Zpráva

Kraj podporuje hrdinství, které není vidět

Problematika osob pečujících o členy rodiny se zdravotním postižením je tématem,
které stále častěji a intenzivněji zaznívá.

Dlouhodobá péče o blízkou osobu s postižením je náročná a vyčerpávající. Pečující osoby
se v rámci této péče často dostávají do sociální izolace. Dochází tak k omezení společenských kontaktů s prostředím, či ke snížení možnosti pracovat nebo využívat běžné aktivity, které okolní komunita nabízí.

Moravskoslezský kraj si tuto skutečnost dobře uvědomuje a ve svých strategických dokumentech zaměřených na vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením již dlouhodobě akcentuje podporu a rozvoj služeb rané péče, stejně jako přímou podporu rodin a pečujících osob.

A právě v těchto souvislostech zpracoval kraj individuální projekt s názvem „Podporujeme hrdinství, které není vidět“, jehož obsahem jsou čtyři aktivity, které jsou reakcí
na nedostačující nabídku činností, které by lidé pečující o blízkého se zdravotním postižením, vnímali jako smysluplnou podporu při plnění jejich role.

První aktivitou je realizace vícedenních pobytů pro svépomocné skupiny a poskytovatele rané péče. Tato aktivita slouží jednak k poskytnutí příležitostí pro vzájemné sdílení zkušeností a posílení kompetencí pečujících osob. Dále je prostorem, jenž má umožnit dětem s postižením zařadit se do skupinového programu a zažít společnou hru
a komunikační interakci. A v neposlední řadě je jejím cílem nabídnout sourozencům a dalším členům rodiny pozitivní zážitky sdílené celou rodinou.

Druhá aktivita jsou platformy setkávání, v rámci nichž bude uskutečněno 10 kulatých stolů, 3 konference zabývající se tématy autismu, života lidí s duševním onemocněním a obdobím po ukončení školní docházky a 3 workshopy. Smyslem platforem setkávání je vytvořit prostor k diskusi pro zainteresované strany, jež se dotýkají problematiky rodin pečujících
o člověka s postižením a také prostor pro rozšíření možností spolupráce.

Třetí aktivita je zaměřena na podporu svépomocných skupin s cílem podpořit sdružování neformálních pečovatelů tak, aby vyvstal prostor vzájemné podpory v nelehkém údělu péče o člena rodiny s postižením. Zároveň má aktivita podpořit využívání možností místní komunity, vedoucí k co nejvyšší míře zapojení do života dostupného běžné populaci. Současně, prostřednictvím propagačních materiálů, je účelem této aktivity podpořit rozšíření povědomí o existenci a činnosti svépomocných skupin a posílit tak možnost vzniku skupin nových.

Čtvrtou aktivitou jsou vzdělávací programy pro pracovníky podporující pečující osoby. Cílem této aktivity je vytvořit a realizovat 4 vzdělávací programy zaměřené na nácvik konkrétních metod sociální práce s lidmi se zdravotním postižením, komunikaci s osobami pečujícími o své blízké, práci s konkrétní zkušeností pečujících osob aj. Uskutečněny budou vzdělávací programy pro osobní asistenty, pracovníky odlehčovacích služeb, poradce rané péče, management sociálních služeb zaměřených na podporu pečujících osob a pro pracovníky pečovatelských služeb.

„Lidé, kteří dlouhodobě pečují o rodinné příslušníky se zdravotním postižením, si zasluhují náš obdiv a respekt. Tato péče je nesmírně náročná a vyčerpávající a často vede do sociální izolace.
Je nutné těmto lidem nabízet co nejširší škálu podpory a pomoci. Dle mého názoru je tento projekt jednou z odpovědí na tuto potřebu. Velmi pozitivně vnímám fakt, že projekt nabízí širokou škálu aktivit pro pečující osoby. A to takových aktivit, které jsou vzájemně propojené, a jenž pečujícím osobám také nabízejí prostor k přímému aktivnímu zapojení se v rámci realizace projektu,“
uvedl náměstek hejtmana kraje pro sociální oblast Ing. RSDr. Svatomír Recman.

Projekt byl schválen k podpoře z Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného
z Evropského sociálního fondu (ESF) a bude realizován v období od dubna 2016 do prosince roku 2018. Celkové náklady projektu činí cca 21,3 mil. Kč, kdy 85 % je financováno z Evropského sociálního fondu, 10 % ze státního rozpočtu ČR a 5 % z vlastních zdrojů MSK.

frame-scrollup