Zpráva

Výstupy z Krajských plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

Plnění opatření KPVP v letech 2006 – 2008 za odbor zdravotnictví

Cílem bylo působit na odbornou a fyzickou dostupnost zdravotní péče tak, aby byla zajištěna pro všechny druhy zdravotního postižení

OPATŘENÍ

 • 5.1
  Uskutečnit seminář za účasti vybraných zástupců zdravotnických zařízení o schopnosti a připravenosti zdravotnických zařízení v kraji podílet se na realizaci péče o občany se zdravotním postižením a seniory
  plánovaný termín realizace: do 30. 10. 2007
  skutečný termín realizace: 13. 3. 2008
  Seminář "Etika a komunikace ve zdravotnictví" se uskutečnil dne 13. 3. 2008 v místnosti zastupitelstva kraje na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje, jako půldenní seminář za účasti zástupců zdravotnických zařízení z MSK, zástupců organizací sdružujících zdravotně postižené občany, zástupců zdravotních pojišťoven, zaměstnanců KÚ MSK a dalších.
 • 5.2
  Provést analýzu naplňování práv pacientů s ohledem na jejich zdravotní postižení v lůžkových zdravotnických zařízeních, výsledky projednat s Národní radou zdravotně postižených ČR a navrhnout opatření.
  plánovaný termín realizace: do 30. 6. 2007
  skutečný termín realizace: 31. 8. 2007
  Prezentace opatření 5. 2. proběhla na zasedání komise rady Moravskoslezského kraje pro ZP dne 11. 9. 2007 - prezentovala Mgr. Tereza Řeřichová. Přednesena prezentace: Analýza naplňování práv pacientů s ohledem na jejich postižení.
  Po prezentaci proběhla diskuze k tématu. Členové Komise pro občany se zdravotním postižením vyjádřili názor, že se jedná o první informativní materiál a v šetření by se mělo pokračovat. Byl zdůrazněn fakt, že nejsou dodržována práva ani "zdravých" pacientů a byla zvážena možnost vydání informativního letáku "Práva pacientů". Po zhodnocení na odboru zdravotnictví, jsme dospěli k závěru, že pro zajištění větší efektivity budou práva pacienta uveřejněna v připravované publikaci "Přehled zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji" v roce 2008.
  Vyjádření komise k plnění dobu 5. 2. viz usnesení č. 2/23 Komise pro občany se zdravotním postižením ze dne 26. 10. 2007
 • 5.3
  Každoročně v rámci vyhlašování témat dotačních programů zařadit minimálně jedno téma na podporu vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením v oblasti zdravotní péče (včetně rehabilitace a rekondice)
  termín realizace: každoročně
  Oddělením samosprávných činností byly radě kraje pro rok 2006 doporučeny k vyhlášení v souladu s opatřením 5.3. tyto programy:

  Pro rok 2007 byly radou kraje vyhlášeny v souladu s opatřením 5.3. tyto programy:

  Pro rok 2008 byly radou kraje vyhlášeny v souladu s opatřením 5.3. tyto programy:

  • Program na podporu činnosti nestátních neziskových organizací zdravotně postižených a seniorů
  • Program na podporu specifických forem léčebné rehabilitace.
  • Program na podporu činnosti nestátních neziskových organizací zdravotně postižených a seniorů
  • Program na podporu specifických forem léčebné rehabilitace.
  • Program na podporu činnosti nestátních neziskových organizací zdravotně postižených a seniorů
  • Program na podporu specifických forem léčebné rehabilitace
  • Program na podporu zdraví dětí a mládeže
  • Program na podporu zdravotnické osvěty a prevence
 • 5.4
  Připravit koncept zajištění služeb rezidenční hospicové péče pro 30 pacientů, vytipovat vhodnou lokalitu, zvážit možnost využití stávajících zařízení nebo vybudování nového objektu a zpracovat projektovou studii. V návaznosti na zpracovanou studii předložit návrh orgánům kraje k rozhodnutí o možnosti využití stávajícího zdravotnického zařízení nebo vybudování nového objektu pro tyto účely. Změna opatření viz usnesení č. 3/23 Komise pro občany se zdravotním postižením ze dne 26. 10. 2007
  termín realizace studie konceptu péče: 30. 6. 2007
  termín realizace projektové studie stavby: 30. 6. 2008
  Prezentace opatření 5. 4. proběhla na zasedání komise rady Moravskoslezského kraje pro ZP proběhlo dne 11. 9. 2007 - prezentovala Ing. Andrea Valášková. Vyjádření komise k plnění bodu 5. 4. viz usnesení č. 3/23 Komise pro občany se zdravotním postižením ze dne 26. 10. 2007.

