Zpráva

Krajská síť sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Krajská síť sociálních služeb je dlouhodobě rozvíjena v rámci procesu střednědobého plánování sociálních služeb a její principy jsou zakotveny v platném Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb kraje v Moravskoslezském kraji. K 1. 1. 2015 došlo k novelizaci zákona o sociálních službách, v rámci které byla v § 3, zákona nově definována síť sociálních služeb jako souhrn sociálních služeb, které v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě a s odpovídající místní dostupností napomáhají řešit nepříznivou sociální situaci osob na území kraje a které jsou v souladu se zjištěnými potřebami osob na území kraje a dostupnými finančními a jinými zdroji.

AKTUALITA

Informace pro poskytovatele sociálních služeb

Blíží se termín pro podávání žádostí o vstup nebo změnu kapacity související s rozvojem služby u sociálních služeb zařazených v Krajské síti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (krajská síť).

Termín: 1. – 31. 3. 2019

Žádost musí být podána na formuláři, který obsahuje vlastní žádost a rozpočet. Rozpočet je pro tento termín nutné vyplnit pouze na období, v němž v roce 2019 bude služba do krajské sítě zařazena.  Vzhledem k tomu, že vypořádání žádostí podléhá schvalování orgánů kraje, bude možné změnu v krajské síti uskutečnit nejdříve od 1. 6. 2019. To znamená, že rozpočet by v tomto případě byl sestaven na 7 měsíců. Bude-li poskytovatel požadovat službu zařadit do krajské sítě v pozdějším termínu, pak rozpočet vytvoří podle počtu měsíců faktického zařazení služby v krajské síti v roce 2019.

Celý proces vstupu nových služeb do krajské sítě i změn u služeb stávajících upravuje Prováděcí dokument k Metodice pro aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, v jehož rámci je také uvedeno, jaké přílohy je nutné k žádosti doložit.

Odpovědi na nejčastější dotazy

Rozpočet sestavovaný pro žádosti podané v březnovém termínu je připraven na období podle počtu měsíců faktického zařazení služby v krajské síti v roce 2019.

V případě, že na změnu kapacity služby je požadována dotace z Programu na podporu poskytování sociálních služeb z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, rozpočet je sestaven POUZE NA POŽADOVANÉ NAVÝŠENÍ.

V případě, že na změnu kapacity služby není požadována dotace z Programu na podporu poskytování sociálních služeb z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, rozpočet je sestaven NA CELKOVOU KAPACITU SLUŽBY.

Informace, které jsou uváděny v rozpočtu, odpovídají doložené deklaraci veřejného zadavatele.

 

Proces vzniku Krajské sítě sociálních služeb

Krajská síť sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (formát xlsx, velikost 2 MB)

Poslední aktualizace Krajské sítě sociálních služeb 

Prováděcí dokument k Metodice pro aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 

Žádost o aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (formát xlsx, velikost 31 kB)

Archiv aktualizací Krajské sítě sociálních služeb


Kontaktní osobou ve věci Krajské sítě sociálních služeb je Mgr. Kateřina Tomisová, tel. 595 622 660, e-mail: katerina.tomisova@msk.cz

frame-scrollup