Zpráva

Vzdělávání dětí se zdravotním postižením

Legislativní úprava

Problematika žáků se zdravotním postižením je legislativně ukotvena v níže uvedených předpisech.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
Vyhláška č. 73/2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

Žák se zdravotním postižením

Dítětem, žákem a studentem se zdravotním postižením je dle zákona č. 561/2004 Sb. osoba s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, s vadami řeči, se souběžným postižením více vadami, autismem a vývojovými poruchami učení nebo chování.

Dítětem, žákem a studentem se zdravotním znevýhodněním je dle zákona č. 561/2004 Sb. osoba zdravotně oslabená, dlouhodobě nemocná nebo s lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělání.

Tyto děti mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení.

Děti, žáci a studenti se zdravotním postižením mají právo bezplatně užívat při vzdělávání speciální učebnice a speciální didaktické a kompenzační učební pomůcky poskytované školou.

Při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování se stanoví zdravotně postiženým žákům vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám.

Při hodnocení se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění.

Některá podpůrná opatření při vzdělávání

 • využití speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání
 • využití kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů
 • zařazení předmětů speciálně pedagogické péče
 • poskytování pedagogicko – psychologických služeb
 • zajištění služeb asistenta pedagoga
 • snížení počtu žáků ve třídě

Ředitel mateřské školy, základní školy, základní školy speciální, střední školy a vyšší odborné školy může se souhlasem krajského úřadu ve třídě, ve které se vzdělává dítě se zdravotním postižením zřídit funkci asistenta pedagoga. K tomuto je nezbytné vyjádření školského poradenského zařízení.

Asistent pedagoga a osobní asistent

 • V České republice existuje institut asistent pedagoga – který je blíže upraven např. zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a dalšími prováděcími předpisy např. vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení ve znění pozdějších přepisů a vyhlášky č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších přepisů.
 • Tento asistent je určen především k podpoře dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a k podpoře učitele v organizaci výuky tak, aby mohl hodinu co nejvíce individualizovat dle aktuálních potřeb jednotlivých žáků. To znamená, že tento asistent není tzv. „k ruce“ pouze dítěti se zdravotním postižením, ale může vykonávat i jinou činnost v souladu s jeho pracovní pozicí a napomáhat tak učiteli zabezpečovat výuku s ohledem na specifika dětí ve třídě. Takto by v ideálním případě měla být zaručena plynulost výuky, aniž by byla dotčena práva na kvalitní vzdělání jak dítěte s postižením, tak ostatních žáků ve třídě.
 • Prostředky na asistenta pedagoga získává škola na základě žádosti podané ředitelem školy ke Krajskému úřadu (Odbor školství, mládeže a sportu). Jeho potřebnost je dokládána prostřednictvím doporučení školského poradenského zařízení (Speciálně pedagogické centrum, jinak také PPP a SVP).
 • Obecně nelze říci, že by na zajištění služeb asistenta pedagoga byl právní nárok, nicméně pokud jsou služby asistenta pedagoga prokazatelně nezbytné k zajištění vzdělávání žáka, lze opět odkázat na ustanovení § 16 odstavce 6 - novela vyhlášky č. 73/2005 Sb. (vyhláška č. 147/2011 Sb.) - kde je uvedeno, že škola má povinnost zajistit nezbytné podmínky umožňující vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Osobní asistence je upravena zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších přepisů a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. téhož zákona. Služby osobního asistenta jsou hrazeny z příspěvku na péči a jedná se o poskytování pomoci a podpory osobám se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
 • Mezi činnosti osobního asistenta patří např. pomoc při osobní hygieně, při zajištění stravy a chodu domácnosti, ale také výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Těmi ovšem není myšlena podpora dítěte ve školském zařízení (MŠ nebo ZŠ), ale především podpora rodině (osobám pečujícím) v péči o dítě, pomoc při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování (kroužky, divadlo, kino, doprovody atd.), pomoc a podpora s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.
 • Jednou ze základních charakteristik osobní asistence je její vazba na terén, tedy na přirozené prostředí. Je tedy poskytována v domácnostech a v dalších místech, které jsou obvyklé pro běžný život. Služba může být poskytována v průběhu celého dne, tzn. také odpoledne a večer, případně v různých časech několikrát v průběhu dne.
 • Osobní asistent ovšem není asistent pedagoga. Má zcela jiné kompetence, schopnosti, dovednosti a v neposlední řadě má i odlišné vzdělání. Prostředky na úhradu nákladů této služby jsou hrazeny z příspěvku na péči, kterým po splnění podmínek pro jeho přiznání disponuje uživatel této sociální služby. Dalším významným zdrojem jsou pak dotace, které jsou přerozdělovány prostřednictvím krajů z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí.
 • Osobní asistenti jsou zaměstnanci v sociálních službách, přičemž zřizovatelem těchto služeb jsou různé subjekty (nestátní organizace, příspěvkové organizace, soukromé subjekty ad.) Je tedy zřejmé, že podpora a péče poskytovaná prostřednictvím osobních asistentů směřuje do oblasti sociálního začleňování (inkluze do společnosti, úleva osobám pečujícím), nikoliv do školského prostředí, kde jsou uplatňovány jiné způsoby a cíle. Odlišné jsou také zdroje financování pro tuto činnost.

