Zpráva

Legislativa

 • Ústava České republiky
 • Listina základních práv a svobod
 • Úmluva o právech osob se zdravotním postižením
 • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
 • zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
 • vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška 388/2011 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
 • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů
 • zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších zákonů
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Registr poskytovatelů sociálních služeb

frame-scrollup