříve k 1. 1. 2020.

Rozpočet je nutné sestavit na období faktického zařazení služby v krajské síti v roce 2020.

V případě, že na navýšení kapacity služby je požadována dotace z Programu na podporu poskytování sociálních služeb z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, rozpočet je sestaven POUZE NA POŽADOVANÉ NAVÝŠENÍ KAPACITY.

V případě, že na navýšení kapacity služby není požadována dotace z Programu na podporu poskytování sociálních služeb z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, rozpočet je sestaven NA CELKOVOU KAPACITU SLUŽBY.

Informace, které jsou uváděny v rozpočtu, odpovídají doložené deklaraci veřejného zadavatele.


28. 8. 2019
frame-scrollup