Školská poradenská zařízení:

 1. pedagogicko-psychologická poradna (PPP)
  Hlavní činnosti:
  • zjišťuje pedagogicko-psychologickou připravenost žáků na povinnou školní docházku
  • doporučuje zákonným zástupcům a řediteli školy zařazení žáka do příslušné školy a třídy a vhodnou formu jeho vzdělávání
  • provádí psychologická a speciálně pedagogická vyšetření pro zařazení žáků do škol, tříd, oddělení a studijních skupin s upravenými vzdělávacími programy pro žáky se zdravotním postižením
  • zjišťuje speciální vzdělávací potřeby žáků ve školách, které nejsou samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením
  • vypracovává odborné posudky a návrhy opatření pro školy a školská zařízení
 2. speciálně pedagogické centrum (SPC)
  Hlavní činnosti:
  • poskytuje poradenské služby žákům se zdravotním postižením a žákům se zdravotním znevýhodněním integrovaným ve školách a školských zařízeních
  • zjišťuje speciální připravenost žáků se zdravotním postižením na povinnou školní docházku a speciální vzdělávací potřeby žáků se zdravotním postižením a žáků se zdravotním znevýhodněním
  • zpracovává odborné podklady pro integraci žáků se zdravotním postižením a pro jejich zařazení a přeřazení do škol a školských zařízení a pro další vzdělávací opatření
  • poskytuje pedagogickým pracovníkům a zákonným zástupcům poradenství v oblasti vzdělávání žáků se zdravotním postižením
  • činnost se uskutečňuje ambulantně na pracovišti centra a návštěvami pedagogických pracovníků centra ve školách a školských zařízeních, případně v rodinách, v zařízeních pečujících o žáky se zdravotním postižením

Kontakty na školská poradenská zařízení

Formy speciálního vzdělávání žáků se zdravotním postižením

Speciální vzdělávání žáků se zdravotním postižením je zajišťováno:
 1. formou individuální integrace (v běžné škole)
 2. formou skupinové integrace (ve třídě zřízené pro žáky se zdravotním postižením v běžné škole)
 3. ve škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením
 4. kombinací a. až c.

Zařazení žáka se zdravotním postižením do některé formy speciálního vzdělávání provádí ředitel školy na základě doporučení školského poradenského zařízení a souhlasu zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka.

Dojde-li k významné změně speciálních vzdělávacích potřeb žáka, přezkoumá školské poradenské zařízení režim speciálního vzdělávání a případně navrhne úpravu tohoto režimu.

Především pro individuálně integrovaného žáka a žáka s hlubokým mentálním postižením se stanoví individuální vzdělávací plán.

Individuální vzdělávací plán (IVP) vychází ze:
 • školního vzdělávacího programu školy
 • závěrů speciálně pedagogického vyšetření, popřípadě psychologického vyšetření školským poradenským zařízením, popřípadě doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost
 • vyjádření zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka
Za zpracování IVP odpovídá ředitel školy, vypracovává se ve spolupráci se školským poradenským zařízením a zákonným zástupcem žáka.

Vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením

Žákům s hlubokým mentálním postižením stanoví krajský úřad se souhlasem zákonného zástupce dítěte takový způsob vzdělávání, který odpovídá duševním a fyzickým možnostem dítěte, a to na základě doporučujícího posouzení odborného lékaře a školského poradenského zařízení.


telefon: 595 622 482
e-mail: andrea.szotkowska@msk.cz
frame-scrollup