Zpráva

Informace pro žadatele

A. PODÁNÍ ŽÁDOSTI O REGISTRACI

Žádost o registraci poskytovatelé podávají místně příslušnému krajskému úřadu. Je-li poskytovatelem fyzická osoba, je určující místo jejího trvalého bydliště, u právnických osob se místní příslušnost řídí místem sídla společnosti.
V případě místní příslušnosti Krajského úřadu Moravskoslezského kraje obálku s žádostí o registraci, která bude obsahovat všechny níže uvedené náležitosti, označte heslem "registrace" a zašlete na adresu:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí
28. října 117
702 18 Ostrava

B. ŽÁDOST O REGISTRACI MUSÍ OBSAHOVAT TYTO NÁLEŽITOSTI

1. vyplněný formulář "Žádost o registraci sociálních služeb",

2. doklad, že žadatel nemá nedoplatky (originál nebo úředně ověřené kopie dokladů):

 •  daňové (prostřednictvím potvrzení z finančního úřadu),
 •  na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění (prostřednictvím potvrzení všech zdravotních pojišťoven ČR),
 •  na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (prostřednictvím potvrzení správy sociálního zabezpečení),

3. čestné prohlášení (u právnické osoby statutárního zástupce), že na majetek žadatele nebyl prohlášen konkurs nebo proti němu nebylo zahájeno insolvenční řízení anebo nebyl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka,

4. doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, v nichž budou sociální služby poskytovány (nájemní smlouva; kupní smlouva, výpis z katastru nemovitostí; …),

5. doklady o bezúhonnosti fyzických osob, které budou přímo poskytovat sociální služby (výpisy z rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce),

6. úředně ověřené kopie dokladů prokazující odbornou způsobilost a osvědčení o absolvování akreditovaných kvalifikačních kurzů fyzických osob, které budou přímo poskytovat sociální služby. Pozn.: Odborná způsobilost se posuzuje dle § 110 odst. 4, 5 a 6 § 116 odst. 5, § 116a a § 117 zákona o sociálních službách.),

 •  dle § 37a vyhlášky č. 505/2006 Sb., se kvalifikační kurz nevyžaduje u osob, které získaly střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech vzdělání uvedených v příloze citované vyhlášky,
 •  dle § 116 odst. 7 zákona o sociálních službách, je podmínku absolvování kvalifikačního kurzu třeba splnit do 18 měsíců ode dne nástupu zaměstnance do zaměstnání. Do doby splnění této podmínky vykonává zaměstnanec činnost pracovníka v sociálních službách pod dohledem odborně způsobilého pracovníka v sociálních službách,

7. v případě, že jsou služby poskytovány v zařízení sociálních služeb uvedené v § 34 odst. 1 písm. c) až f) - týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, doložte rozhodnutí o schválení provozního řádu tohoto (těchto) zařízení vydané orgánem ochrany veřejného zdraví (krajskou hygienickou stanicí) a souhlasné závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany v souladu s ustanovením § 31 odstavce 1 písmene b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění platných předpisů,

8. je-li žadatelem právnická osoba, je nutné doložit úředně ověřené kopie zakladatelských dokumentů a dokladů o registraci podle zvláštních právních předpisů, popřípadě výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence podle zvláštních právních předpisů,

9. Pro každou registrovanou sociální službu dále doložte:

 •  vyplněné formuláře "Údaje o registrované sociální službě" - ke každé sociální službě žadatel vyplní jeden tento formulář,
 •  "popis realizace poskytování sociální služby" (v písemné podobě a ve formátu PDF) - popis jednání se zájemcem o službu a popis průběhu poskytování této služby zahrnující rovněž popis materiálně-technického zajištění služby - závislé na druhu služby (např.: popis objektu, pomůcky, technické zařízení, aj.), u terénních služeb uvést místo poskytování těchto služeb,
 •  "popis personálního zajištění poskytované sociální služby" (v písemné podobě a ve formátu PDF) - stručný popis obsahující organizační strukturu v rámci registrované služby s vyznačením jednotlivých pracovních pozic, úvazků a popis funkční náplně jednotlivých pozic, pozn.: vzhledem k povinnosti hlášení změn doporučujeme popis personálního zajištění zaslat:

