Zpráva

Krajská síť sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Krajská síť sociálních služeb je dlouhodobě rozvíjena v rámci procesu střednědobého plánování sociálních služeb a její principy jsou zakotveny v platném Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb kraje v Moravskoslezském kraji. K 1. 1. 2015 došlo k novelizaci zákona o sociálních službách, v rámci které byla v § 3, zákona nově definována síť sociálních služeb jako souhrn sociálních služeb, které v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě a s odpovídající místní dostupností napomáhají řešit nepříznivou sociální situaci osob na území kraje a které jsou v souladu se zjištěnými potřebami osob na území kraje a dostupnými finančními a jinými zdroji.

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém zasedání dne 25. 9. 2015 schválilo usnesením č. 16/1603 dokument Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020 a novou přílohu s názvem Přehled sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016 (příloha č. 6) v základních parametrech – IČ, poskytovatel, druh služby a identifikátor služby.
Oba dokumenty jsou nedílnou součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020 schváleného usnesením č. 11/946 zastupitelstva kraje dne 11. 9. 2014.

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém zasedání dne 17. 12. 2015 aktualizovalo Krajskou síť sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016 schválenou dne 25. 9. 2015.

Rada Moravskoslezského kraje následně na své schůzi dne 17. 12. 2015 definovala na základě zmocnění zastupitelstvem kraje Krajskou síť sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016 v dalších parametrech – forma služby, cílová skupina služby, kapacita služby na lůžka a přepočtené úvazky, místo poskytování služby, územní působnost služby a status zařazení do sítě.

Sociální služby zařazené do Krajské sítě sociálních služeb jsou služby ze strany kraje pověřeny k výkonu služby v obecném hospodářském zájmu formou uzavření „Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon“ (pověření). Identifikační údaje smlouvy společně s termínem jejího uzavření jsou uvedené v přehledu sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016.

Aktualizace č. 23 Krajské sítě sociálních služeb

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 14. 12. 2017 schválilo usnesením č. 6/629  Dodatek č. 7 ke Krajské síti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, kterým rozhodlo o vstupu sociálních služeb do krajské sítě.

Rada kraje, na základě pověření zastupitelstva kraje, na své schůzi dne 14. 12. 2017 schválila usnesením č. 28/2519 Aktualizaci č. 23 Krajské sítě sociálních služeb, v rámci které schválila rozšíření kapacit a vstup nové služby do Krajské optimální sítě. Rovněž rozhodla o změně kapacity u jedné ze služeb zařazené do Krajské základní sítě a definovala parametry u nových služeb, o jejichž vstupu rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 6/629.


Kontaktní osobou ve věci Krajské sítě sociálních služeb je Mgr. Kateřina Tomisová, tel. 595 622 660, e-mail: katerina.tomisova@msk.cz

frame-scrollup