Zpráva

Sociální dávky a systémy sociální ochrany

Sociální dávky

Sociální ochrana občanů je zajišťována prostřednictvím systému sociálního zabezpečení. Celý tento systém je členěn do dílčích částí (podsystémů), a to dle charakteru a délky trvání sociální události, která má být řešena

  • Prvním podsystémem, který poskytuje sociální ochranu občanům jsou dávky důchodové pojištění a dávky nemocenského pojištění. Do tohoto dílčího systému, ačkoliv v právním řádu ČR je tato část sociální ochrany řešena v rámci pracovněprávních předpisů (zákoník práce, zákon o zaměstnanosti), též patří podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, příp. nároky zaměstnanců při insolvenci zaměstnavatele, i ochrana vyplývající z nároků při nemocech z povolání, pracovních úrazech apod. Rozhodování o nárocích na tyto dávky nepatří do působnosti orgánů územních samosprávných celků (krajských a obecních úřadů), nýbrž je svěřeno státní specializovaným orgánům a jiným institucím (tj. úřady práce, soudy, okresní a česká správa sociálního zabezpečení, pojišťovny atd.).
  • Dalším podsystémem jsou dávky státní sociální podpory.
  • Poslední dílčím systémem sociálního zabezpečení je sociální péče resp. dle novější terminologie nazývána "sociální pomoc". Žádosti o dávky státní sociální podpory a dávky sociální pomoci se podávají na kontaktních pracovištích jednotlivých Krajských poboček Úřadu práce ČR dle místa trvalého pobytu žadatele o dávku. Tyto dávky rovněž vyplácí úřady práce.

Kontakty na pracovníky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

Mgr. Irena Drijáková, DiS
irena.drijakova@msk.cz
tel. č. 595 622 539

frame-scrollup