1. ve formátu PDF + písemné podobě: v obecné rovině, tzn. obecné organizační schéma dané služby (vyznačení pozic dle § 115 zákona o sociálních službách, počtu úvazků na daných pozicích)
2. a pouze v písemné podobě doložit organizační schéma či seznam pracovníků přímo poskytujících sociální službu (opět pro každou službu zvlášť) s uvedením jmen konkrétních pracovníků, jejich zařazení a úvazku, případně s informací o jejich dosaženém vzdělání a informací o splnění či nesplnění odborné způsobilosti k činnosti, kterou vykonávají,

 •  "plán finančního zajištění sociálních služeb" (v písemné podobě a ve formátu PDF) - rozpočet (finanční plán) pro danou službu na kalendářní rok (předpokládané výdaje nutné k zajištění provozu služby a předpokládané příjmy (zdroje) k financování těchto výdajů).

10. doklad o účelu využití stavby - v souladu s ustanovením § 126 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), lze stavbu užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v ohlášení stavby, ve veřejnoprávní smlouvě, v certifikátu autorizovaného inspektora, ve stavebním povolení, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu. Pokud z kolaudačního rozhodnutí, ohlášení stavby, veřejnoprávní smlouvy, certifikátu autorizovaného inspektora, stavebního povolení, oznámení o užívání stavby nebo z kolaudačního souhlasu apod. nevyplývá účel využití stavby poskytování sociální služby a ve výpisu z katastru nemovitostí je uveden jiný účel využití stavby, např. "bydlení", a žadatel o registraci hodlá ve stavbě poskytovat sociální služby, je nutná změna účelu využití stavby a za tím účelem doložení relevantních dokumentů (např. rozhodnutí stavebního úřadu o změně účelu využití stavby, příp. části stavby apod.).

11. Pojistná smlouva - V souladu s ustanovením § 80 zákona o sociálních službách je poskytovatel sociálních služeb povinen před započetím jejich poskytování uzavřít pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb. Tato smlouva, která musí být sjednána po celou dobu poskytování sociálních služeb dle tohoto zákona, může být uzavřena poté, co je poskytovateli vydáno rozhodnutí o registraci. Poskytovatel je pak povinen do 15 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy zaslat její úředně ověřenou kopii registrujícímu orgánu.

C. TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY PRO REGISTRACI POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Technické charakteristiky pro domácnosti uživatelů pro registraci pobytových sociálních služeb (zařízení sociálních služeb) dle zákona o sociálních službách, týkající se sociálních služeb: týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem.

 1. Standard:
 • Jednolůžkové pokoje: KÚ MSK (požadavek) - 12 m² (min. 8 m²)
 • Dvojlůžkové pokoje: KÚ MSK (požadavek) - 20 m² (min. 14 m²)
 1. Těžce pohybově postižené osoby
 • Jednolůžkové pokoje: KÚ MSK (požadavek) - 14 m² (min. 12 m²)
 • Dvojlůžkové pokoje: KÚ MSK (požadavek) - 22 m² (min. 18 m²)

Požadavek krajského úřadu na technické podmínky pro registraci pobytových sociálních služeb dle zákona o sociálních službách vychází z:

 • • České technické normy s názvem Obytné budovy ČSN 73 4301, která doporučuje nejmenší plochy obytných místností v závislosti na velikosti bytu pro ložnici s 1 nebo 2 lůžky a
 • • Metodického doporučeného postupu MPSV ČR k transformaci, humanizaci a deinstitucionalizaci služeb sociální péče, ve kterém jsou stanoveny velikosti pokojů pro 1 nebo 2 osoby.

Při hodnocení materiálně technického zajištění pobytové služby vychází krajský úřad z Doporučeného postupu MPSV č. 2/2016 - Materiálně technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou.

frame-scrollup