Zpráva

Jak se zapojit do přípravy nového střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje?

Moravskoslezský kraj na základě usnesení Rady kraje č. 73/6635 ze dne 4. 11. 2019 a v souladu s ustanovením § 39b, odst. (1) Vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška MPSV“), oznamuje občanům kraje zahájení zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2021 – 2023 spolu s popisem způsobu možnosti jejich zapojení do jeho zpracování.

Dle § 95 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), kraje zpracovávají střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi na území kraje, zástupci poskytovatelů sociálních služeb a se zástupci osob, kterým jsou poskytovány sociální služby.

Moravskoslezský kraj dlouhodobě realizuje na svém území proces plánování rozvoje sociálních služeb a zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (dále jen „SPRSS“) ve spolupráci s obcemi, se zástupci poskytovatelů sociálních služeb, se zástupci osob, kterým jsou poskytovány sociální služby a se zástupci veřejnosti. Aktuálně je platný SPRSS na období 2015 – 2020.

Pracovní skupina pro vznik a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na svém jednání dne 9. 4. 2018 usnesením č. 29/1 vyjádřila souhlas se zahájením procesu přípravy navazujícího střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Moravskoslezského kraje na období 2021 – 2023. Rada kraje usnesením č. 37/3248 ze dne 24. 4. 2018 vyjádřila souhlas se zahájením procesu přípravy navazujícího střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Moravskoslezského kraje na období 2021 – 2023. Délka platnosti navazujícího SPRSS je dána zákonem o sociálních službách, § 3, písmenem h).

Vyhláška MPSV v ustanovení § 39b, odst. (1), ukládá krajům povinnost oznámit zahájení zpracování střednědobého plánu spolu s popisem způsobu možnosti zapojení do jeho zpracování občany kraje na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Podněty mohou být zaměřeny např. na oblast zhodnocení potřeb a nepříznivých sociálních situací občanů kraje, zejména se zaměřením na dosud nepokryté potřeby, na informace týkajíc se nedostatečné kapacity sociálních služeb v kraji, na nedostupnost jednotlivých druhů sociálních služeb v daném území apod. Informace týkající se procesu střednědobého plánování sociálních služeb na území kraje naleznete na webových stránkách kraje, viz odkaz: https://www.msk.cz/cz/socialni_oblast/planovani-socialnich-sluzeb-40506/. Zde naleznete informace také o pracovních skupinách spolupracujících na procesu implementace SPRSS a jejich členech.

Zapojit se do zpracování SPRSS je možné:

  • prostřednictvím zaslání podnětů (viz Formulář pro podněty v rámci zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2021 – 2023 v příloze tohoto oznámení) na adresu posta@msk.cz,
  • kontaktováním vedoucích pracovních skupin vzniklých v rámci procesu krajského plánování za účelem spolupráce s odbornou veřejností při naplňování principů SPRSS (kontakty na stránkách kraje: ZDE),
  • kontaktováním pracovníka odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Mgr. Daniela Vrány, tel: 595 622 930, e-mail: daniel.vrana@msk.cz, zaměstnance Odboru sociální věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, do jehož kompetence koordinace zpracování SPRSS spadá.

Podněty lze zasílat prostřednictvím níže přiloženého formuláře na výše uvedené kontakty do 31. 1. 2020.

frame-scrollup