Zpráva

Přehled o inspekcích kvality sociálních služeb uskutečněných v roce 2010

Přehled o inspekcích kvality sociálních služeb uskutečněných v roce 2010

Vyhodnocení inspekcí kvality sociálních služeb za rok 2010

Přehled o inspekcích kvality sociálních služeb uskutečněných v roce 2010

TYP INSPEKCE

POČET INSPEKCÍ

A

38

B

2

C

0

DRUH SLUŽBY

POČET INSPEKCÍ TYPU A

Odborné sociální poradenství

2

Osobní asistence

1

Pečovatelská služba

6

Podpora samostatného bydlení

1

Centra denních služeb

1

Denní stacionáře

3

Domovy pro seniory

6

Domovy se zvláštním režimem

3

Sociální služby poskytované
ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

1

Azylové domy

1

Domy na půl cesty

1

Krizová pomoc

1

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

3

Noclehárny

1

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

3

Sociálně terapeutické dílny

1

Sociální rehabilitace

1

DRUH SLUŽBY

POČET INSPEKCÍ TYPU B

Domovy pro seniory

2

Počet poskytovatelů sociálních služeb, kteří naplnili/nenaplnili požadavky zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Naplnilo

4 poskytovatelé

Nenaplnilo

34 poskytovatelů

NEJVYŠŠÍ/NEJNIŽŠÍ DOSAŽENÝ POČET BODŮ ZÍSKANÝCH PŘI INSPEKCI KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
(Z MAXIMÁLNÍHO POČTU 144 BODŮ)

Nejvyšší počet bodů

142 bodů, tj. 98,61%

Nejnižší počet bodů

46 bodů, tj. 31,94%

NÁMITKY PODANÉ POSKYTOVATELEM PROTI OBSAHU INSPEKČNÍ ZPRÁVY

Počet podaných námitek

2 poskytovatelé podali námitky celkem
proti 7 bodům Inspekční zprávy

Vyhovění/Nevyhovění námitkám

6 bodů bylo zamítnuto
jako neoprávněná námitka

1 bodu bylo vyhověno
jako oprávněné námitce

ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ PODLE § 107 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách

Počet zahájených správních řízení

6

Konkrétní porušení zákona o sociálních službách

1x § 107 odst. 2, písm. a)

Poskytovatel neposkytuje sociální službu v rozsahu stanoveném v rozhodnutí
o registraci.

2x § 107 odst. 2, písm. b)

Poskytovatel nevede záznamy podle § 88 písm. f).

1x § 107 odst. 2, písm. c)

Poskytovatel nevede evidenci žadatelů o sociální službu podle § 88 písm. g).

1x  § 107 odst. 2, písm. m)

Poskytovatel nesplní ve lhůtě stanovené krajským úřadem nebo ministerstvem opatření k odstranění nedostatků zjištěných při inspekci nebo nepodá písemnou zprávu o jejich plnění podle § 98 odst. 8.

4x   § 107 odst. 2, písm. o)

Poskytovatel stanoví za poskytnutí sociální služby vyšší úhradu, než je maximální výše úhrady stanovená prováděcím právním předpisem.

Vyhodnocení inspekcí kvality sociálních služeb za rok 2010

Pro analýzu výsledků inspekcí kvality sociálních služeb v jednotlivých službách byl použit následující postup:

Jednotlivé standardy kvality sociálních služeb (definované vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) byly rozděleny do skupin – Oblastí kvality – a vzniklo tak 6 oblastí kvality:

 1. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK – zahrnuje standardy č. 1, 12,
 2. PRÁVA UŽIVATELŮ SLUŽBY – zahrnuje standardy č. 2, 4, 6; § 89 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 3. SPOLUPRÁCE S UŽIVATELI SLUŽBY – zahrnuje standardy č. 3, 5, 8,
 4. HODNOCENÍ KVALITY SLUŽBY – zahrnuje standardy č. 7, 15,
 5. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY – zahrnuje standardy č. 9, 10,
 6. PROVOZNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY – zahrnuje standardy č. 11, 13, 14.

Následně se analýza zaměřila na dvě oblasti:

 • Procentní vyjádření naplnění jednotlivých oblastí kvality všech kontrolovaných služeb.
 • Procentní vyjádření naplnění jednotlivých oblastí kvality jednotlivých druhů kontrolovaných služeb.

Procentní vyjádření naplnění oblastí kvality všech kontrolovaných služeb

OBLASTI KVALITY

PROCENTNÍ VYJÁDŘENÍ NAPLNĚNÍ OBLASTÍ KVALITY [%]

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

62

PRÁVA UŽIVATELŮ SLUŽBY

58

SPOLUPRÁCE S UŽIVATELI SLUŽBY

67

HODNOCENÍ KVALITY SLUŽBY

58

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY

62

PROVOZNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY

75

Srovnání procentních vyjádření naplnění oblastí kvality kontrolovaných služeb v jednotlivých letech

OBLASTI KVALITY

PROCENTNÍ VYJÁDŘENÍ NAPLNĚNÍ OBLASTÍ KVALITY [%] v jednotlivých letech

2008

2009

2010

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

46

64

62

PRÁVA UŽIVATELŮ SLUŽBY

54

67

58

SPOLUPRÁCE S UŽIVATELI SLUŽBY

52

69

67

HODNOCENÍ KVALITY SLUŽBY

45

63

58

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY

52

68

62

PROVOZNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY

64

78

75

Komentář: Na základě porovnání uvedených výsledků z roku 2008 a roku 2009 lze konstatovat, že kvalita sociálních služeb kontrolovaných v roce 2009 je vyšší, než kvalita služeb kontrolovaných v roce 2008.