Cena Mosty

Cena Mosty je cenou udělovanou od roku 2003 každoročně Národní radou osob se zdravotním postižením ČR instituci nebo osobě, která významným způsobem, nad rámec svých povinností, přispívá ke zlepšení postavení občanů se zdravotním postižením.

První Cenu Mosty Moravskoslezský kraj obdržel v březnu roku 2004 za mimořádný přínos pro vytváření podmínek pro lidi s postižením, a to díky přijetí přelomového strategického dokumentu Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením.

Dále Moravskoslezský kraj obdržel Cenu Mosty v roce 2007, a to za Model rané péče v Moravskoslezském kraji.

V roce 2008 Moravskoslezský kraj obdržel Cenu Mosty za přijetí strategického dokumentu - Koncepce kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, včetně transformace pobytových sociálních služeb.

Průzkum bezbariérové přístupnosti staveb občanské vybavenosti

- hodnocení v letech 2004 a 2005

Průzkum bezbariérové přístupnosti staveb občanské vybavenosti v Moravskoslezském kraji si klade za cíl zmapovat přístupnost veřejných staveb na území Moravskoslezského kraje pro osoby se zdravotním postižením a vytvořit tak podmínky pro zlepšení kvality života nejen pro obyvatele s pohybovými či smyslovými problémy, ale i pro rodiče s kočárky, seniory, malé děti a ostatní občany s momentálním handicapem. Základním smyslem projektu je vyhotovení korektní obecné metodiky pro posuzování veřejných budov (škola, banka, úřad, pošta, kulturní zařízení) z hlediska bezbariérovosti. Následuje aplikace metodiky, tj. detailní průzkum konkrétních objektů, celkové zhodnocení jednotlivých kriterií z titulu bezbariérovosti a zhotovení pasportu. Navazovat budou další fáze průzkumů a uživatelská aplikace. Úkol je obsažen v Moravskoslezském krajském plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením schváleném usnesením krajského zastupitelstva č. 21/836/1 dne 26. 2. 2004.


Závěrečná zpráva z projektu Průzkum bezbariérové přístupnosti staveb občanské vybavenosti v Moravskoslezském kraji – hodnocení v letech 2004 a 2005

duben 2007

Obsah:
 1. Úvod
 2. Kritéria hodnocení
 3. Šetření v roce 2004
 4. Šetření v roce 2005

1. Úvod

Průzkum bezbariérové přístupnosti staveb občanské vybavenosti v Moravskoslezském kraji si klade za cíl zmapovat přístupnost veřejných staveb na území Moravskoslezského kraje pro osoby se zdravotním postižením a vytvořit tak podmínky pro zlepšení kvality života nejen pro obyvatele s pohybovými či smyslovými problémy, ale i pro rodiče s kočárky, seniory, malé děti a ostatní občany s momentálním handicapem. Úkol je obsažen v Moravskoslezském krajském plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením schváleném usnesením krajského zastupitelstva č. 21/836/1 dne 26. 2. 2004.

Základním úkolem projektu je vyhotovení korektní obecné metodiky pro posuzování veřejných budov z hlediska bezbariérovosti. Jedná se především o budovy typu škola, banka, úřad, pošta, kulturní zařízení. Následuje aplikace metodiky, tj. detailní průzkum konkrétních objektů, celkové zhodnocení jednotlivých kriterií z titulu bezbariérovosti a zhotovení pasportu. Smyslem práce je zjištění základních informací o skutečné funkci bezbariérovosti složek občanské vybavenosti jako východisko k řešení problému přístupnosti staveb. Celková koncepce vycházela především z ustanovení zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MMR č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Obecně bylo šetřeno a hodnoceno zabezpečení užívání stavby z hlediska:

 1. osob s omezenou schopností pohybu, včetně osob trvale tělesně postižených TTP na vozíku a invalidy
 2. osob s omezenou schopností orientace, především osob slabozrakých a nevidomých

Celkem bylo stanoveno rozdělení do následujících sledovaných oblastí:

 1. Příjezdnost stavby a parkování
 2. Vlastní bezbariérový vstup do objektu
 3. Výtahy a zvedací plošiny
 4. Vnitřní prostory, manipulační plochy, informační zařízení
 5. Hygienická zařízení
 6. Mezinárodní symboly přístupnosti

Dalším krokem po vytvoření uvedené metodiky bylo vyhotovení polního formuláře pro nezbytné zaznamenávání získaných informací při průzkumu přímo v terénu. Vznikl tak Protokol o šetření na místě, který plně uspokojil výše uvedené požadavky a poskytl kvalitní potřebný prostor na zaznamenání všech nezbytných detailů.

