Zpráva

Semináře o vyjednávání o potřebnosti sítě sociálních služeb

V rámci procesu rozvoje sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje, který je realizován v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, je záměrem kraje nastavit síť sociálních služeb z hlediska její potřebnosti a nastavit tak základní parametr pro její účelné a efektivní financování z veřejných zdrojů v následujících letech.

Výsledkem jednání s obcemi je rozdefinování stávajících sociálních služeb na:

 1. služby základní sítě (služby nezbytné pro dané území),
 2. doplňující a návazné služby,
 3. služby, jejichž potřebnost nebude ze strany obcí či kraje deklarována.

Toto rozdefinování do sítí sociálních služeb může mít následně zásadní vazbu na financování provozních nákladů služeb z veřejných zdrojů.

Za účelem předání informací o samotném procesu vyjednávání o síti sociálních služeb realizoval Moravskoslezský kraj semináře nejen pro představitele obcí, ale také pro zástupce všech poskytovatelů sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.

Pouze společnou a vzájemnou diskuzí můžeme nastavit síť potřebných sociálních služeb, které budou reflektovat potřeby těch, pro které jsou určeny – uživatelů těchto služeb.


Všechny semináře se uskutečnily v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 00 Ostrava.

Seminář byl určen pro:

 • zástupce obcí I., II. a III. typu (za každou obec 2 zástupci – člen rady obce zodpovědný za sociální oblast a vedoucí odboru zodpovědného za sociální služby)
 • zástupce poskytovatelů sociálních služeb (za každého poskytovatele 2 zástupci – statutární zástupce a ředitel, případně vedoucí služby)

Zápis ze seminářů

"Vyjednávání potřebnosti sítě sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje v rámci procesu plánování rozvoje sociálních služeb"

Přítomni: viz prezenční listiny

Za MSK: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje; Mgr. Daniel Rychlik, vedoucí odboru sociálních věcí; Mgr. Michal Potocký, vedoucí oddělení rozvoje sociálních služeb; Mgr. Aleš Neuwirth, vedoucí ekonomického oddělení; Mgr. Petra Skácelová, referent pro sociální služby; Ing. Vít Macháček, referent pro ekonomické činnosti

Termíny seminářů: 25. 3., 27. 3., 5. 4., 15. 4., 17. 4., 18. 4., 22. 4., 23. 4., 25. 4., 29. 4., 2. 5. (rok 2013)


Program:

 1. Úvodní slovo
 2. Informace o procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji
 3. Aktuální informace o financování sociálních služeb Informace o průběhu procesu vyjednávání potřebnosti sítě sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje – aktivní zapojení zadavatelů i poskytovatelů sociálních služeb, vyjednávání zadavatelské role
 4. Diskuze

Na všech proběhlých seminářích byly předány informace dle výše uvedeného programu.

Účastníkům seminářů byly předány informace týkající se procesu plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, popsán průběh tohoto procesu, včetně vizí prvního a druhého střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.

Byly předány informace jednak o průběhu financování sociálních služeb v posledních letech, a také výhled na rok 2014.

V návaznosti na výstupy probíhajících procesů v plánování rozvoje sociálních služeb na území MSK bude nezbytné vyjednat síť sociálních služeb, která bude udržitelná, stabilní. Účastníkům byly předány informace o průběhu tohoto procesu.

Bližší informace viz přiložené prezentace.

Zásadní podněty či dotazy, které zazněly v rámci bodu 4. Diskuse:

 1. Horizont vyjednání sítě je někdy v letech 2017–2018.
 2. Rozdělení sociálních služeb do minimální, základní a optimální sítě sociálních služeb bude předmětem vyjednávání mezi obcemi a poskytovateli a krajem a obcemi.
 3. Poskytovatelé sociálních služeb jsou nedílnou součástí procesu vyjednávání o potřebnosti sítě stávajících sociálních služeb.
 4. Se sociální službou financovanou z IP kraje se počítá jako se službou stávající sítě a i její potřebnost bude předmětem vyjednávání.
 5. Rizikem v procesu je situace, kdy obec sama je zadavatelem a zřizovatelem sociálních služeb a bude tedy primárně upřednostňovat tyto své služby a nebude vyjadřovat podporu ostatním poskytovatelům sociálních služeb.
 6. Dochází k situaci, kdy občanům určité obce poskytují služby jiné obce (ve kterých např. existuje sociální služba, kterou občan potřebuje). Neměla by na tuto službu přispívat i obec, jejíž občané ji využívají?
 7. Proces vyjednávání by měl přispět k tomu, aby se zlepšila informovanost obcí, poskytovatelů i klientů, aby všichni měli stejné informace, a také obce věděly o službách, které jsou poskytovány na jejím území.
 8. Budou se mapovat i důvody "migrace" klientů za službami mimo region, ve kterém mají trvalý pobyt či místo pobytu.
 9. Proces vyjednávání má za cíl, aby každá poskytovaná sociální služba měla svého veřejného zadavatele, který deklaruje její potřebnost a podílí se na jejím financování.
 10. V procesu vyjednávání bude kladen důraz na nezbytnost plánování rozvoje sociálních služeb na území obcí. V tuto chvíli je deklarován fakt, že službu, která nebude vycházet z procesu plánování na obci, nebude možné podporovat z veřejných finančních zdrojů.

Zpracovali: Mgr. Petra Skácelová, Mgr. Michal Potocký, odbor sociálních věcí

Schválil: Mgr. Daniel Rychlik, vedoucí odboru sociálních věcí

V Ostravě dne 13. 6. 2013

frame-scrollup