Zpráva

Pobyt cizince v azylových zařízeních

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění platných předpisů hovoří o azylových zařízeních, kterými se rozumí:

přijímací středisko

Přijímací středisko slouží k ubytování nově příchozích žadatelů o mezinárodní ochranu, a to až do doby ukončení základních vstupních procedur (identifikace totožnosti, zahájení řízení o udělení mezinárodní ochrany, vstupní pohovor a sociální šetření, předepsaná vstupní zdravotní prohlídka).

Přijímací středisko není možné volně opustit. Je zde poskytováno ubytování, strava, základní hygienické potřeby a lékařská péče a žadatelé mají k dispozici sociální a psychologické služby a mohou se účastnit volnočasových aktivit, navštěvovat výtvarné dílny apod.

pobytové středisko

Pobytové středisko slouží k ubytování žadatelů, kteří prošli předepsanými vstupními procedurami v Přijímacím středisku, a to po dobu řízení ve věci jejich žádostí o mezinárodní ochranu.

Žadatelé mohou svobodně střediska opouštět nebo využít možnosti pobytu v soukromí.

Poskytované služby jsou obdobné jako v přijímacím středisku. Důraz je kladen na sociální práci doplněnou o volnočasové aktivity. Jsou zde k dispozici dětská centra, výtvarné dílny, knihovny, čajovny, hřiště, sportovní vybavení a klienti se mohou účastnit různých kulturních akcí a výletů. Zvláštní pozornost je věnována ohroženým skupinám, mezi které patří nezletilí žadatelé bez doprovodu, samotné ženy s dětmi, senioři, fyzicky, psychicky či sociálně handicapované osoby a oběti fyzického nebo psychického násilí.

integrační azylové středisko

Integrační azylové středisko slouží osobám, kterým byla přiznána mezinárodní ochrana a které vstoupily do Státního integračního programu a požádaly o dočasné ubytování v integračním azylovém středisku. Práva a povinnosti osob s přiznanou mezinárodní ochranou jsou na trhu práce, v sociální a zdravotní oblasti stejná, jako práva a povinnosti občanů ČR.

Doba strávená v integračním azylovém středisku (max. 18 měsíců) slouží především k osvojení českého jazyka a získání samostatného bydlení a zaměstnání. Ubytování v integračním azylovém středisku je zpoplatněno.

Rozlišení azylových zařízení spočívá v účelu, který jednotlivá střediska plní. Zřizovatelem všech těchto zařízení je Ministerstvo vnitra. Azylová zařízení provozuje Správa uprchlických zařízení, organizační složka státu. Další informace o azylových zařízeních a zařízeních pro zajištění cizinců lze nalézt na stránkách Správy uprchlických zařízení.


telefon: 595 622 162
e-mail: petra.havlakova@msk.cz
frame-scrollup