Zpráva

Možnosti spolupráce

Jednou z priorit realizace transformačního procesu  je spolupráce a informovanost zainteresovaných subjektů, zejména při návratu lidí s postižením do jejich přirozeného prostředí

Možnosti spolupráce pro poskytovatele sociálních služeb

Do procesu transformace v Moravskoslezském kraji se mohou zapojit všichni poskytovatelé sociálních služeb, nejen příspěvkové organizace kraje. Ostatní poskytovatelé sociálních služeb se mohou zapojit realizací vlastních projektů a aktivit ve spolupráci s Moravskoslezským krajem. Záměry směřující k začlenění uživatelů pobytých sociálních služeb do přirozeného prostředí a vycházející z Koncepce kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (včetně transformace pobytových sociálních služeb) kraj bude jednoznačně podporovat.

Významným krokem pro realizaci transformace pobytových sociálních služeb je rozvoj terénních sociálních služeb, které do značné míry pobytové sociální služby nahradí. Moravskoslezský kraj každoročně podporuje rozvoj terénních sociálních služeb vyhlašováním dotačních titulů zaměřených na tuto oblast.

Poskytovatelé sociálních služeb, v rámci procesu plánování rozvoje sociálních služeb, mohou spolupracovat s obcí na rozvoji potřebných sociálních služeb, např.:

 • podpora samostatného bydlení (§ 43 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)
 • sociálně terapeutické dílny (§ 67 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)
 • chráněné bydlení (§ 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)

Dále je nezbytné neopomenout podílet se na rozvoji návazných služeb, např.:

 • chráněné dílny
 • programy podporovaného zaměstnávání

Jak se do procesu zapojit?

 • oslovit obec, v níž vznikla potřebnost vzniku služby a zapojit se do procesu komunitního plánování v dané obci
 • oslovit příspěvkovou organizaci kraje, která je zapojena do transformačního procesu a společně realizovat transformační projekt (příspěvková organizace kraje bude mít k dispozici určitou část kapacity nové služby, čímž se poskytovatel sociální služby jednoznačně bude podílet na procesu transformace v kraji a bude moci čerpat investiční prostředky z fondů evropské unie na transformaci zařízení). 
 • oslovit odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje pro více informací (kontaktní osoba: Mgr. Gabriela Svobodová, tel. 595 622 987, e-mail: gabriela.svobodova@msk.cz)

Možnosti spolupráce pro obce

Obce mohou značně napomoci průběhu procesu transformace v kraji. Obce v rámci procesu plánování rozvoje sociálních služeb definují potřeby obce v oblasti poskytování sociálních služeb. V rámci procesu plánování rozvoje sociálních služeb může vzejít konkrétní potřeba vzniku sociální služby pro osoby se zdravotním postižením. Obce mohou podpořit její vznik př. nabídkou vhodných pozemků nebo objektů (převod nepotřebného majetku, prodej atd. Moravskoslezskému kraji či jinému poskytovateli sociálních služeb).

Vhodným objektem jsou malé rodinné domy, vily pro max. 12 osob.

Obce se mohou podílet na vzniku pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, na přístupu k dalším veřejným službám, na realizaci vzniku návazných služeb.

Výhodou pro obec je jednak vznik nové sociální služby, která s sebou nese pracovní příležitosti nebo zajištění sítě dostupných sociálních služeb.

Existují rozmanité možnosti financování výstavby či rekonstrukce objektů z různých zdrojů.

Jak se do procesu zapojit?

 • definovat potřebnost služeb v obci v rámci procesu střednědobého plánování rozvoje služeb (komunitní plánování)
 • oslovit poskytovatele sociální služby či jiný subjekt, který se může podílet na vzniku nové sociální služby (podpora samostatného bydlení, chráněné bydlení, sociálně terapeutické dílny atd.) a návazných služeb (chráněné dílny, programy podporovaného zaměstnávání)
 • spolupracovat s příspěvkovými organizacemi kraje, které jsou zapojeny do procesu transformace v kraji (podílet se na příležitostech občanů se zdravotním postižením ke vzdělávání, zaměstnávání a veřejných službách v obci).
 • oslovit odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje pro více informací (kontaktní osoba: Mgr. Gabriela Svobodobá, tel. 595 622 987, e-mail: gabriela.svobodova@msk.cz)

 

frame-scrollup