Zpráva

Integrace romské komunity

Koordinátor pro záležitosti romské menšiny Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

V souladu s § 67 písm. f zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů je agenda koordinátora pro romské záležitosti zajištěna v rámci činnosti Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Agendu koordinátora pro záležitosti romské menšiny vykonává:

Bc. Peter Hančin, e-mail: peter.hancin@msk.cz, tel: 595 622 279

Romští poradci a pracovníci vykonávající agendu romského poradce obcí s rozšířenou působností MSK

Pracovní pozice romského poradce je ustanovena na většině z 22 obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Moravskoslezského kraje. Koordinátor pro národnostní menšiny a záležitosti romské komunity úzce spolupracuje se zaměstnanci obecních úřadů při řešení konkrétních problémů dotýkajících se romských komunit žijících v kraji, především v sociální oblasti a v oblasti školství.

Rada vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny (dále jen „Rada“) je stálým poradním a iniciačním orgánem vlády pro otázky romské menšiny. Rada systémově napomáhá integraci Romů do společnosti. Zabezpečuje součinnost resortů odpovědných za realizaci dílčích opatření a plnění úkolů, vyplývajících z usnesení vlády a mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána. Soustřeďuje, projednává a předkládá vládě informace, podklady a návrhy pro tvorbu a uplatňování politiky vlády, které se týkají Romů. Podrobnější informace o složení Rady a jejích úkolech jsou uvedeny v jejím Statutu, způsob jednání upravuje Jednací řád.

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny každoročně vyhlašuje dotační tituly zaměřené na podporu aktivit zajišťující integraci romské menšiny do většinové společnosti.

Činnost Rady (včetně činnosti jejích výborů i pracovních skupin) zajišťuje kancelář, která je organizační součástí Úřadu vlády České republiky.

Vedoucí kanceláře:
Mgr. Klára Jůnová

Kontakty:
tel.: 296 153 576, e-mail: junova.klara@vlada.cz

frame-scrollup