Zpráva

Krajský Domov Odry obhájil certifikát Pracoviště bazální stimulace

Certifikát Pracoviště bazální stimulace mohou získat proškolená pracoviště, jež prošla odborným auditem a byla certifikovaná podle podmínek Mezinárodní asociace Bazální stimulace.

Koncept Bazální stimulace se orientuje na oblasti poskytování sociálních služeb a zdravotní péče a patří k nejpopulárnějším ošetřovatelským a pedagogickým konceptům v zahraničí. Koncept poskytuje vhodné podněty pro psychomotorický vývoj člověka, stimuluje vnímání, komunikaci a hybnost. Výchozími předpoklady pro strukturu péče je práce s biografií člověka, jeho rituály a jeho životními potřebami. Koncept využívá vše, co se dá využít z dřívějšího běžného života člověka – jeho každodenní zvyky, potřeby, zájmy, oblíbená jídla, ale také např. neoblíbené činnosti, jídla, situace, které jsou následně minimalizovány. Tím, že je pracovník seznámen s životní situací jedince, může mu vytvořit prostředí, které je pro něj přátelské, vstřícné a plynuleji navazuje na jeho předchozí život.

K získání certifikátu náměstek hejtmana kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil, MBA sdělil: „Úspěšné obhájení certifikátu Pracoviště bazální stimulace v krajské organizaci svědčí o vysoké profesionalitě a odbornosti pracovníků, kteří klientům poskytují sociální služby. Rád bych jim touto cestou vyjádřil poděkování za jejich náročnou práci a zároveň bych si přál, aby i nadále považovali rozvíjení kvality v dané organizaci za jednu ze svých priorit, stejně jako Moravskoslezský kraj, který se se kvalitou sociálních služeb ve svých organizacích již dlouhodobě systematicky zabývá a získání certifikátů je potvrzením, že jdeme správným směrem“.

Domov Odry pracuje s konceptem Bazální stimulace od roku 2005, certifikát poprvé získal v roce 2008 a od té doby jej pravidelně obhajuje.

„Koncept je velmi vhodný a přínosný zejména pro uživatele s vysokou závislostí na podpoře personálu, je aktivně uplatňován v péči a pracovníci jej používají běžně v praxi. Supervize v organizaci proběhla 20. 12. 2019. Supervizorka ocenila zejména velké množství používaných pomůcek, zakomponování široké škály prvků bazální stimulace do každodenní péče, nápaditost pracovníků při vytváření podnětného prostředí pro uživatele uvnitř i vně Domova, informovanost pracovníků a jejich znalost biografie života uživatelů a využití biografických informací při práci s uživatelem. Na základě úspěšně proběhlé supervize a splnění všech podmínek nám byla prodloužena platnost certifikátu „Pracoviště bazální stimulace“ o 5 let. Velké poděkování patří všem pracovníkům Domova. Obhájení certifikátu je „sladkou“ odměnou za jejich úsilí a náročnou práci. Současně je i povzbuzením a závazkem pro všechny do budoucna vytrvat a pokračovat v dobře nastaveném trendu a dobré praxi. Naší snahou je neustále rozvíjet a zvyšovat kvalitu služeb a jejich individualizaci s ohledem na osobnost uživatele s cílem zajistit uživatelům spokojený, důstojný a plnohodnotný život v útulném, domácím prostředí s možností mnoha pozitivních prožitků. Největším potěšením je pro nás spokojený uživatel s úsměvem na tváři“, uvedla k obhajobě Ing. Pavlína Koláčková, ředitelka Domova Odry.

frame-scrollup