2. Kritéria hodnocení

Pro celkovou klasifikaci vznikly tři obecné úrovně bezbariérovosti, do kterých musely být bezpodmínečně zařazeny všechny ze zkoumaných objektů. Obecně je lze charakterizovat následovně:

Kategorie A

Objekt je plně bezbariérový, zpravidla se jedná o novostavbu, případně objekt čerstvě rekonstruovaný, jenž splňuje všechny nezbytné podmínky bezbariérového přístupu do objektu (možnost příjezdu k objektu, parkování, vstup do objektu), pohybu v rámci objektu horizontálním i vertikálním (šířka dveří v interiéru, velikost prahů, šířka schodišťových ramen, parametry výtahů apod.), případně má doplňková zařízení (sociální zařízení upravena pro potřeby ZTP, bezbariérově řešené sprchy, informační systém objektu apod.).

Kategorie B

Objekt je pouze částečně bezbariérový. Většinou se jedná o objekt, který byl sice rekonstruován, ale podmínka bezbariérovosti nebyla akceptována ve všech směrech. Výsledkem je fakt, že některý z fundamentálních atributů bezbariérovosti není zastoupen (např. objekt školy má bezbariérově řešen vstup, ale sociální zařízení nejsou uzpůsobena pro ZTP, nebo objekt pošty nemusí splňovat podmínku vertikálního spojení pokud je funkční pouze v rámci vstupního podlaží apod.).

Kategorie C

Objekt je plně bariérový. Jde o objekty, které jsou prakticky nezměněné od počátku své existence (po celou dobu exploatace objektu) a jejich bariéry jsou natolik rozsáhlé a zásadní, že nesplňují podmínky bezbariérovosti ve dvou i více směrech. Nápravná opatření s tím související jsou mnohdy velmi nákladná a často také neefektivní vzhledem k dispozici a charakteru stavby.

3. Šetření v roce 2004

Předmětem šetření v roce 2004 byly vybrané stavby obecních úřadů, městských úřadů, magistrátů a úřadů městských obvodů (U), školských zařízení (S) a stavby pošt (P) uvedené v seznamu, který byl vypracován ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

Celkem byl proveden průzkum u 418 objektů v rámci 22 obcí s rozšířenou působností Moravskoslezského kraje.

Přehled celkového hodnocení jednotlivých typů objektů (škol, pošt a úřadů samopráv – obecních úřadů, městských úřadů, magistrátů a úřadů městských obvodů) reprezentuje následující tabulka:

Tab.1 – Přehled celkového hodnocení jednotlivých typů objektů
hodnocení pošta škola úřad pošta škola úřad
A 14 5 7 13% 2% 6%
B 50 37 46 48% 18% 43%
C 41 161 53 39% 79% 49%
N   2 2   2% 2%
celkem 105 205 108  
418

Závěr:

Z výsledků šetření je zřejmé, že stavby školských zařízení, ve většině případů nesplňují požadavky na užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Řada školských zařízení, která mají ve svém názvu "škola pro zdravotně postižené" nebo "škola pro děti s více vadami" není řešena bezbariérově.

Stavby pošt se jeví z průzkumu bezbariérové přístupnosti sledovaných objektů občanské vybavenosti poměrně nejlépe – cca 60 % budov dobře nebo alespoň částečně vyhoví.

Z budov obecních úřadů, městských úřadů, magistrátů a úřadů městských obvodů, jejichž bezbariérová přístupnost je nezbytná a byla také již mnohými rekonstrukcemi započata, je podle průzkumu částečně vyhovujících cca 50%.

Šetření v roce 2005

Předmětem šetření v roce 2005 byly vybrané stavby správ sociálního zabezpečení, katastrálních úřadů, finančních úřadů, bankovních institucí, divadel, kin a dalších kulturních zařízení a vybrané stavby ubytovacích zařízení uvedené v seznamu, který byl vypracován ve spolupráci s Moravskoslezským krajským úřadem.

