Zpráva

Právní předpisy, vztahující se ke kvalitě sociálních služeb

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením
Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
frame-scrollup