Zpráva

Výčet nejčastějších nedostatků u prováděných kontrol na místě v rámci vyúčtování dotací čerpaných z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu

Obecně: většina nedostatků pramení z neznalosti Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje/Sdělení závazného ukazatele a Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu.

Nejčastější nedostatky:

1. Nedodržení lhůt vyplývajících ze smlouvy:

 • předložení Závěrečného vyúčtování dotace po stanovené lhůtě,
 • vrácení nevyčerpané části dotace po stanovené lhůtě,
 • uhrazení nadměrné vyrovnávací platby po stanové lhůtě.

2. Neuznatelné náklady časově a věcně nesouvisející s daným obdobím:

 • náklad nevznikl v období od 1. 1. – 31. 12. daného roku,
 • náklad nebyl uhrazen v období od 1. 1. – 31. 12. daného roku s výjimkou souvisejících nákladů, které mohou být proplaceny do 31. 1. následujícího roku.

3. Čerpání dotace dle nákladového rozpočtu:

 • čerpání dotace na položky nákladového rozpočtu, které nebyly odborem sociálních věcí schváleny - nejčastějším zjištěním je čerpání dotace na Dohody o provedení práce a Dohody o pracovní činnosti, které nebyly schváleny.

4. Nesprávné zařazení nákladů do položek Závěrečného vyúčtování dotace:

 • do položek Závěrečného vyúčtování dotace jsou zařazeny náklady, které věcně nesouvisí se schválenými položkami nákladového rozpočtu – nejčastějším zjištěním jsou chybně zařazené osobní náklady pracovníků v přímé péči (sociální pracovník a pracovník v sociálních službách) do položek pracovníků v ostatní péči a naopak. Dále nákup materiálu (např. žárovky, vypínače, instalační materiál, apod.) chybně zařazen do položky Opravy a udržování.

5. Ostatní neuznatelné náklady:

 • Cestovní náhrady - základní náhrada (amortizace), při použití soukromého vozidla. Dále neuznatelným nákladem jsou cestovní náhrady (jízdné, stravné) pracovníků v ostatní péči (např. jednaní ředitele na Krajském úřadě, jednání ekonoma u externí účetní firmy apod.).
 • Školení a kurzy - pro pracovníky v ostatní péči.
 • Poplatky za televizní a rozhlasové vysílání – daně a poplatky jsou dle dotačních podmínek neuznatelným nákladem.
 • Výdej ze skladu - materiál, kancelářské potřeby, čisticí prostředky, apod., které byly nakoupeny na sklad a uhrazeny např. před 3 roky - daňový doklad uhrazen mimo uznatelné období dle bodu 2.
 • Dohadné položky – nejedná se o vzniklý náklad, ale o kvalifikovaný odhad (např. odhad spotřeby energií).
 • Náklady příštích období – viz bod 2., např. pojištění majetku za období od 30. 6. 2015  

do 30. 6. 2016, úhrada v roce 2015.

Dotaci za rok 2015 lze čerpat na pojištění majetku z uvedeného příkladu pouze za období od 30. 6. 2015 do 31. 12. 2015. Dotaci za rok 2016 nelze čerpat na pojištění majetku od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016, i když se jedná o náklad roku 2016, protože byl uhrazen v roce 2015.

Náklady nesouvisející s poskytováním sociálních služeb – dotaci nelze čerpat na náklady, které nesouvisí s poskytováním dané sociální služby, např. osobní náklady, školení, cestovné, spotřební materiál, apod.

Kontakt:

 • dotazy týkající se procesu kontroly - odbor podpory korporátního řízení a kontroly krajského úřadu
 • dotazy týkající se metodiky poskytování a čerpání dotací - odbor sociálních věcí krajského úřadu
frame-scrollup