Zpráva

Osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Kdo by měl zažádat o pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí?

Ta fyzická nebo právnická osoba, která chce vykonávat činnosti uvedené v § 48 zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pro bližší představu může sloužit níže uvedený popis a náplň činností sociálně-právní ochrany dětí.

Co se stane, když činnosti sociálně-právní ochrany dětí vykonává organizace nebo osoba, které nebylo k těmto činnostem uděleno pověření?

Přestupky na úseku sociálně-právní ochrany dětí jsou upraveny v ustanovení § 59 až § 59h zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Dle ustanovení § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů se fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí přestupku tím, že vykonává bez pověření činnost uvedenou v § 48 odst. 2.

Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč

Kdo vydává pověření k výkonu sociálně-právní ochraně dětí?

O pověření rozhoduje krajský úřad, příslušnost se řídí místem trvalého pobytu nebo sídla žadatele. O vydání pověření ke zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti rozhodují obce s rozšířenou působností, pokud pověření k vykonávání takové činnosti není obsaženo v pověření vydaném krajským úřadem (tzn. komise pro sociálně-právní ochranu dětí zřízená jako zvláštní orgán obce pověření vydá pouze pro činnost "zřizování a provoz výchovně rekreačních táborů pro děti". Pokud organizace chce žádat i o jiné činnosti, vydává pověření krajský úřad).

Jak se můžu stát "pověřenou osobou"?

Je potřeba podat žádost o vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí na příslušný krajský úřad (nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností v případě, že žádáte pouze o "zřizování a provoz výchovně rekreačních táborů pro děti"). Dále je potřeba doložit přílohy k žádosti o vydání pověření:

 • doklad o registraci, popřípadě o zápisu do příslušného rejstříku, zřizovací listinu, stanovy apod.;
 • posudek příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice) o zajištění odpovídajících podmínek pro výkon sociálně-právní ochrany, v příadě žádosti o zřizování a provozování zařízení sociálně-právní ochrany uvedeného v § 39 odst. 1 písm. b) až d) zákona č. 359/1999 Sb.;
 • doklad o vlastnickém nebo užívacím právu k prostorám, v nichž bude sociálně-právní ochrana poskytována;
 • popis materiálních a technických podmínek pro poskytování sociálně-právní ochrany a provozování zařízení sociálně-právní ochrany;
 • předložení výroční zprávy o činnosti a hospodaření organizace;
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání. V případě, že některá z osob, která bude sociálně-právní ochranu vykonávat, prozatím nezískala odbornou způsobilost, může se podílet na přímém poskytování sociálně-právní ochrany dětí, ale jen pod dozorem osoby, která odbornou způsobilost získala (dle § 49a zákona č. 359/1999 Sb.). V takovém případě dozorující osoba přiloží k žádosti čestné prohlášení o dozoru;
 • výpis z evidence rejstříku trestů všech států, ve kterých se fyzická osoba v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce. V případě, že osoba v posledních 3 letech nepobývala v zahraničí déle než 3 měsíce nepřetržitě, doloží čestné prohlášení k pobytu v zahraničí;
 • seznam předchozích zaměstnání všech osob, které budou sociálně-právní ochranu vykonávat (nejlépe ve formě strukturovaného pracovního životopisu);
 • vhodné, nikoli povinné, je také přiložit doporučení a vyjádření spolupracujících organizací či institucí k dosavadní činnosti organizace/fyzické osoby. V případě, že toto vyjádření nebude doloženo, vyžádá si jej příslušný krajský úřad.

Pokud některé z příloh již byly správnímu orgánu doloženy dříve, např. pro účely registrace sociální služby, není potřeba tyto doklady duplicitně témuž orgánu posílat (v případě, že tyto dokumenty nejsou časově omezené). V takovém případě postačí v žádosti vypsat seznam dokladů, které již byly dříve doloženy.

