Zpráva

Rozvod/rozchod rodičů jinak v Moravskoslezském kraji

Moravskoslezský kraj se spolu s Okresním soudem v Novém Jičíně, odbornými poradenskými centry a lokálními orgány sociálně-právní ochrany dětí zapojil do aplikace prvků německého Cochemského modelu ve věci rozvodových/rozchodových sporů rodičů s nezletilými dětmi do praxe v soudním regionu Nový Jičín, a to jako první kraj v České republice.

Smyslem tohoto přístupu je zmírnit negativní dopady konfliktu rodičů na dítě, posílit rodičovské kompetence obou z nich a naučit je domlouvat se v zájmu jejich společného dítěte.

Tento přístup vychází z několika základních zásad, a těmi jsou koordinovaná interdisciplinární spolupráce subjektů zapojených v řešení rodičovského sporu, vedení rodičů k znovupřijetí jejich rodičovské odpovědnosti, orientace na prožívání a potřeby dítěte a také snaha o vyřešení rodičovského konfliktu smírčím způsobem. Prostřednictvím aplikace jednotlivých principů Cochemského modelu v začátku rodičovského konfliktu dojde k významnému snížení zatížení dítěte rodičovským konfliktem (rodiči objednávané psychologické posudky, manipulace dítěte jedním nebo oběma rodiči), neboť dítě je do konfliktu „zatahováno“ minimálně. Odpovědnost za vyřešení konfliktu a uspořádání poměrů dítěte pro dobu rozvodu a po něm nesou primárně jeho rodiče. Neznamená to však, že není kladen důraz na zájem a právo dítěte. Toto je naopak středem zájmu všech zúčastněných a je jejich úkolem orientovat na něj i rodiče a pomoci jim dítě vhodně zapojit. Jednotlivé zapojené instituce se snaží společným a jednotným přístupem vést rodiče takovým způsobem, aby pochopili a přijali, že mají společnou rodičovskou odpovědnost, kterou budou muset vykonávat ve shodě i když se jako partneři rozejdou. Příslušní odborníci jsou „průvodci“ na cestě k hledání řešení a svou autoritu uplatňují ve prospěch dotčeného dítěte tím více, čím více rodiče sami selhávají.

Ze vzájemné spolupráce jednotlivých zapojených institucí soudního regionu Nový Jičín vzešla myšlenka vytvoření projektu s názvem Interdisciplinární spolupráce v soudním regionu Nový Jičín, který usnadňuje implementaci principů Cochemského modelu do praxe. V rámci tohoto projektu dochází od roku 2017 ke vzdělávání účastníků projektu v potřebných tématech, nastavení vzájemné kooperace zapojených subjektů a zajištění dostatečného množství chybějících odborných služeb v daném regionu.

Ze zkušeností z dosavadní projektové činnosti již nyní můžeme zkonstatovat, že základní principy Cochemského modelu se v praxi osvědčují, a to zejména zefektivněním řízení ve věcech úpravy práv a povinností vůči nezletilým dětem. V 95 % se daří díky uplatnění jednotlivých principů vést rodiče v rozchodovém sporu k dohodě, která je v nejlepším zájmu dítěte a životaschopná i do budoucna. S ohledem na tuto skutečnost dochází k předávání zkušeností a šíření těchto principů v rámci jednotlivých okresních soudů, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, krajských úřadů a odborných poraden v České republice, kdy již třetina soudů uplatňuje nebo zavádí prvky “cochemu” v praxi.

Projekt “Interdisciplinární spolupráce v soudním regionu Nový Jičín” reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0007078 je spolufinancován Evropskou Unií.


4. prosince 2018
frame-scrollup