Provedení celého průzkumu stanovených objektů na území Moravskoslezského kraje vyžadovalo unifikovaný postup všech řešitelů stanovený předem vytvořenou metodikou. Pro tyto potřeby byla vyhotovena Metodika screeningu bezbariérové přístupnosti vybraných staveb občanského vybavení v Moravskoslezském kraji v roce 2005. Metodika vychází z již prověřené metodiky použité v roce 2004 a je doplněna na základě získaných zkušeností. Cílem provedených změn v metodice je získání relevantnějších údajů pro hodnocení přístupnosti staveb.

Celkem byl proveden průzkum u 252 objektů v rámci 22 obcí s rozšířenou působností Moravskoslezského kraje. Mezi objekty byly zahrnuty tyto typy staveb:

 • SZ (správa sociálního zabezpečení)
 • SP (sociální podpora)
 • KU (katastrální úřad)
 • FU (finanční úřad)
 • BN (banka)
 • UZ (ubytovací zařízení)
 • DI (divadlo)
 • KI (kino)
 • KO (kultura ostatní)
Přehled celkového hodnocení jednotlivých typů objektů v absolutních četnostech
typ objektu hodnocení celkem
A B C nehodnoceno
KO 9 17 33 1 60
BN 17 20 17 0 54
UZ 3 6 25 0 34
SP 4 10 17 0 31
KI 2 7 21 0 30
FU 3 6 9 0 18
DI 1 4 5 0 10
KU 1 3 5 0 9
SZ 2 1 3 0 6
celkem 42 74 135 1 252
Přehled celkového hodnocení jednotlivých typů objektů v relativních četnostech
typ objektu hodnocení nehodnoceno
A B C
KO 15% 28% 55% 2%
BN 31% 37% 31% 0
UZ 9% 18% 74% 0
SP 13% 32% 55% 0
KI 7% 23% 70% 0
FU 17% 33% 50% 0
DI 10% 40% 50% 0
KU 11% 33% 56% 0
SZ 33% 17% 50% 0
Celkový přehled počtu klasifikovaných objektů dle jednotlivých obcí v rámci MSK:
název obce BN DI FU KI KO KU SP SZ UZ celkem
Bílovec 1 - - 1 2 - - - 1 5
Bohumín 2 - 1 1 1 - 1 - 1 7
Bruntál 2 1 1 1 3 1 1 1 2 13
Český Těšín 2 - 1 1 3 - 1 - 2 10
Frenštát pod Radhoštěm 1 - - 1 2 - 1 - - 5
Frýdek-Místek 2 - 1 2 5 1 1 1 1 14
Frýdlant nad Ostravicí 1 - 1 1 1 - 1 - - 5
Fulnek 1 - 1 - 1 - 1 - 1 5
Havířov 4 - 1 2 4 1 1 - 3 16
Hlučín 2 - 1 1 1 - 1 - - 6
Jablunkov 1 - - 1 2 - 1 - 1 6
Karviná 2 - 1 3 1 1 2 1 2 13
Kopřivnice 2 - 1 1 4 - 1 - - 9
Kravaře - - - - 2 - 2 - - 4
Krnov 2 1 1 1 2 1 1 - 3 12
Město Albrechtice 1 - - - - - 1 - - 2
Nový Jičín 2 1 1 2 3 1 1 1 1 13
Odry 1 - - 1 1 - 1 - 1 5
Opava 2 2 1 2 2 1 1 1 3 15
Orlová 3 - 1 1 1 - 1 - - 7
Osoblaha - - - - - - 1 - - 1
Ostrava 10 4 3 4 15 1 3 1 10 51
Příbor 1 1 - 1 - - 1 - - 4
Rýmařov 1 - - - 1 - 1 - - 3
Studénka 2 - - - - - 1 - - 3
Třinec 3 - 1 1 2 1 1 - 1 10
Vítkov 1 - - - - - 1 - - 2
Vratimov 1 - - 1 1 -   - - 3
Vrbno pod Pradědem 1 - - - - - 1 - 1 3
celkem 54 10 18 30 60 9 31 6 34 252

Pomocí grafického hodnocení je rovněž vyjádřen počet objektů podle hodnocení odborného garanta a jejich procentuální zastoupení dle klasifikace A, B, C.

Procentuální zastoupení klasifikace u jednotlivých typů objektů

Závěr:

Dle jednotlivých typů staveb lze určit, že nejlépe jsou z hlediska bezbariérové přístupnosti vybaveny stavby typu banky a správy sociálního zabezpečení, nejhůře naopak ubytovací zařízení a bohužel také divadla a kina.

frame-scrollup