Pokud žádost neobsahuje veškeré náležitosti stanovené zákonem, je subjekt vyzván v přiměřené lhůtě k odstranění překážky podání a řízení je podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, přerušeno do doby, než bude nedostatek podání odstraněn, tj. patřičné doklady zaslány.

Po obdržení všech podkladů a provedení místního šetření orgán sociálně-právní ochrany o žádosti rozhodne.

Jaké má pověřená osoba povinnosti?

Povinnosti pověřených osob jsou upraveny v ustanovení § 49 odst. 8 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

 • Každá pověřená osoba je povinná vést záznamy o své činnosti související s poskytováním sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu odpovídajícímu udělenému pověření a předložit je na požádání orgánu, který rozhodl o vydání pověření.
 • Pověřená osoba může vykonávat sociálně-právní ochranu pouze v případě, že před započetím jejího výkonu uzavřela pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem sociálně-právní ochrany. Pověřená osoba je povinna do 15 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy její kopii zaslat orgánu, který pověření vydal.
 • Pověřená osoba je povinna oznamovat změny skutečností rozhodných pro vydání pověření, a to do 15 dnů od jejich vzniku.
 • Pověřená osoba je povinna poskytnout orgánu, který rozhodl o pověření, potřebné podklady a umožnit mu vstup do prostor, v nichž se sociálně-právní ochrana vykonává, prověření splnění podmínek uvedených v odst. 2 (podmínky pro vydání pověření).
 • Pověřená osoba je povinna vypracovat za kalendářní rok výroční zprávu o své činnosti v sociálně-právní ochraně nebo jiný doklad, který obsahuje pravidla hospodaření (pokud výroční zprávu nevydává), a zaslat jej nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku orgánu, který rozhodl o vydání pověření.
 • V případě, že pověřená osoba zřizuje výchovně rekreační tábory pro děti, je povinna oznámit termín a místo konání výchovně rekreačního tábora pro děti příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany nejpozději 1 měsíc před zahájením jeho konání.
 • Pověřená osoba je povinna poskytnout odpovídající pomoc dítěti, které ji požádalo o pomoc při ochraně svého života a dalších svých práv (§ 8 odst. 1).
 • Pověřená osoba je povinna poskytnout v rozsahu svého pověření pomoc rodiči nebo jiné osobě odpovědné za výchovu dítěte při výkonu jejich práv (§ 9).
 • Pověřené osoby a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc mají povinnost vypracovat nejpozději do 31. 12. 2014 standardy kvality poskytování sociálně právní ochrany a nejpozději od tohoto data jsou povinny se jimi při výkonu své činnosti řídit; inspekci kvality poskytování SPOD provádí u pověřených osob krajská pobočka ÚP.
 • Pověřená osoba je povinna oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o dítě uvedené v § 6, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy se o takové skutečnosti dozví (§ 10 odst. 4).

Orgán sociálně-právní ochrany, který pověření vydal, je oprávněn kontrolovat výkon sociálně-právní ochrany dětí pověřenými osobami a pověřená osoba je povinna při kontrole spolupracovat. Na provádění kontroly se vztahuje zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Jaká má pověřená osoba práva?

Vedle práv v rozsahu pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí:

 • pověřená osoba má právo spolupracovat na pořádání případových konferencí pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin (§ 10 odst. 3 písm. e),
 • pověřená osoba má právo na informace od obecního úřadu obce s rozšířenou působností ve lhůtě 30 dnů od učinění oznámení podle věty první § 10 odst. 4 zákona o sociálně právní ochraně dětí, pokud o podání těchto informací požádá (§ 10 odst. 4).

Kde mohu získat další informace o pověřených osobách?

Přehled pověřených osob, kterým vydal rozhodnutí Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Pro bližší informace se můžete obracet také na Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí:

Mgr. Žaneta Hečková
tel. č. 595 622 976, e-mail: zaneta.heckova@msk.cz

frame-scrollup