Zpráva

Sociálně-právní ochrana dětí

Co je sociálně právní ochrana dětí?

Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména ochrana práv dítěte na příznivý vývoj dítěte a jeho řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte včetně ochrany jeho jmění a působení směrem k obnovení narušených funkcí rodiny a zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.

Kdo vykonává sociálně-právní ochranu dětí?

Sociálně-právní ochranu dětí zajišťují především orgány sociálně-právní ochrany, kterými jsou:

Dále se na zajišťování sociálně-právní ochrany podílejí obce a kraje v samostatné působnosti a další právnické či fyzické osoby - nestátní, neziskové organizace, jsou-li výkonem sociálně-právní ochrany dětí pověřeny (tzv. "pověřené osoby").

Na koho je sociálně-právní ochrana dětí zaměřena?

Sociálně-právní ochrana náleží všem dětem mladším 18 let věku. Jedná se zejména o děti, jejichž rodiče se o ně nemohou nebo neumějí starat, děti svěřené do výchovy jiné osoby než rodiče, děti s poruchami chování nebo s rizikem vzniku těchto poruch, děti, na nichž byl spáchán trestný čin, děti ohrožené opakovaným nebo dlouhodobým umisťováním rodiči do zařízení poskytujících nepřetržitou péči, děti ohrožené násilím mezi rodiči nebo jinými osobami zodpovědnými za výchovu, děti, které podaly žádost o udělení mezinárodní ochrany, atd. Sociální kuratela se zaměřuje v rámci tzv. návazné péče i na děti starší 18 let – podrobnosti stanoví zákon.

Jaká je úloha krajského úřadu v sociálně-právní ochraně dětí?

 1. Zajišťuje sociálně-právní ochranu, organizaci a zprostředkování náhradní rodinné péče na území kraje (zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Zřizuje a spravuje zařízení odborného poradenství pro péči o děti, zařízení sociálně výchovné činnosti, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, za předpokladu zřízení nebo převzetí těchto zařízení (zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, § 39).
 3. Rozhoduje o přiznání státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, o změně, zastavení a výplatě tohoto příspěvku (§ 42h, § 42l, § 42n zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů).
 4. Vydává a odnímá pověření k výkonu sociálně-právní ochrany (§ 49, § 49a, § 50 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů).
 5. Vede evidenci dětí – za účelem zprostředkování osvojení anebo pěstounské péče, evidenci žadatelů vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči po přechodnou dobu.
 6. Po odborném posouzení vydává rozhodnutí o zařazení žadatelů do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny, nebo do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči po přechodnou dobu, a dále vydává rozhodnutí o jejich vyřazení v případě porušení nebo neplnění podmínek (§ 24c).
 7. Zprostředkovává osvojení a pěstounskou péči v součinnosti s ostatními krajskými úřady, spolupracuje s ministerstvem a s Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí (zákon č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 24, § 24 b, § 24 d, § 25).
 8. Poskytuje poradenskou činnost související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče.
 9. Prostřednictvím své příspěvkové organizace zajišťuje přípravu fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny včetně speciální přípravy k přijetí dítěte pěstounem na přechodnou dobu (§11 odst. 2).
 10. Vyhledává vhodné žadatele z evidence kraje pro osvojení určitého dítěte nebo jeho svěření do pěstounské péče.
 11. Navštěvuje dětské domovy a dětská centra v souvislosti s přípravou podkladů pro odborné posouzení dětí a vyjadřuje se k vhodnosti určité formy náhradní rodinné péče.
 12. Provádí kontrolní činnost výkonu sociálně-právní ochrany.
 13. Projednává správní delikty dle § 59 zákona o sociálně-právní ochraně (zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů).
 14. Na vyžádání podává zprávy o poměrech dítěte soudu, státnímu zastupitelství, MPSV, Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně.
 15. Krajský úřad je orgánem podpory a kontroly vůči OÚ ORP a pověřeným osobám a je rovněž orgánem odvolacím na úseku sociálně právní ochrany dětí.

Základní právní úprava

 • Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
 • Úmluva o právech dítěte
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže
 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních
 • Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon

Kontakty na pracovníky agendy sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

Mgr. Eva Hrbáčková, vedoucí oddělení
eva.hrbackova@msk.cz,
tel. č. 595 622 590

Bc. Kateřina Barabaschová, osvojení
katerina.barabaschova@msk.cz,
tel. č. 595 622 467

Mgr. Žaneta Hečková, státní příspěvek pro zřizovatele ZDVOP, osoby pověřené výkonem SPOD
zaneta.heckova@msk.cz,
tel. č. 595 622 976

Mgr. Zuzana Klimszová, kuratela pro děti a mládež, příspěvkové organizace zřízené krajem za účelem zajištění služeb pro rodiny s dětmi
zuzana.klimszova@msk.cz
tel. č. 595 622 147

Mgr. Pavla Krestová, problematika CAN, státní příspěvek pro zřizovatele ZDVOP
pavla.krestova@msk.cz
tel. č. 595 622 644

Mgr. Radek Maňák, stížnosti, kolizní opatrovnictví
radek.manak@msk.cz
tel. č. 595 622 428

Bc. Andrea Prasková, DiS., náhradní rodinná péče - evidence dětí
andrea.praskova@msk.cz
tel. č. 595 622 799

Bc. Kateřina Sokolová, pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu
katerina.sokolova@msk.cz,
tel. č. 595 622 453

Bc. Renata Ševečková, preventivní a poradenská činnost SPOD, rodinná politika, dotační titul MSK v oblasti podpory rodin a dětí
renata.seveckova@msk.cz
tel. č. 595 622 485

Mgr. Renáta Zapletalová, DiS., správní řízení SPOD, osoby pověřené výkonem SPOD
renata.zapletalova@msk.cz,
tel. č. 595 622 765

Kontakty na okresní soudy v Moravskoslezském kraji

Okresní soud v Bruntále, Partyzánská 11, 792 01 Bruntál

Okresní soud ve Frýdku – Místku, Na Poříčí 3206, 738 13 Frýdek – Místek

Okresní soud v Karviné, park Bedřicha Smetany 176/5, 733 31 Karviná – Fryštát

Okresní soud v Karviné pobočka Havířov, Dlouhá třída 1647/46a, 736 01 Havířov-Podlesí

Okresní soud v Novém Jičíně, Tyršova 1010/3, 742 11 Nový Jičín

Okresní soud Opava, Olomoucká 27, 746 77 Opava

Okresní soud v Ostravě, U Soudu 4/6187, 708 82 Ostrava-Poruba

Užitečné webové stránky

www.mpsv.cz

www.msk.cz

www.cepp.cz

www.dejmedetemrodinu.msk.cz

www.nahradnirodina.cz

www.rpp.cz

www.pestouni.cz

www.adopce.com

www.amalthea.cz

www.cpnrp.cz

Tato stránka je k dispozici také v angličtině / This page is also available in English
frame-scrollup