Zpráva

Koordinace prevence kriminality v rámci ČR a MSK

Systém prevence kriminality v ČR

Základní podobu systému prevence kriminality, do něhož jsou zapojeny resorty a subjekty, které se mohou podílet na realizaci preventivních opatření, vymezuje Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2012 až 2015. Po dobu její platnosti představují systém prevence kriminality (dále jen "PK") následující 3 úrovně:

  1. resortní a republiková – koordinační roli plní zejména meziresortní orgán – Republikový výbor pro prevenci kriminality a odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra
  2. krajská – vztahuje se na kraje
  3. lokální – tvoří ji samosprávy měst a obcí zatížené vysokou mírou kriminálně rizikových jevů, bez ohledu na jejich územně správní členění a počet obyvatel

Jednotlivé úrovně se liší svým teritoriálním vymezením, typem realizátorů, mírou kompetencí klíčových partnerů, zpracováním rozdílných koncepčních materiálů, podmínkami pro získání státní dotace a způsoby vyhodnocování své činnosti.

 

Graf: Systém koordinace prevence kriminality v ČR

Koordinace prevence kriminality v rámci Moravskoslezského kraje

Na koordinaci aktivit v oblasti prevence kriminality se v rámci Moravskoslezského kraje (MSK) podílejí následující subjekty:

Výbor sociální zastupitelstva MSK

Výbor sociální, který je poradním orgánem, projednává a předkládá stanoviska a návrhy radě a zastupitelstvu kraje, týkající se oblasti sociálních věcí a to včetně problematiky prevence kriminality. Doporučuje radě kraje návrhy na vyhlášení dotačních programů na podporu sociálních služeb (včetně služeb sociální prevence) a sociálních aktivit ( včetně oblasti prevence kriminality) a projednává žádosti o poskytnutí dotací na podporu výše zmíněných oblastí. Své návrhy předkládá prostřednictvím rady kraje ke schválení zastupitelstvu.

Krajský úřad MSK - Odbor sociálních věcí

Problematika prevence kriminality je v rámci struktury Krajského úřadu MS kraje (dále jen "KÚ") primárně zajišťována odborem sociálních věcí. V rámci tohoto odboru pracuje na oddělení rozvoje sociálních služeb krajský manažer prevence kriminality, který koordinuje aktivity kraje v oblasti prevence kriminality a poskytuje v tomto směru i metodickou pomoc obcím. Dále jsou na tomtéž odboru organizačně zařazeny také agendy protidrogové prevence a prevence romské exkluze. Pro zajišťování aktivit spojených s problematikou prevence kriminality v Moravskoslezském kraji byla v roce 2008 zřízena také pracovní skupina prevence kriminality, bližší informace k pracovní skupině naleznete v sekci Prevence kriminality – Pracovní skupina prevence kriminality.

Další odbory KÚ zapojené do řešení problematiky prevence kriminality

V rámci souvislého zajištění preventivních aktivit na krajské úrovni probíhá spolupráce krajského manažera prevence kriminality také s krajským školským koordinátorem prevence, který je v rámci organizační struktury KÚ zařazen na odboru školství, mládeže a sportu. Při vyhodnocování činností z oblasti zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti je spolupracováno také s oddělením pro krizové řízení, které je organizačně zařazeno pod odbor kancelář hejtmana kraje.

Obce Moravskoslezského kraje

Města a obce, stejně jako kraje, postupují v oblasti realizace opatření a projektů z oblasti prevence kriminality v rámci své samostatné působnosti. Mohou zřizovat pracovní skupiny/komise prevence kriminality i pozici manažera prevence kriminality města.

frame-scrollup