Kvalita sociálních služeb kontrolovaných v roce 2010 je však oproti roku 2009 nižší ve všech sledovaných oblastech kvality, a to v průměru o 4,5 %. Tato skutečnost je dána, mimo jiné, také výběrem kontrolovaných služeb.

Porovnáním kvality jednotlivých služeb byly zjištěny významné rozdíly; 7 z celkového počtu 40 kontrolovaných služeb plnilo standardy kvality sociálních služeb na méně než 40 %. 7 služeb z celkového počtu 40 naplňuje standardy na více než 80 %. Průměr naplňování standardů kvality všech kontrolovaných služeb v roce 2010 činí 60,17 %.

Procentní vyjádření naplnění oblastí kvality jednotlivých druhů kontrolovaných služeb 

OBLASTI KVALITY

DRUHY SLUŽEB

PROCENTNÍ VYJÁDŘENÍ NAPLNĚNÍ OBLASTÍ
KVALITY [%]

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Odborné sociální poradenství

73

Osobní asistence

60

Pečovatelská služba

67

Podpora samostatného bydlení

73

Centra denních služeb

67

Denní stacionáře

58

Domovy pro seniory

52

Domovy se zvláštním režimem

60

Sociální služby poskytované
ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

27

Azylové domy

67

Domy na půl cesty

93

Krizová pomoc

80

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

51

Noclehárny

73

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

69

Sociálně terapeutické dílny

40

Sociální rehabilitace

100

PRÁVA UŽIVATELŮ SLUŽBY

Odborné sociální poradenství

70

Osobní asistence

63

Pečovatelská služba

56

Podpora samostatného bydlení

59

Centra denních služeb

81

Denní stacionáře

51

Domovy pro seniory

56

Domovy se zvláštním režimem

63

Sociální služby poskytované
ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

44

Azylové domy

74

Domy na půl cesty

74

Krizová pomoc

63

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

38

Noclehárny

85

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

52

Sociálně terapeutické dílny

33

Sociální rehabilitace

96

SPOLUPRÁCE S UŽIVATELI SLUŽBY

Odborné sociální poradenství

73

Osobní asistence

85

Pečovatelská služba

58

Podpora samostatného bydlení

94

Centra denních služeb

73

Denní stacionáře

54

Domovy pro seniory

63

Domovy se zvláštním režimem

65

Sociální služby poskytované
ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

39

Azylové domy

82

Domy na půl cesty

100

Krizová pomoc

91

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

49

Noclehárny

97

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

77

Sociálně terapeutické dílny

45

Sociální rehabilitace

100

HODNOCENÍ KVALITY SLUŽBY

Odborné sociální poradenství

50

Osobní asistence

63

Pečovatelská služba

58

Podpora samostatného bydlení

50

Centra denních služeb

54

Denní stacionáře

63

Domovy pro seniory

58

Domovy se zvláštním režimem

50

Sociální služby poskytované
ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

21

Azylové domy

58

Domy na půl cesty

83

Krizová pomoc

63

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

39

Noclehárny

92

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

71

Sociálně terapeutické dílny

46

Sociální rehabilitace

100

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY

Odborné sociální poradenství

69

Osobní asistence

78

Pečovatelská služba

56

Podpora samostatného bydlení

74

Centra denních služeb

44

Denní stacionáře

48

Domovy pro seniory

58

Domovy se zvláštním režimem

75

Sociální služby poskytované
ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

56

Azylové domy

89

Domy na půl cesty

89

Krizová pomoc

93

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

42

Noclehárny

81

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

79

Sociálně terapeutické dílny

4

Sociální rehabilitace

100

PROVOZNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY

Odborné sociální poradenství

78

Osobní asistence

94

Pečovatelská služba

82

Podpora samostatného bydlení

100

Centra denních služeb

94

Denní stacionáře

70

Domovy pro seniory

63

Domovy se zvláštním režimem

59

Sociální služby poskytované
ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

44

Azylové domy

89

Domy na půl cesty

78

Krizová pomoc

94

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

57

Noclehárny

94

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

87

Sociálně terapeutické dílny

50

Sociální rehabilitace

94

Komentář: Z výsledků analýzy kvality poskytovaných služeb v jednotlivých druzích kontrolovaných služeb vyplývají následující zjištění v naplňování kvality (z pohledu nejlépe a naopak nejhůře hodnocených služeb):

1) Veřejný závazek:

 • Sociální rehabilitace (100 %)
 • Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče (27 %)

2) Práva uživatelů služby:

 • Sociální rehabilitace (96 %)
 • Sociálně terapeutické dílny (33 %)

3) Spolupráce s uživateli služby:

 • Domy na půl cesty, Sociální rehabilitace (100 %)
 • Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče (39 %)

4) Hodnocení kvality služby:

 • Sociální rehabilitace (100 %)
 • Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče (21 %)

5) Personální zajištění služby:

 • Sociální rehabilitace (100 %)
 • Sociálně terapeutické dílny (4 %)

6) Provozní zajištění služby:

 • Podpora samostatného bydlení (100 %)
 • Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče (44 %)

Dne 9. 3. 2011

Zpracovala: Bc. Hana Čtveráčková, DiS.

Schválil: Mgr. Daniel Rychlik
vedoucí odboru sociálních věcí

frame-scrollup